5
Ɩlɔɣɔhilu nɑ ɑfɑnɑɑ pɑ tɔm
(Mɑtiyee 8:28-34; Luku 8:26-39)
Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑlɑ Kɑlilee teŋku kʋteŋ lɛŋkʋ kɛ Selɑsini nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ. Yesu lɩɩnɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ lɩɩnɑ pǝlɑɑŋ tɑɑ nɑ ɩ́ sǝŋɩ-ɩ. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ hii ɩlɔɣɔʋ kɛ́, nɑ ɩ́ wɛ pǝlɑɑŋ tɑɑ. Pɑɑ ɑlukpɑlɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pɑɑ hɔkɔ-ɩ pɩɩ cɑkɩ. Tɔm pɑɣɑlɛ kɛ pɑ kɑmɑ-ɩ ŋkpɑsɩ nɑ ɩ́ pɛlɩ, nɑ pɑ́ hɔkɔ ɩ niŋ kɛ ɑlukpɑlɑ nɑ ɩ́ pʋtǝtɩ pǝ tǝnɑ. Nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ ŋmɑkǝlɩ-ɩ tɔ. Pulɑsi tɑɑ nɑ pǝlɑɑŋ tɑɑ kɛ́ ɩ wɛ ilim nɑ ɑhoo kɛ tɑm, nɑ ɩ́ mɑkɩ kɑpusi nɑ ɩ́ hɛɛtǝɣɩ ɩ tǝɣɩ pɛɛ.
Apɑlʋ ɩnɩ ɩ loosɑ Yesu kɛ́ pooluŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɑsewɑ nɑ ɩ́ polo ɩ́ luŋ ɩ tɛɛ nɑ ɩ́ kooki sɩ: Ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ Sɔsɔ Pǝyɑlʋ Yesu, mɑ nɑ-ŋ suwe? Mɑ wiinɑ-ŋ, hɑɩ, nyǝnɩ Ɩsɔ, tɑɑ tʋ-m wɑhɑlɑ.
Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ kɛ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ yɔɣɔtɑ mpʋ, Yesu kɑ tɔmɑ ɩ ɩlɔɣɔʋ kɛ́ sɩ ɩ́ se ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ wɑɑlɩ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu pɔɔsɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ: Pɑ yɑɑ-ŋ suwe?
Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɔ-ɩ sɩ: Pɑ yɑɑ-m sɩ Kʋpiŋ kɛ tǝ wɛ pɑɣɑlɛ tɔ pǝ tɔɔ.
10 Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ wiinɑ Yesu kɛ́ teu sɩ ɩ́ tɑɑ tɔɣɔnɩ-wɛɣɛ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ.
11 Afɑnɑɑ kɑlǝkʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ kɩɩ wɛ tǝnɑɣɑ pʋɣʋ cɔlɔ nɑ kʋ tuliɣi. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlɔɣɑɑ mpɛ pɑ wiinɑ Yesu sɩ ɩ́ yele nɑ pɑ́ sʋʋ ɑfɑnɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ.
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tisɑɑ. Tǝnɑɣɑ ɑlɔɣɑɑ mpɛ pɑ yelɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ nɑ pɑ́ sʋʋ ɑfɑnɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ tʋ cɑsǝlɛ kɛ yem nɑ pɑ́ tii kɑlɑkɑlɑ nɑ pɑ́ tʋ lʋm nɑ pɑ́ sɩ. Afɑnɑɑ mpɛ pɑ nyʋɣʋ tɑlɑ ɩsɩɩ iyisi nɑɑlɛɣɛ (2000) mpʋ.
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑfɑnɑɑ mpɛ pɑ́ tiikilɑɑ nɑ́ lomɑ kpɑkpɑɑ nɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ tɑɣɑsɩ tɔm ntɩ, nɑ tǝ́ yɛkɩ kpɑkpɑɑ kɛ ɑcɑlɛɛ tɑɑ nɑ cɑcɑkǝŋ tɛɛ, nɑ yǝlɑɑ lɩɩ sɩ pɑ nɑɑkɩ mpi pǝ lɑpɑ tɔ. 15 Yǝlɑɑ kɔmɑ Yesu kiŋ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ ɑpɑlʋ wei ɩ kiŋ ɑlɔɣɑɑ kʋpiŋ ŋkʋ kɩɩ wɛɛ tɔ nɑ ɩ́ cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ suu wontu nɑ pǝ́ cɛpɑ ɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛ. 16 Mpɑ pɑ nɑ tɔm ntɩ nɑ pɑ ɩsǝpǝle tɔ pɑ́ kɛɛsɑ-wɛɣɛ ɩsǝnɑ pǝ lɑpɑ nɑ ɩlɔɣɔhilu ɑlɔɣɑɑ se tɔ. Nɑ mpi pǝ lɑpɑ ɑfɑnɑɑ tɔ. 17 Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ sʋʋ Yesu kɛ́ tɛɛkʋɣʋ sɩ ɩ́ lɩɩ pɑ tɛtʋ tɑɑ.
18 Yesu kɔmɑ sɩ ɩ kpɑɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩlɔɣɔhilu ɩnɩ sɩ: Mɑ tǝŋǝɣɩ-ŋ. 19 Amɑ Yesu kisɑɑ nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mǝlɩ nyɑ́ tǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́ nyɑ́ nyǝ́mɑ kiŋ, nɑ ń kɛɛsɩ-wɛɣɛ ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ nyǝnɑ nyɑ́ pǝtɔɔtǝlɛ nɑ ɩ́ lɑ-ŋ tɔ.
20 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tɛɛwɑ nɑ ɩ́ niki mpi Yesu lɑpɑ-ɩ tɔɣɔ heeluɣu kɛ timpi pɑ yɑɑ sɩ ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ tɔ pǝ tɛtʋ tɑɑ, nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ nɩɩwɑ tɔ pɑ lɑŋɑ cɛpɑ.
Yɑilu pɛɛlɔ nɑ ɑlʋ tɔɣɔllʋ pɑ tɔm
(Mɑtiyee 9:18-26; Luku 8:40-56)
21 Yesu tɑɣɑnɑ tɛsʋɣʋ kɛ kʋteŋ ŋku kʋ tɔɔ ɩ kɑ wɛɛ tɔ nɑ kpɩɩlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ koti sɔsɔm, nɑ ɩnɩ ɩ wɛ lʋm nɔɣɔ. 22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile sɔsɔ nɔɣɔlʋ ɩ kɔmɑ ɩ kiŋ, pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Yɑilu. Ɩ nɑ́ Yesu, ɩlɛnɑ ɩ́ hoti ɩ nɔɔhɛɛ tɛɛ, 23 nɑ ɩ́ wiinɑ-ɩ tǝkpɛɛ sɩ: Mɑ pɛɛliyɑ cɑɑnɑ ntɛɣɛ sǝm. Lɑ suulu nɑ ń polo ń tǝnɩ nyɑ́ niŋ kɛ kɑ tɔɔ, nɑ pǝ́ wɑɑ-kɛ nɑ kɑ́ hiki weesuɣu. 24 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tǝŋɑ-ɩ nɑ pɑ́ tɛɛ, nɑ sɑmɑɑ sɔsɔ tǝŋɑɣɑ-ɩ nɑ pǝ́ nyǝkɑ teu.
25 Pǝ pɑmnɑ ɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ tǝnɑ, hɑtoo pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɑɑ kɛ́ ɩ tɔŋnɑ tɔɣɔlʋɣʋ nɑ pǝ́ wɛ-ɩ toŋ. 26 Ɩ nɑ́ wɑhɑlɑnɑɑ kɛ fɛtɑɑ tɛ, nɑ hɑlɩ ɩ́ cɑŋ nɑ ɩ́ tɔɣɔ ɩ liɣitee tǝnɑ, pǝ tɑ tɩɩ lɑpʋ sooci mɑɣɑmɑɣɑ. Pǝ mǝlɑɑ kɛ́ nɑ pǝ́ sɔɔsǝɣɩ kʋsɔɔsʋ. 27 Alʋ ɩnɩ ɩ nɩɩ Yesu tɑŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ nɑ ɩ́ sʋʋ yǝlɑɑ sɑmɑɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ tokinɑ Yesu cɑpɑ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ wɑɑlɩ tɔɔ. 28 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ hʋʋwɑ ɩ tɑɑ kɛ́ teu kɛ́ sɩ: Ye mɑ pǝsɑɑ nɑ mɑ́ tɩɩ hiki ɩ tɔɔ wontu nɑ mɑ́ tokinɑ te, pɩɩ wɑɑ-m. 29 Tǝnɑɣɑ pǝ tɛmɑ-ɩ kpɑkpɑɑ ɩnɩ, nɑ ɩ́ nɩɩ ɩ tɔnʋɣʋ tɑɑ sɩ ɩ hikɑ ɑlɑɑfǝyɑ. 30 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɩɩ ɩ tɑɑ sɩ tomɑ lɛnnɑ lɩɩwɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pǝsǝnɑ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ sɑmɑɑ tɑɑ tǝnɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Awe tokinɑ mɑ wontu?
31 Ɩlɛnɑ Yesu ɩfɑlɑɑ cɔ-ɩ sɩ: A ɑ, n nɑɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ nyǝkǝɣɩ-ŋ ɩsǝntɔ nɑ ń tɑɣɑnǝɣɩ pɔɔsʋɣʋ sɩ ɑwe tokinɑ-ŋ?
32 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nyǝnɑ ɩ tɑɑ nɑ ɩ wɑɑlɩ sɩ ɩ nɑɑ wei ɩ tokinɑ-ɩ mpʋ tɔ. 33 Alʋ ɩnɩ ɩ nyǝmɑ́ mpi pǝ lɑpɑ-ɩ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ seluɣu nɑ ɩ́ polo ɩ hoti Yesu nɔɔhɛɛ tɛɛ nɑ ɩ́ heeli-ɩ ɩ tɑmpɑnɑ. 34 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-ɩ sɩ: Mɑ pu n tɛmɑ Ɩsɔ nɑ nyɑ́ tɑɑ tɔɣɔ pǝ wɑɑsɑ-ŋ. Tɛɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ, nyɑ́ kʋtɔŋ ɩ́ tɛŋ tǝkpɑtɑɑ.
35 Yesu tɔŋnɑ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ mpʋ, ɩlɛ tillɑɑ lɩɩnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile sɔsɔ Yɑilu ɩnɩ ɩ tǝyɑɣɑ ntɛ́ nɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: Nyɑ́ pɛɛlɔ fɛɩ. Tɑɑ tʋ Tɑcɑɑ kɛ kʋnyɔŋ kɛ yem.
36 Amɑ Yesu tɑ nyǝnɩ pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ sɩ tǝ́ kɛ pʋlʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ Yɑilu sɩ: Tɑɑ nyɑ́. Amɑ nyɑɑ tɛ Ɩsɔ nɑ nyɑ́ tɑɑ te.
37 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔɣɔnɑ pɑ tǝnɑ nɑ pǝ kɑɑsɩ Piyɛɛ nɑ Sɑɑkɩ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ neu Yohɑɑnɩ pɑ tike. 38 Pɑ tɑlɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile sɔsɔ ɩnɩ ɩ tɛ, ɩlɛnɑ Yesu nɑ́ yǝlɑɑ wiliɣi nɑ pɑ́ mɑkɩ kɑpusi kɛ sɔsɔm nɑ pǝ hɑŋɑ yem. 39 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sʋʋ tǝyɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ wiiki nɑ pǝ́ hɑŋɑ mpʋ? Pǝyɑɣɑ kɑnɛ kɑ too kʋtoo kɛ́, kɑ tɑ sɩ se.
40 Tǝnɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ woŋɑ-ɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɔɣɔnɑ pɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ lɩɩnɑ ɑwɑlɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ pǝyɑɣɑ cɑɑ nɑ kɑ too nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ tooso ɩnɩ nɑ pɑ́ sʋʋ timpi pɑɑ hɩɩsɑ pǝyɑɣɑ ŋkɛ tɔ. 41 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔkɑ kɑ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑlitɑ kum. Tɔm tǝnɛ tǝ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ: Mɑ heeliɣi-ŋ sɩ ń kʋlɩ pɛɛliyɑ nyɑ́.
42 Tǝnɑɣɑ pɛɛliyɑ kʋlɑ kpɑkpɑɑ nɑ kɑ́ sʋʋ tɔntɛ. Kɑ pɩɩsɩ kɑ wɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Pɑ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ pǝ lɑ-wɛɣɛ piti kɛ sɔsɔm. 43 Amɑ Yesu kpɑɑlɑ-wɛ sɩ pɑ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ nɩɩ-tɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩ́ cɛlɑ-kɛɣɛ kʋtɔɣɔʋ nɑ kɑ́ tɔɣɔ.