8
Yǝlɑɑ iyisi liɣiti (4000) cɑlǝsʋɣʋ
(Mɑtiyee 15:32-39)
Kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ, sɑmɑɑ tɑsɑ kotuɣu kɛ sɔsɔm, pɑ fɛɩnɑ kʋtɔɣɔʋ. Tǝnɑɣɑ Yesu yɑɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɔm wɛ-m pǝtɔɔtǝlɛ. Ɩ́ nyǝnɩ kʋyɛɛŋ tooso kɔlɔ pɑ wɛ mɑ kiŋ cǝnɛ nɑ pɑ kʋtɔɣɔʋ tɛmɑ. Ye mɑ yelɑɑ sɩ pɑ́ kpenɑ nyɔɣɔsɩ, lɛlɑɑ kɑ́ kpisi tɔnǝŋ kɛ mpɑɑʋ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ pɑɣɑlɛ lɩɩ pooluŋ kɛ́.
Tǝnɑɣɑlɛ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Leɣe yʋlʋ nɑ́ hikiɣi tɔɣɔnɑɣɑ kɛ nyɩɩtʋ tɑɑ cǝnɛ nɑ ɩ́ cɛlɑ kʋpiŋ kʋnɛ kʋ tǝnɑ?
Ɩlɛnɑ Yesu pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Potopotonɑɑ ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ wɛnɑ? Ɩlɛnɑ pɑ́ cɔ-ɩ sɩ: Nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ kɛ́.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu heelɑ sɑmɑɑ sɩ: Ɩ́ cɑɣɑ ɑtɛ. Tǝnɑɣɑ ɩ kpɑɣɑ potopotonɑɑ mpɛ pɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ, nɑ ɩ́ fɑɣɑ-wɛ nɑ ɩ́ cɛlɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ cɔɔ nɑ ɩ́ tɑlɑ-wɛ. Nɑ pɛlɛ pɑ́ lɑ mpʋ. Pɑɑ wɛnɑ tiinɑ sǝkpenɑ kɛ pǝcɔ tɔtɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ pǝ tɔɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ pɑ́ tɑlɑ-wɛɣɛ-yɛ tɔtɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ tɔɣɑɑ nɑ pɑ́ hɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ koti hɔɣɔlɑsɩ nsi sɩ kpisɑɑ tɔ nɑ pǝ su tɔkʋŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Pǝyele yǝlɑɑ mpɑ pɑ tɔɣɑɑ tɔ pɑ nyɔɔŋ kɑ tɑlɑ ɩsɩɩ iyisi liɣiti (4000). Pǝ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ Yesu tɔ-wɛ sɩ pɑ́ kpe. 10 Ɩlɛnɑ ɩnɩ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ́ kpɑ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ nɑ pɑ́ polo timpi pɑ yɑɑ sɩ Tɑlǝmɑnutɑ tɔ.
Fɑlisɑnɑɑ sǝlǝmʋɣʋ kɛ Yesu piti tǝmɑ
(Mɑtiyee 16:1-4)
11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Fɑlisɑnɑɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ sʋʋ Yesu kɛ kpɛɛsǝnɑʋ. Nɑ pɑ́ kuuki ɩ nɔɣɔ sɩ ɩ́ lɑ piti tǝmlɛ nɑtǝlɩ nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ ɩ toŋ lɩɩnɑ Ɩsɔ kiŋ. 12 Tǝnɑɣɑ Yesu mɔlɑ ɩ tɑɑ kɛ́ teu nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Kʋfɑlɑŋ yǝlɑɑ mɛ, ɩ́ pɛɛkǝɣɩ piti tǝmlɛ suwe? Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ, ɩ́ kɑɑ nɑ piti tǝmlɛ nɑtǝlɩ se.
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yelɑ-wɛ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kpɑʋ nɑ ɩ́ tɛsǝnɑ kʋteŋ lɛŋkʋ tɔɔ.
Fɑlisɑnɑɑ nɑ Helɔtɩ pɑ kʋkʋsʋm
(Mɑtiyee 16:5-12)
14 Yesu ɩfɑlɑɑ kɑ sɔɔ kʋtɔɣɔʋ kpɑɣɑʋ. Potopoto kʋlʋm kɑ wɛnnɑ pɑ kiŋ kɛ kpɩɩlʋɣʋ tɑɑ. 15 Ɩlɛnɑ Yesu kpɑɑlɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ Fɑlisɑnɑɑ nɑ Helɔtɩ pɑ kʋkʋsʋm.
16 Ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sʋʋ tǝmɑɣɑ tɔm sɩ: Tǝ fɛɩnɑ potopotonɑɑ tɔɣɔ ɩ yɔɣɔtǝɣɩ mpʋ.
17 Yesu nɩɩ nti pɑ tɔŋnɑ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ mpʋ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɔŋ sɩ ɩ́ fɛɩnɑ potopotonɑɑ tɔ pǝ tɔɔ? Hɑlǝnɑ sɑŋɑ ɩ́ tɑ cɛkǝnɑ kɛlɛ? Ɩ́ tɑ nyǝntɑ kɛlɛ? Pǝ kʋ mǝ lɑɣɑtʋ kɛ? 18 Ɩ́ wɛnɑ ɩsɛ pǝyele ɩɩ nɑɑkɩ? Ɩ wɛnɑ ŋkpɑŋŋ pǝyele ɩɩ nɩɩkɩ? Ɩ sɔɔwɑɣɑ? 19 Sɑɑ wei mɑ fɑɣɑ potopotonɑɑ kɑkpɑsɩ nɑ yǝlɑɑ iyisi kɑkpɑsɩ (5000) tɔɣɔ tɔ, tɔkʋŋ ɩsǝnɑɣɑ kʋkpisɑsɩ suwɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ? Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɔwɑ sɩ: Nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. 20 Pǝlɛ pǝ pɑɑsi wɑɑtʋ wei mɑ fɑɣɑ potopotonɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ yǝlɑɑ iyisi liɣiti (4000) tɔɣɔ tɔ, tɔkʋŋ ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ tʋ hɔɣɔlɑsɩ kʋkpisɑsɩ? Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ sɩ: Tɔkʋŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
21 Ɩlɛnɑ Yesu pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pǝ nɑ pǝ mpʋ nɑ ɩ tɑ cɛkǝntɑ?
Yʋlʋm ɩsɛ kuluɣu kɛ Pɛtɛsɑitɑ
22 Pɑ tɑlɑ Pɛtɛsɑitɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ kɔnɑ-ɩ yʋlʋm nɔɣɔlʋ, nɑ pɑ́ wiinɑ-ɩ sɩ ɩ́ tokinɑ-ɩ. 23 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu hɔmɑ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ lɩɩnɑ ɩcɑtɛ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ lɑ ntɑɣɑmɑ nɑ ɩ́ tɑɑ yʋlʋm ɩnɩ ɩ ɩsɛ, nɑ ɩ́ tǝnɩ ɩ niŋ kɛ ɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: N nɑɑkɩ pʋlʋ?
24 Ḿpʋ́ɣʋ́ yʋlʋm kʋsɑ ɩsɛ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ loosiɣi yǝlɑɑ tǝcɑntǝlɑɑ nɑ pɑ́ wɛ ɩsɩɩ tɩɩŋ nɑ pɑ́ tɔŋ.
25 Ɩlɛnɑ Yesu tɑsɑ ɩ niŋ tǝnʋɣʋ kɛ yʋlʋm ɩsɛ tɔɔ nɑ pǝ́ wɑɑ-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nyǝnɩ pooluŋ nɑ ɩ́ nɑ pǝ tǝnɑ tǝcɛɩcɛɩ. 26 Ɩlɛnɑ Yesu heeli-ɩ sɩ ɩ́ kpe. Ɩ́ tɑɑ mǝlɩ ɩcɑtɛ tɑɑ.
Piyɛɛ hʋlʋɣʋ sɩ Yesu kɛ́ Mesii
(Mɑtiyee 16:13-20; Luku 9:18-21)
27 Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ kʋlɑ tǝnɑ ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛ Sesɑlee Filipʋ ɑcɑlɛɛ tɑɑ. Pɑ wɛ mpɑɑʋ tɑɑ ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Yǝlɑɑ tɔŋ sɩ mɑ kɛ́ ɑwe?
28 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɛlɛ sɩ: Pɑ tɔŋ sɩ n kɛ́ Lʋm Sɔlʋ Yohɑɑnɩ. Lɛlɑɑ sɩ Ilii, nɑ lɛlɑɑ sɩ n kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ. 29 Tǝnɑɣɑ ɩ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Nɑ mɛ se, mǝ hʋʋkɩ sɩ mɑ kɛ́ ɑwe?
Ḿpʋ́ɣʋ́ Piyɛɛ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: N kɛ́ Mesii.
30 Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɑlɩ-wɛ sɩ pɑ́ tɑɑ heeli-tǝɣɩ nɔɣɔlʋ.
Yesu sǝm nɑ ɩ fem pǝ tɔm
(Mɑtiyee 16:21-28; Luku 9:22-27)
31 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ sʋʋ ɩ ɩfɑlɑɑ kɛ heeluɣu sɩ: Pǝ wɛɛ sɩ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑɑ tɔɣɔ kʋnyɔŋ kɛ sɔsɔm. Nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ kɑ́ lɔ-m, hɑlɩ pɑ́ kʋ-m. Ɩlɛ mɑɑ fe pǝ kʋyɛɛŋ tooso wule.
32 Ɩ heelɑ-wɛɣɛ-tǝɣɩ tǝfoo kɛ́ yǝlɑɑ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Piyɛɛ yɑɑ-ɩ kpeeŋɑ nɑ ɩ́ tǝkɩ-ɩ-tɩ. 33 Tǝnɑɣɑ Yesu pǝsǝnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ tɔɔ nɑ ɩ́ kɑlǝnɑ Piyɛɛ kɛ teu sɩ: Sɑtɑnɩ tɛɛ mɑ tɔɔ, nyɑ́ hʋwɛɛ tɑ kɛ Ɩsɔ nyǝnɑ, yǝlɑɑ nyǝnɑ kɛ́.
34 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩ yɑɑ sɑmɑɑ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Ye wei ɩ cɑɑ sɩ ɩ́ tǝŋɩ-m, pʋntʋ ɩ́ lɑ ɩ tǝɣɩ ɑwusɑ, nɑ ɩ́ sǝɣǝlǝɣɩ ɩ sǝm tesikɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣǝnɑ-m. 35 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye wei ɩ pɛɛkǝɣɩ ɩ weesuɣu tǝcututu ɩ tɛŋnɑ sǝpʋ. Amɑ wei ɩ́ lɑpɑ ɩ tǝɣɩ ɑwusɑ kɛ mɑ tɔɔ, nɑ mɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔɔ, pʋntʋ kɑ hikinɑ weesuɣu. 36 Ye yʋlʋ pǝsɑɑ nɑ ɩ́ hiki ɑntulinyɑ nyǝm tǝnɑ nɑ ɩnɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ sɩ ɩ kɑwɑɑɣɑ ntɛ́ we? 37 Pʋlʋpʋ wɛɛ mpi yʋlʋ kɑ́ kpɑɣɑ nɑ ɩ́ lɑɣɑsǝnɑ ɩ weesuɣu tɔ? 38 Ye wei ɩ sǝpɑ mɑ fɛɛlɛ yɑɑ mɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ fɛɛlɛ kɛ kʋfɑlɑŋ yǝlɑɑ pɑnɛ mpɑ pɑ kisɑ Ɩsɔ kɛ́ tǝŋʋɣʋ nɑ pɑ́ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔ pɑ hɛkʋ, Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑɑ sɩ pʋntʋ fɛɛlɛ tɔtɔɣɔ mɑ mǝlʋɣʋ wule kɛ wɑɑtʋ wei mɑɑ kɔɔ nɑ mɑ Cɑɑ teeli nɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɑŋŋ nyǝ́mɑ tɔ.