14
Sɔsɑɑ sɔsɑɑ cɑɣɑʋ kɛ Yesu ɑcɑɣɑ
(Mɑtiyee 26:1-5; Luku 22:1-2; Yohɑɑnɩ 11:45-53)
Pǝ kɑɑsɑ kʋyɛɛŋ nɑɑlɛ sɩ pɑ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ nɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ fɛɩ kʋkʋsʋm tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ pɑ pɛɛkɑ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ nɑ pɑ́ kpɑ Yesu tǝhɛɛ nɑ nɔɣɔlʋ tɑ nɑ tɔ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ. Pɑ yɔɣɔtɑɣɑ pɑ tɑɑ sɩ: Ye tǝ tɔmɑ sɩ tǝ́ kpɑ-ɩ ɑcimɑ wɑɑtʋ tɑɑ, pɩɩ lɑ yoou kɛ yǝlɑɑ tɑɑ.
Yesu tɔɔ tulɑɑlʋ pǝlʋɣʋ
(Mɑtiyee 26:6-13; Yohɑɑnɩ 12:1-8)
Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Yesu wɛ Petɑnii kɛ tɔnʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ kʋtɔŋ tʋ Simɔŋ tǝyɑɣɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ tɔŋnɑ tɔɣɔʋ. Tǝnɑɣɑ ɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ sʋʋwɑ nɑ ɩ́ tɔkɑ tulɑɑlʋ kʋpɑŋ wei pɑ yɑɑ sɩ nɑɑtɩ nɑ pɑ́ lɑpɑ ɩ ɑkpɑlǝpiyɑ kɛ liɣitee pǝlɛ kʋhʋlʋmǝlɛ tɑɑ tɔ nɑ tulɑɑlʋ ɩnɩ ɩ wɛ liɣitee kɛ sɔsɔm tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑlʋ ɩnɩ ɩ pɛlɑ ɑkpɑlǝpiyɑ ŋkɛ nɑ ɩ́ pǝlɩ tulɑɑlʋ ɩnǝɣɩ Yesu nyʋɣʋ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ mpʋ ɩnɩ pǝ tɑ mɑɣɑ mpɑ pɑ cɑɣɑ tǝnɑ tɔ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Ɩ lɔʋ tulɑɑlʋ ɩnɩ ɩsǝntɔ tɔ pǝ teu ntɛ we? Ye pɑɑ pɛɛtɑ-ɩ ɩ liɣitee tɑɑ kǝlɩ liɣitee nyǝɣǝtʋ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnʋwɑ (300) nɑ pɑ́ hɑ kʋnyɔntʋnɑɑ? Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɑlɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔm kɛ sɔsɔm. Amɑ Yesu tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ yele ɑlʋ ɩnɩ tǝkpi yoo. Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ pǝsǝɣɩ ɩ lɑŋlɛ kɛ mpʋ? Mpi ɩ lɑpɑ-m mpʋ tɔ pǝ tewɑɣɑ hɑlɩ. Mǝ nɑ kʋnyɔntʋnɑɑ ɩ́ wɛnnɑ tɑm. Pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ ɩ́ nɔkɑɑ ɩ́ kɑ́ lɑ-wɛɣɛ kʋpɑntʋ. Amɑ mɑ́ nɑ-mɛ tǝ kɑɑ wɛɛ tǝmɑ kiŋ kɛ tɑm. Mpi ɩ pǝsɑɑ tɔɣɔ ɩ lɑpɑ. Ɩ lɑɑlɑɑ nɑ ɩ́ sɑɣɑlɩ-m tulɑɑlʋ kɛ kpɑkpɑɑ sɩ pɑ́ pinɑ-m. Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, pɑɑ timpiɣi pɑɑ heeli Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ ɑntulinyɑ ɩnɩ ɩ tǝnɑ ɩ tɑɑ, pɑɑ kɛɛsɩ ɑlʋ ɩnɛ ɩ lɑpɑ mpi tɔ pǝ tɔm nɑ pɑ́ tɔɔsǝɣɩ ɩ tɔɔ.
Yutɑɑsɩ kɔlɔmɔtɔ
(Mɑtiyee 26:14-16; Luku 22:3-6)
10 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɑɑ nɔɣɔlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Yutɑɑsɩ Ɩsǝkɑleeu tɔ ɩ kʋlɑɑ, nɑ ɩ́ polo ɩ́ mɑɣɑnɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ, sɩ ɩnɩ ɩ kɑ tʋ Yesu kɛ́ pɑ niŋ tɑɑ. 11 Pɛlɛ pɑ nɩɩ mpʋ ɩlɛnɑ pɑ lɑŋɑ hɛɛ sɔsɔm nɑ pɑ́ tɔ sɩ pɑɑ hɑ-ɩ liɣitee. Ɩlɛnɑ Yutɑɑsɩ sʋʋ kʋyɑkʋ kʋpɑŋkʋ kɛ pɛɛkʋɣʋ sɩ ɩ́ tʋ Yesu kɛ́ pɑ niŋ tɑɑ.
Tɛɛʋ ɑcimɑ kʋtɔɣɔʋ tɔɣɔʋ
(Mɑtiyee 26:17-25; Luku 22:7-14,21-23; Yohɑɑnɩ 13:21-30)
12 Pǝ tɑlɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔ pǝ ɑcimɑ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule, ɩlɛnɑ Yesu ɩfɑlɑɑ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Leɣe n cɑɑ sɩ tǝ́ polo nɑ tǝ́ lɑ-ŋ Tɛɛʋ ɑcimɑ kʋtɔɣɔʋ? Pǝ wule ntɛɣɛ pɑ kʋɣɩ ɩwɛɛsɩ nsi pɑ lɑkǝnɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ kʋtɔɣɔʋ tɔ.
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tilɑ ɩ ɩfɑlɑɑ tɑɑ nɑɑlɛ sɩ: Ɩ́ polo ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩ́ kɑ sulinɑ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ sǝɣǝlɑ lʋm nɑ hǝyɑɣɑ, ɩ́ tǝŋɩ-ɩ. 14 Pʋntʋ ɩnɩ ɩ́ sʋʋ timpi, ɩlɛ mɩɩ pɔɔsɩ tǝyɑɣɑ tʋ sɩ: Tɑcɑɑ sɩ kutuluɣu ŋku kʋ tɑɑ ɩ́ nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑɑ cɑɣɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔ Tɛɛʋ ɑcimɑ kʋtɔɣɔʋ tɔ kʋ wɛ le? 15 Apɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ ɑtɛ nɑ ɩsɔtɑɑ kutuluɣu tɑɑ kɛ́ nɑŋ sɔsɔɔŋkʋ nɑkʋlǝɣɩ ɩsɔtɑɑ, nɑ pɑ́ tɛmɑ-kʋɣʋ tɑɣɑnʋɣʋ nɑ kʋ tɑɑ wɛ wontu nti ɩ́ kɑ́ lɑnɑ tɔ. Kʋ tɑɑ tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ tǝsɩ-tʋɣʋ pǝ tǝnɑ.
16 Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ tɛɛ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ teitei ɩsɩɩ Yesu kɑ heelɑ-wɛ tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝsɩ Tɛɛʋ ɑcimɑ kʋtɔɣɔʋ kɛ tǝnɑ.
17 Pǝ kɔmɑ ɩsɩɩ tɑɑnɑɣɑ ɩlɛ Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ pɑ tɑlɑɑ kɛlɛ. 18 Pɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ tɔŋnɑ tɔɣɔʋ, ɩlɛnɑ Yesu yɔɣɔtɩ sɩ: Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, mɑ́ nɑ mpɑ mɛ tǝ cɑɣɑɑ nɑ tǝ́ tɔkɩ ɩsǝntɔ tɔ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑ́ lɑ-m kɔlɔmɔtɔ.
19 Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ ɩsɛntɑɑ nyǝŋɑ sɔsɔm, nɑ pɑ́ sʋʋ-ɩ pɔɔsʋɣʋ kɛ kʋlʋm kʋlʋm. Ɩnɛ sɩ: Mɑtɔŋ pǝ tɑɣɑ mɑ? Ɩnɛ sɩ: Mɑtɔŋ pǝ tɑɣɑ mɑ?
20 Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-wɛ sɩ: Mǝ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ. Mɑ́ nɑ wei tɑ́ niŋ kɑ́ kpɛntɩ sʋsʋɣʋ kɛ nyǝnɑɣɑ tɑɑ tɔ. 21 Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́, mɑ sǝkɩ teitei kɛ́ ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsɑ mɑ tɔm kɛ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ. Amɑ wei ɩ kɑ́ lɑ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑɣɑ kɔlɔmɔtɔ kɛ mpʋ tɔ ɩ tɔm kɑ́ lɑ wɑɩyo kɛ́ sɔsɔm. Pʋntʋ ɩnɩ ye pɑ tɑɑ lʋlɩ-ɩ pǝlɛ pɩɩ lɑpɑ sɑnɑ.
Tɑcɑɑ sǝm tɔɔsʋɣʋ
(Mɑtiyee 26:26-30; Luku 22:14-20; Kɔlɛntɩ I 11:23-25)
22 Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ wei Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɔkɑɣɑ tɔ, Yesu kpɑɣɑ potopoto nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ, nɑ ɩ́ fɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ cɛlɑ ɩ ɩfɑlɑɑ, nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Ɩ́ mʋ, mɑ tɔnʋɣʋ ntɛ́.
23 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ kpɑɣɑ kɔpʋ nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ nɑ ɩ́ cɛlɛ-wɛ, nɑ pɛlɛ pɑ́ nyɔɔ pɑ tǝnɑ. 24 Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Mɑ cɑlǝm ntɛ́ mpi pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ Ɩsɔ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɑmpɑnɑ tɔ. Mpɩ pǝ kpemnɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ tɔɔ. 25 Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-mɛ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, mɑ kɑɑ tɑsɑ sʋlʋm pǝnɛɣɛ nyɔɔʋ hɑlǝnɑ kʋyɑŋku mɑɑ tɑsɑ pǝ nyɔɔʋ kɛ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ tɑɑ tɔ.
26 Yesu nɑ ɩ ɩfɑlɑɑ pɑ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ yoo ɑcimɑ yontu, ɩlɛnɑ pɑ́ tɛɛ Olifinɑɑ pʋɣʋ tɔɔ.
Piyɛɛ kpɛɛsʋɣʋ tɔm yɔɣɔtɑɣɑ
(Mɑtiyee 26:31-35; Luku 22:31-34; Yohɑɑnɩ 13:36-38)
27 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɔmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Mǝ tǝnɑ ɩ́ kɑ́ yele-m nɑ ɩ́ se. Pɑ ŋmɑɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Mɑɑ kʋ tiikilu nɑ heeŋ kɑ́ yɑ yem yem. 28 Amɑ wɑɑtʋ wei mɑɑ fe, ɩlɛnɑ mɑ́ tɛɛ-mɛɣɛ nɔɣɔ kɛ Kɑlilee.
29 Tǝnɑɣɑ Piyɛɛ tɔmɑ-ɩ sɩ: Pɑɑ pɑ tǝnɑ pɑɑ yele-ŋ nɑ pɑ́ se, mɑ́ mɑ kɑɑ lɑ mpʋ.
30 Amɑ Yesu tɔmɑ Piyɛɛ sɩ: Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ heeliɣi-ŋ yoo mɑɑ cɛsǝɣɩ, n kɑ́ kpɛɛsɩ tɔm tooso kɛ́ sɑŋɑ ɑhoo ɑnɛ ɑ mɑɣɑmɑɣɑ sɩ n tɑ nyɩ-m kɛ́ n tɑ nyɩ-m nɑ pǝ́cɔ́ kɑmpɑɑʋ koo tɔm nɑɑlɛ nyǝm.
31 Amɑ Piyɛɛ tɑsɑ kpɛɛsʋɣʋ nɑ toŋ sɩ: Pɑɑ mɑ́ nɑ-ŋ tɩɩ sɩ tɩɩ sɩ kɛ́. Mɑ kɑɑ kpɛɛsɩ sɩ mɑ tɑ nyɩ-ŋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ yɔɣɔtɑ mpʋ.
Yesu sǝlǝmʋɣʋ kɛ Kɛtǝsemɑnee
(Mɑtiyee 26:36-46; Luku 22:39-46)
32 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ pɑ tɑlɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ Kɛtǝsemɑnee tɔ, ɩlɛnɑ Yesu tɔ ɩ ɩfɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ cɑɣɑ cǝnɛ nɑ mɑ́ polo Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ kɛ hɑtoo cǝnɛ.
33 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kpɑɣɑ Piyɛɛ nɑ Sɑɑkɩ nɑ Yohɑɑnɩ. Tǝnɑɣɑ sɔɣɔntʋ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ sɔsɔɔlɛ sʋʋ-ɩ kpɑʋ, 34 ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ kɛ́ tǝtɔɣɔtɔɣɔ pǝ fɛɩ kɛɛsʋɣʋ. Ɩ́ cɑɣɑ cǝnɛ nɑ ɩ́ feŋiɣi.
35 Ɩ tuusɑ ɩ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́ pǝcɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ luŋ nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ sɩ ye pǝ wɛ pǝsʋɣʋ wɑhɑlɑ wɑɑtʋ ɩnɛ ɩ́ tɑɑ kɔɔ ɩnɩ ɩ tɔɔ. 36 Ɩ sǝlǝmɑɑ kɛ́ sɩ: Hɑɩ, mɑ Cɑɑ, n pǝsǝɣɩ pǝ tǝnɑ, kɔɔlɩ wɑhɑlɑ sɔsɔ ɩnɛɣɛ mɑ nyʋɣʋ tɔɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ mpi n nɔkɑɑ tɔ pǝlɛ pǝ lɑ, pǝ́ tɑɑ wɛɛ mɑ luɣu nyǝntʋ.
37 Yesu tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ ɩ ɩfɑlɑɑ tooso ɩnɩ ɩ kiŋ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ pɑ tɔŋnɑ tom. Tǝnɑɣɑ ɩ pɔɔsɑ Piyɛɛ sɩ: Simɔŋ, n too kɛ? N kpisɑ feŋuɣu kɛ pǝcɔ mɑɣɑmɑɣɑ? 38 Ɩ́ feŋ nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ, tɔfɔ ɩ́ kɑ́ hoti wɑɑtʋ wei mɑɣɑsʋɣʋ kɔŋ-mɛ tɔ. Pɑ́ɑ́nɑ́ wɛɛ, ɑmɑ tɔnʋɣʋ ɩɩ pǝsǝɣǝnɑ.
39 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu tɑsɑ tuusuɣu, ɩlɛnɑ ɩ́ tɑsɑ kʋlʋmtʋ ntǝɣɩ sǝlǝmʋɣʋ. 40 Ɩ tɑsɑ ɩ ɩfɑlɑɑ cɔlɔɣɔ mǝlʋɣʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ pɑ tɔŋnɑ tom tɔtɔ. Pɑ kpisɑ pɑ́ cɑɣɑnɑ pɑ ɩsɛ. Ɩlɛ pɑ tɑ nyɩ nti pɑ́ cɔ-ɩ tɔ.
41 Yesu mǝlɑ tooso nyǝm ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɔŋnɑ tom nɑ ɩ́ hɛɛsǝɣɩ yɑɑ? Tɔʋ, ɩ́ yele mpʋ, pǝ tɑlɑɑ kɛlɛ. Ɩ nyǝnɩ, pɑɑ tʋ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑɣɑ ɑsɑɣɑɑ niŋ tɑɑ. 42 Ɩ́ kʋlɩ nɑ tǝ tɛɛ. Ɩ́ nyǝnɩ, mɑ kɔlɔmɔtɔ tʋ tɑlɑ cǝnɛ.
Yesu kpɑʋ
(Mɑtiyee 26:47-56; Luku 22:47-53; Yohɑɑnɩ 18:3-12)
43 Yesu tɔŋnɑ yɔɣɔtɑɣɑ kɛ mpʋ, ɩlɛ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɑɑ lɛlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Yutɑɑsɩ tɔ ɩ tɑlɑɑ kɛlɛ. Nɑ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ yǝlɑɑ tuutuumɑ nɑ pɑ́ tɔkɑ lɑɣɑlɛɛ nɑ kpɑtǝŋ. Kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ tilinɑ yǝlɑɑ mpɛ. 44 Yutɑɑsɩ wei ɩnɩ ɩ lɑkɩ Yesu kɛ́ kɔlɔmɔtɔ kɛ mpʋ tɔ ɩ kɑ kɛɛsɑ sɑmɑɑ ɩnǝɣɩ ɩsǝnɑ ɩ kɑ́ lɑ tɔɣɔ. Ɩ heelɑ-wɛɣɛ sɩ: Ye mɑ polɑɑ nɑ mɑ́ wɑɣɑlɑ wei ɩlɛ ɩnǝɣǝlɛ. Ɩ́ kpɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔkɩ-ɩ teu nɑ ɩ́ tɛɛnɑ. 45 Yutɑɑsɩ tɑlɑɑ ɩlɛnɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ Yesu nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ.
Ɩlɛnɑ ɩ́ wɑɣɑlɩ-ɩ. 46 Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ ɩnɩ ɩ tʋ niŋ kɛ Yesu tɔɔ nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ. 47 Tǝnɑɣɑ mpɑ nɑ Yesu pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ kpɛɛ ɩ lɑɣɑtɛ nɑ ɩ́ lo kɔtʋlʋ sɔsɔ tǝmlɛ tʋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ ɩ́ kɔɔlɩ tǝfeŋ. 48 Ɩlɛnɑ Yesu pɔɔsɩ sɑmɑɑ sɩ: Ɩ́ kɔŋɩ-m kpɑʋ nɑ ɩ́ nɔkɩ nɑ ɩ́ kpɑkǝɣɩ lɑɣɑlɛɛ nɑ kpɑtǝŋ tɔ, mɑɣɑ ŋmɩɩlʋ ɩsɑɣɑʋ kɛ? 49 Mɑ nɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ kʋyɛɛŋ tǝnɑɣɑ nɑ mɑ́ sɛɣɛsǝɣɩ. Pǝyele ɩ́ tɑ kpɑ-m. Amɑ pǝ lɑpɑ ɩsǝntɔɣɔ sɩ pǝ́ lɑ ɩsǝnɑ pɑɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ.
50 Tǝnɑɣɑ Yesu ɩfɑlɑɑ tǝnɑ yelɑ-ɩ nɑ pɑ́ se nɑ pɑ́ tɛɛ.
51 Pǝ pɑmnɑ ɩfepu nɔɣɔlʋ ɩ kɑ tɑkɑ kunti tike nɑ ɩ́ tɔŋ Yesu wɑɑlɩ. Pɑ siisɑɑ sɩ pɑ kpɑɑ ɩfepu ɩnɩ, 52 ɩlɛnɑ kunti fiti nɑ ɩ́ yele nɑ ɩ́ tɛɛ tɑpɑkpɛtɛ tǝyǝlǝyǝlɩ.
Yesu ponɑʋ kɛ Kotuɣu sɔsɔɔŋkʋ tɑɑ
(Mɑtiyee 26:57-68; Luku 22:54-55,63-71; Yohɑɑnɩ 18:13-14,19-24)
53 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yesu kpɑlɑɑ ponɑ Yesu kɛ́ kɔtǝlɑɑ wulɑʋ tɛ, nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ pɑ kotɑ tǝnɑ. 54 Piyɛɛ tǝŋɑɣɑ Yesu kɛ́ tɑ́ɑ́lǝ́ḿ tɔɔ, hɑlǝnɑ ɩ́ tɑlɑ kɔtǝlɑɑ wulɑʋ tɑɣɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑ nɑ ɩ́ nɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ pɑ́ holiɣi kɔkɔ.
55 Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ Kotuɣu sɔsɔɔŋkʋ nyǝ́mɑ pɛɛkɑ tɑɑlɩ wei pɑɑ tʋ Yesu nɑ pɑ́ hiki mpɑɑʋ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ tɔ, nɑ pɑ́ kpisi. 56 Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ nɑ́ɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ: Tɑɑlɩ ɩnɛɣɛ ɩ lɑpɑ, ɩnɛɣɛ ɩ lɑpɑ. Lɛlɑɑ sɩ ɩnɛɣɛ, nɑ pɑ́ tɑɣɑnǝɣɩ pɑ tɑɑ pɑ tike kɛ kpɛɛsʋɣʋ. 57 Nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ lɩɩ yem nɑ pɑ́ looli tɔm nɑ pɑ́ suu-ɩ sɩ:
58 Tǝ nɩɩ Yesu yɔɣɔtɑɑ sɩ ɩnɩ ɩ kɑ́ yɔkɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ tǝnɛ, nte yǝlɑɑ niŋ ŋmɑwɑ tɔ. Ɩnɩ ɩ kɑ́ lɛɛtɩ kʋfɑtɛ nte yʋlʋ niŋ kɑɑ ŋmɑ tɔɣɔ kʋyɛɛŋ tooso wule.
59 Pɑɑ nɑ mpʋ pɑ tɔm tɑ kɑɑ.
60 Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ wulɑʋ kʋlɑ pɑ tǝnɑ pɑ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ Yesu sɩ: N kɑɑ yɔɣɔtɩ? Suweɣe yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-ŋ ye?
61 Amɑ Yesu sumɑ, ɩ tɑ cɔ sɩ pʋlʋ. Ɩlɛnɑ kɔtǝlɑɑ wulɑʋ tɑsɑ-ɩ pɔɔsʋɣʋ sɩ: Nyɑɣɑlɛ Ɩsɔ wei pɑ pʋɣʋlǝɣɩ tɔ ɩ pǝyɑlʋ Mesii?
62 Tǝnɑɣɑ Yesu cɔ-ɩ sɩ: Nn, mɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛlɛ. Nɑ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ ɩ́ kɑ́ nɑ Yʋlʋ Pǝyɑɣɑ mɑ́ nɑ mɑ́ cɑɣɑ Ɩsɔ toŋ tǝnɑ tʋ kɔŋkɔŋ tɑɑ. Nɑ ɩ́ kɑ́ nɑ-m ɩsɔtɑɑ ŋmʋntʋ tɑɑ nɑ mɑ́ tiiki.
63 Tǝnɑɣɑ kɔtǝlɑɑ wulɑʋ cǝlɑ ɩ wontu nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Seliyɑ nyǝ́mɑ mpɑɣɑ tǝ tɑsǝɣɩ pɛɛkʋɣʋ tɔtɔ. 64 Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nɑ́ ɩsǝnɑ ɩ kpɑ Ɩsɔ tɔɔ tɔɣɔlɛ. Tɔʋ, ɩ́ nɑ-we? Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ tɔmɑ sɩ ɩ tɔm sǝpɑɣɑ, pɑɑ kʋ-ɩ kɛ́.
65 Tǝnɑɣɑ yǝlɑɑ mpɛ pɑ lɛlɑɑ sʋʋ-ɩ ntɑɣɑmɑ tɔʋ, nɑ pɑ́ tɑkɩ ɩ ɩsɛntɔɔ nɑ pɑ́ mɑpɩ-ɩ ŋkumɑ, nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Kpeɣe wei ɩ mɑpɑ-ŋ tɔ.
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ yoolɑɑ kpɑɣɑ Yesu nɑ pɑ́ mɑpɩ-ɩ kɑtɑɑsɩ.
Piyɛɛ kpɛɛsʋɣʋ
(Mɑtiyee 26:69-75; Luku 22:56-62; Yohɑɑnɩ 18:15-18,25-27)
66 Piyɛɛ kɑ wɛ tɑɣɑ tɔɔ kɛ́ ɑtɛɣɛ mpʋ tɔɣɔ kɔtǝlɑɑ wulɑʋ tǝmlɛ tʋ ɑlʋ nyǝŋ nɔɣɔlʋ ɩ kɔmɑ 67 nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ-ɩ nɑ ɩ́ holiɣi kɔkɔ, nɑ ɩ́ nyǝnɩ-ɩ tǝpiŋŋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Nyɑ́ tɔtɔ, n kɑ wɛ Nɑsɑlɛtɩ tʋ Yesu ɩnɩ ɩ kiŋ.
68 Ḿpʋ́ɣʋ́ Piyɛɛ kpɛɛsɑɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ tɑ nyɩ nti n yɔɣɔtǝɣɩ mpʋ tɔ. Mɑ tɑ cɛkǝnɑ-tɩ.
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Piyɛɛ lɩɩwɑ nɑ ɩ́ polo kpɑɑŋ tɑɑ. [Ɩlɛnɑ kɑmpɑɑʋ koo.] 69 Tǝnɑɣɑ tǝmlɛ tʋ ɑlʋ nyǝŋ ɩnɩ ɩ tɑɣɑnɑ-ɩ nɑʋ, nɑ ɩ́ tɑsɑ ɩ́ nɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔɣɔ heeluɣu sɩ: Pɑ tɑɑ mpɛɣɛlɛ nɑ ɑpɑlʋ ɩnɛ tɔtɔ.
70 Ḿpʋ́ɣʋ́ Piyɛɛ tɑɣɑnɑ kpɛɛsʋɣʋ. Pǝ lɑpɑ lɑɑsɑɣɑ ɩlɛnɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ pɑ́ tɔ Piyɛɛ sɩ: Nyɑ́, n tɑ lɑŋ yǝlɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, n kɛ́ Kɑlilee tʋ tɔ se.
71 Ḿpʋ́ɣʋ́ Piyɛɛ kpɛɛsɑɑ tǝlɑlɑlɑ nɑ ɩ́ tuu nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Nɑ Ɩsɔ, mɑ tɑ nyɩ ɑpɑlʋ wei ɩ tɔm ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ.
72 Tǝnɑɣɑ kɑmpɑɑʋ lɛlɑ koou kɛ tɔm nɑɑlɛ nyǝm, ɩlɛnɑ Piyɛɛ tɔɔsɩ nti Yesu kɑ yɔɣɔtɑ-ɩ tɔ tǝ tɔɔ sɩ: Mpi pɩɩ tɑkɩ kɑmpɑɑʋ koou nɑɑlɛ nyǝm tɔ n tɛmɑ tɔm toosoɣo kpɛɛsʋɣʋ sɩ n tɑ nyɩ-m kɛ́ n tɑ nyɩ-m. Ɩlɛnɑ Piyɛɛ wii ɩsǝlʋm.