3
Nkpɑlǝkpɛkɑɣɑ tʋ tɔm
(Mɑtiyee 12:9-14; Luku 6:6-11)
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu tɑɣɑnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile tɑɑ kɛ́ mǝlʋɣʋ. Pǝ pɑmnɑ ŋkpɑlǝkpɛkɑɣɑ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ tǝnɑ. Nɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ pɑ́ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ keŋnɑ Yesu kɛ́ teu sɩ pɑ nɑɑ sɩ ɩ kɑ́ wɑɑsɩ ɑpɑlʋ ɩnǝɣɩ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule yɑɑ ɩsǝnɑ? Pɑ lɑkɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pɑ́ hiki nti pɑɑ wɑɑnɑ-ɩ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ŋkpɑlǝkpɛkɑɣɑ tʋ sɩ: Kʋlɩ nɑ ń sǝŋ hɛkʋ tɑɑ.
Ɩlɛnɑ Yesu pɔɔsɩ mpɑ pɑ cɑɣɑ mpʋ tɔ sɩ: Tɑ mpɑɑʋ tɑɑ, kʋpɑntʋ kɛ pǝ mʋnɑ pɑ́ lɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule yɑɑ ɩsɑɣɑtʋ? Pɑɑ wɑɑsɩ yɑɑ pɑɑ kʋ?
Amɑ pɑ tɑ cɔ sɩ pʋlʋ. Tǝnɑɣɑ ɩ nyǝnɑ pɑ tǝnɑ pɑ ɩsɛntɑɑ nɑ pɑ tɔm lɑpɩ-ɩ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ pɑ tɑɑ hʋwɛɛ ɑsɑɣɛɛ wɑkǝlɩ ɩ lɑŋlɛ kɛ sɔsɔm tɔtɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ ŋkpɑlǝkpɛkɑɣɑ tʋ ɩnɩ sɩ: Tɔʋ, loosi nyɑ́ niŋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ ŋkpɑlǝkpɛkɑɣɑ tʋ loosɑ ɩ niŋ, ɩlɛnɑ ɩ niŋ hɛtɩ. Tǝnɑɣɑ Fɑlisɑnɑɑ lɩɩnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ nɑ Helɔtɩ nyǝ́mɑ pɑ́ cɑɣɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑsɩ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ nɑ pɑ́ kʋ Yesu tɔ.
Sɑmɑɑ kɔntɛ kɛ Yesu kiŋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu lɩɩ tǝnɑ tǝfɑʋ, nɑ ɩ́ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ́ polo Kɑlilee teŋku nɔɣɔ, nɑ sɑmɑɑ tuutuumɑ hu ɩ wɑɑlɩ. Sɑmɑɑ ɩnɩ ɩ kɑ lɩɩnɑ Kɑlilee, nɑ Yutɑ, nɑ Yosɑlɛm, nɑ Ɩtumee tɛtʋ tɑɑ, nɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ, nɑ Tiii nɑ Sitɔŋ pǝ ɑcɑlɛɛ cɔlɔ hɔɣɔlʋɣʋ. Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ nɩɩ mpi mpi Yesu tɔŋnɑ lɑpʋ tɔɣɔ pɑ kotɑɣɑ ɩ kiŋ kɛ sɔsɔm kɛ mpʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ pɑ́ tɑŋɩ-ɩ nɑ kpɩɩlʋɣʋ, tɔfɔ sɑmɑɑ yuŋ kɑ nyǝkɩ-ɩ. 10 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yǝlɑɑ nɑwɑ sɩ Yesu tɔŋnɑ lɑpʋ nɑ kʋtɔntʋnɑɑ hikiɣi ɑlɑɑfǝyɑ. Ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pǝ wɩɩkɑɣɑ tɔ, pɑ́ huliɣi sɩ pɑ́ hiki-ɩ nɑ pɑ́ tokinɑ-ɩ. 11 Ye ɑlɔɣɑɑ loosɑ Yesu, pɑ sʋʋkɩ kiisuɣu kɛ́ nɑ pɑ́ luŋi-ɩ nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ ɩ kɛ́ Ɩsɔ Pǝyɑlʋ kɛ́. 12 Amɑ Yesu nɑ́ kɑlǝnɑ-wɛ sɩ pɑ́ tɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ mpʋ.
Tillɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kpɑʋ
(Mɑtiyee 10:1-4; Luku 6:12-16)
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu kpɑ pʋɣʋ tɔɔ nɑ ɩ́ yɑɑ mpɑ ɩ cɑɑ tɔɣɔ ɩ kiŋ, nɑ pɛlɛ pɑ́ polo. 14 Tǝnɑɣɑ ɩ lǝsɑ pɑ tɑɑ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ hɑ-wɛɣɛ hǝtɛ sɩ tillɑɑ. Ɩ lǝsɑ pɛlɛɣɛ sɩ pɑ́ wɛɛ ɩ kiŋ kɛ tɑm nɑ ɩ́ tiliɣi-wɛɣɛ wɑɑsʋ lɑpʋ. 15 Nɑ ɩ́ hɑ-wɛɣɛ ɑlɔɣɑɑ tɔɣɔnʋɣʋ pǝsʋɣʋ. 16 Yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ wei ɩ lǝsɑɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Simɔŋ wei Yesu hɑ hǝtɛ sɩ Piyɛɛ tɔ, 17 nɑ Sepetee pǝyɑlʋ Sɑɑkɩ nɑ ɩ neu Yohɑɑnɩ. Pɛlɛ pɑ nɑɑlɛɣɛ Yesu kɑ hɑ hǝtɛ sɩ Pʋwɑnɛɛsɩ, nɑ tǝlɛ tǝ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ tɛʋ holuɣu piyɑ. 18 Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ Antǝlɩɩ, nɑ Filipʋ, nɑ Pɑɑtelemii, nɑ Mɑtiyee, nɑ Tomɑɑ, nɑ Alǝfe pǝyɑlʋ Sɑɑkɩ, nɑ Tɑtee, nɑ Simɔŋ wei ɩ kɑ lʋkɑɣɑ tɛtʋ tɔkʋɣʋ tɔm tɑɑ tɔ, 19 nɑ Yutɑɑsɩ Ɩsǝkɑleeu wei ɩ hʋlɑɑ sɩ Yesu kolontunɑɑ ɩ́ kpɑ-ɩ tɔ.
Yesu nyǝ́mɑ kɔntɛ kɛ ɩ kpɑɣɑʋ
20 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu mǝlɑ tǝyɑɣɑ, nɑ yǝlɑɑ tuutuumɑ tɑsɑ kotuɣu pǝ tɩɩ fɛɩ. Hɑlǝnɑ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑ hiki tɑpɑcɑɣɑlɛ sɩ pɑ́ tɔɣɔ tɔɣɔʋ mɑɣɑmɑɣɑ. 21 Ɩ nyǝ́mɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ kʋlɩ sɩ pɑ́ puki nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ tɔŋɑɣɑ kɛ́ sɩ pǝ lɑkɩ-ɩ kɛ́.
Yesu cɔʋ kɛ ɩ tɔm tʋlɑɑ
(Mɑtiyee 12:22-32; Luku 11:14-23; 12:10)
22 Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ Yosɑlɛm nɑ pɑ́ kɔɔ tɔ pɛlɛ pɑ tɔŋɑɣɑ sɩ: Yesu nyǝnɑ Pesepuleɑ kɛ́.
Ɩlɛnɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ sɩ: Alɔɣɑɑ wulɑʋ toŋ kɛ Yesu tɔɣɔnǝɣǝnɑ ɑlɔɣɑɑ lɛmpɑ.
23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu yɑɑ-wɛ nɑ ɩ́ sɛɛ-wɛɣɛ ɩsɔnɑɑ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ Sɑtɑnɩ kɑ́ tɔɣɔnɩ ɩ tɩ? 24 Ye kɑwulɑɣɑ wɛɛ nɑ kɑ́ fɛɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ, nɔɔnɔɔ kɑ sɑɑlǝɣɩ yem kɛ́. 25 Nɑ yǝlɑɑ ɩ́ wɛ tǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ pɑ́ fɛɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ, nɔɔnɔɔ tǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ sɑɑlǝɣɩ yem kɛ́. 26 Mpʋ tɔtɔɣɔ ye Sɑtɑnɩ wɑkǝlǝɣɩ ɩ tɩ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ nyǝ́mɑ yooki pɑ tɑɑ pɑ tike, ɩ kɑwulɑɣɑ yɑɑ kɛ́ nɑ ɩ toŋ sɑɑlɩ yem tǝkpɑtɑɑ.
27 Nɔɣɔlʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ sʋʋ yʋlʋ toŋ tʋ tǝyɑɣɑ sɩ ɩ kuuki ɩ wontu nɑ ɩ́ tɑ́ tɛ toŋ tʋ ɩnǝɣɩ hɔkʋɣʋ kɛ ŋmɩɩsɩ. Amɑ ɩ kpɑɑ-ɩ kɛ́ nɑ ɩ́ hɔkɔ-ɩ tǝkeŋkeŋ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sʋʋ ɩ wontu kuuu kɛ tǝyɑɣɑ tɑɑ.
28 Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, pɑɑ yǝlɑɑ kʋwɑkǝlǝm kɑ́ tɔɔ ɩsǝnɑ, yɑɑ pɑɑ pɑ yɔɣɔtɑ ɩsɑɣɑtʋ ɩsɩɩ we, Ɩsɔ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ suulu. 29 Amɑ wei ɩ kɑ́ yɔɣɔtɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ tɔɔ tɔ pɑ kɑɑ hɩɩsɩ pʋntʋ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pʋntʋ sǝɣǝlɑ ɩsɑɣɑtʋ tɑm nyǝntʋ kɛ́.
30 Mpi pǝ tɔɔ Yesu yɔɣɔtɑ mpʋ tɔ, pɑ tɔŋɑɣɑ-ɩ kɛ́ sɩ ɩ nyǝnɑ ɩlɔɣɔʋ.
Yesu too nɑ ɩ newɑɑ
(Mɑtiyee 12:46-50; Luku 8:19-21)
31 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu too nɑ ɩ newɑɑ ɑpɑlɑɑ nyǝ́mɑ pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ sǝŋ ɑwɑlɩ nɑ pɑ́ tili sɩ pɑ́ yɑɑ-ɩ. 32 Pǝ pɑmnɑ yǝlɑɑ sɑmɑɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔnɑ Yesu. Tǝnɑɣɑ pɑ heelɑ Yesu sɩ: Tǝ tɑɑ cɛ nyɑ́ nɔɣɔ tɔɔ, nyɑ́ too nɑ nyɑ́ newɑɑ pɑ wɛnnɑ ntɛɣɛ ɑwɑlɩ nɑ pɑ́ cɑɑ-ŋ.
33 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Aweɣe mɑ too nɑ mpɑɣɑ mɑ newɑɑ ye? 34 Yesu nyǝnɑ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ cɔɔnɑ-ɩ kotɑɣɑ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩɩ nɑɑ mɑ toonɑɑ nɑ mɑ newɑɑ ntɔ. 35 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mpɑ pɑ lɑkɩ mpi Ɩsɔ cɑɑkɩ tɔ pʋntʋnɑɑ ntɛ́ mɑ newɑɑ nɑ mɑ toonɑɑ.
ɑ 3:22 Pesepule: Alɔɣɑɑ wulɑʋ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ yɑɑkɩ sɩ Pesepule.