13
Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɔ kʋsǝsɩɩtʋ lɛntǝnɑɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɑ́ɑ́ Moisi nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ ɑpɑlʋpiyɑ tǝnɑ kɛ́ mɑ nyǝnsɩ kɛ́. Pǝ kpɑɣɑʋ yǝlɑɑ piyɑ nɑ pǝ́ polo tɔlɑ nyǝnsɩ tɔ, mɑ́ tǝnnɑ-sɩ. Ɩ́ nyǝnǝɣɩ-sǝɣɩ mɑ nyǝm.
Ntɛnɑ Moisi heeli sɑmɑɑ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ sɔɔ kʋyɑkʋ kʋnɛ ɩnɩ kʋ tɔɔ yoo. Mpi tɔ, kʋ wule kɛ Tɑcɑɑ lǝsɑ-tʋ nɑ toŋ sɔsɔɔŋ kɛ tɑ́ yomle tɑɑ kɛ́ Icipiti tɛtʋ tɑɑ. Mpʋ tɔ, ye ɩ́ tɔɔsǝɣɩ kʋyɑkʋ kʋnɛ ɩnɩ kʋ tɔɔ ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ potopoto wei ɩ tɑɑ wɛ kʋkʋsʋm tɔ. Ɩsɔtʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Apiipi tɔ, ɩ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule kɛ ɩ́ lɩɩwɑ. Wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ sʋʋ Kɑnɑɑŋ, nɑ Hiti, nɑ Amolii, nɑ Hifi, nɑ Yepusi pǝ nyǝ́mɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ tɔlɑ tǝhɔ tɔ. Tɛtʋ ntǝɣɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ sɩ ɩ kɑ́ hɑ mǝnɑ mǝ cɑɑnɑɑ. Ɩlɛ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ ɩ́ kɑ́ tɔkɩ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɛ ɩsɔtʋ ɩnɛ ɩ tɑɑ. Kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ. Nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule ɩlɛnɑ ɩ́ sɛɛ Tɑcɑɑ. Pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ tɩɩ keesi kʋkʋsʋm kɛ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ tɛɣɛ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ mǝ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ. Hɑlɩ ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ lɑ pǝ potopoto. Ye ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ ɑcimɑ ɑnɩ, ɩ́ kɛɛsɩ mǝ piyɑ sɩ mpi Tɑcɑɑ lɑpɑ-mɛɣɛ kʋyɑŋku ɩ́ lɩɩ Icipiti tɔ, pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɔkɩ-yɛ. Ɩ́ kɑ́ tɔkɩ Tɛɛʋ ɑcimɑ ɑnǝɣɩ sɩ pǝ́ tɔɔsǝɣɩ-mɛɣɛ kʋyɑkʋ kʋnɛ ɩnɩ kʋ tɔɔ kɛ́ teitei ɩsɩɩ kʋyʋsʋm mpi ɩ́ teŋ mǝ tokuŋ nɑ ɩ́ tɑmsǝɣɩ mǝ ŋkpɑlɑsɩ tɑɑ, sɩ pǝ́ tɔɔsǝɣɩ-mɛ, nɑ ɩ́ kɑlǝɣɩ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ kɛ tɑm nɑ ɩ́ nyɩ-tɩ tɔ. Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɣɔʋ mpɩ pɩɩ tɔɔsǝɣǝnɑ-mɛ sɩ Tɑcɑɑ lǝsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti tɑɑ nɑ ɩ toŋ sɔsɔɔŋ. 10 Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ, ye pǝ ɩsɔtʋ ɩ́ lɩɩwɑ, ɩ́ lɑkɩ nti ɩnɩ mɑ tʋ-mɛɣɛ ɩsǝntɔ tɔ.
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi tɑsɑɑ tɔtɔ sɩ: Ye pǝ kɔmɑ nɑ Tɑcɑɑ tɑnɑ-tʋɣʋ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ nti ɩ kɑ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ sɩ ɩ kɑ́ hɑ tɑ́ nɑ tɑ́ cɑɑnɑɑ tɔ. 12 Ɩlɛ tɩɩ hɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝnsɩ tǝnɑ. Pɑɑ tɔlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ piyɑ ɑpɑlʋ nyǝnsɩ tǝnɑ, ɩnɩ ɩ tǝnnɑ-sɩ. 13 Ye kpɑŋɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ pǝyɑɣɑ ɑpɑlʋnyǝŋkɑ, ɩlɛ ɩ́ lɑɣɑsɩ-kɛ nɑ ɩwǝyɑɣɑ yɑɑ pinɑɣɑ, yɑɑ ɩ́ mǝlǝntɩ kɑ luɣu nɑ kɑ́ sɩ. Ye pǝ kɑɑsɑ yʋlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ pǝyɑɣɑ ɑpɑlʋnyǝŋkɑ ɩlɛ ɩ́ lɑɣɑsɩ-kɛ nɑ ɩwǝyɑɣɑ. 14 Ye kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mǝ piyɑ pɔɔsɑ-mɛ sɩ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɑkɩ mpʋ. Ɩlɛ ɩ cɔ-wɛ sɩ: Tɩɩ wɛ ɩsɩɩ yomɑɑ kɛ Icipiti kɛ́, ɩlɛnɑ Ɩsɔ lǝsɩ-tʋ nɑ ɩ toŋ sɔsɔɔŋ. 15 Hɑlɩ pǝ tɔm tɑɑ, Icipiti wulɑʋ kisɑɑ kɛ́ tǝsɑɣɑsɑɣɑ sɩ tǝ́ tɑɑ nyǝɣǝlǝnɑ tiili. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ nɑ́ɑ́ kʋ́ Icipiti nyǝ́mɑ ɑpɑlʋpiyɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝnsɩ tǝnɑ, nɑ pǝ́ kpɛnnɑ tɔlɑ nyǝnsɩ tǝnɑ. Pǝ tɔɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pǝ wɛɛ sɩ tǝ́ lɑkɩ kɔtɑsɩ kɛ kɑncɑɑlɑɣɑ piyɑ ɑpɑlʋ nyǝnsɩ tǝnɑ. Amɑ ye yǝlɑɑ nyǝnsɩ ɩlɛ, tɔlɑ kɛ tǝ lɑɣɑsǝɣǝnɑ. 16 Kɔtɑsɩ nsɩ sɩɩ tɔɔsǝɣǝnɑ-tʋɣʋ nti ɩnɩ Tɑcɑɑ tʋ-tʋɣʋ ɩsǝntɔ tɔɣɔ teitei ɩsɩɩ kʋyʋsʋm mpi tɩɩ teŋ tɑ́ tokuŋ nɑ tǝ́ tɑmsǝɣɩ tɑ́ ŋkpɑlɑsɩ tɑɑ tɔ. Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pɩɩ tɔɔsǝɣǝnɑ-tʋ sɩ Tɑcɑɑ lǝsǝnɑ-tʋɣʋ Icipiti tɑɑ nɑ ɩ toŋ sɔsɔɔŋ.
Ɩsɔ hʋlʋɣʋ kɛ ɩ yǝlɑɑ kɛ mpɑɑʋ
17 Wɑɑtʋ wei Icipiti wulɑʋ yelɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ tʋ mpɑɑʋ tɔ, Ɩsɔ tɑ́ tisi sɩ pɑ́ tǝŋ Metitelɑnee teŋku mpɑɑʋ, nɑ pɑ́ fɑɣɑnɑ Filiisi nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ. Pɑɑ nɑ kɩɩ topilɑɑ tɔ. Ɩ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ Filiisi nyǝ́mɑ lɩɩ pɑ tɔɔ nɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ cʋkɩ pɑ tɑɑ nɑ pɑ́ mǝlɩ Icipiti. 18 Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ pɑ́ kɛɛ nɑ pɑ́ fɑɣɑnɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ lɩɩ sǝsǝncɑɑsɩ teŋku. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ tɑ lɩɩ yem yem. Pɑ lɩɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kɛ́. 19 Pɑ lɩɩkɑɣɑ mpʋ ɩlɛnɑ Moisi kuu Yosɛɛfʋ mʋwɑ nɑ ɩ́ kpɛnnɑ. Mpi tɔ, ɩ kɑ heelɑ ɩ tɛɛtʋnɑɑ kɛ́ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ sɩ Ɩsɔ ɩ́ lǝsɑ-wɛɣɛ Icipiti tɑɑ pɑ́ kpɛnnɑ ɩ mʋwɑ.
20 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɩɩ Sukɔtɩ nɑ pɑ́ polo Ɩtɑm kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ kiŋ.