11
Yesu cɑɣɑʋ kɛ kpɑŋɑɣɑ
(Mɑtiyee 21:1-11; Luku 19:28-40; Yohɑɑnɩ 12:12-19)
Ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑlɑ Olifinɑɑ pʋɣʋ. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ pɑ kpɛɣɛtǝnɑ Yosɑlɛm. Pɑ fɛɩ pooluŋ nɑ Petɑfɑsɩ nɑ Petɑnii. Tǝnɑɣɑ Yesu tilɑ ɩ ɩfɑlɑɑ tɑɑ nɑɑlɛ sɩ: Ɩ́ polo ɩcɑtɛ nte tǝ wɛ mǝ nɔɣɔ tɔɔ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩ́ tɑkɩ kpɑkpɑɑ tɔ ɩ́ kɑ́ mɑɣɑnɑ pɑ tʋ kpɑŋɑɣɑ pile nɑtǝlǝɣɩ ŋmǝnɑɣɑ. Nɔɣɔlʋ tɑ cɑɣɑtɑ tǝ tɔɔ. Ɩ́ hɛtɩ-tɛ nɑ ɩ́ kɔnɑ. Ye nɔɣɔlʋ pɔɔsɑ-mɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɑkɩ mpʋ? Ɩlɛ ɩ́ cɔ pʋntʋ sɩ: Tɑ Sɔsɔ cɑɑkǝnɑ, ye ɩ tɛmɑ ɩ kɑ́ mǝlǝnɑ-kɛɣɛ nɔɔnɔɔ kɛ́ cǝnɛ.
Ɩ ɩfɑlɑɑ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ kpɑŋɑɣɑ pile ntɛɣɛ mpɑɑʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ tʋ-kɛɣɛ ŋmǝnɑɣɑ kɛ tǝyɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ nɔɣɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ hɛtɩ-tɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ pɑ tɑɑ nɑpǝlɩ pɑ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Pepeɣe ɩ́ lɑkɩ tǝnɑ? Ɩ́ hɛtǝɣɩ kpɑŋɑɣɑ pile ńtɛ́ suwe?
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ cɔwɑ ɩsɩɩ Yesu kɑ heelɑ-wɛ tɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ yele-wɛ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ. Nɑ pɑ́ ponɑ-tɛɣɛ Yesu, nɑ pɑ́ pɔ tǝ tɔɔ kɛ́ pɑ wontu, nɑ Yesu cɑɣɑ pǝ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ pɔ pɑ wontu kɛ mpɑɑʋ tɑɑ, nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ cɛ hɑtʋ nɑ pɑ́ pɔ. Ɩlɛnɑ mpɑ pɑɑ wɛ Yesu nɔɣɔ tɔɔ nɑ mpɑ pɑɑ wɛ ɩ wɑɑlɩ tɔ pɑ́ kooki sɩ: Pɑɑ wei ɩ́ tʋ Ɩsɔ kɛ́ teeli. Ɩsɔ ɩ́ wɛɛ wei ɩ kɔŋnɑ Tɑcɑɑ toŋ tɔ ɩ wɑɑlɩ. 10 Ɩsɔ ɩ́ hɛtɩ kɑwulɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɔŋnɑ kɔntɛ tɔ, ŋkɑ kɑ kɛ́ Tɑcɑɑ Tɑfiiti nyǝŋkɑ tɔ. Pɑɑ wei ɩ́ tʋ Ɩsɔ kɛ́ teeli kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ.
11 Yesu tɑlɑ Yosɑlɛm, ɩlɛnɑ ɩ́ sʋʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ɩ nyǝnɑ ɩ tɑɑ nɑ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ teu, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ pɑ́ tɛɛ Petɑnii kɛ ilim tɛmɑ tɛm tɔ pǝ tɔɔ.
Yesu tǝŋsɑ fiki tʋɣʋ kɛ mpusi
(Mɑtiyee 21:18-19)
12 Kʋ femɑ nɑ pɑ́ lɩɩkɩ Petɑnii, ɩlɛ nyɔɣɔsɩ kpɑ Yesu kɛlɛ. 13 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ loosɑ fiki tʋɣʋ kɛ pooluŋ nɑ kʋ́ lɔpɑ tǝkpimm. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo sɩ ntɑnyɩ ɩsǝntɔ kʋ lʋlɑ pee. Ɩ kɔmɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ kʋ tɛɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ hɑtʋ tike. Mpi tɔ, pǝ tɑ kɛ fiki tɩɩŋ lʋlʋɣʋ wɑɑtʋ. 14 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ fiki tʋɣʋ ŋkʋ sɩ: Nɔɣɔlʋ kɑɑ tɑsɑ nyɑ́ pile kɛ tǝŋʋɣʋ.
Nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɩɩ mpʋ.
Pɛɛtǝlɑɑ tɔɣɔnʋɣʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ
(Mɑtiyee 21:12-17; Luku 19:45-48; Yohɑɑnɩ 2:13-22)
15 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑlɑ Yosɑlɛm. Ɩlɛnɑ Yesu sʋʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ nɑ ɩ́ niki tɔɣɔnʋɣʋ kɛ mpɑ pɑ pɛɛtɑɣɑɑ nɑ mpɑ pɑ yɑkɑɣɑ tɔ. Nɑ ɩ́ pǝsɩ liɣitee yɔkǝlɑɑ tɑɑpǝlǝnɑɑ kɛ ɑlele, nɑ ɑlukukunɑɑ pɛɛtǝlɑɑ kpelɑsɩ tɔtɔ. 16 Ɩ tɑ tisi sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ sǝɣǝlɩ pʋlʋ nɑ ɩ́ tǝŋnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. 17 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩ sɛɣɛsɑ-wɛ sɩ: Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ, pɑɑ yɑɑ mɑ tǝyɑɣɑ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ Ɩsɔ tǝsǝlǝmlɛ. Amɑ mǝ pǝsɑ-kɛɣɛ ŋmɩɩlɑɑ tǝyɑɣɑ.
18 Kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ pɛɛkǝɣɩ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ nɑ pɑ́ kʋ Yesu tɔ. Amɑ pɑɑ wɛnɑ ɩ sɔɣɔntʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ kʋsɛɣɛsǝtʋ sʋʋ yǝlɑɑ sɑmɑɑ kɛ teu kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ.
19 Ilim kɔmɑ nɑ pǝ tɛ ɩlɛnɑ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ́ kʋlɩ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ pɑ́ lɩɩ.
Fiki tʋɣʋ ŋku kʋ wʋlɑɑ tɔ kʋ tɔm
(Mɑtiyee 21:20-22)
20 Tɛʋ femɑ nɑ pɑ́ kʋlɩ tɑnɑŋ kɛ lɔŋ nɑ pɑ́ tɛɛkɩ, ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑ fiki tʋɣʋ ŋkʋ nɑ kʋ wʋlɑɑ tǝwoŋwoŋ nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ kʋ kite. 21 Piyɛɛ tɔɔsɑ nti tɩɩ lɑpɑ tɔ ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Nyǝnɩ Tɑcɑɑ, fiki tʋɣʋ ŋku n kɑ tǝŋsɑ mpusi tɔ kʋ wʋlɑɑ tǝwoŋwoŋ.
22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, ye ɩ́ tʋ Ɩsɔ kɛ́ nɑɑni, 23 ɩ́ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɔ pulɑɣɑ kɑnɛ sɩ kɑ́ kpɛsɩ nɑ kɑ́ hoti teŋku tɑɑ. Ye ɩ́ tɛmɑ mǝ tɑɑ tǝkpɑtɑɑ sɩ pɩɩ lɑ nɑ sikɑ fɛɩ, pǝ lɑkɩ kɛ́. 24 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ tɔ ɩ́ hʋʋ sɩ ɩ́ tɛmɑ-wǝɣɩ hikuɣu, ɩlɛ pɑɑ hɑ-mɛɣɛ-wɩ. 25 Sɑɑ wei ɩ́ kʋlǝɣɩ sǝlǝmʋɣʋ tɔ, ye ɩ́ nɑwɑ sɩ mǝ nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ wɛnɑ nɑtǝlɩ, ɩlɛ ɩ́ kʋ-tǝɣɩ mǝ tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mǝ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ, ɩ kɑ́ hɩɩsɩ-mɛɣɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔtɔ. [ 26 Ye mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ wɑkǝlǝɣǝnɑ-mɛ nɑ ɩɩ hʋlǝɣɩ-wɛɣɛ suulu nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ, mǝ Cɑɑ wei ɩ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ, ɩ kɑɑ hɩɩsɩ-mɛɣɛ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔtɔ.]
Yesu pǝsʋɣʋ tɔm
(Mɑtiyee 21:23-27; Luku 20:1-8)
27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɑsɑ Yosɑlɛm kɛ pote, nɑ Yesu polo nɑ ɩ́ cɔɔkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ, nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ, nɑ sɔsɑɑ pɑ kɔmɑ ɩ kiŋ, 28 nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Kɑŋkɑntɛ nteɣe n mɑkɩ nyɑ́ tɑɑ nɑ ń lɑkɩ ɩsǝntɔ? Yɑɑ ɑwe tɩɩ hɑnɑ-ŋ pǝ mpɑɑʋ?
29 Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Mɑɑ pɔɔsɩ-mɛɣɛ tɔm kʋlʋmtʋ. Ye ɩ́ cɔ-m-tɩ, ɩlɛ mɑɑ heeli-mɛɣɛ kɑŋkɑntɛ nte mɑ mɑkɩ mɑ tɑɑ nɑ mɑ́ lɑkɩ ɩsǝntɔ tɔ. 30 Ɩsɔ yɑɑ yǝlɑɑ tilinɑ Yohɑɑnɩ sɩ ɩ́ sɔɔkɩ yǝlɑɑ kɛ Ɩsɔ lʋm? Ɩ́ cɔ-m.
31 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ mɑɣɑsɑ-tǝɣɩ pɑ tɑɑ pɑ tike. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ sɩ: Ye tǝ tɔmɑ sɩ Ɩsɔ tilinɑ-ɩ, ɩ kɑ́ pɔɔsɩ-tʋ sɩ: Nɑ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɑ́ mʋ ɩ tɔm? 32 Pǝyele ye tǝ tɔmɑ sɩ yǝlɑɑ tilinɑ-ɩ...
(Pɑ nyɑŋɑɣɑnɑ sɑmɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yǝlɑɑ nyǝnɑɣɑ Yohɑɑnɩ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kʋpɑŋ kɛ́).
33 Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ pǝsǝnɑ Yesu sɩ: Tǝ tɑ nyɩ. Tǝnɑɣɑ Yesu nɑ́ cɔ-wɛ sɩ: Aŋhɑɑ, mɑ kɑɑ heeli-mɛɣɛ kɑŋkɑntɛ nte mɑ mɑkɩ nɑ mɑ́ lɑkɩ ɩsǝntɔ tɔ.