6
Nɑsɑlɛtɩ nyǝ́mɑ kisuɣu kɛ Yesu
(Mɑtiyee 13:53-58; Luku 4:16-30)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu lɩɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ polo ɩcɑtɛ nte tǝ tɑɑ ɩ pɩɩwɑ tɔ, nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ kɛ ɩ wɑɑlɩ. Kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tɑlɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ niki sɛɣɛsʋɣʋ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotile tɑɑ. Yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ nɩɩ ɩ tɔm, ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ-wɛɣɛ piti kɛ́ sɔsɔm, nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Leɣe ɩ hikɑ pǝnɛ ɩnɩ pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ? Nɑ nyǝm mpiɣilɛ pǝ hɑ-ɩ mpʋ? Nɑ ɩsǝnɑɣɑ ɩ lɑkɩ piti tǝmɑ ɑnɛ ɑ tɑkɑ kɛ́ mpʋ? Pǝ tɑɣɑ Mɑlɩ pǝyɑlʋ kɑɑfǝntɑ? Pǝ tɑɣɑ Sɑɑkɩ nɑ Yosee nɑ Yuti nɑ Simɔŋ pɑ tɑɑlʋ? Pǝ tɑɣɑ tɑ́ nɑ ɩ newɑɑ ɑlɑɑ nyǝ́mɑ ntɔ cǝnɛ?
Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ lɑpɑ pɑ lɑŋɑ kɛ kpɩɩsǝŋ nɑ pɑ́ kpisi ɩ tɔm mʋɣʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɑ lɑŋ sɑm kɛ tiili, ye pǝ tɑɣɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ hɛkʋ.
Ɩ tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ piti tǝmlɛ nɑtǝlǝɣɩ tǝnɑ. Ye pǝ tɑɣɑ kʋtɔntʋnɑɑ pǝcɔ wei ɩ tɔɔ ɩ tǝnɑ niŋ nɑ pǝ́ wɑɑ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑŋlɛ cɛpǝnɑ ɩsǝnɑ pɑ fɛɩnɑ Ɩsɔ kɛ́ nɑɑni tɔ.
Yesu ɩfɑlɑɑ nɑɑlɛ nɑɑlɛ tiluɣu
(Mɑtiyee 10:5-15; Luku 9:1-6)
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu cɔɔ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ wɛ pǝcɔlɔ tǝnɑ tɔ ɑ tɔɔ nɑ ɩ́ sɛɣɛsɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ tili-wɛɣɛ nɑɑlɛ nɑɑlɛ. Nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ toŋ sɩ pɑ́ tɔɣɔnɩ ɑlɔɣɑɑ. Nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Kpɑ́tʋ́ɣʋ́ pɑɑsi, ɩ́ tɑɑ tɔkɩ pʋlʋ tɔtɔ. Ɩ́ tɑɑ kpɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ, ɩ́ tɑɑ tɔkɩ huluɣu, nɑ ɩ́ tɑɑ tɔkɩ liɣitee kɛ mǝ sipɑnɑɑ tɑɑ. Ɩ́ lɛɛ ntɑŋkpɑlɑ. Ɩ́ tɑɑ suu wontu nɑ ɩ́ tǝnɩ.
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɑsɑ-wɛ tɔtɔ sɩ: Ye ɩ́ tɑlɑ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ ɩ́ sʋʋ tǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɑɑ, ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑ hɑlǝnɑ mǝ kʋlʋɣʋ. 11 Nɑ ye pɑ tɑ mʋ-mɛɣɛ tiili yɑɑ pɑ tɑ nɩɩnɑ-mɛ, ɩ́ lɩɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ kpiisi-wɛɣɛ mǝ nɔɔhɛɛ mʋsʋɣʋ, nɑ pǝ́ hʋlɩ-wɛ sɩ ɩ́ kpɑɑlɑ-wɛ.
12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ tɛɛwɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ yǝlɑɑ kɛ wɑɑsʋ sɩ pɑ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ. 13 Nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ ɑlɔɣɑɑ pɑɣɑlɛ, nɑ pɑ́ tɑɑ kʋtɔntʋnɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ nim nɑ pǝ́ wɑɑ-wɛ.
Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ kʋɣʋ
(Mɑtiyee 14:1-12; Luku 9:7-9)
14 Yesu hǝtɛ tɔŋnɑ yɑɑʋ kɛ pɑɑ timpi. Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Helɔtɩ nɩɩ Yesu tɑŋ. Nɑ yǝlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ sɩ: Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ ɩ́lɛ́ ɩ femnɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ wɛnɑ piti tǝmɑ lɑpʋ pǝsʋɣʋ.
15 Ɩlɛnɑ lɛlɑɑ sɩ Ilii lɩɩnɑ.
Pǝ kɑɑsɩ lɛlɑɑ nɑ́ tɔŋ sɩ lɔŋtɑɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɑkɑ nɔɣɔlʋɣʋ.
16 Helɔtɩ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ wei ɩ nyʋɣʋ mɑ yelɑɑ nɑ pɑ́ sɛtɩ tɔ ɩnɩ ɩ femnɑ.
17 Nn kʋpɑm, wulɑʋ Helɔtɩ ɩnɩ ɩ kɑ tɔmnɑ sɩ pɑ́ kpɑ Yohɑɑnɩ nɑ pɑ́ hɔkɔ-ɩ nɑ pɑ́ tʋ-ɩ sɑlǝkɑ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ kɛ́ Helɔtɩ lɑpɑ mpʋ. Ɩ kɑ kpɑɣɑ ɩ tɑɑlʋ Filipʋ ɑlʋ Helɔtiyɑtɩ kɛ́. 18 Ɩlɛnɑ Yohɑɑnɩ yɔɣɔtɩ-ɩ sɩ: Pǝ tɑ mʋnɑ sɩ ń lɛɛkɩ nyɑ́ tɑɑlʋ ɑlʋ nɑ ń sɩɩnɑ nyɑ́ tɩ. 19 Ḿpʋ́ɣʋ́ Helɔtiyɑtɩ tɑɑ wɩɩnɑ Yohɑɑnɩ kɛ sɔsɔm, nɑ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ sɩ ɩ kʋ-ɩ. Amɑ Helɔtɩ tɔɔ ɩ tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ pʋlʋ. 20 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, wulɑʋ Helɔtɩ nyǝ́mɑ sɩ Yohɑɑnɩ kɛ́ yʋlʋ kʋpɑŋ, ɩ kɛ́ Ɩsɔ yʋlʋ. Pǝyele ɩ nyɑŋɑɣɑnɑ-ɩ kɛ́, nɑ ɩ́ kentiɣi ɩ tɔɔ. Ye ɩ nɩɩ Yohɑɑnɩ tɔm pǝ pɛkǝlǝɣɩ-ɩ ɩ tɑɑ kɛ́. Pɑɑ nɑ mpʋ ɩ nyɩɩlɑɣɑ sɩ ɩ́ nɩɩkɩ-tɩ.
21 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Helɔtɩ lʋlʋɣʋ kʋyɑkʋ ɑcimɑ tɑlɑɑ. Nɑ ɩ́ lɑ ɑcimɑ nɑ ɩ́ yɑɑ ɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ sɔsɑɑ sɔsɑɑ nɑ yoolɑɑ sɔsɑɑ, nɑ Kɑlilee tɛtʋ tɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ. Sɛsɛ pǝ wɛɛ sɩ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ Helɔtiyɑtɩ kɑ́ hiki mpi ɩ pɛɛkɑɣɑ tɔ. 22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Helɔtiyɑtɩ ɩnɩ ɩ pɛɛlɔ sʋʋ timpi yǝlɑɑ sɛɛ mpʋ tɔ nɑ ɩ́ pɑɑ. Ntɛnɑ pǝ́ lɑ Helɔtɩ nɑ ɩ mʋʋlɑɑ mpɛɣɛ leleŋ. Tǝnɑɣɑ Helɔtɩ tɔmɑ pɛɛlɔ ɩnɩ sɩ: Sǝlǝmɩ-m mpi n cɑɑ tɔ, mɑɑ hɑ-ŋ.
23 Hɑlǝnɑ Helɔtɩ tuu sɩ pɑɑ mpiɣi ɩ sǝlǝmɑ-ɩ, ɩnɩ ɩ kɑ́ hɑ-ɩ. Pɑɑ ɩnɩ ɩ kɑwulɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ.
24 Pɛɛlɔ ɩnɩ ɩ lɩɩwɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo ɩ pɔɔsɩ ɩ too sɩ: Pepeɣe mɑ sǝlǝmɩ-ɩ?
Ɩlɛnɑ toto cɔ-ɩ sɩ: Tɔ sɩ ɩ́ hɑ-ŋ Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ nyʋɣʋ. 25 Tǝnɑɣɑ ɩ mǝlɑ wulɑʋ kiŋ kɛ kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ cɑɑ sɩ ń hɑ-m Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ nyʋɣʋ kɛ nyǝnɑɣɑ tɑɑ kɛ́ cǝnɛɣɛ nɔɔnɔɔ.
26 Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ Helɔtɩ lɑŋlɛ wɑkǝlɑ sɔsɔm. Amɑ ɩ tɛmɑ tuuu kɛ ɩ mʋʋlɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ pɑ ɩsɛntɑɑ, ɩlɛ pǝ fɛɩ sɩ ɩ kɑ́ kisi. 27 Tǝnɑɣɑ ɩ tilɑ tɑŋlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ kpɑkpɑɑ sɩ ɩ́ polo ɩ́ kɔnɑ Ɩsɔ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ nyʋɣʋ. Ɩlɛnɑ tɑŋlʋ nɑ́ɑ́ tɛɛ sɑlǝkɑ nɑŋ tɑɑ nɑ ɩ́ sɛtɩ Yohɑɑnɩ nyʋɣʋ. 28 Nɑ ɩ́ tʋ-kʋɣʋ nyǝnɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩ́ kɔɔ ɩ́ cɛlɑ pɛɛlɔ ɩnɩ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ polo ɩ́ cɛlɑ ɩ too. 29 Yohɑɑnɩ ɩfɑlɑɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ polo pɑ́ kpɑɣɑ Yohɑɑnɩ nɑ pɑ́ pi.
Yǝlɑɑ iyisi kɑkpɑsɩ cɑlǝsʋɣʋ
(Mɑtiyee 14:13-21; Luku 9:10-17; Yohɑɑnɩ 6:1-14)
30 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tillɑɑ mǝlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kɛɛsɩ-ɩ pǝ tǝnɑ mpi pɑ lɑpɑ nɑ pɑ sɛɣɛsɑɑ tɔ. 31 Mpɑ pɑ pukɑɣɑ Yesu kiŋ, nɑ mpɑ pɑ kʋlɑɣɑɑ sɩ pɑ kpeŋ tɔ pɑ pɑɣɑlɛ fɛɩ kɛɛsʋɣʋ. Hɑlǝnɑ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑ nɑ ɩsɛ sɩ pɑ́ tɔɣɔ tɔɣɔʋ mɑɣɑmɑɣɑ. Ɩlɛnɑ Yesu tɔ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ kɔɔ nɑ tǝ́ lɩɩnɑ kpeeŋɑ kɛ timpi nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ pǝcɔ mɑɣɑmɑɣɑ.
32 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ sʋʋ kpɩɩlʋɣʋ kɛ pɑ tike nɑ pɑ́ tɛɛnɑ kpeeŋɑ tɔɔ. 33 Amɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ loosɑ-wɛ nɑ pɑ́ nyɩ-wɛɣɛ kpɑkpɑɑ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ lɩɩ ɑcɑlɛɛ ɑcɑlɛɛ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ ɑsewɑ nɑ pɑ́ lɑɑlɩ-wɛɣɛ tǝnɑɣɑ tɑtɛ.
34 Yesu lɩɩnɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ yǝlɑɑ sɑmɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ tɔm lɑpɩ-ɩ pǝtɔɔtǝlɛ kɛ sɔsɔm. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ heeŋ wei ɩ fɛɩnɑ tiikilu tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sɛɣɛsɑ-wɛɣɛ sɔsɔm. 35 Pǝ kɔmɑ tɑɑnɑɣɑ ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ polo nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Cǝnɛ kɛ́ nyɩɩtʋ tɑɑ kɛ́, nɑ ilim tɛmɑ. 36 Tɔɣɔnɩ-wɛ nɑ pɑ́ yɛlɩ kʋtɔɣɔʋ yɑpʋ kɛ pǝcɔlɔ pǝcɔlɔ cɑcɑkǝŋ tɛɛ nɑ pǝ ɑcɑlɛɛ tɑɑ.
37 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Mɩɩ hɑnɑ-wɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Pɑɑ tɩɩ polo nɑ tǝ́ yɑ kʋtɔɣɔʋ kɛ Liɣitee nyǝɣǝtʋ ŋmʋnʋɣʋ (200), pɩɩ tɑlɑ yǝlɑɑ pɑnɛɣɛ we?
38 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ polo nɑ ɩ́ wiili nɑ mɑ́ nɑ́, potopotonɑɑ ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ wɛnɑ?
Yesu ɩfɑlɑɑ wiilɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: Potopotonɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ pǝ kɑɑsɩ tiinɑ kɛ nɑɑlɛ.
39 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ cɑɣɑsɩ sɑmɑɑ tǝnɑɣɑ tintikɑ tintikɑ kɛ nyǝlǝwee tɔɔ. 40 Tǝnɑɣɑ pɑ cɑɣɑ loosi, lɛlɑɑ kɛ nɩɩnʋwɑ (100) nɩɩnʋwɑ (100), lɛlɑɑ kɛ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ. 41 Tǝnɑɣɑ Yesu kpɑɣɑ potopotonɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ tiinɑ nɑɑlɛ ɩnɩ, nɑ ɩ́ teki ɩsɛ nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ, nɑ ɩ́ fɑɣɑ-wɛ nɑ ɩ́ cɛlɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ pɑ́ tɑlɑ yǝlɑɑ. Nɑ ɩ́ tɛɛsɩ tiinɑ nɑɑlɛ kɛ mpʋ tɔtɔ, nɑ pɑ́ tɑlɑ pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ. 42 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ tɔɣɑɑ nɑ pɑ́ hɑɣɑ. 43 Nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ koti hɔɣɔlɑsɩ nsi sɩ kpisɑɑ tɔ, nɑ pǝ́ su tɔkʋŋ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. 44 Mpɑ pɑ tɔɣɔ mpʋ tɔ pɑ tɑɑ ɑpɑlɑɑ nyɔɔŋ tɑlɑ ɩsɩɩ iyisi kɑkpɑsɩ (5000).
Yesu tɔntɛ kɛ lʋm tɔɔ
(Mɑtiyee 14:22-33; Yohɑɑnɩ 6:15-21)
45 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ kɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ kpɑkpɑɑ sɩ: Ɩ́ sʋʋ kpɩɩlʋɣʋ nɑ ɩ́ tɛɛ-m nɔɣɔ nɑ ɩ́ tɛsǝnɑ Pɛtɛsɑitɑ ɩcɑtɛ tɔɔ. Ɩlɛnɑ Yesu nɑ́ɑ́ sɑɑlɩ tǝnɑ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ sɑmɑɑ yɑsʋɣʋ. 46 Pɑ yɑ tǝmɑ, ɩlɛnɑ Yesu polo ɩ́ kpɑ pʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ. 47 Pǝ kɔmɑ yuɣu, ɩlɛ kpɩɩlʋɣʋ tɑlɑ teŋku hɛkʋ tɑɑ kɛlɛ, nɑ Yesu wɛ ɩ tike kɛ tɛtʋ tɔɔ. 48 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ loosɑ-wɛ nɑ pɑ́ sɑɑkɩ kpɩɩlʋɣʋ pǝ fɛɩ pǝ polo. Heelim mɑkɩ tuluŋɑ kɛ́ nɑ pǝ́ mǝlǝɣǝnɑ-wɛ nɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ lʋm tɔɔ nɑ ɩ́ puki pɑ kiŋ. Sɑɑ ɩnɩ pǝ wʋsǝnɑ kɑmpɑɑŋ koou kɛ mpʋ. 49 Pɑ nɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔŋ lʋm tɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ hʋʋ sɩ ɑsǝnɑɑlɩɩ, nɑ pɑ́ sʋʋ kɑpusi mɑpʋ. 50 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ tǝnɑ pɑ nɑɑkɑɣɑ-ɩ mpʋ tɔ pǝ lɑpɑ-wɛɣɛ sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm kɛ́. Amɑ ɩ tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɔkɩ tɔnǝŋ, mɑɣɑ, ɩ́ tɑɑ nyɑ́.
51 Ɩ yɔɣɔtɑ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ pɑ kiŋ kɛ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ nɑ heelim hɛɛ, nɑ piti kpɑ ɩ ɩfɑlɑɑ kɛ sɔsɔm. 52 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ tɑ cɛkǝnɑ potopotonɑɑ mpɛ pɑ piti tǝmlɛ kɛ pɑ lɑŋkpɩɩsǝŋ tɔɔ.
Kʋtɔntʋnɑɑ wɑɑsʋɣʋ kɛ Kenesɑlɛtɩ
(Mɑtiyee 14:34-36)
53 Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɛɛsɑ tɛsʋɣʋ kɛ lʋm nɑ pɑ́ tɑlɑ Kenesɑlɛtɩ tɛtʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ pɑ kpɩɩlʋɣʋ nɑ kʋteŋ. 54 Yesu lɩɩnɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ, ɩlɛnɑ yǝlɑɑ nyǝmɩ-ɩ. 55 Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ sʋʋ cɔɔʋ kɛ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ kɛlɩ kʋtɔntʋnɑɑ nɑ pɑ kʋhǝntǝŋ nɑ pɑ́ pukinɑ-wɛɣɛ timpi timpi pɑ nɩɩkɩ sɩ ɩ wɛɛ tɔ. 56 Pɑɑ timpiɣi Yesu polɑɑ te, pɑɑ ɩsɩɩ ɑcɑlisi tɑɑ, pɑɑ ɑcɑlɛɛ sɔsɔɔnɑ tɑɑ, pɑɑ cɑcɑkǝŋ tɛɛ, yǝlɑɑ kɔŋɑɣɑnɑ pɑ kʋtɔntʋnɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ hɩɩsǝɣɩ-wɛɣɛ ɩcɑtɛ pɑtǝmɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ wiikinɑ-ɩ sɩ ɩ́ yele nɑ pɑ́ tokinɑ ɩ kpɑɩ ntʋmpee mɑɣɑmɑɣɑ. Nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ tokinɑ ɩ kpɑɩ ɩnɩ tɔ pǝ wɑɑ-wɛ.