12
Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɣɔʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi nɑ Alɔŋ kɛ Icipiti tɑɑ sɩ: Ɩsɔtʋ wei ɩ tɑɑ ɩ́ wɛ ɩsǝntɔ tɔ, ɩ kɑ́ wɛɛ-mɛɣɛ pǝnɑɣɑ tɑɑ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ kɛ́. Mpʋ tɔ, ɩ́ polo nɑ ɩ́ heeli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ sɩ pɑɑ tǝyɑɣɑ yɑɑ pɑɑ wɑɑʋ ŋku kʋ́ cɑɑ ɩwǝyɑɣɑ yɑɑ pinɑɣɑ kɛ ɩsɔtʋ ɩnɛ ɩ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ wule. Ye wɑɑʋ nɑwɑ sɩ kʋ kɑɑ tɛ kpǝntɛ, ɩlɛ kʋ nɑ lɛŋkʋ pɑ kɑɑ nɑ pɑ́ nyɩ́ kpǝntɛ nte pɑɑ tɔɣɔ nɑ pɑ tɛ tɔ. Ɩwǝyɑɣɑ yɑɑ pinɑɣɑ ŋkɑ pɑɑ cɑɑ tɔ, kɑɑ wɛɛ ɑpɑlʋ nyǝŋkɑ ŋkɑ kɑ sikɑ pǝnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ tɔɣɔ, nɑ kɑ́ tewɑ, kɑ tiili tɑ́ cɑɑmɩ. Nɑ pǝ́ tɑlɑ ɩsɔtʋ kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti wule tɑɑnɑɣɑ, ɩlɛnɑ pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ wei ɩ́ lɛntɩ ɩ kpǝntɛ. Ɩlɛnɑ pɑɑ mpɑ pɑ́ lii pɑ kpǝntɛ cɑlǝm nɑ pɑ́ tɑɑ tǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ pɑɑ tɔɣɔ tɔ kɑ nɔnɔkeelɑsɩ kɑmpʋ kpɑtǝŋ tɔɔ nɑ ɩsɔtɑɑ tɔɔ. 8-9 Pɑ wʋsǝɣɩ kpǝntɛ tǝnɑɣɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ nyʋɣʋ nɑ nɔŋkpɑɑsɩ nɑ lotu tɔ. Pɑ́ tɑɑ tɔɣɔ-tɩ nɑ tǝ lɛŋ yɑɑ pɑ́ tǝsɩ-tɩ. Pɑ́ tɔɣɔ-tɩ nɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔ, nɑ tuusi hɑtʋ nyɑŋ nyǝntʋ. 10 Ye pɑ tɔɣɑɑ nɑ pɑ́ kpisɑ mpi nɑ pǝ́ fe-wɩ pɑ wɔ kɔkɔ. 11 Wɑɑtʋ wei pɑ tɔkɩ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ tɔ, nɑ pɑ́ suu pɑ mpɑɑʋ wontu kɛ́, nɑ pɑ ntɑŋkpɑlɑ kɛ pɑ nɔɔhɛɛ tɑɑ, nɑ pɑ kpɑtǝŋ kɛ pɑ niŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ cɑʋcɑʋ. Mpi tɔ, pǝ kɛ́ Tɑcɑɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɛ́.
12 Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɑsɑ sɩ: Sɑŋɑ ɑhoo ɑnɛɣɛ mɑɑ cɔɔ Icipiti tɛtʋ tɔɔ nɑ mɑ́ kʋ́ tǝ kɑncɑɑlɑɣɑ piyɑ tǝnɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ yǝlɑɑ piyɑ nɑ pǝ́ polo tɔlɑ nyǝŋsɩ tɔ. Pǝyele mɑɑ kʋ́ Icipiti nyǝ́mɑ tɩɩŋ tǝnɑ nyɔɔŋ tǝnɑŋnɑŋ. Ɩlɛnɑ pɑɑ wei ɩ́ nyɩ́ sɩ mɑ́ kɛnɑ Tɑcɑɑ. 13 Pǝ kɑɑsʋɣʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ tɔ, mǝ kɑmpʋnɑɑ tɔɔ cɑlǝm kɑ́ yʋsǝnɑ mǝ tɛɛsɩ. Ye mɑ nɑ-wɩ mɑ tɛɛ mǝ tɔɔ. Ɩsǝnɑ mɑɑ kenti mǝ tɔɔ nɑ mɑ kɑɑ wɑkǝlɩ-mɛ ɩsɩɩ Icipiti nyǝ́mɑ tɔɣɔlɛ.
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Ɩ́ kɑ tɔɔsǝɣɩ kʋyɑkʋ kʋnɛ kʋ tɔɔ kɛ́ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ, nɑ ɩ́ lɑkɩ-m ɑcimɑ sɔsɔɔnɑ nɑ ɩ nyǝnɩ-yɛɣɛ kɔtɑɣɑ kɛ mǝ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ.
Kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ ɑcimɑ
15 Kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tǝcu kɛ́ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔ pǝ ɑcimɑ. Mpʋ tɔ, pǝ kpɑɣɑ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ ɑcimɑ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule tɔ, pǝ fɛɩ sɩ kʋkʋsʋm ɩ́ wɛɛ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Ye nɔɣɔlʋ tɔɣɔ-wǝɣɩ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ, ɩsɩɩ pɑ kpiisɑ pʋntʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ. 16 Ɩ́ kɑ́ koti kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule kɛ́ nɑ ɩ́ sɛɛ-m. Kʋyɑŋku tɔ, pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ lɑ tǝmlɛ nɑtǝlɩ. Ye pǝ tɑɣɑ mǝ tɔɣɔnɑsɩ sɑɑʋ pɑɑsi.
17 Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ ɩ kɑ tɔkɩ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ ɑcimɑ ɑnɛɣɛ mǝ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɔɔ. Nɑ ɑ́ pǝsɩ-mɛɣɛ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɑɑ tɔɔsɩ-mɛɣɛ kʋyɑŋku mɑ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ kɛ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ tɔ. 18 Ɩ́ kɑ́ tɔkɩ kʋkʋsʋm fɛɩ potopotonɑɑ kɛ ɩsɔtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ɩnɩ ɩ kʋyɑkʋ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nyǝŋkʋ wule tɑɑnɑɣɑ, nɑ pǝ́ polo kʋyɑkʋ hiu nɑ kʋlʋmʋɣʋ wule tɑɑnɑɣɑ. 19-20 Ye pǝ tɑlɑ wɑɑtʋ ɩnɩ pǝ fɛɩ sɩ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɔɣɔ kʋkʋsʋm tɔɣɔnɑɣɑ, yɑɑ pǝ́ tɩɩ wɛɛ pʋntʋ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ yɑɑ cɑɣɑlʋ, ɩsɩɩ pɑ kpiisɑ-ɩ mǝ tɑɑ.
Tɛɛʋ ɑcimɑ tɑɣɑnʋɣʋ
21-22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kotɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ polo ɩ́ cɑɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ ɩwɛɛsɩ, yɑɑ pinɑsɩ nɑ ɩ́ lɛntɩ-sɩ nɑ ɩ́ tiɣisi cɑlǝm nɑ ɩ́ lii pǝ tɑɑ kɛ́ sɑŋ nɑ ɩ́ tɑɑ nɔnɔɣɔ kɑmpʋ kpɑtǝŋ tɔɔ nɑ ɩsɔtɑɑ tɔɔ. Ye pǝ tɛmɑ mpʋ, nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ tɑsɑ tǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɑɑ kɛ́ lɩɩʋ sɩ ɩ puki tiili, hɑlǝnɑ pǝ́ nyɑɑlɩ. 23 Mpi pǝ tɔɔ tɔ, Tɑcɑɑ kɑ cɔɔ Icipiti nyǝ́mɑ wɑkǝlʋɣʋ. Ɩlɛ ye ɩ nɑwɑ cɑlǝm kɛ mǝ tɛɛsɩ kɑmpʋnɑɑ kpɑtǝŋ tɔɔ, ɩ kɑɑ yele sɩ wɑkǝllʋ ɩ́ sʋʋ sɩ tɑɑ. 24 Mǝ nɑ mǝ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ kɑ́ tɔ́kǝnɑ kɔtɑɣɑ kɑnɛɣɛ tɑm tɔɔ. 25 Pɑɑ wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ sʋʋ tɛtʋ nti Tɑcɑɑ hɑ-mɛ tɔ tǝ tɑɑ tɔ, ɩ́ kɑ́ tɔ́kɩ-kɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́. 26 Ye mǝ piyɑ ɩ́ pɔɔsɑ-mɛ sɩ pǝ nyʋɣʋ suwe, ɩlɛ 27 ɩ́ kɑ́ cɔ-wɛ sɩ: Tɑcɑɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ kɔtɑɣɑ ntɛ́. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑ́, tɩɩ wɛʋ Icipiti tɑɑ tɔɣɔ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɔ cɔɔ pɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-wɛ. Amɑ ɩ tɛɛ tɑ́ tɔɔ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-tʋ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ luŋ nɑ pɑ́ sɛɛ Tɑcɑɑ. 28 Pɑ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛ nɑ pɑ́ niki nti Tɑcɑɑ kɑ heelɑ Moisi nɑ Alɔŋ tɔɣɔ lɑpʋ.
Wɑhɑlɑ nɑɑnʋwɑ nyǝŋ
29 Pǝ kɔmɑ ɩsɩɩ ɑhoo hɛkɑ ɩlɛnɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kʋ Icipiti tɑɑ ɑpɑlʋpiyɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝnsɩ tǝnɑ. Hɑlǝnɑ pǝ́ kpɛŋnɑ Icipiti wulɑʋ sɔsɔ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ ŋkɑ kɑɑ lɛɛtɩ ɩ kɑwulɑɣɑ kumte tɔɔ tɔ. Nɑ pǝ́ polo sɑlǝkɑ nyǝ́mɑ ɑpɑlʋpiyɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝnsɩ, nɑ tɔlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ piyɑ ɑpɑlʋ nyǝnsɩ tɔtɔ. 30 Ahoo ɑnɩ tɔ, Icipiti wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ Icipiti nyǝ́mɑ tǝnɑ femɑɣɑ nɑ pɑ́ cɑsǝɣɩ kɑpusi. Mpi tɔ, tǝyɑɣɑ fɛɩ nɑ kɑ tɑɑ lɑŋɑ sǝtʋ. 31 Tǝnɑɣɑ wulɑʋ yɑɑ Moisi nɑ Alɔŋ kɛ ɑhoo ɑnɩ nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Mǝ nɑ mǝ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tǝnɑ ɩ́ lɩɩ lɔŋ kɛ mɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛ. Ɩ́ polo nɑ ɩ́ sɛɛ Tɑcɑɑ ɩsɩɩ ɩ́ kɑ sǝlǝmʋɣʋ tɔ. 32 Pɑɑ mǝ tɔlɑ ɩ́ kpɑɣɑ pǝ tǝnɑ ɩsɩɩ ɩ́ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ nɑ ɩ́ tɛɛ ɩ́ fɛɛ-m. Amɑ ɩ́ sǝlǝmɩ mǝ Ɩsɔ kɛ́ sɩ ɩ́ koolu-m kʋpɑntʋ.
33 Icipiti nyǝ́mɑ kɑ tɛmɑ pɑ tɑɑ kɛ́ sɩ pɑ tǝnɑ pɑɑ sǝnɑ. Ntɛnɑ pɑ́ tuli Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ kʋtulu sɩ: Ɩ́ lɩɩ lɔŋ kɛ tɑ tɛtʋ tɑɑ. 34 Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kpɛŋnɑ pɑ potopotonɑɑ somtu nɑ tǝ́ tɑ nyǝŋtɑ nɑ pɑ́ hɔkɔ tɑɣɑlǝŋ wei ɩ tɑɑ pɑ huɣutiɣi-wɛ tɔɣɔ pɑ kpɑɩnɑɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ sǝɣǝlɩ nɑ pɑ́ tɛɛ.
35 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑpɑ teitei ɩsɩɩ Moisi kɑ heeluɣu-wɛ tɔ. Pɑ sǝlǝmɑ Icipiti nyǝ́mɑ kɛ wontu nti pɑ lupinɑ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ tɔ, nɑ wontu kususuutu. 36 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ tenɑ Icipiti nyǝ́mɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ cɛlɛ-wɛɣɛ mpi mpi pɑɑ sǝlǝmɑ-wɛ tɔ. Timpi Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kuunɑ Icipiti nyǝ́mɑ wɛnɑʋ tɔɣɔlɛ.
37 Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kʋlɑ Lɑmsɛsɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛ Sukɔtɩ, nɑ pɑ tɑɑ ɑpɑlɑɑ kɑ wɛ ɩsɩɩ yǝlɑɑ iyisi nɑsǝtoso (600000) kɛ mpʋ. Alɑɑ nɑ kʋkpɑtǝlɑɑ nɑ piyɑ pɑɑsi. 38 Pɑ lɩɩʋ mpʋ tɔ pǝ kpɛŋnɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɣɔ tuutuumɑ kɛ́ nɑ pɑ́ tǝŋ-wɛ. Pǝ kɑɑsɩ heeŋ nɑ pǝ́ŋ nɑ nɑɑŋ kɑlǝkǝŋ tɑɑ fɛɩ nyǝnʋɣʋ. 39 Pɑ lɩɩ mpɑɑʋ ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ pɛtɛpɛtɑsɩ kɛ pɑ somtu nti pɑɑ kpɑɣɑnɑ Icipiti nɑ tǝ́ tɑ kpɑtɑ tɔ. Mpi tɔ, Icipiti nyǝ́mɑ kɑ tɔɣɔnɑ-wɛɣɛ kʋtɔɣɔnʋ kɛ́. Pɑ tɑɑ yele sɩ pɑ somtu ɩ́ kpɑ. Pǝyele pɑ tɑɑ kpɑɣɑ mpɑɑʋ tɔɣɔnɑɣɑ.
40 Pɩɩsɩ nɑsǝlɛ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (430) kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ cɑɣɑ Icipiti tɑɑ. 41 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ lɩɩwɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ. 42 Teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ keeluɣu ɩ tom kɛ ɑhoo ɑnɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ-wɛ tɔ. Mpʋ tɔtɔɣɔ mpɛ nɑ pɑ lʋlʋŋ pɑɑ keeliɣi pɑ tom kɛ ɩ tɔɔ kɛ́ tɑm kɛ́ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ.
Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɣɔʋ kʋsǝsɩɩtʋ
43 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ: Tɛɛʋ ɑcimɑ kʋsǝsɩɩtʋ ntɔ, pǝ fɛɩ sɩ cɑɣɑlʋ wei ɩ tɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ tɔ ɩ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɣɔnɑɣɑ. 44 Ye ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ yɑpɑ piitim lɛmpɩ tʋ kɛ yom nɑ ɩ́ pɛlɩ-ɩ ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ. 45 Pǝ fɛɩ sɩ piitim lɛmpɩ mʋʋlʋ yɑɑ ɑpɑɑ tʋ ɩ́ tɔɣɔ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ. 46 Pǝ kɑɑsɩ ɩlɛ, tǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ pɑ wʋsɑ nɑntʋ ntɩ tɔɣɔ pɑɑ tɔɣɔ-tɩ, pɑ kɑɑ lɩɩnɑ-tǝɣɩ ɑwɑlɩ. Pǝyele pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ yɔkɩ kpǝntɛ nte pɑ kʋwɑ mpʋ tɔ tǝ mʋwɑ. 47 Pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ tǝpɑɩ kɑ́ tɔɣɔnɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ ɑnɩ. 48 Ye ɩsɩɩ cɑɣɑlʋ nyɩɩlǝnɑ sɩ ɩ kɑ tɔɣɔ Tɑcɑɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ ɑnɩ, pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ pɑ́ pɛlɩ ɩ́ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ tɑɑ ɑpɑlʋpiyɑ tǝnɑ nɑ pǝ́cɔ́. Ɩlɛ ɩ pǝsɑ ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ ntɛ́, ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ-ɩ. Tɔfɔ ye pɑ tɑ pɛlɩ wei, pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ kpǝtǝnɑ.
49 Ɩsɛɣɛlɩ tʋ ɩ́ tɑ pɛlɩ, ɩ́ nɑ cɑɣɑlʋ pɑ kiiu kʋlʋmʋɣʋ kɛ́.
50 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑpɑ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu Moisi nɑ Alɔŋ tɔ. 51 Kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Tɑcɑɑ lǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Icipiti tɑɑ kɛ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ.