7
Fɑlisɑnɑɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ kɛ kɔtɑsɩ tɔɔ
(Mɑtiyee 15:1-9)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Fɑlisɑnɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ nɑpǝlɩ pɑ lɩɩnɑ Yosɑlɛm nɑ pɑ́ kɔɔ nɑ pɑ́ kotinɑ Yesu. Pɑ nɑwɑ sɩ ɩ ɩfɑlɑɑ lɛlɑɑ tɔkǝnɑ niŋ ɑsilimɑ, pɑɑ sɑŋǝɣɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ sɛɛtʋ tɑɑ yʋlʋ kɑ́ lɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɔɣɔ tɔ.
Tɑmpɑnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ, Fɑlisɑnɑɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ tǝnɑ tɔkɑ pɑ cɑɑnɑɑ kʋlɑpʋtʋ kɛ teu kɛ́. Ye pɑ tɑ sɑŋ pɑ niŋ tǝcɛɩcɛɩ pɑɑ tɔkɩ. Ye pɑ kɔmnɑ kʋyɑkʋ nɑ pɑ́ tɑ sɔ lʋm, pɑɑ tɔkɩ kʋtɔɣɔʋ. Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ pɑ tǝŋǝɣɩ lɔŋtɑɑ kʋlɑpʋtʋ lɛntǝnɑɑ ɩsɩɩ kɔpʋnɑɑ nyɑɑlʋɣʋ, nɑ nyǝnɑsɩ, nɑ tɑɑnɩɩsɛnɑɑ, nɑ kʋhǝntǝŋ pǝ nyɑɑlʋɣʋ, nɑ yɑɑsinɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ mpʋ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ Fɑlisɑnɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ pɑ pɔɔsɑ Yesu sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ lɔwɑ tɑ cɑɑnɑɑ kʋlɑpʋtʋ nɑ pɑ́ tɔkǝnɑ niŋ ɑsilimɑ kɛ mpʋ?
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Pǝ wɛ ɩsɩɩ Ɩsɑyii kɑ nɑwɑ cɛsǝlɑɑ mɛɣɛ tǝkelekele nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ ŋmɑɑ mǝ tɔm kɛ ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ:
Nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ sɑŋɩ-m yem.
Pɑɑ cɑɑ-m pɑɑ pǝcɔɣɔ hɑtoo pɑ tɑɑ.
Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
Pɑ sɛɛkɩ-m yem kɛ́.
Pɑ kpɑɣɑ yǝlɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ
nɑ pɑ́ sɛɣɛsǝɣɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ nyǝntʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ yeki Ɩsɔ kʋheelitu kɛ́ nɑ ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ yǝlɑɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ-wɛɣɛ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Ɩ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ kʋheelitu nɑ ɩ́ fiɣitinɑ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ kʋsɛɣɛsǝtʋ. 10 Moisi kɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Se nyɑ́ cɑɑ nɑ nyɑ́ too. Nɑ tɔtɔ sɩ: Ye wei ɩ tʋʋ ɩ cɑɑ yɑɑ ɩ too, ɩsɩɩ pɑ kʋ-ɩ. 11 Amɑ mɛ mǝ sɛɣɛsǝɣɩ sɩ yʋlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ heeli ɩ cɑɑ yɑɑ ɩ too sɩ: Mpi mɑ lǝsɑ mɑ wɛnɑʋ tɑɑ sɩ mɑɑ tenɑ-ŋ tɔ pǝ pǝsɑ kɔɔpɑŋ. (Ɩsɔ kʋhɑhɑm kɛ pɑ yɑɑ mpʋ). 12 Mɩɩ tɑsǝɣɩ yeluɣu sɩ yʋlʋ ɩ́ sǝnɑ ɩ cɑɑ yɑɑ ɩ too tɔtɔ. 13 Tǝnɛ ɩnɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ́ wɑkǝlǝɣǝnɑ Ɩsɔ Tɔm nɑ mǝ kʋsɛɣɛsǝtʋ nti ɩ́ tɛlǝsǝɣɩ tǝmɑ nɑ ɩ́ wɛɛ tɔ. Nɑ ɩ́ lɑkɩ lɛntǝnɑɑ kɛ pɑɣɑlɛ kɛ mpʋ tɔtɔ.
Mpi pǝ lɑkɩ yʋlʋ kɛ ɩsɑɣɑʋ tɔ
(Mɑtiyee 15:10-20)
14 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu tɑsɑ sɑmɑɑ kɛ yɑɑʋ kɛ ɩ kiŋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ ɩ́ nɩɩ mɑ tɔm nɑ ɩ́ nyɩ sɩ 15 pʋlʋ fɛɩ mpi pǝ sʋʋkɩ yʋlʋ nɔɣɔ tɑɑ nɑ pǝ́ tii ɩ hiluɣu tɑɑ nɑ pǝ́ lɑpɩ-ɩ ɩsɑɣɑʋ tɔ. Amɑ mpi pǝ lɩɩkǝnɑ hɑtoo yʋlʋ lotu tɑɑ tɔ mpɩ pǝ lɑkǝnɑ-ɩ ɩsɑɣɑʋ. [ 16 Ye wei ɩ kɛ tɔm nɩɩlʋ pʋntʋ ɩ́ nɩɩ.]
17 Yesu kɔmɑ nɑ ɩ́ yele sɑmɑɑ nɑ ɩ́ sʋʋ tǝyɑɣɑ, ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɔɔsɩ-ɩ ɩtuule ńtɛ́ tǝ yɑɑsi. 18 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Pǝ kpɛŋnɑ-mɛ mǝ tɑ cɛkǝnɑ-tǝɣǝlɛ? Ɩ́ tɑ nyɩ sɩ pʋlʋ fɛɩ mpi pǝ sʋʋkɩ yʋlʋ nɔɣɔ tɑɑ nɑ pǝ tii ɩ hiluɣu tɑɑ nɑ pǝ́ lɑpɩ-ɩ ɩsɑɣɑʋ tɔ? 19 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mpi pǝ sʋʋkɩ yʋlʋ nɔɣɔ tɔ ɩ hiluɣu tɑɑ kɛ́ pǝ tiiki. Ɩlɛnɑ pǝ́ polo pǝ́ lɩɩnɑ ɩ tɑpʋɣʋ tɛɛ, pɩɩ cɑkɩ ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ kiŋ.
(Yesu yɔɣɔtɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ yʋlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ pǝ tǝnɑ).
20 Ɩlɛnɑ Yesu tɑsɑ-wɛɣɛ heeluɣu sɩ: Mpi pǝ lɩɩkǝnɑ yʋlʋ tɑɑ tɔ mpɩ pǝ lɑkǝnɑ-ɩ ɩsɑɣɑʋ. 21 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, hɑtoo yʋlʋ tɑɑ kɛ́ ɩ lotu tɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ cɑɑlǝɣǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ hʋʋʋ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ lɑ-tɩ. Pɑɑ ɑsilimɑ kʋlɑpʋtʋ, pɑɑ ŋmɩɩlǝm, pɑɑ yʋlʋkʋlɛ, 22 pɑɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ, pɑɑ lɛlɑɑ nyǝm nyɩɩlʋɣʋ, nɑ nyǝmǝŋ nɑ puɣusuɣu nɑ yem yem lɑpʋ, nɑ ɩsɛsɛɛmlɛ nɑ yǝlɑɑ cɑɣɑnɑʋ, nɑ tǝhɔm nɑ kʋmɛlɛntʋ. 23 Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ yʋlʋ tɑɑ kɛ́ pǝ lɩɩkǝnɑ nɑ pǝ́ lɑkɩ-ɩ ɩsɑɣɑʋ.
Kɑnɑɑŋ ɑlʋ tɔm
(Mɑtiyee 15:21-28)
24 Yesu lɩɩ tǝnɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo tɛtʋ nti tǝ wɛ Tiii cɔlɔ tɔ tǝ tɑɑ, nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝyɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ tɑɑ. Ɩ tɑ sɔɔlɩ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nyɩ ɩ tɔɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ tete ɩsɩɩ sɑŋɑ tɔ pɑ tɛmɑ ɩ tɔɔ kɛ́ kulusuɣu. 25 Alʋ nɔɣɔlʋ ɩ pɛɛliyɑ kɑ hiinɑ ɩlɔɣɔʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ heelɑ ɑlʋ ɩnǝɣɩ Yesu tɔm, ɩlɛnɑ ɩ́ polo kpɑkpɑɑ kɛ Yesu kiŋ nɑ ɩ́ hoti ɩ tɛɛ. 26 Alʋ ɩnɩ ɩ kɛ́ piitim lɛmpɩ tʋ kɛ́. Pɑ lʋlɑ-ɩ Fenisii kɛ Silii tɛtʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔmɑ Yesu sɩ ɩ́ tɔɣɔnɩ ɩ pɛɛliyɑ ŋkɛ kɑ ɩlɔɣɔʋ. 27 Ɩlɛnɑ Yesu nɑ́ɑ́ cɔ-ɩ sɩ: Yele nɑ piyɑ hɑɣɑ nɑ pǝ́cɔ́. Pǝ tɑ mʋnɑ sɩ pɑ́ kpɑɣɑ piyɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pɑ́ tʋ hɑsɩ.
28 Tǝnɑɣɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ cɔ-ɩ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɛ, ye piyɑ tɔkɩ nɑ pǝ pʋtʋtɑ ɑtɛ, hɑsɩ tǝŋǝɣɩ nɑ sɩ tɔɔsǝɣɩ mɛɛ.
29 Mpʋɣʋlɛ Yesu sɩ: Nyɑ́ kʋcɔcɔtʋ tǝnɛ tǝ tɔɔ kpe. Nyɑ́ pɛɛlɔ ɩlɔɣɔʋ sewɑ.
30 Tǝnɑɣɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ hɑ lumɑɣɑ nɑ ɩ́ kpe ɩ tɛ. Ɩ tɑlɑɑ ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ ɩ pǝyɑɣɑ hǝntɑ kɑto tɔɔ, nɑ ɩlɔɣɔʋ tɛmɑ seu.
Ntɑm kɑɑyɔɣɔtɑɣɑ wɑɑʋ
31 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu lɩɩ Tiii tɛtʋ nɑ ɩ́ tǝŋnɑ Sitɔŋ nɑ ɩ́ fɑɣɑnɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Acɑlɛɛ Nɑɑnʋwɑ tɔ, nɑ ɩ́ mǝlɩ Kɑlilee teŋku kiŋ. 32 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɔnɑ-ɩ ntɑm nɔɣɔlʋ, ɩ mɑtǝɣɩ kʋmɑtʋ kɛ́, ɩɩ pǝsǝɣɩ yɔɣɔtɑɣɑ. Nɑ pɑ́ wiinɑ Yesu sɩ ɩ́ tǝnɩ niŋ kɛ ɩ tɔɔ. 33 Yesu lǝsɑ-ɩ kpeeŋɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋsɩ ɩ mpee kɛ ɩ ŋkpɑŋŋ tɑɑ nɑ ɩ́ lɑ ntɑɣɑmɑ kɛ ɩ mpǝle tɔɔ nɑ ɩ́ tɑɑ ɩ nsǝmlɛ. 34 Nɑ ɩ́ teki ɩ ɩsɛ nɑ ɩ́ tisi feesuɣu nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩfǝfɑtɑ. (Tɔm ntɩ tǝ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ: Tʋlɩ nɑ pɑ tɛ tɑɑ).
35 Tǝnɑɣɑ ntɑm ŋkpɑŋŋ tʋlɑ kpɑkpɑɑ, nɑ ɩ nsǝmlɛ hɛtɩ nɑ ɩ́ sʋʋ yɔɣɔtɑɣɑ kɛ teu. 36 Ɩlɛnɑ Yesu kpɑɑlɩ pɑ tǝnɑ sɩ pɑ́ tɑɑ heeli-tǝɣɩ nɔɣɔlʋ. Amɑ wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɛlɛ pɑ sʋʋ-tǝɣɩ kpɑɑlʋɣʋ. 37 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ yǝlɑɑ kɛ piti kɛ sɔsɔm pǝ tɩɩ fɛɩ, nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Wɑɑsʋɣʋ ntɛ́ ɩ wɑɑsǝɣɩ yɑɑ. Ɩ lɑkɩ nɑ ntɑmɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ɑ́ nɩɩkɩ nɑ kɑmumusi nɑ́ɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ.