2
Yesu wɑɑsʋɣʋ kɛ kʋtɔŋ kʋtʋʋlʋɣʋ tʋ
(Mɑtiyee 9:1-8; Luku 5:17-26)
Wɛɛ lɑpɑ nɑɑlɛ, ɩlɛnɑ Yesu mǝlɩ Kɑpǝnɑhum nɑ yǝlɑɑ nɩɩ sɩ ɩ wɛ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Mpʋɣʋlɛ pɑ kotɑ sɔsɔm pǝ tɩɩ fɛɩ. Pǝ nyǝkɑɑ kɛ́ tǝkɑŋŋ nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ nɔnɔɣɔ nɑ pǝ́ tǝkɩ, nɑ Yesu tɔŋnɑ-wɛɣɛ sɛɣɛsʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ nɑpǝlɩ pɑ kɔmɑ ɩ kiŋ nɑ pɑ tɑɑ liɣiti sǝɣǝlɑ kʋtɔŋ kʋtʋʋlʋɣʋ tʋ nɔɣɔlʋ. Amɑ yǝlɑɑ sɑmɑɑ tɔɔ pɑ kpisɑ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ nɑ pɑ́ tɑnɑ-ɩ Yesu kiŋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ nɑ pɑ́ wɛsɩ kutuluɣu ŋku kʋ tɑɑ Yesu kɑ wɛɛ tɔ kʋ lɔpʋtʋ, nɑ pɑ́ tisi kpɑtǝlɛ nte tǝ tɑɑ kʋtɔntʋ ɩnɩ ɩ kɑ wɛɛ tɔ nɑ pʋ́ʋ́ɣʋ́ ŋkʋ. Yesu nɑwɑ yǝlɑɑ mpɛ pɑ nɑɑni, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ kʋtɔŋ kʋtʋʋlʋɣʋ tʋ ɩnɩ sɩ: Mɑ pǝyɑlʋ, nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsɑɑ.
Pǝ pɑmnɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ nɑpǝlɩ pɑɑ cɑɣɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ hʋʋkɩ pɑ tɑɑ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɑpɑlʋ ɩnɛ ɩ mɑkɩ kɑŋkɑntɛ nɑ ɩ́ kpɑkǝɣɩ ɩ tɩ nɑ ɩ́ kɛɛsǝɣǝnɑ Ɩsɔ? Awe pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ hɩɩsɩ ɩsɑɣɑtʋ ye pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ pɑɑsi? Amɑ Yesu nɑ́ cɛkǝnɑ nti pɑ hʋʋkɑɣɑ pɑ tɑɑ tɔɣɔ kpɑkpɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ hʋʋkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ tɑɑ? Nti tǝ yɔɣɔtʋɣʋ kǝlǝnɑ tǝlɛʋ. Mɑ́ heeli kʋtɔntʋ sɩ Nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsɑɑ, yɑɑ Kʋlɩ nɑ ń kɛlɩ nyɑ́ kpɑtǝlɛ nɑ ń tɔ? 10 Tɔʋ, mɑɑ hʋlɩ-mɛ sɩ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́, mɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ hɩɩsɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɑtɛ cǝnɛ.
Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ kʋtɔntʋ sɩ: 11 Mɑ heeliɣi-ŋ sɩ ń kʋlɩ nɑ ń kpɑɣɑ nyɑ́ kpɑtǝlɛ nɑ ń kpe.
12 Tǝnɑɣɑ kʋtɔntʋ kʋlɑ kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ kpɑtǝlɛ nɑ yǝlɑɑ nyǝnǝɣɩ-ɩ mpʋ, nɑ ɩ́ tɛɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ pɑ tǝnɑɣɑ piti kɛ sɔsɔm, nɑ pɑ́ sɑŋ Ɩsɔ nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Tuu tɔ, tǝ tɑ nɑtɑ ɩsǝntɔ ɩnɩ ɩ nǝɣǝsǝlɛ.
Yesu yɑɑʋ kɛ Lefii
(Mɑtiyee 9:9-13; Luku 5:27-32)
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ Kɑlilee teŋku nɔɣɔ kɛ pote nɑ yǝlɑɑ puki ɩ kiŋ kɛ sɔsɔm nɑ ɩ́ sɛɣɛsǝɣɩ-wɛ. 14 Yesu tɛɛkɑɣɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ Alǝfe pǝyɑlʋ Lefii nɑ ɩ́ cɑɣɑ lɑmpuu tǝmʋlɛ. Ɩlɛnɑ Yesu tɔmɩ-ɩ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń tǝŋɩ-m.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Lefii kʋlɑɑ nɑ ɩ́ tǝŋɩ-ɩ.
15 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ kʋtɔɣɔʋ kɛ Lefii tɛ. Ɩ́ nɑ lɑmpuu mʋlɑɑ pɑɣɑlɛ, nɑ ɑsɑɣɑɑ pɑɣɑlɛ, nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɔkɑɣɑnɑ. Yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ ɩsɩɩ mpʋ kɑ tǝŋɑɣɑ-ɩ pɑɣɑlɛ tɔtɔɣɔ. 16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ Fɑlisɑnɑɑ kpekǝle nyǝ́mɑ tɔ, pɑ nɑwɑ Yesu nɑ ɑsɑɣɑɑ, nɑ lɑmpuu mʋlɑɑ pɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ tɔkɩ mpʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pɔɔsɩ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ Yesu nɑ lɑmpuu mʋlɑɑ nɑ yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ kpɛntǝɣɩ nɑ pɑ́ tɔkɩ?
17 Yesu nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Pǝ tɑɣɑ ɑlɑɑfǝyɑ nyǝ́mɑ nyɩɩlǝɣǝnɑ fɛtɑɑ. Amɑ kʋtɔntʋnɑɑ kɛ́. Mɑ kɔmɑɣɑ sɩ mɑ yɑɑkɩ ɑsɑɣɑɑ, pǝ tɑɣɑ kʋpɑmɑ.
Yesu kɛɛsʋɣʋ kɛ nɔhɔkʋtʋ tɔm
(Mɑtiyee 9:14-17; Luku 5:33-39)
18 Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ ɩfɑlɑɑ nɑ Fɑlisɑnɑɑ pɑ hɔkɑ nɔɔsɩ. Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ pɔɔsɩ Yesu sɩ: Pǝ lɑpɑ ɩsǝnɑ nɑ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ ɩfɑlɑɑ nɑ Fɑlisɑnɑɑ nyǝ́mɑ nɑ́ hɔkǝɣɩ nɔɔsɩ nɑ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ nɑɑ toosiɣi pǝ tɔm. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ hʋʋ sɩ ɑkpɑɣɑlʋ tɑɑpɑlɑɑ kɑ́ hɔkɔ nɔɣɔ nɑ ɩ́ nɑ-wɛ pɑ́ wɛɛ? Aɑɩ, pǝlɛ pǝ fɛɩ lɑpʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ. Ye ɩ wɛ pɑ hɛkʋ, pɑɑ tɔkɩ tɑm kɛ́. 20 Amɑ pɩɩ kɔɔ nɑ pǝ́ kɛɛsɩ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ-ɩ pɑ hɛkʋ. Ɩlɛ pǝlɛɣɛlɛ pɑɑ hɔkɔ nɔɔsɩ.
21 Nɔɣɔlʋ kɑɑ kpɑɣɑ sɑɑliyɑ kʋfɑlɑɣɑ nɑ ɩ́ tɔ wontuɣu kʋpǝnʋɣʋ. Tɔfɔ, sɑɑliyɑ ŋkɛ kɑɑ hɔ wontuɣu ŋkʋ nɑ pʋ́ʋ́ɣʋ́ tɛɛsɩ wɑlʋɣʋ. 22 Nɔɣɔlʋ kɑɑ suu sʋlʋm kʋfɑm kɛ sʋlʋm huluŋ kʋpǝŋ tɑɑ. Tɔfɔ sʋlʋm kʋfɑm yɑsǝɣɩ huluŋ kʋpǝŋ ɩnǝɣɩ, nɑ sʋlʋm mpɩ nɑ huluŋ pǝ́ wɑkǝlɩ yem. Amɑ huluŋ kʋfɑŋ tɑɑ kɛ́ pɑ suuki sʋlʋm kʋfɑm.
Yesu kɛlɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tʋ
(Mɑtiyee 12:1-8; Luku 6:1-5)
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ fɑɣɑnɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee tɑɑlɛ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ kɛ́ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ kʋlɩ kʋ wule. Ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sʋʋ tɔɣɔnɑɣɑ pee pɛlʋɣʋ nɑ mpɑɑʋ. 24 Tǝnɑɣɑ Fɑlisɑnɑɑ tɔmɑ Yesu sɩ: Nyǝnɩ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ lɑkʋɣʋ mpi pǝ fɛɩ lɑpʋ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ yee.
25 Ɩlɛnɑ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Ye mpʋ ɩ́ tɑ kɑlǝtɑ pɑɑ pǝcɔɣɔ mpi Tɑfiiti lɑpɑ wɑɑtʋ wei pǝ cɑɑlɑ-ɩ nɑ nyɔɣɔsɩ pɩɩ ɩ́ nɑ mpɑ pɑ wɛ ɩ cɔlɔ tɔ? 26 Ɩsǝnɑ ɩ sʋʋ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ potopotonɑɑ mpɑ pɑɑ sɩɩ Ɩsɔ tɔ. Apiyɑtɑɑ kɑ kɛnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ kɛ sɑɑ ɩnɩ. Pǝyele pǝ fɛɩ sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɔɣɔ potopotonɑɑ mpɛɣɛ yem nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ kɔtǝlɑɑ. Amɑ Tɑfiiti nɑ́ tɔɣɔ-wɛ. Hɑlǝnɑ ɩ́ hɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ.
27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ-wɛ tɔtɔ sɩ: Yʋlʋ tɔɔ kɛ́ pɑ sɩɩ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ. Amɑ pɑ tɑ lɑ yʋlʋ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tɔɔ. 28 Pǝ tɔɔ kɛ́ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́, mɑ kɛ́ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ sɔsɔ tǝsiɣisiɣi.