4
Mǝtutuunɑ tɔm
(Mɑtiyee 13:1-9; Luku 8:4-8)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ sɛɣɛsʋɣʋ kɛ Kɑlilee teŋku nɔɣɔ. Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ kotɑ ɩ kiŋ kɛ sɔsɔm pǝ fɛɩ kɛɛsʋɣʋ. Hɑlǝnɑ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ kpɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ. Nɑ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ cɑɣɑ ɑtɛɣɛ lʋm nɔɣɔ nɑ ɩnɩ ɩ wɛ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ lʋm tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu sɛɣɛsɑ-wɛɣɛ tɔmnɑɑ pɑɣɑlɛ nɑ ɩsɔnɑɑ sɛɛʋ tɑɑ. Hɑlǝnɑ ɩ́ kɛɛsɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ nɩɩ teu, tuulu polǝnɑ tuutu. Ɩ tuukɑɣɑ ɩ mǝtutuunɑ, ɩlɛnɑ lɛnnɑ hoti mpɑɑʋ nɔɣɔ nɔɣɔ nɑ sumɑsɩ tii nɑ sɩ tɔɣɔ-yɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ lɛnnɑ hotɑ kʋwɑʋ tɔɔ timpi tɛtʋ tɑ lim tɔ, nɑ ɑlɛ ɑ́ tǝŋnɑ nyɔʋ kɛ tɛtʋ wɛ tǝtɑɣɑsɑm tɔ pǝ tɔɔ. Ilim kɔmɑ nɑ pǝ́ hɑŋ nɑ pǝ́ nyɑɣɑ mǝhoo, ɩlɛnɑ ɑ wʋlɩ. Mpi tɔ, ɑ tɑ hiki tɛtʋ sɩ ɑ́ kɑ hoosi kʋpɑŋsɩ. Pee lɛnnɑ nɑ́ɑ́ hoti sɔwɑ tɑɑ nɑ ɑlɛ ɑ nyɔ ɩsɩɩ ɑ kɑ́ kʋlɩ teu, ɩlɛnɑ sɔwɑ fɛtɛ-yɛ nɑ ɑ́ kpisi lʋlʋɣʋ. Amɑ pee lɛnnɑ nɑ́ hotɑ tɛtʋ mʋsʋŋ nyǝntʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlɛ ɑ nyɔwɑ nɑ ɑ́ kʋlɩ nɑ ɑ́ pɩɩ tɩɩŋ nɑ ɑ́ lʋlɩ pee. Lɛnnɑ kɛ pǝcɔ, lɛnnɑ kɛ mɑɣɑnɑ, lɛnnɑ kɛ sɔsɔm sɔsɔm.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ sɩ: Ye wei ɩ kɛ́ tɔm nɩɩlʋ pʋntʋ ɩ́ nɩɩ.
Yesu sɛɣɛsʋɣʋ nɑ ɩsɔnɑɑ sɛɛʋ nyʋɣʋ
(Mɑtiyee 13:10-17; Luku 8:9-10)
10 Pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ lɩɩnɑ kpeeŋɑ, ɩlɛnɑ mpɑ pɑɑ wɛ Yesu cɔlɔ tɔ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Kɛɛsɩ-tʋɣʋ ɩsɔnɑɑ mpɑ n sɛɛ-tʋɣʋ mpʋ tɔ pɑ hʋwɛɛ. 11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Mɛ, pǝ hɑ-mɛɣɛ sɩ ɩ́ nyɩ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ. Amɑ ɩsɔnɑɑ sɛɛʋ tɑɑ kɛ́ kpɑɩ nyǝ́mɑ nɑ́ nyǝŋnɑ pǝ tɑmpɑnɑ.
12 Pǝcɔ pǝ tisi nɑ pɑɑ pɑ nyǝnɑ teu, pɑ́ tɑɑ nɑ́.
Nɑ pɑɑ pɑ nɩɩ teu, pɑ́ tɑɑ cɛkǝnɑ.
Tɔfɔ tɔɔ pɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ pǝsǝnɑ Ɩsɔ tɔɔ
nɑ ɩ́ hɩɩsɩ-wɛɣɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ.
Yesu kilisuɣu kɛ mǝtutuunɑ tɔm
(Mɑtiyee 13:18-23; Luku 8:11-15)
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑ́ cɛkǝnɑ ɩsɔ wei mɑ sɛɛ-mɛɣɛ mpʋ tɔ yɑɑ? Nɑ ɩsǝnɑɣɑlɛ ɩ́ kɑ́ cɛkǝnɑ ɩsɔnɑɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑɑ sɛɛ-mɛ tɔ? 14 Pǝ wɛ ɩsɩɩ Ɩsɔ Tɔm kɛ tuulu ɩnɩ ɩ tuuki. 15 Yǝlɑɑ wɛɛ, nɑ ye pɑ nɩɩ Ɩsɔ Tɔm Sɑtɑnɩ tǝŋ nɑ ɩ́ hɔɣɔsɩ-tǝɣɩ pɑ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ. Pɛlɛ pɑ wɛnnɑ ntɛ́ ɩsɩɩ pee nnɑ ɑ hotɑ mpɑɑʋ nɔɣɔ nɔɣɔ tɔ. 16 Pee wenɑ ɑlɛ ɑ hotɑ kʋwɑʋ tɔɔ tɔ, ɑlɛɣɛlɛ mpɑ pɑ nɩɩ Ɩsɔ Tɔm nɑ pɑ́ mʋ-tǝɣɩ kpɑkpɑɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ tɔ. 17 Amɑ pɑɑ yeki sɩ tǝ sʋʋnɑ-wɛɣɛ teu. Pɑ tɔkǝɣɩ-tǝɣɩ tǝtɑntɑɑ. Sɑɑ wei wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ́ tɑlɑ, yɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɔɔ kʋnyɔŋ tʋɣʋ kɑ́ kɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ. 18 Lɛlɑɑ nɑ́ nǝɣǝsǝnɑ wenɑ ɑ hotɑ sɔwɑ tɑɑ tɔ. Mpi tɔ pɑ tɛŋ Ɩsɔ Tɔm nɩɩʋ, 19 ɩlɛnɑ ɑtɛ cǝnɛ kʋlɑpʋtʋ nǝɣǝsɛɛ nɑ wɛnɑʋ kɔtɔɩ puɣusi-wɛ. Nɑ kʋnyɩɩlǝŋ lɛlǝŋ kʋ tɔm ntǝɣɩ pɑ tɑɑ, nɑ hɑlɩ tǝ cɑŋ nɑ tǝ kpisi lʋlʋɣʋ. 20 Pǝ kɑɑsɑ pee lɛnnɑ nɑ́ hotɑ tɛtʋ mʋsʋŋ nyǝntʋ tɑɑ. Aŋhɑɑ, ɑlɛ ɑ wɛnnɑ ntɛ́ ɩsɩɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ nɩɩkɩ Ɩsɔ Tɔm nɑ pɑ́ mʋ-tǝɣɩ teu nɑ pɑ́ lʋlǝɣɩ pee tɔ. Lɛlɑɑ kɛ pǝcɔ, lɛlɑɑ kɛ mɑɣɑnɑ, nɑ lɛlɑɑ kɛ sɔsɔm sɔsɔm.
Fǝtǝlɑ mʋsʋɣʋ tɔm
(Luku 8:16-18)
21 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu pɔɔsɑ-wɛ tɔtɔ sɩ: Yʋlʋ kɑ́ kpɑɣɑ fǝtǝlɑ nɑ ɩ́ pɑmɩ-ɩ nyǝnɑɣɑ tɛɛ yɑɑ ɩ́ sʋsɩ-ɩ kɑto tɛɛ? Pǝ tɑɣɑ ye ɩ wɛ timpi tɑɑ, pɩɩ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔɣɔ pɑɑ sɩɩ-ɩ? 22 Kʋŋmɛlǝm nɑpǝlɩ pǝ fɛɩ sɩ pǝ kɑɑ kuli pǝ tɔɔ, pǝ́cɔ́ mukɑɣɑ tɛɛ pʋlʋ fɛɩ mpi pɑ kɑɑ lǝsɩ nɑ pɑɑ wei ɩ́ nɑ́ tɔ. 23 Ye wei ɩ kɛ́ tɔm nɩɩlʋ pʋntʋ ɩ́ nɩɩ.
24 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ-wɛɣɛ heeluɣu sɩ: Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ nti nti ɩ́ nɩɩkɩ tɔ. Mɑɣɑsǝlɑɣɑ ŋkɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ mɑɣɑsǝɣǝnɑ tɔ, ŋkɛɣɛ Ɩsɔ kɑ́ mɑɣɑsǝnɑ ɩ kʋcɔɔŋ nɑ ɩ́ hɑ-mɛ. 25 Wei ɩ wɛnɑ tɔɣɔ pɑɑ hɑ. Pɑɑ lɛɛkɩ wei ɩ fɛɩnɑ tɔɣɔ pǝciimɑɣɑ wei ɩ wɛnɑ tɔ.
Kututuum nyɔʋ tɔm
26 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑɑ tɔtɔ sɩ: Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ tuukuɣu pee kɛ ɩ tɑɑlɛ tɑɑ tɔ. 27 Pɑɑ ɩ tooki yɑɑ ɩ wɛnɑ ɩ ɩsɛ, pɑɑ ilim pɑɑ ɑhoo, ɩ kɑɑ nyɩ ɩsǝnɑ pee ɑnɩ ɑ nyɔɔkɩ nɑ ɑ́ lɑkɩ mǝhoo tɔ. 28 Tɛtʋ mɑɣɑmɑɣɑ lɑkǝnɑ nɑ pǝ́ pɩɩkɩ. Pǝ cɑɑlǝɣǝnɑ mǝhoo kɛ́, wɑɑlɩ kɛ́ pǝ tʋɣɩ nyɔɔŋ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pee nɑ́ pɩɩkɩ tǝcɑsǝlɑɑ. 29 Pǝ pɩɩkɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ cɛ nɑ pɑ́ hɩɩsɩ nɑ pɑ́ niki kʋm.
Sɔɔɣɑ pǝle tɔm
(Mɑtiyee 13:31-32,34; Luku 13:18-19)
30 Yesu tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔtɔ sɩ: Pepeɣe tɩɩ kɛɛsǝnɑ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ ɩlɛ yee? Nɑ ɩsɔ wei kɛ́ tɩɩ sɛɛ nɑ pǝ́ kɛɛsɩ kɑ tɔm ɩlɛ yee? 31 Kɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ sɔɔɣɑ pile. Pee nnɑ pɑ tuuki tɔ ɑ tǝnɑ ɑ tɑɑ ntɛ́ tǝ kǝlǝnɑ wɛɛʋ tǝminimini. 32 Amɑ ye pɑ tuu-tɛ, tǝ pɩɩkɩ kɛ́ nɑ tǝ́ kpɑ sɔsɔm nɑ tǝ́ kǝlɩ tuusi lɛŋsɩ. Nɑ tǝ́ hɛlɩ piliŋɑsɩ kɛ sɔsɔm, hɑlǝnɑ sumɑsɩ kɔŋ nɑ sɩ tʋɣɩ tɑnɑ kɛ sɩ hɔtʋ tɑɑ.
33 Yɑɑsinɑɑ pɑɣɑlɛ ɩsɩɩ mpʋ pǝ tɑkɑ kɛ́ Yesu kpɑɣɑɑ nɑ ɩ́ sɛɣɛsǝnɑ-wɛ. Ɩ mɑɣɑsɑ ɩsǝnɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kotinɑ-ɩ mpʋ tɔ pɑɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ cɛkǝnɑ tɔ. 34 Ɩ tɑ sɛɣɛsɩ-wɛɣɛ nɑtǝlǝɣɩ yem nɑ ɩ́ tɑ kɛɛsǝnɑ pʋlʋ. Ɩ́ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ pɑ tike, ɩlɛnɑ ɩ́ kilisi-wɛɣɛ pǝ tǝnɑ.
Kɑcuculɑɣɑ hɛɛsʋɣʋ tɔm
(Mɑtiyee 8:23-27; Luku 8:22-25)
35 Kʋyɑkʋ kʋnɛ ɩnɩ kʋ tɑɑnɑɣɑ tɔɔ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Tǝ́ tɛsɩ nɑ tǝ́ polo kʋteŋ lɛŋkʋ tɔɔ.
36 Pɑ tɛmɑ yǝlɑɑ kɛ yɑsʋɣʋ, ɩlɛnɑ Yesu ɩfɑlɑɑ kɛlɩ-ɩ kpɩɩlʋɣʋ ŋku kʋ tɑɑ ɩ kɑ cɑɣɑɑ tɔ, nɑ kpɩɩlǝŋ lɛlǝŋ kɑ wɛ ɩ kiŋ tǝnɑ.
37 Tǝnɑɣɑ heelimuɣu sʋʋ mɑpʋ nɑ lʋm huuki nɑ pǝ́ wɑtǝɣɩ pɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ, hɑlǝnɑ kʋlɛ kʋ cɑɑ suɣu. 38 Pǝ pɑmnɑ Yesu nɑ́ tʋ ɩ nyʋɣʋ kɛ lefeli nɑ ɩ́ tɔŋnɑ tom nɑ wɑɑlɩ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ɩfɑlɑɑ feesɑ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ, n sumɑ yɑɑ? Tǝ lepɑɣɑ.
39 Ɩ femɑ ɩlɛnɑ ɩ́ kɑlǝnɑ heelim. Nɑ ɩ́ heeli lʋm sɩ: Su, hɛɛ tǝnɑ.
Tǝnɑɣɑ heelim sumɑ, nɑ pǝ tǝnɑ pǝ hɛɛ tǝli. 40 Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ wɛnɑ sɔɣɔntʋ kɛ mpʋ? Ɩ́ tɑ tɛ mǝ tɑɑ nɑ Ɩsɔ kɛlɛ?
41 Sɔɣɔntʋ pɩɩ-wɛɣɛ sɔsɔm nɑ pɑ́ tɔŋ tǝmɑ sɩ: Aweɣelɛ ɩnɛ ɩnɩ nɑ pǝ kpɛŋnɑ heelim nɑ teŋku lʋm nɑ pǝ́ nɩɩkǝnɑ-ɩ?