9
Yesu tɑsɑ-wɛɣɛ heeluɣu sɩ: Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, mpɑ pɑ wɛ cǝnɛ tɔ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ́ nɑ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ kɔmnɑ tomɑ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ sɩ.
Yesu ɩsɛntɑɑ lɑɣɑsʋɣʋ
(Mɑtiyee 17:1-13; Luku 9:28-36)
Kʋyɛɛŋ nɑɑtoso tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Yesu kpɑɣɑ Piyɛɛ nɑ Sɑɑkɩ nɑ Yohɑɑnɩ nɑ pɑ́ polo pʋɣʋ kʋkʋlʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɔɔ kɛ́ pɑ tike. Tǝnɑɣɑ ɩ lɑɣɑsɑ pɑ ɩsɛntɑɑ kɛ kpɑkpɑɑ. Nɑ ɩ wontu pɑɑsɩ nɑ tǝ́ hʋlʋmɩ tǝlɑɩlɑɩ ɩsɩɩ kpoŋkpomʋlʋm nɑ tǝ teeki kɔkɔ. Nɔɣɔlʋ fɛɩ ɑtɛ cǝnɛ sɩ ɩ kɑ́ lɑ nɑ pʋlʋpʋ hʋlʋmɩ mpʋ pǝ tɑkɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ɩfɑlɑɑ tooso ɩnɩ, pɑ nɑwɑ Ilii nɑ Moisi nɑ pɑ́ nɑ Yesu pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ. Tǝnɑɣɑ Piyɛɛ tɔmɑ Yesu sɩ: Tɑcɑɑ, ɩsɩɩ tǝ wɛʋ cǝnɛ ɩsǝntɔ ɩnɩ tɔ pǝ wɛ teu nɑpǝlǝɣɩ te. Ɩlɛ pǝ mʋnɑ ɩsɩɩ tǝ siki cokɑ toosoɣo. Nyɑɣɑ lɛntɛ, Moisi kɛ lɛntɛ, nɑ Ilii kɛ lɛntɛ.
Sɔɣɔntʋ kpɑ Piyɛɛ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ lɛlɑɑ nɑ ɩ́ lɑŋ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɔɣɔ ɩ yɔɣɔtɑ mpʋ. Ɩlɛnɑ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ kɔɔ nɑ kʋ tɑkɩ-wɛ nɑ pɑ́ nɩɩ pǝ yɔɣɔtɑ ŋmʋntʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɛɛ sɩ: Mɑ luɣu tɛɛ Pǝyɑɣɑ ntɔ, ɩ́ nɩɩnɑ-kɛ.
Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ cɑɑ pɑ tɑɑ nɑ pɑ wɑɑlɩ pɑ tɑ nɑ nɔɣɔlʋ. Ye pǝ tɑɣɑ Yesu tike kɛ pɑ nɑ́ pɑ kiŋ.
Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tiikɑɣɑnɑ pʋɣʋ tɔɔ, ɩlɛnɑ Yesu kpɑɑlɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ heeli nɔɣɔlʋ kɛ nti ɩ́ nɑwɑ tɔ. Hɑlǝnɑ kʋyɑŋku Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑɑ sɩ nɑ mɑ́ fe tɔ.
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ tɔkɑ tɔm ntǝɣɩ pɑ tɑɑ nɑ pɑ́ pɔɔsǝɣɩ tǝmɑ sɩ: Pepeɣe sǝm nɑ fem ɩlɛ?
11 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu ɩfɑlɑɑ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ nɑ́ tɔŋ sɩ Ilii kɑ́ cɑɑlǝnɑ kɔntɛ?
12 Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Tɑmpɑnɑ, pǝ wɛɛ sɩ Ilii kɑ́ kɔnɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ pǝ tǝnɑɣɑ teitei nɑ pǝ́cɔ́. Ye mpʋ ntiɣi pɑ ŋmɑɑwɑ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ tɔɔ sɩ kɑɑ nɑ kʋnyɔŋ kɛ sɔsɔm nɑ pɑ́ lɑ-kɛɣɛ nyɑŋ? 13 Amɑ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ Ilii tɛmɑ kɔntɛ nɑ pɑ́ lɑnɑ-ɩ ɩsɩɩ pɑ sɔɔlɑɑ tɔɣɔ teitei ɩsɩɩ pɑɑ ŋmɑɑʋ ɩ tɔm tɔ.
Pu nɔɣɔlʋ ɩ ɑlɔɣɑɑ loou
(Mɑtiyee 17:14-21; Luku 9:37-43)
14 Yesu nɑ Piyɛɛ wɛ pɑ tɑlɑ ɩfɑlɑɑ lɛlɑɑ kiŋ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ sɑmɑɑ kotinɑ-wɛ, nɑ pɑ́ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ pɑ́ hɔŋ tɔm. 15 Tuu ɩsɩɩ yǝlɑɑ nɑʋ Yesu tɔ pǝ yeɣetɑ-wɛɣɛ sɔsɔm ntɛ, nɑ pɑ́ seeki nɑ pɑ́ puki ɩ sɛɛʋ. 16 Ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Nti tǝ tɔɔ kɛ́ mǝ nɑ-wɛ ɩ́ hɔŋ?
17 Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ cɔ Yesu sɩ: Tɑcɑɑ, mɑ kɔnɑ mɑ pǝyɑɣɑ kɛ́. Kɑ hii ɩlɔɣɔʋ kɛ́ nɑ ɩ́ lɑ-kɛɣɛ kɑmumukɑ. 18 Pɑɑ timpiɣi pǝ kʋlǝnɑ ɩlɔɣɔʋ ɩnɩ ɩ pɛtǝɣɩ-kɛɣɛ ɑtɛɣɛ. Nɑ kɑ nɔɣɔ tɑɑ lɩɩ kuhulɑŋ, nɑ kɑ́ sɑlǝɣɩ kɑ kelɑ nɑ kɑ tɔnʋɣʋ kii tǝkekilee. Mɑ wiinɑ nyɑ́ ɩfɑlɑɑ sɩ pɑ́ loo-ɩ, pɑ tɑ pǝsɩ.
19 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ sɩ: Yǝlɑɑ lɑŋkpɩɩsǝŋ nyǝ́mɑ mɛ, wɛɛ ɩsǝnɑɣɑ mɑ́ nɑ-mɛ tii cɑɣɑ nɑ mɑ́ tɔkɩ mǝ kʋnyɔŋ? Ɩ́ kɔnɑ-m pǝyɑɣɑ ŋkɛɣɛ cǝnɛ.
20 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ ponɑ-kɛɣɛ Yesu. Tuu ɩsɩɩ ɩlɔɣɔʋ tɩɩ keesuɣu Yesu tɔ, ɩ sʋʋ pǝyɑɣɑ ŋkɛɣɛlɛ selisuɣu kɛ teu. Hɑlǝnɑ kɑ́ hoti ɑtɛ nɑ kɑ́ pilimi nɑ kuhulɑŋ lɩɩkǝnɑ kɑ nɔɣɔ tɑɑ. 21 Ɩlɛnɑ Yesu pɔɔsɩ kɑ cɑɑ sɩ: Wɑɑtʋ wei kɛ́ pǝ cɑɑlɑ-kɛɣɛ lɑpʋ kɛ mpʋ?
Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝyɑɣɑ cɑɑ cɔ-ɩ sɩ: Hɑtoo kɑ pǝcɑɑtʋ pɛtɛpɛtɛ tɑɑ kɛ́. 22 Tɔm pɑɣɑlɛ kɛ ɩlɔɣɔʋ pɛtɑ-kɛɣɛ kɔkɔ tɑɑ nɑ lʋm tɑɑ sɩ kɑ́ sɩ. Mpʋ tɔ, hɑɩ, ye n kɑ pǝsɩ nyǝnɩ tɑ pǝtɔɔtǝlɛ nɑ ń wɑɑsɩ-tʋ.
23 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n tɔŋ sɩ ye mɑ pǝsǝɣɩ? Ye yʋlʋ tɛmɑ ɩ tɑɑ nɑ Ɩsɔ, pʋlʋ fɛɩ mpi ɩ kpisiɣi tɔ.
24 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ cɑɑ mɑpɑ kɑpukɑ sɩ: Mɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ mɑ tɑɑ. Ɩlɛ sǝnɑ-m nɑ pǝ́ sɔɔsɩ.
25 Yesu nɑwɑ sɑmɑɑ kotiɣinɑ-wɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ kɑlǝnɑ ɩlɔɣɔʋ ɩnɩ, nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ɩlɔɣɔʋ nyɑ́ wei n pǝsǝɣɩ yǝlɑɑ kɛ kɑmumusi nɑ ntɑmɑɑ tɔ, mɑ heeliɣi-ŋ kʋlʋmɑɣɑ sɩ ń se pǝyɑɣɑ kɑnɛ kɑ wɑɑlɩ. Tɑɑ tɑsɑ-kɛɣɛ tǝŋʋɣʋ.
26 Tǝnɑɣɑ ɩlɔɣɔʋ ɩnɩ ɩ kiisɑɑ nɑ ɩ́ pɑɑsɩ nɑ ɩ́ selisi-kɛɣɛ teu, ɩlɛnɑ ɩ́ se kɑ wɑɑlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝyɑɣɑ fiɣinɑɑ. Hɑlǝnɑ yǝlɑɑ tɔ sɩ kɑ sǝpɑɣɑ tǝkpem. 27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu kpɑ kɑ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ kʋsɩ-kɛ nɑ kɑ́ sǝŋ ɩsɔ.
28 Yesu kɔmɑ nɑ ɩ́ sʋʋ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ́ cɑɣɑ, nɔɣɔlʋ tɑ siti pɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ tǝ tɑ pǝsɩ nɑ tǝ́ loo ɩlɔɣɔʋ ɩnɩ?
29 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Ɩlɔɣɔʋ ɩsɩɩ mpʋ, ye pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ nɑ sǝlǝmʋɣʋ, pʋlʋ ɩɩ tɔɣɔnǝɣɩ-ɩ.
Yesu sǝm nɑ ɩ fem pǝ tɔm tɔtɔ
(Mɑtiyee 17:22-23; Luku 9:43-45)
30 Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ lɩɩ tǝnɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɛsɩ Kɑlilee teŋku. Yesu luɣu fɛɩ sɩ pɑ́ nɩɩ ɩ tɑŋ. 31 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ sɛɣɛsɑɣɑ nɑ ɩ́ heeliɣi ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Pɑɑ tʋ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑɣɑ yǝlɑɑ niŋ tɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ kʋ-m. Amɑ mɑɑ fe pǝ kʋyɛɛŋ tooso wule.
32 Ɩlɛ ɩ ɩfɑlɑɑ tɑ cɛkǝnɑ tɔm tǝnɛ. Pǝyele pɑ nyɑmnɑ tǝ pɔɔsʋɣʋ.
Sɔsɔɔntʋ tɔɔ hɔm
(Mɑtiyee 18:1-5; Luku 9:46-48)
33 Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑlɑ Kɑpǝnɑhum, nɑ Yesu sʋʋ tǝyɑɣɑ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ntiɣi ɩ́ kpɛɛsɑɣɑnɑ tǝmɑɣɑ mpɑɑʋ tɑɑ?
34 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ɩfɑlɑɑ sumɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ hɔŋɑɣɑ sɔsɔɔntʋ tɔɔ kɛ́ mpɑɑʋ tɑɑ kɛ́. 35 Tǝnɑɣɑ Yesu cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ yɑɑ pɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɛ ɩ kiŋ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ye wei ɩ cɑɑ ɩ lɑ mǝ nɔɣɔ tɔɔ tʋ, pʋntʋ kɑ́ pǝsɩ ɩ tǝɣɩ mǝ tɑɑ sǝkpelu kɛ́, nɑ mǝ tǝnɑ mǝ tǝmlɛ tʋ.
36 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kpɑɣɑ peiyɑ nɑ ɩ́ sɩɩ-kɛɣɛ pɑ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ wɑɣɑlɩ-kɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: 37 Ye wei ɩ mʋwɑ peiyɑ kɑnɛ kɑ tɑkɑ kɛ́ mɑ nyʋɣʋ tɔɔ, mɑɣɑ pʋntʋ mʋwɑ. Nɑ wei ɩ tɩɩ mʋ-m pǝ tɑɣɑ mɑ tike kɛ ɩ mʋwɑ. Amɑ pʋntʋ kpɛŋnɑ wei ɩ tilɑ-m tɔɣɔ nɑ ɩ́ mʋ.
Wei ɩ fɛɩ tɑ tɔɔ ɩ kɛ́ tɑ kolontu
(Luku 9:49-50)
38 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yohɑɑnɩ heelɑ Yesu sɩ: Tɑcɑɑ tǝ nɑwɑ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ looki ɑlɔɣɑɑ nɑ nyɑ́ hǝtɛ. Pǝ́cɔ́ ɩɩ tǝŋǝɣɩ-tʋ. Ɩlɛnɑ tɑɑ kisinɑ-ɩ.
39 Amɑ Yesu cɔwɑ Yohɑɑnɩ sɩ: Ɩ́ tɑɑ tɑŋɩ-ɩ sɩ ɩ́ tɑɑ lɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑ piti tǝmlɛ nɑ mɑ hǝtɛ toŋ nɑ ɩ́ tɛ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ mɑ tɔɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ tɔ. 40 Ye yʋlʋ tɑ kɛ tɑ kolontu, tɑ nyǝŋ kɛ́ te. 41 Nɑ ye wei ɩ hɑ-mɛɣɛ lʋm sɑsɑlɑ ɑnɛ sɩ ɩ́ kɛ́ Kilisiti nyǝ́mɑ, pʋntʋ kɑɑ lɑŋ pǝ kɑsǝyɑɣɑ.
Lɛlʋ tusuɣu sɔɣɔntʋ
(Mɑtiyee 18:6-9; Luku 17:1-2)
42 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ sɩ: Ye wei ɩ lɑpɑ nɑ piyɑ nsi sɩ mʋ mɑ tɔm kɛ ɩsǝntɔ tɔ sɩ tɑɑ nɑkǝlɩ pǝntɩ, pǝ nǝɣǝsǝnɑ pɑ́ pɑɑ pʋntʋ luɣu tɛɛ kɛ́ pɩɩʋ nɑ pɑ́ tʋsɩ-ɩ teŋku tɑɑ. 43 Ye nyɑ́ niŋ tusiɣinɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɑɑ, sɛtɩ-ɩ. Sɑnɑ ń sʋʋ weesuɣu kʋpɑŋkʋ tɑɑ nɑ niŋ kʋlʋmǝŋ, nɑ mpi n kɑ wɛɛnɑ nyɑ́ niŋ tǝnɑ nɑ pɑ́ pɛtɩ-ŋ tǝnɑɑsǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ kɔkɔ ŋkɑ kɑɑ teŋ tɔ kɑ tɑɑ tɔ. [ 44 Tǝnɑ sonsompee nnɑ ɑ tɔkɩ yǝlɑɑ nɑntʋ tɔ ɑɑ sǝkɩ. Pǝyele kɔkɔ ɩɩ teŋ pɑɑ pǝcɔ.] 45 Ye nyɑ́ nɔɔhǝlɛ tusiɣinɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɑɑ, sɛtɩ-tɛ. Sɑnɑ ń sʋʋ weesuɣu kʋpɑŋkʋ tɑɑ nɑ nɔɔhǝlɛ kʋlʋmtǝlɛ, nɑ mpi n kɑ́ wɛɛnɑ nɔɔhɛɛ nɑɑlɛ nɑ pɑ́ pɛtɩ-ŋ tǝnɑɑsǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ tɔ. [ 46 Tǝnɑ somsompee nnɑ ɑ tɔkɩ yǝlɑɑ nɑntʋ tɔ ɑɑ sǝkɩ. Pǝyele kɔkɔ ɩɩ teŋ pɑɑ pǝcɔ.] 47 Ye nyɑ́ ɩsǝlɛ tusiɣinɑ-ŋ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɑɑ, hɔɣɔsɩ-tɛ. Sɑnɑ ń sʋʋ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ nɑ ɩsǝlɛ kʋlʋmtǝlɛ nɑ mpi n kɑ́ wɛɛnɑ ɩsɛ nɑɑlɛ nɑ pɑ́ pɛtɩ-ŋ tǝnɑɑsǝlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ tɔ. 48 Tǝnɑ sonsompee nnɑ ɑ tɔkɩ yǝlɑɑ nɑntʋ tɔ ɑɑ sǝkɩ. Pǝyele kɔkɔ ɩɩ teŋ. 49 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑɑ piti yǝlɑɑ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ kɔkɔ ɩsɩɩ pɑ tʋkʋɣʋ tɔm kɛ tɔɣɔnɑɣɑ tɔɔ tɔ.
50 Tɔm kɛ́ pʋlʋpʋ mpi pǝ wɑɑsǝɣɩ tɔɣɔ. Amɑ ye tɔm lɔŋ sǝpɑ, pepeɣe pɑɑ lɑ nɑ pǝ lɔŋ ɩnɩ ɩ́ tɑsɑ mǝlʋɣʋ? Ɩ́ wɛɛnɑ tɔm kɛ mǝ tɑɑ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ tǝmɑ nɑ leleŋ.