15
Yesu ponɑʋ kɛ Pilɑtɩ
(Mɑtiyee 27:1-2,11-14; Luku 23:1-5; Yohɑɑnɩ 18:28-38)
Kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ, nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ, nɑ Kotuɣu sɔsɔɔʋ nyǝ́mɑ pɑ kotɑ tǝmɑɣɑ tɑnɑŋ kʋpɑŋkʋ tɛɛ sɩ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑ Yesu tɔm. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ hɔkɑ-ɩ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ pɑ́ polo pɑ́ cɛlɑ Pilɑtɩ. Tǝnɑɣɑ Pilɑtɩ pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Nyɑɣɑlɛ Yutɑ nyǝ́mɑ wulɑʋ sɔsɔ ɩnǝɣɩ?
Ɩlɛnɑ Yesu cɔ-ɩ sɩ: Ntǝɣǝlɛ n yɔɣɔtɑ mpʋ.
Nɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ sɩ ɩ lɑpɑ tɑɑlǝnɑɑ kɛ sɔsɔm kɛ́. Tǝnɑɣɑ Pilɑtɩ tɑsɑ-ɩ pɔɔsʋɣʋ sɩ: N sumɑɣɑ? Nyǝnɩ pɑ tɔŋʋɣʋ sɩ n lɑpɑ pǝnɛ nɑ pǝnɛ tɔ.
Amɑ Yesu tɑ́ cɔ sɩ pʋlʋ. Ɩlɛnɑ pǝ lɑ Pilɑtɩ kɛ piti kɛ́ sɔsɔm.
Ɩsǝlɛ sɛɛsʋɣʋ kɛ Yesu kʋɣʋ tɔɔ
(Mɑtiyee 27:15-26; Luku 23:13-25; Yohɑɑnɩ 18:39–19:16)
Pɑɑ Tɛɛʋ ɑcimɑ wenɑ Pilɑtɩ tʋlǝɣɩ sɑlǝkɑ tʋ nɔɣɔlʋ wei sɑmɑɑ cɑɑ sɩ pɑ́ tʋlɩ tɔɣɔ. Pǝ pɑmnɑ ɑpɑlʋ nɔɣɔlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Pɑlɑpɑɑsɩ tɔ, ɩ́ nɑ lɛlɑɑ pɑɑ kʋwɑ yʋlʋ kɛ tɛtʋ tɔm yoou ŋku kɩɩ kʋlɑɑ tɔ kʋ tɑɑ nɑ pɑ́ tǝkɑ-wɛɣɛ sɑlǝkɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ kʋlɑɑ nɑ pɑ́ kpɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ Pilɑtɩ sɩ ɩ́ lɑ-wɛ ɩsɩɩ ɩ tɩɩ lɑkɩ-wɛ tɔ. Tǝnɑɣɑ Pilɑtɩ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ cɑɑ mɑ́ tʋlɩ-mɛɣɛ Yutɑ nyǝ́mɑ wulɑʋ sɔsɔ nɑ?
10 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ kɛ́ ɩ pɔɔsɑ-wɛɣɛ mpʋ, ɩ kɑ nyǝmɑɣɑ tǝkelekele sɩ ɩsǝsɛɛmlɛ tɔɔ kɛ́ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ kɑ ponɑ-ɩ Yesu. 11 Amɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ mpɛ pɑ sɛɣɛsǝnɑ yǝlɑɑ sɩ pɑ́ tɔ sɩ Pɑlɑpɑɑsɩ kɛ pɑ́ tʋlɩ-wɛ. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ Pilɑtɩ tɑɣɑnɑ sɑmɑɑ kɛ pɔɔsʋɣʋ sɩ: Tɔʋ, ɩsǝnɑɣɑ ɩ́ cɑɑ mɑ́ lɑnɑ mǝ Yutɑ nyǝ́mɑ wulɑʋ sɔsɔ ɩnɩ?
13 Tǝnɑɣɑ pɑ mɑpɑ kɑpusi sɩ: Kɑmɩ-ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ.
14 Ɩlɛnɑ Pilɑtɩ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Ɩlɛ ɩsɑɣɑtʋ ntiɣi ɩ lɑpɑ?
Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑsɑ kɑpusi mɑpʋ nɑ toŋ sɩ: Kɑmɩ-ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ, kɑmɩ-ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ.
15 Pilɑtɩ sɔɔlɑɑ sɩ sɑmɑɑ ɩnɩ ɩ lɑŋlɛ ɩ́ hɛɛnɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋlɩ Pɑlɑpɑɑsɩ, nɑ ɩ́ yele nɑ pɑ́ cɑsɑ Yesu kɛ ɑkpɑtɛɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ cɛlɛ-wɛ sɩ pɑ́ polo pɑ́ kɑmɩ-ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ.
Yoolɑɑ pɑɑnɑʋ kɛ Yesu
(Mɑtiyee 27:27-31; Yohɑɑnɩ 19:2-3)
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ yoolɑɑ ponɑ Yesu kɛ́ kʋfǝnɛɛ tǝyɑɣɑ tɑɣɑ tɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ yɑɑ pɑ looŋɑ tǝnɑ. 17 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ suu Yesu kɛ́ cɑpɑ kʋsɛɛm tǝkpɑɩɩ, nɑ pɑ́ lʋʋ sɔwɑ kɛ ntenuɣu nɑ pɑ́ te ɩ nyʋɣʋ. 18 Ɩlɛnɑ pɑ́ sɛɛ-ɩ sɩ: Yutɑ nyǝ́mɑ wulɑʋ sɔsɔ, fɔɔ.
19 Nɑ pɑ́ mɑkɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ kpɑ́tʋ́ɣʋ́, nɑ pɑ́ tɔ ɩ tɔɔ kɛ́ ntɑɣɑmɑ, nɑ pɑ́ luŋiɣi ɩ tɛɛ kɛ́ ɑkulɑ kɛ teu tǝkulɑkulɑ. 20 Pɑ tɛmɑ-ɩ pɑɑnɑʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ wɔɣɔsɩ cɑpɑ kʋsɛɛm ɩnɩ, nɑ pɑ́ mǝlǝnɑ-ɩ ɩ wontu. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɩɩnɑ-ɩ sɩ pɑ kɑŋɩ-ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ.
Yesu kɑm
(Mɑtiyee 27:32-44; Luku 23:26-43; Yohɑɑnɩ 19:17-27)
21 Pǝ pɑmnɑ Silɛɛnɩ tʋ nɔɣɔlʋ nɑ́ lɩɩnɑ tɑɑlɛ, pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Simɔŋ. Ɩ kɛ́ Alɛkǝsɑntǝlɩ nɑ Lufusi pɑ cɑɑ. Tǝnɑɣɑ pɑ kpipɑ ɩlɛ nɑ toŋ sɩ ɩ́ sǝɣǝlɩ Yesu tesikɑ ŋkɛ. 22 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ponɑ Yesu kɛ́ timpi pɑ yɑɑ sɩ Kɔlǝkɔtɑ tɔ. (Pǝ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ nyʋmpɔɣɔlɑɣɑ tɛ). 23 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ nyǝmɑ́ sɩ pɑ cɛlǝɣɩ-ɩ sʋlʋm mpi pǝ tɑɑ pɑ sitɑ kɔɔlɛ nte pɑ yɑɑ sɩ miili tɔ sɩ ɩ́ nyɔɔ. Amɑ Yesu kisɑ nyɔɔʋ. 24 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ kɑmɑ-ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ tɔ tɛtɛ kɛ́ ɩ wontu tɔɔ sɩ pɑ nyǝŋ ɩsǝnɑ pɑɑ wei ɩ kɑ́ hiki tɔ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ tɑlɑ-tɩ. 25 Wɑɑtʋ wei pɑ kɑŋɑɣɑ-ɩ mpʋ tɔ pǝ wɛ tɑnɑŋ ilim kɑlǝfu pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ tɔɔ. 26 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ lɑpɑ lɑmpɑ nɑ pɑ́ ŋmɑɑ ɩ tɔɔ sɩ: Yutɑ nyǝ́mɑ wulɑʋ sɔsɔ. Pɑ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ hʋlɩ mpi pǝ tɔɔ pɑ lɑpɑ-ɩ mpʋ tɔ. 27 Pɑ kpɛŋnɑ ɩ́ nɑ ŋmɩɩlɑɑ kɛ nɑɑlɛ nɑ pɑ́ kɑ́ sǝm tesikɑsɩ tɔɔ, lɛlʋ kɛ ɩ ntɔɣɔŋ tɔɔ, nɑ lɛlʋ kɛ ɩ mpǝtǝŋ tɔɔ, [ 28 sɩ pǝ lɑ ɩsɩɩ pɑɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ sɩ: Asɑɣɑɑ tɑɑ kɛ́ pɑ tʋ-ɩ.]
29 Yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ tɛɛkɑɣɑnɑ tǝnɑ tɔ pɛlɛ pɑ kpɛɛtǝɣɩ nyɔɔŋ nɑ pɑ́ tʋʋkɩ-ɩ sɩ: Anyɑŋkɑ, mɑtɔŋ nyɑ́ tɔmnɑ sɩ n yɔkǝɣɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ nɑ ń tɑɣɑnɩ kʋfɑtɛ kɛ ŋmɑʋ kɛ kʋyɛɛŋ tooso tɑɑ. 30 Wɑɑsɩ nyɑ́ tɩ ɩlɛ. Lɩɩ tesikɑ tɔɔ nɑ ń tii ɩlɛ.
31 Ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ tɔtɔ. Pɛlɛ pɑ tɔŋnɑ-ɩ pɑɑnɑʋ nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ pɑ tǝmɑ sɩ, ɩ yɑpɑ lɛlɑɑ nyɔɔŋ ɩsǝnɑɣɑ nɑ ɩ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ yɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nyǝŋkʋ. 32 Pǝnɛntɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ sɔsɔ Mesii ɩ́ lɩɩ tesikɑ tɔɔ nɑ ɩ́ tii nɑ tǝ́ nɑ́ nɑ tǝ́ tisi.
Pǝ kpɛŋnɑ ɩ́ nɑ mpɑ pɑɑ kɑmɑ tɔ nɑ pɛlɛ pɑ́ tʋʋkɩ-ɩ tɔtɔ.
Yesu hɛɛʋ
(Mɑtiyee 27:45-56; Luku 23:44-49; Yohɑɑnɩ 19:28-30)
33 Pǝ kɔmɑ nɑ pǝ tɑlɑ ilim sikuɣu, ɩlɛnɑ sǝkpɛtʋɣʋ nyɑlɑ ɩcɑtɛ tɔɔ hɑlǝnɑ ilim kpili. 34 Ilim kpilɑ mpʋ, ɩlɛnɑ Yesu kiisinɑ nɔɣɔ sɔsɔɣɑ sɩ: Eloi, Eloi, Lemɑ sɑpɑtɑni. (Nɑ tǝlɛ tǝ hʋwɛɛ ntɛ́ sɩ: Mɑ Ɩsɔ mɑ Ɩsɔ, pepe tɔɔ kɛ n lɔ-m?)
35 Mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɔ sɩ: Ɩ́ nɩɩ, ɩ yɑɑnɑ ntɛɣɛ Ilii.
36 Ɩlɛnɑ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kpɑɣɑ ɑsewɑ nɑ ɩ́ polo ɩ́ lii kpɑlǝkpɑm sɑŋ kɛ lʋm kʋnyǝŋǝm nɑpǝlɩ pǝ tɑɑ nɑ ɩ́ tʋʋ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɔɣɔ tɑɑ nɑ ɩ́ hʋlɩ Yesu sɩ ɩ́ nyɔɔ. Nɑ ɩ tɔ sɩ: Ɩ́ yele nɑ tǝ́ nɑ́ Ilii kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ tisi-ɩ yɑɑ ɩsǝnɑ?
37 Tǝnɑɣɑ Yesu kiisɑ sɔsɔm ɩlɛnɑ ɩ́ hɛɛ.
38 Ḿpʋ́ɣʋ́ pʋʋɣʋ sɔsɔɔʋ ŋku kʋ kɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ kʋ fɑɣɑ kʋ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ huŋ nɑɑlɛ kɛ yem kɛ hɑtoo ɩsɔtɑɑ nɑ pǝ́ kɑlǝsǝnɑ ɑtɛ. 39 Lom yoolɑɑ sɔsɔ wei ɩ kɑ sǝŋɑ Yesu ɩsɛntɑɑ tɔ ɩ nɑ ɩsǝnɑ Yesu tɛmɑ kiisuɣu nɑ ɩ́ sɩ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑmpɑnɑ, yʋlʋ ɩnɛ ɩ kɛ́ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ.
40 Alɑɑ nɑpǝlɩ pɑɑ sǝŋɑ pooluŋ nɑ pɑ́ nyǝnǝɣɩ. Mɑkǝtɑlɑ Mɑlɩ kɑ wɛ pɑ hɛkʋ. Ɩlɛnɑ pǝ kɑɑsɩ Sɑɑkɩ sǝkpelu nɑ Yosee pɑ too Mɑlɩ nɑ Sɑlomee tɔtɔ. 41 Alɑɑ mpɛ pɑ tǝŋɑɣɑ Yesu kɛ́ sɑɑ wei ɩ kɑ wɛ Kɑlilee tɔ nɑ pɑ́ cɑlǝsǝɣɩ-ɩ. Nɑ pǝ kɑɑsɑ ɑlɑɑ lɛlɑɑ pɑɣɑlɛ mpɑ ɩ́ nɑ-wɛ pɑɑ kpɑwɑ Yosɑlɛm tɔ.
Yesu pim
(Mɑtiyee 27:57-61; Luku 23:50-55; Yohɑɑnɩ 19:38-42)
42 Pǝ pɑmnɑ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ pɑ lɑkɩ ɑcimɑ sɔɔlʋ. Mpi tɔ pǝ feŋ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ kɔmɑ nɑ pǝ kɛɛsɩ tɑɑnɑɣɑ, 43 ɩlɛnɑ Alimɑtee Yosɛɛfʋ kɔɔ. Mpɛ pɑ kotɑɣɑnɑ kotuɣu sɔsɔɔʋ ŋkʋ, nɑ yǝlɑɑ tʋkɑɣɑnɑ-ɩ kɛ́. Ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ keŋɑɣɑnɑ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ tɔɔ. Yosɛɛfʋ ɩnɩ ɩ nyɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ kɛ teu nɑ ɩ́ polo ɩ́ mɑɣɑnɑ Pilɑtɩ nɑ ɩ́ sǝlǝmɩ-ɩ sɩ ɩ kpɑkǝɣɩ sǝtʋ. 44 Amɑ pǝ lɑpɑ Pilɑtɩ kɛ piti kɛ ɩsǝnɑ ɩ sǝpɑ lɔŋ kɛ mpʋ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ yoolu nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Yesu sǝpɑ tɔ pǝ leelɑɑ. 45 Yoolu heelɑ-ɩ pǝ tɑmpɑnɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ Yosɛɛfʋ kɛ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ polo nɑ ɩ́ kpɑɣɑ sǝtʋ. 46 Ḿpʋ́ɣʋ́ Yosɛɛfʋ yɑpɑ kpoŋkpontu toŋ nyǝntʋ nti pɑ yɑɑ sɩ lɛŋ tɔ tǝpʋŋkɑhʋlʋŋɑ, nɑ ɩ́ tisi sǝtʋ kɛ tesikɑ tɔɔ nɑ ɩ́ tɑkɩ-ɩ pʋŋkɑhʋlʋŋɑ ŋkɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo ɩ́ pimi-ɩ pǝlɑɑʋ ŋku pɑ hulɑ kʋkpɑmʋɣʋ tɑɑ tɔ kʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ pilimi pɩɩʋ sɔsɔɔʋ nɑkʋlɩ nɑ ɩ́ suli pǝlɑɑʋ nɔɣɔ. 47 Mɑkǝtɑlɑ Mɑlɩ nɑ Yosee too Mɑlɩ pɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ nɑɑkɩ timpi pɑ pimɑ-ɩ tɔ.