12
Tǝmlɛ nyǝ́mɑ ɑsɑɣɑɑ tɔm
(Mɑtiyee 21:33-46; Luku 20:9-19)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu sʋʋ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ kɛ́ ɩsɔ sɛɛʋ sɩ: Yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ sɔnɑ lɛsɛŋ tɩɩŋ kɛ tɑɑlɛ tǝcu. Nɑ ɩ́ ŋmɑ koluŋɑ nɑ ɩ́ cɔɔnɑ, nɑ ɩ́ lɑ timpi ɩ kɑ́ nyɑɑsǝɣɩ pǝ lʋm tɔ. Nɑ ɩ́ ŋmɑ ɑkele tɑŋkɑʋ nɔɣɔlʋ, wei ɩ tɔɔ pɑ sǝŋǝɣɩ nɑ pɑ́ feŋiɣi tɔ. Ɩ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɑ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ sɩɩ tǝ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tɛɛ yɛlɑ. Pǝ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ tɩɩŋ ɩnɩ ɩ kooluɣu wɑɑtʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋsɩ ɩ tillu nɔɣɔlʋ sɩ ɩ́ polo tǝmlɛ nyǝ́mɑ kiŋ nɑ pɑ́ cɛlɛ-ɩ ɩnɩ ɩ tete. Tǝnɑɣɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ kpɑ tillu ɩnɩ nɑ pɑ́ mɑ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ-ɩ ɩ niŋ nɑɑnʋwɑ tǝyǝlǝyǝlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlɛ tʋ ɩnɩ ɩ tɑsɑ tillu lɛlʋ kɛ kʋsʋɣʋ nɑ ɩ́ tili. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ ɩ́lɛ́ nɑ pɑ́ mɑ́ ɩ nyʋɣʋ kɛ teu nɑ pɑ́ tʋʋ-ɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlɛ tʋ tɑsɑ lɛlʋ kɛ tiluɣu, ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑ ɩ́lɛ́ nɑ pɑ́ kʋ. Pɑ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ tɔm pɑɣɑlɛ tɔtɔ. Pɑ mɑpɑ lɛlɑɑ nɑ pɑ́ kʋ lɛlɑɑ. Yʋlʋ wei pɩɩ kɑɑsɑ tɑɑlɛ tʋ ɩnɩ ɩ kiŋ tɔɣɔlɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kʋlʋlʋ wei ɩ luɣu sʋʋ teu tɔ. Ɩlɛɣɛ ɩ tɛɛsɑ tiluɣu kɛ pɑ kiŋ, nɑ ɩ́ hʋʋkɩ sɩ pɑɑ nyɑ ɩ pǝyɑɣɑ ɩsǝlɛ. Amɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ heelɑ tǝmɑ sɩ: Ɩɩ loosiɣi kpɑncoou tʋ kɔŋnɑ ntɛ́. Ɩ́ kɔɔ nɑ tǝ kʋ-ɩ nɑ tɑɑlɛ pǝsɩ tɑ́ nyǝntɛ. Tǝnɑɣɑ pɑ kpɑ tɑɑlɛ tʋ pǝyɑlʋ ɩnɩ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ, nɑ pɑ́ lɔ tɑɑlɛ nɑ wɑɑlɩ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ tɑɑlɛ tʋ ɩnɩ ɩ kɑ lɑ? Ɩ kɑ́ kɔɔ kɛ́ nɑ ɩ́ kʋ tǝmlɛ nyǝ́mɑ mpɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɑ yǝlɑɑ kʋfɑmɑ nɑ ɩ́ sɩɩ tɑɑlɛ tɑɑ. 10 Mɑtɔŋ ɩ́ tɛmɑ kɑlʋɣʋ kɛ Ɩsɔ tɔm tɑɑ sɩ:
Pǝlɛ nte tɛtʋ ŋmɑlɑɑ ŋmɑɑkɑɣɑ nɑ pɑ́ lɔ tɔ,
ntɛ́ tǝ tɔɔ kɔlɔ ŋmɑtʋ tǝnɑ mǝlɑɑ nɑ tǝ sǝŋ.
11 Mpi Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ tǝ nyǝnǝɣɩ
nɑ pǝ́ wɛ-tʋɣʋ piti tɔɣɔlɛ.
12 Tǝnɑɣɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɑɑ sɔsɑɑ pɛɛkɑ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ nɑ pɑ́ kpɑ Yesu tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ nyǝmɑ́ teu sɩ mpɛɣɛ ɩ sɛɛnɑ ɩsɔ ɩnɩ. Amɑ pɑ nyɑmnɑ sɑmɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yele-ɩ nɑ ɩ́ tɛɛ.
Lom wulɑʋ sɔsɔ lɑmpuu tɔm
(Mɑtiyee 22:15-22; Luku 20:20-26)
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ tɑɑ sɔsɑɑ tilɑ Fɑlisɑnɑɑ nɑpǝlɩ nɑ Helɔtɩ kpekǝle tɑɑ nyǝ́mɑ nɑpǝlɩ tɔtɔ sɩ pɑ́ polo nɑ pɑ́ mɑ́ Yesu nɔɣɔ tɔɔ nɑ pɑ́ nɑ́. 14 Pɛlɛ pɑ tɑlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ Yesu sɩ: Tɑcɑɑ, tǝ nyǝmɑ́ sɩ tɑmpɑnɑ kɛ n yɔɣɔtǝɣɩ. Nn sɔɣɔmǝɣǝnɑ mpi yǝlɑɑ hʋʋkɩ pɑ tɑɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, nn pɑɑsǝɣǝnɑ tɔɔ, nn fɑɣɑsǝɣɩ yǝlɑɑ. Amɑ ɩsǝnɑ mpi mɑɣɑmɑɣɑ Ɩsɔ cɑɑ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ lɑ tɔ pǝ tɑmpɑnɑ kɛ n heeliɣi. Tɔʋ, pǝ wɛ mpʋ tɔ, tɑ́ mpɑɑʋ tɑɑ pǝ wɛɛ sɩ ye lɑmpuu tǝ́ fɛlɩ Lom wulɑʋ sɔsɔ nɑ? Tǝ́ fɛlɩ yɑɑ tǝ́ tɑɑ fɛlɩ? Tǝ cɑɑ sɩ ń heeli-tʋ.
15 Amɑ Yesu nɑ́ nyǝmɑ́ pɑ tɑɑ lɑɣɑtʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ nyǝkɩ-m kɑtɔkɑ kɛ kʋnyǝpʋ? Ɩ́ kɔnɑ-m liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ nɑ mɑ́ nɑ.
16 Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ kɔnɑ-ɩ-kʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tɑɑ sɔsɑɑ sɩ: Awe nyʋɣʋ fotoo nɑ ɩ hǝtɛ kɛ pɑ ŋmɑɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ tɔɔ cǝnɛ? Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ cɔ-ɩ sɩ: Lom wulɑʋ sɔsɔ kɛ́.
17 Tǝnɑɣɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Aŋhɑɑ, ɩ́ cɛlɑ Lom wulɑʋ sɔsɔ kɛ mpi ɩ tɩ tɔ, nɑ ɩ́ cɛlɑ Ɩsɔ ɩlɛɣɛ mpi ɩ tɩ tɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu kʋcɔcɔtʋ ntɩ tǝ mǝlɑ-wɛɣɛ tǝmsʋɣʋ kɛ sɔsɔm.
Ɩsǝnɑ tɩɩ wɛɛ tɑ fem wɑɑlɩ tɔ
(Mɑtiyee 22:23-33; Luku 20:27-40)
18 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑtusee nyǝ́mɑ nɑpǝlɩ pɑ kɔmɑ Yesu kiŋ. Sɑtusee nyǝ́mɑ mpɛ pɑ tɔŋɑɣɑnɑ sɩ pɑɑ pǝ lɑ ɩsǝnɑ sǝtɑɑ kɑɑ tɛ nɑ pɑ́ fe. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ pɔɔsɑ Yesu sɩ: 19 Tɑcɑɑ, Moisi sɩɩ-tʋɣʋ kʋsǝsɩɩtʋ kɛ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ sɩ: Yʋlʋ ɩ́ wɛnɑ neu, nɑ yʋlʋ ɩnɩ ɩ́ sɩ nɑ ɩ́ yele ɩ ɑlʋ, nɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ́ fɛɩnɑ-ɩ nɑ pǝyɑɣɑ, neu kɑ́ hɔ leelu ɩnɩ nɑ ɩ́ hikinɑ-ɩ piyɑ. Ɩlɛnɑ pɑ yɑɑkɩ-sɩ nɑ ɩ tɑɑlʋ sɔlʋ hǝtɛ. 20 Tɔʋ, yʋlʋ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ newɑɑ pɑɑ kɛnɑ yʋlʋnyɔɔŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlʋ kpɑɣɑ ɑlʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ sɩ, ɩ fɛɩ pǝyɑɣɑ. 21 Tǝnɑɣɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝŋ hɔmɑ leelu, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɑŋ ɩ sɩ tɔtɔ, ɩ fɛɩ pǝyɑɣɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́lɛ́ ɩ wɑɑlɩ nyǝŋ nɑ́ kpɑɣɑ ɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ sɩ mpʋ tɔtɔ. 22 Hɑlǝnɑ pǝ polo pǝ siɣili pɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ŋkɛ kɑ tǝnɑɣɑ mpʋ tǝpɑɩ nɑ pɑ́ sǝkɩ mpʋ, nɔɣɔlʋ tɑ hiki pǝyɑɣɑ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɛɛsɑ sǝpʋ. 23 Tɔʋ, pɑ tǝnɑ pɑ kpɑɣɑ-ɩ mpʋ tɔ, sǝtɑɑ fem wule pɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ ɑweɣelɛ ɑlʋ tʋ?
24 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ nyǝmɑ́ mpi pǝ tɔɔ pǝ liɣitiɣi-mɛ tɔ? Ɩ́ tɑ nyɩ Ɩsɔ Tɔm nɑ Ɩsɔ tomɑ tɔ pǝ tɔɔ kɛ́. 25 Wɑɑtʋ wei sǝtɑɑ kɑ́ fe tɔ ɑkpɑɣɑlɛ tɔm kɑɑ wɛɛ. Amɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ pɑɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ wɛʋ tɔ. 26 Ye sǝtɑɑ fem tɔm ɩlɛ, ɩ tɑ kɑlǝtɑ Moisi tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ kɛ́ timpi pɑ yɔɣɔtɑ sɔwɑ hotiyɑ tɔm tɔ yɛɛ? Pɑ ŋmɑɑ tǝnɑ sɩ Ɩsɔ tɔmɑ Moisi sɩ: Mɑ kɛ́ Apǝlɑhɑm nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋ pɑ Ɩsɔ kɛ́. 27 Ɩsɔ kɛ́ weesuɣu nyǝ́mɑ nyǝŋ kɛ́, ɩ tɑ kɛ sǝtɑɑ Ɩsɔ. Pǝ liɣitɑ-mɛɣɛ yem kɛ́.
Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ sɔsɔɔntʋ
(Mɑtiyee 22:34-40; Luku 10:25-28)
28 Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑ wɛ tǝnɑ nɑ ɩ́ nɑɑkɩ ɩsǝnɑ pɑ́ nɑ Yesu pɑ lɑkɩ tɔ. Ɩ nɑwɑ sɩ Yesu cɔwɑ Sɑtusee nyǝ́mɑ kɛ teu. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɑ tɑɑ ntiɣilɛ sɔsɔɔntʋ tǝkpem?
29 Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-ɩ sɩ: Kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ sɔsɔɔntʋ ntɛ́ sɩ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ nɩɩ, Tɑcɑɑ Ɩsɔ tike kɛnɑ Sɔsɔ tǝkoŋ. 30 N kɑ sɔɔlɩ Tɑcɑɑ nyɑ́ Ɩsɔ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ, nɑ nyɑ́ lǝsɑɣɑ sʋʋ-ɩ tǝmɑmmɑm kɛ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ. 31 Tǝlɛ tǝ wɑɑlɩ nti tǝ wɛɛ tɔɣɔlɔ. N kɑ́ sɔɔlɩ nyɑ́ tɔɣɔntǝlɛ ɩsɩɩ nyɑ́ tɩ. Kʋsǝsɩɩtʋ nɑtǝlɩ tǝ fɛɩ tɔtɔ nɑ tǝ́ kǝlɑ tǝnɛ tǝ nɑɑlɛ ɩnɛ.
32 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlʋ tɔmɑ Yesu sɩ: Tɑcɑɑ n cɔ teu pǝ tɩɩ fɛɩ. Timpi n yɔɣɔtɑɑ sɩ Tɑcɑɑ tike kɛnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ pɑɑsi Ɩsɔ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ tɔ tɑmpɑnɑ kɛ n yɔɣɔtɑɑ. 33 Mpʋ tɔ yʋlʋ kɑ́ sɔɔlɩ Ɩsɔ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ nɑ ɩ lǝsɑɣɑ sʋʋ-ɩ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ. Nɑ pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩ́ sɔɔlɩ ɩ tɔɣɔntǝlɛ ɩsɩɩ ɩ tɩ. Mpʋ ɩnɩ pǝ kǝlɑ ɩsɩɩ pɑ lɑkʋɣʋ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ nyɑɣɑ kɑ tǝnɑ tɔ, nɑ kɔtɑsɩ nsɩ sɩ tǝnɑ tǝpɑɩ tɔtɔ.
34 Yesu nɑwɑ sɩ ɩ cɔnɑ lǝmɑɣɑsɛɛ ɩlɛnɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ nɑ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ sʋʋʋ ɩ́ fɛɩ pooluŋ.
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ nɔɣɔlʋ ɩɩ nyɩɩlǝɣɩ sɩ ɩ́ tɑsɑ-ɩ tɔm pɔɔsʋɣʋ.
Tɑfiiti pǝyɑɣɑ ntɛ́ Kilisiti
(Mɑtiyee 22:41-46; Luku 20:41-44)
35 Yesu tɔŋnɑ sɛɣɛsʋɣʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ sɩ: Ɩsǝnɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ tɔŋ mpʋ sɩ Mesii kɛ Tɑfiiti pǝyɑɣɑ ye? 36 Pǝyele Feesuɣu Nɑŋŋtʋ nɑ́ tʋnɑ Tɑfiiti tɑɑ kɛ́ tɔm nɑ ɩ́lɛ́ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ:
Tɑcɑɑ heelɑ mɑ Sɔsɔ sɩ,
cɑɣɑ mɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ,
hɑlǝnɑ mɑ́ kɔɔ nɑ mɑ́ sɩɩ nyɑ́
kolontunɑɑ kɛ nyɑ́ nɔɔhɛɛ tɛɛ.
37 Tɑfiiti mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ yɑɑ-ɩ sɩ Sɔsɔ ntɛ́, ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑ Mesii nɑ́ mǝlɑɑ nɑ ɩ́ kɛ́ Tɑfiiti ɩnɩ ɩ pǝyɑɣɑ tɔtɔ ɩlɛ?
Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ wɑɑlɩ kuluɣu
(Mɑtiyee 23:1-36; Luku 20:45-47)
Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ tuutuumɑ nɩɩ Yesu tɔm nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. 38 Ɩ kpɑɑlɑɣɑ yǝlɑɑ mpɑ ɩ sɛɣɛsɑɣɑ tɔ sɩ: Ɩ́ lɑnɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ mpɛ nɑ lɑɑkɑlɩ. Pɑ sɔɔlɑ tokonɑɑ sɔsɑɑ suuu kɛ́ nɑ pɑ́ cɔɔkɩ, nɑ pɑ́ cɑɑkɩ pɑ sɛɛkɩ-wɛɣɛ sɑmɑɑ tɑɑ nɑ pɑ́ luŋiɣi. 39 Nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ tɑɑ teeli teeli tǝcɑɣɑlɛnɑɑ kɛ pɑ pɛɛkǝɣɩ, nɑ ɑcimɑnɑɑ tɑɑ sɔsɑɑ sɔsɑɑ tǝcɑɣɑlɛ kɛ pɑ pɛɛkǝɣɩ nɑ pɑ́ cɑkɩ. 40 Mpɛ pɑ lɛɛkǝɣǝnɑ leelɑɑ kɛ pǝ tǝnɑ mpi pɛlɛ pɑ wɛnɑ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ nɑ pǝ tɑɣɑlɩ sɩ pǝ hʋ́lɩ́ sɩ mpɛɣɛ kʋpɑmɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ nɑ́ kɑtɑtǝlɑɣɑ nɑʋ nɑpǝlǝɣɩ teu.
Alʋ wei ɩ tʋ sɑntiinɑɑ nɑɑlɛ tɔ
(Luku 21:1-4)
41 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ kʋhɑɑŋ ɑtɑkɑɑnɑɑ ɩsɛntɑɑ, nɑ yǝlɑɑ sɑmɑɑ kɔŋ nɑ pɑ́ tʋɣɩ liɣitee nɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ toŋtʋnɑɑ pɑɣɑlɛ kɔnɑ liɣitee kɛ sɔsɔm nɑ pɑ́ tʋ. 42 Tǝnɑɣɑ leelu kʋnyɔntʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɔnɑ sɑntiinɑɑ kɛ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ pɛtɩ. 43 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu yɑɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑ ɩ heeli-wɛ sɩ: Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, leelu kʋnyɔntʋ ɩnɛ ɩ tʋ mpiɣi kʋhɑɑŋ ɑtɑkɑɑ tɑɑ tɔ pǝ kǝlɑ pɑ tǝnɑ pɑ nyǝm. 44 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, yǝlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ kpɑɣɑ pɑ liɣitee nnɑ ɑ kpisɑ yem tɔɣɔ nɑ pɑ́ tʋ. Amɑ ɑlʋ ɩnɛ ɩlɛ pɑɑ nɑ ɩ kɛ́ kʋnyɔntʋ tɔ pǝ tǝnɑ mpi ɩ kɑ wɛnɑ tɔɣɔ ɩ kpɑɣɑɑ nɑ ɩ tʋ. Pǝ tɑ kɑɑsɩ-ɩ pʋlʋ sɩ ɩ́ yɑnɑ tɔɣɔnɑɣɑ mɑɣɑmɑɣɑ.