LAAPAALƖ KƲPAŊ WEI
MALƎKƖ
ŊMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Mɑlǝkɩ wei ɩ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ tɔ ɩ tɑ kɛ Yutɑ tʋ. Ɩ yɔɣɔtɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ Yesu kɛ́ tǝmlɛ tʋ kɛ́ (10:45). Ɩ sɛɣɛsǝɣɩ nɑ ɩ́ wɑɑkɩ nɑ ɩ́ looki ɑlɔɣɑɑ. Amɑ Mɑlǝkɩ tɑ yɔɣɔtɩ Yesu lʋlʋɣʋ tɔm, ɩ hʋlɑɑ kɛ́ sɩ Yesu kɛ́ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ nɑ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Mɑlǝkɩ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Yesu tǝmlɛ tɑɣɑnʋɣʋ, titite 1:1-13
Yesu tǝmlɛ kɛ Kɑlilee, titite 1:14–8:26
Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ, titite 8:27–9:50
Yesu tǝmlɛ kɛ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm, titite 10–13
Yesu sǝm nɑ ɩ fem, titite 14–16
1
Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ wɑɑsʋ
(Mɑtiyee 3:1-12; Luku 3:1-18; Yohɑɑnɩ 1:19-28)
Ɩsɔ pǝyɑlʋ Yesu Kilisiti Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tǝcɑɑllɛ ntɔ. Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ɩsɑyii tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ:
Nyǝnɩ, mɑ tillu ntɔ,
mɑ tɛlǝsǝɣɩ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ sɩ
ɩ́ tɑɣɑnɩ nyɑ́ mpɑɑʋ nɑ ń kɔŋ.
Nɔɣɔlʋ yɔɣɔtǝɣǝnɑ nɔɣɔ sɔsɔɣɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ:
Ɩ́ tɑɣɑnɩ Tɑcɑɑ mpɑɑʋ,
ɩ́ siɣisi ɩ mpɑɩsi.
Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ nɑ Ɩsɔ lʋm sɔlʋ Yohɑɑnɩ kɔɔ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ sɔɔkɩ yǝlɑɑ kɛ Ɩsɔ lʋm. Nɑ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ sɩ: Ɩ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ nɑ pɑ́ sɔ-mɛɣɛ lʋm nɑ Ɩsɔ hɩɩsɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ.
Ɩlɛnɑ Yutɑ tɛtʋ yǝlɑɑ tǝnɑ, nɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tǝnɑ puki ɩ kiŋ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ kuliɣi ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ́ yǝlɑɑ tɑɑ, nɑ Yohɑɑnɩ sɔɔkɩ-wɛɣɛ Ɩsɔ lʋm kɛ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ tɑɑ.
Yooyoo hʋntʋ kunti kɛ Yohɑɑnɩ tɑkɑɑ, nɑ ɩ́ lǝlɑ tɔnʋɣʋ tɑmpɑlɑ kɛ ɩ tǝnɑɣɑ tɑɑ. Ɩ tɔɣɔnɑɣɑ ntɛ́ cǝlǝŋ nɑ tɑɑlɛ tɩɩŋ nim. Nɑ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ sɑmɑɑ tɑɑ sɩ: Mɑ wɑɑlɩ wei ɩ kɔŋ tɔ pʋntʋ kǝlɑ-m toŋ. Hɑlɩ mɑ tɑ tɩɩ tɑlɑ sɩ mɑ́ sopi nɑ mɑ́ wɔɣɔsɩ ɩ nɔɔhɛɛ tɑɑ ntɑŋkpɑlɑ mɑɣɑmɑɣɑ. Mɑ ɩlɛ, lʋm kɛ mɑ sɔ-mɛ. Amɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɛ ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ sɔ-mɛ.
Yesu Ɩsɔ lʋm sɔʋ nɑ ɩ mɑɣɑsʋɣʋ
(Mɑtiyee 3:13–4:11; Luku 3:21-22; 4:1-13)
Sɑɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ Yesu lɩɩnɑ Nɑsɑlɛtɩ kɛ Kɑlilee tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ polo nɑ Yohɑɑnɩ sɔ-ɩ Ɩsɔ lʋm kɛ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ tɑɑ. 10 Yesu lɩɩkɑɣɑnɑ lʋm tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ ɩsɔtɔnʋɣʋ tʋlɑɑ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ tii ɩ tɔɔ ɩsɩɩ ɑlukuku. 11 Ɩlɛnɑ pɑ́ nɩɩ pǝ yɔɣɔtǝɣǝnɑ ɩsɔtɑɑ sɩ: Nyɑɣɑlɛ mɑ luɣu tɛɛ Pǝyɑɣɑ, mɑ luɣu sʋʋ-ŋ sɔsɔm.
12 Pǝ tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu ponɑ Yesu kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ. 13 Nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑɣɑ wɛɛ nɩɩlɛ, nɑ Sɑtɑnɩ kɔɔ nɑ ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ-ɩ. Nɑ ɩ́ wɛ tɑɑlɛ wontu hɛkʋ nɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ pɑɑsǝnɑ-ɩ.
Yesu yɑɑʋ kɛ tiinɑ kpɑlɑɑ liɣiti
(Mɑtiyee 4:12-22; Luku 4:14-15; 5:1-11)
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ Ɩsɔ lʋm sɔlʋ Yohɑɑnɩ kɛ sɑlǝkɑ, ɩlɛnɑ Yesu nɑ́ɑ́ polo Kɑlilee nɑ ɩ́ sʋʋ Ɩsɔ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ kpɑɑlʋɣʋ. 15 Nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Pǝnɛntɛ pǝ tɑlɑ mpʋ, Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ kpɛɣɛtɑɑ. Ɩ́ lɑɣɑsɩ nɑ ɩ́ mʋ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ.
16 Yesu mɑlɑɣɑ Kɑlilee teŋku kʋteŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ tiinɑ kpɑlɑɑ kɛ nɑɑlɛ. Simɔŋ nɑ ɩ neu Antǝlɩɩ, nɑ pɑ́ tʋɣɩ puluɣu kɛ lʋm tɑɑ. 17 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ tǝŋɩ-m nɑ mɑ́ lɑ-mɛ nɑ ɩ́ puuki yǝlɑɑ ɩsɩɩ ɩ́ puukuɣu tiinɑ tɔ.
18 Tǝnɑɣɑ pɛlɛ pɑ yelɑ pɑ puluŋ nɑ pɑ́ tǝŋɩ-ɩ kpɑkpɑɑ.
19 Ɩ tɑsɑ pote kɛ pǝcɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ Sepetee pǝyɑlʋ Sɑɑkɩ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ neu Yohɑɑnɩ, nɑ pɑ́ cɑɣɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ pɑ puluŋ. 20 Tǝnɑɣɑ ɩ yɑɑ pɛlɛɣɛ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ yele pɑ cɑɑ Sepetee nɑ ɩ pɑɑ nyǝ́mɑ kɛ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tǝŋɩ-ɩ.
Ɩlɔɣɔhilu nɔɣɔlʋ ɩ tɔm
(Luku 4:31-37)
21 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu pɑ polɑ Kɑpǝnɑhum ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ ɩ́ sʋʋ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile tɑɑ kɛ́ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule nɑ ɩ́ niki sɛɣɛsʋɣʋ. 22 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sɛɣɛsʋɣʋ cɛpɑ yǝlɑɑ lɑŋɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ sɛɣɛsɑɣɑ-wɛɣɛ nɑ toŋ ɩ tɑ nyɑ́. Ɩ fɛɩ ɩsɩɩ pɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ.
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tutɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile tɑɑ kɛ́ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ hii ɩlɔɣɔʋ nɔɣɔlʋ. Tǝnɑɣɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ koowɑ sɩ: 24 Nɑsɑlɛtɩ Yesu, n cɑɑ-weɣe tɑ́ kiŋ? N kɔmɑ-tʋɣʋ wɑkǝlʋɣʋ kɛ? Mɑ nyǝmɑ-ŋ teu, n kɛ́ Ɩsɔ Yʋlʋ Nɑŋŋtʋ wei ɩ tilɑɑ tɔ.
25 Tǝnɑɣɑ Yesu holinɑ-ɩ sɩ: Hei, nyɑ́, su nɑ ń se ɑpɑlʋ ɩnɛ ɩ wɑɑlɩ.
26 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩlɔɣɔʋ ɩnɩ ɩ selisɑ ɑpɑlʋ ɩnǝɣɩ teu. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ nɑ ɩ́ se ɩ wɑɑlɩ. 27 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ cɛpɑ yǝlɑɑ tǝnɑ lɑŋɑ kɛ sɔsɔm, nɑ pɑ́ tɔŋ tǝmɑ sɩ: Mɑɑmɑɑci wei kɛlɛ mpʋ? Toŋ sɛɣɛsʋɣʋ kʋfɑlʋɣʋ ntɛ́ yɑɑ. Pʋwɛ. Pǝ kpɛŋnɑ ɑlɔɣɑɑ, ɩ yɔɣɔtǝɣɩ pɛlɛɣɛ nɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ pɑ́ nɩɩkǝnɑ-ɩ.
28 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu hǝtɛ yɑɑ kpɑkpɑɑ ɩnǝɣɩ Kɑlilee tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ.
Yesu wɑɑsʋɣʋ kɛ kʋtɔntʋnɑɑ pɑɣɑlɛ
(Mɑtiyee 8:14-17; Luku 4:38-41)
29 Pɑ lɩɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ nɑ Sɑɑkɩ nɑ Yohɑɑnɩ pɑ́ polo Simɔŋ nɑ Antǝlɩɩ pɑ tǝyɑɣɑ kɛ kpɑkpɑɑ. 30 Nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ wɑtʋ wɛnɑ Simɔŋ yɔsɔ nɑ ɩ́ hǝntɑɑ. Yesu tɑlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ heeli-ɩ ɑlʋ ɩnɩ ɩ wʋsɑsɩ tɔm. 31 Tǝnɑɣɑ Yesu polɑ ɩ kiŋ nɑ ɩ́ tɔkɩ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ kʋsɩ, nɑ ɩ wɑtʋ yɑ nɑ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ cɑlǝsɩ-wɛ.
32 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɔnɑ-ɩ kʋtɔntʋnɑɑ tǝnɑ nɑ ɑlɔɣɔhilɑɑ tǝnɑɣɑ tɑɑnɑɣɑ tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei ilim tʋwɑ tɔ. 33 Nɑ ɩcɑtɛ tǝnɑ koti tǝcǝɣǝcǝɣɩ kɛ tǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ nɔnɔɣɔ tɛɛ. 34 Ɩlɛnɑ Yesu lɑ nɑ mpɑ kʋtɔmǝŋ cɔɔsɑɣɑ tɔ pɑ́ hiki ɑlɑɑfǝyɑ. Nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ ɑlɔɣɑɑ pɑɣɑlɛ. Ɩ tɑ tisi sɩ ɑlɔɣɑɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɛlɛ pɑ nyǝmɑ́ ɩ kɛ́ mpi tɔ.
Yesu wɑɑsʋ kɛ Kɑlilee tɛtʋ tɑɑ
(Luku 4:42-44)
35 Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ wei pǝ wʋsɑ fem nɑ sǝkpɛtʋɣʋ wɛɛ tɔ, Yesu lɩɩwɑ nɑ ɩ́ polo timpi yǝlɑɑ fɛɩ tɔ nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ. 36 Ɩlɛnɑ Simɔŋ pɑ́ sʋʋ-ɩ pɛɛkʋɣʋ. 37 Pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ nɑ-ɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: Yǝlɑɑ tǝnɑ cɑɑkɩ-ŋ.
38 Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Tǝ́ polo pǝcɔlɔ pǝcɔlɔ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ tɑɑ nɑ mɑ́ lɑ́ pɛlɛɣɛ wɑɑsʋ tɔtɔ. Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ kɔmɑ.
39 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sʋʋ Kɑlilee tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ cɔɔʋ, nɑ ɩ́ lɑkɩ wɑɑsʋnɑɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ mpɑ pɑ wɛnɑ tǝnɑ tɔɔ tɔ pɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɔɣɔnǝɣɩ ɑlɔɣɑɑ.
Yesu wɑɑsʋɣʋ kɛ tɔnʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ kʋtɔŋ tʋ nɔɣɔlʋ
(Mɑtiyee 8:1-4; Luku 5:12-16)
40 Tǝnɑɣɑ tɔnʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ kʋtɔŋ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɔmɑ Yesu kiŋ, nɑ ɩ́ sopi ɩ tɛɛ nɑ ɩ́ tɛɣɛ-ɩ niŋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ye n kɑ tisɑɣɑ n tɑɑ wɑɑsɩ-m?
41 Ḿpʋ́ɣʋ́ tɔnʋɣʋ tɔɔ kʋtɔŋ tʋ ɩnɩ ɩ tɔm lɑpɑ Yesu kɛ pǝtɔɔtǝlɛ kɛ sɔsɔm, nɑ ɩ́ kʋsɩ ɩ niŋ nɑ ɩ́ tokinɑ-ɩ nɑ ɩ́ cɔ-ɩ sɩ: Teu, mɑ tisɑɑ, ɑlɑɑfǝyɑ ɩ́ lɑ.
42 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ kʋtɔŋ tɛmɑ tǝnɛ ɩnǝɣɩ kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ mǝlɩ tǝmɑmmɑm. 43 Ɩlɛnɑ Yesu tɔɣɔnɩ-ɩ kpɑkpɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑɑlɩ-ɩ nɑ toŋ sɩ: 44 Tɑɑ heeli nɔɣɔlʋ. Amɑ tɛɛ kpɑkpɑɑ nɑ kɔtʋlʋ nɑ-ŋ. Ɩlɛnɑ ń yiɣisi ɩsɩɩ Moisi kɑ kɛɛsʋɣʋ tɔ, nɑ pɑ́ nɑ́ sɩ pǝ wɑɑ-ŋ.
45 Amɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ pǝ tɔm kpɑɑlʋɣʋ kɛ pɑɑ timpi. Hɑlǝnɑ ɩ kpɑɑlʋɣʋ mpɩ pǝ tɔɔ Yesu tɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ sʋʋ ɩcɑtɛ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ tǝkɑɑ. Amɑ kpeeŋɑ tɔɔ kɛ́ ɩ cɑkɑɣɑ kpɑɩ tɑɑ, nɑ yǝlɑɑ lɩɩkǝnɑ pɑɑ timpi nɑ pɑ́ mɑkǝnɑ-ɩ.