13
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wɑkǝlʋɣʋ tɔm
(Mɑtiyee 24:1-2; Luku 21:5-6)
Yesu kɔmɑ sɩ ɩ́ lɩɩkǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ ɩfɑlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑcɑɑ, nyǝnɩ ŋmɑtʋ tǝnɛ tǝ tɔɔʋ, nɑ tǝ pɛɛ kʋpɑnɑ teu yee?
Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-ɩ sɩ: Mɑtɔŋ n nɑ ŋmɑtʋ sɔsɔɔntʋ tǝnɛ? Pǝ kɑɑ kɑɑsɩ pǝlɛ lɛntɛ nɑ tǝ tǝnɑ lɛntɛ tɔɔ, pɑɑ tusi pǝ tǝnɑ.
Mpi mpi pɩɩ hʋlɩ sɩ ɑntulinyɑ cɑɑ tɛm tɔ
(Mɑtiyee 24:3-14; Luku 21:7-19)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu cɑɣɑ Olifinɑɑ pʋɣʋ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɩsɛntɑɑ. Pǝ pɑmnɑ Piyɛɛ nɑ Sɑɑkɩ nɑ Yohɑɑnɩ nɑ Antǝlɩɩ pɑ liɣiti pɑ wɛnnɑ ɩ kiŋ. Tǝnɑɣɑ pɑ pɔɔsɑ Yesu sɩ: Pǝlee kɛ́ mpʋ ɩnɩ pɩɩ lɑ? Nɑ ŋmɑɑtǝlɛ nteɣe pɩɩ hʋ́lɩ́ nɑ tǝ́ nyǝnɑ sɩ pǝ wʋsɑɑ?
Tǝnɑɣɑ Yesu sʋʋ-wɛɣɛ kpɑɑlʋɣʋ sɩ: Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, ɩ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ kɔɔ nɑ ɩ́ tolisi-mɛ. Mpi tɔ pɑɣɑlɛ kɑ́ kɔɔ nɑ pɑ́ hɑ pɑ tǝɣɩ mɑ hǝtɛ sɩ mpɛɣɛlɛ Mesii, nɑ pɑɑ tolisi pɑɣɑlɛ. Ye ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ nɩɩ yooŋ tɑŋ kɛ mǝ cɔlɔ mǝ cɔlɔ, nɑ pɑ́ heeliɣi-mɛɣɛ pooluŋ nyǝŋ tɔmnɑɑ, sɔɣɔntʋ ɩ́ tɑɑ lɑ-mɛ. Pǝ wɛɛ sɩ mpʋ ɩnɩ pǝlɛ pɩɩ lɑ kɛ́. Amɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ ɑntulinyɑ nɑ́ɑ́ kɔŋ nɑ ɩ́ tɛŋ. Tɛtʋ kɑteŋɑ lɛŋkɑ kɑ́ yoonɑ lɛŋkɑ nyǝ́mɑ. Kɑwulɑɣɑ lɛŋkɑ kɑ́ kʋlɩ lɛŋkɑ tɔɔ, nɑ tɛtʋ kɑ́ sele tiiliwɛ tiiliwɛ, nɑ nyɔɣɔsǝnɑɑ kɑ́ lɑ. Nɑ mpʋ ɩnɩ pǝlɛ pɩɩ wɛɛ ɩsɩɩ ɑlʋ kʋlʋɣʋʋ lʋlʋɣʋ nɑ pǝ́ cɑɑlɩ-ɩ wɩɩʋ kɛ sǝŋŋsǝŋŋ tɔɣɔlɛ.
Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑɑ yɑɑ-mɛɣɛ puloonɑɑ tɑɑ. Pɑɑ mɑ-mɛɣɛ kpɑtǝŋ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝkotilenɑɑ tɑɑ. Pɑɑ yɑɑ-mɛɣɛ nɔnɔɔsɩ kɛ tɛtʋ tɔkǝlɑɑ nɑ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ pɑ kiŋnɑɑ kɛ mɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ kɑ́ hʋ́lɩ́ mɑ tɔm tɑmpɑnɑ. 10 Amɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ heeli Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ kɑteŋɑsɩ tǝnɑ tɑɑ yǝlɑɑ kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́. 11 Sɑɑ wei pɑɑ kpɑ-mɛ nɑ pɑ́ ponɑ-mɛɣɛ puloonɑɑ tɑɑ kɛ mpʋ tɔ, ɩ́ tɑɑ nǝɣǝsɩ nti ɩ́ kɑ́ yɔɣɔtɩ tɔ nɑ pǝ tɑ tɑtɑ. Amɑ ye pǝ tɑlɑɑ, ɩ́ yɔɣɔtɩ nti tɩɩ kɔɔ mǝ luuŋ tɛɛ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɑ tʋnɑ-tǝɣɩ mǝ luuŋ tɛɛ, pǝ tɑɣɑ mǝ cɔlɔɣɔ tɩɩ lɩɩnɑ. 12 Hɑlɩ yǝlɑɑ kɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ hʋ́lɩ́ pɑ tɑɑlʋnɑɑ yɑɑ pɑ newɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ sɩ pɑ́ kʋ-wɛ. Nɑ cɛcɛnɑɑ kɑ́ lɑ pɑ piyɑ kɛ mpʋ tɔtɔ. Piyɑ sǝlɛ sɩɩ kʋlɩ sɩ nyǝ́mɑ tɔɔ nɑ sɩ lɑ nɑ pɑ́ kʋ-wɛ. 13 Yǝlɑɑ tǝnɑ tɑɑ kɑ́ kpɑnɑ-mɛɣɛ mɑ tɔɔ. Amɑ ye wei ɩ́ nyɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ ɩ́ tɑlɑ tǝnɑɣɑ, pʋntʋ nyʋɣʋ kɛ pɩɩ yɑ.
Acɑɑlǝtʋ tɔm
(Mɑtiyee 24:15-28; Luku 21:20-24)
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ sɩ: Ɩ́ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ nɑ ɑcɑɑlǝtʋ tɑɑ ɑcɑɑlǝtʋ kɛ timpi pǝ tɑ nǝɣǝsǝnɑ tǝ wɛɛ tɔ. Wei ɩ kɑlǝɣɩ tɔ ɩ́ cɛkǝnɑ-tǝɣɩ teu. Mpʋ ɩnɩ tɔ, mpɑ pɑɑ wɛɛ Yutɑ tɔ pɑ́ se nɑ pɑ́ kpɑ pɔ́ɔ́ŋ. 15 Ye pǝ mɑɣɑnɑ wei nɑ ɩ́ wɛ kutuluɣu tɔɔ nɑ ɩ́ tiiwɑ, ɩ́ tɑɑ tɔ sɩ ɩ sʋʋkɩ tǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ pʋlʋ. 16 Nɑ wei pɩɩ mɑɣɑnɑ ɩ wɛ tɑɑlɛ tɔ, ɩ́ tɑɑ tɔ sɩ ɩ kpeŋ ɩ tɛ nɑ ɩ́ kɛlɩ ɩ kpɑɩ. 17 Ahusitonɑɑ nɑ ɑsɔŋ tɔm kɑ́ lɑ wɑɩyo kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ. 18 Ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ nɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ́ tɑɑ pɑmsǝnɑ wɑtʋ wɑɑtʋ. 19 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, wɑhɑlɑ kɑ́ lɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ sɔsɔm kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ. Wɑhɑlɑ wei ɩ tɑkɑ hɑtoo Ɩsɔ lɑpʋ ɑntulinyɑ tɔ pɑ tɑ nɑtɑ, pǝyele pɑ kɑɑ tɑsɑ ɩ tɑkɑ kɛ́ nɑʋ tɔ. 20 Nɑ ye pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ hʋʋwɑ sɩ ɩ kɑ́ pɑsɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɔɔ nɔɣɔlʋ kɑɑ tʋlɩ-tɩ. Amɑ ɩ pɑsɑ pǝ kʋyɛɛŋ ɩnǝɣɩ yǝlɑɑ mpɑ ɩ lǝsɑɑ sɩ pɑ́ pǝsɩ ɩ nyǝ́mɑ tɔ pɑ tɔɔ. 21 Nɑ ye yʋlʋ tɔmɑ-mɛ sɩ: Ɩ́ nyǝnɩ, Mesii wɛ cǝnɛ yɑɑ cǝnɛ, ɩ́ tɑɑ nɩɩ. 22 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Mesiinɑɑ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ kɑ́ lɩɩ nɑ pɑ́ lɑ kɔkɔlɔ nyǝm nɑ piti tǝmɑ. Hɑlɩ pɑɑ pǝsɑɣɑ pɑ puɣusiɣi mpɑ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ Ɩsɔ lǝsɑɑ tɔɣɔ. 23 Mpʋ tɔ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, mɑ tɛmɑ-mɛɣɛ kpɑɑlʋɣʋ.
Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ kɔntɛ
(Mɑtiyee 24:29-31; Luku 21:25-28)
24 Wɑhɑlɑ ɩnɩ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ, ilim kɑ́ sɩ tǝkpitii, ɩsɔtʋ kɑɑ tɑsɑ hʋlʋmʋɣʋ. 25 Ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kɑ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ sɩ hoti, pɩɩ ciɣiti ɩsɔtɑɑ kɔkɔlɔnɑɑ. 26 Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ nɑ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ sǝŋɑ ɩsɔŋmʋntʋ tɔɔ nɑ mɑ́ tiiki nɑ mɑ tomɑ kɛ sɔsɔm nɑ mɑ teeli. 27 Mɑɑ tili mɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ sɩ pɑ́ koti mɑ lǝsǝlɑɑ kɛ ɑntulinyɑ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ ilim tǝlɩɩlɛ nɑ pǝ tǝtʋlɛ nɑ pǝ polo pǝ ntɔɣɔŋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ tɔɔ tɔ.
Fiki tʋɣʋ tɔm
(Mɑtiyee 24:32-35; Luku 21:29-33)
28 Ɩ́ nyǝnnɑ fiki tʋɣʋ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ, sɑɑ wei kʋ nɛɣɛtǝɣɩ nɑ hɑtʋ yɛɣɛlǝɣɩ tɔ ɩ́ nyǝmɑ́ kpɑkpɑɑ sɩ hɛɛsʋɣʋ tɑlɑɑ kɛlɛ. 29 Mpʋ tɔtɔɣɔ wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ nɑ́ tɔmnɑɑ pɑnɛ pɑ lɑkɩ tɔ ɩ́ nyɩ sɩ pǝ wʋsɑɑ kɛlɛ, pǝ cɑɑ lɑpʋ ntɛ́. 30 Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ ɩsǝntɔ tɔ pɑ kɑɑ sɩ pɑ tǝnɑ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ lɑ. 31 Ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ ɑtɛ kɑ́ mʋkɩ yem. Amɑ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɑɑ sɑɑlɩ pɑɑ pǝcɔ.
Ɩsɔ tike nyǝmnɑ kʋyɑŋku ɑntulinyɑ kɑ́ tɛ tɔ
(Mɑtiyee 24:36-44)
32 Nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ nyǝmɑ́ pǝ wɑɑtʋ yɑɑ pǝ wʋlɛ tɔ, pɑɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ, nɑ Pǝyɑɣɑ mɑ́ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ. Amɑ Tɑcɑɑ tike koŋ nyǝmnɑ. 33 Mpʋ tɔ, ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ ɩ́ feŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ́ tɑ nyɩ wʋlɛ nte mpʋ ɩnɩ pɩɩ tii tǝkpili tɔ. 34 Pɩɩ wɛɛ ɩsɩɩ yʋlʋ sɔsɔ kʋlʋɣʋʋ ɩ tǝyɑɣɑ sɩ ɩ puki mpɑɑ nɑ ɩ́ yɑɑ ɩ pǝyɑlɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ ɩ kiŋ kɛ tǝmlɛ tɔ, nɑ ɩ́ tʋ pǝ tǝnɑɣɑ pɑ niŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ pɑɑ wei kɛ́ nte ɩ kɑ́ lɑ tɔ, nɑ ɩ́ heeli tǝyɑɣɑ tɔɔ nyǝnlʋ sɩ ɩ́ feŋ teu. 35 Ye ɩ tɑ nyɩ wɑɑtʋ wei tǝyɑɣɑ cɑɑ kɑ́ kɔɔ tɔ ɩlɛ ɩ́ feŋ teu. Tɑɑnɑɣɑ kɛ ɩ kɑ́ kɔɔ, ɑhoo hɛkɑ kɛ, kɑmpɑɑŋ koou nɑ, yɑɑ tɑnɑŋ kɛ́, nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ. 36 Ye ɩ kɑ́ kɔɔ tɔm kʋlʋm tɔɔ tǝnyɔsɔ, ɩlɛ ɩ́ tɑɑ yele nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ ɩ́ tɔŋnɑ tom. 37 Nti mɑ heeliɣi-mɛ ɩsǝntɔ tɔ ntǝɣɩ mɑ heeliɣi pɑɑ wei sɩ ɩ́ feŋ yoo.