16
Yesu fem
(Mɑtiyee 28:1-8; Luku 24:1-12; Yohɑɑnɩ 20:1-10)
Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tɛɛwɑ, ɩlɛnɑ Mɑkǝtɑlɑ Mɑlɩ nɑ Sɑɑkɩ too Mɑlɩ nɑ Sɑlomee pɑ́ yɑ nim sɔɔsʋŋ nyǝm sɩ pɑ puki nɑ pɑ́ sɑɣɑlɩ Yesu kɛ́ pǝlɑɑʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ cimɑɑsɩ wule pɑ kʋlɑ tɑnɑŋ tǝpɑm nɑ pɑ́ polo pǝlɑɑʋ kiŋ kɛ ilim lɩɩʋ wɑɑtʋ. Pɑ pɔɔsɑɣɑ tǝmɑ sɩ: Awe kɑ́ tʋlɩ-tʋɣʋ pɩɩʋ ŋkʋɣʋ pǝlɑɑʋ nɔɣɔ ɩlɛ?
Pɑ kʋsɑ pɑ ɩsɛ ɩlɛnɑ pɑ́ nɑ sɩ pɑ tɛmɑ pɩɩʋ sɔsɔɔʋ ŋkʋɣʋ pilimuɣu nɑ pɑ́ sɩɩ kpeeŋɑ. Kɩɩ tɔɔ teu kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ pǝlɑɑʋ tɑɑ nɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ ɩfepu nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ suu cɑpɑ kʋhʋlʋm nɑ ɩ́ cɑɣɑ ntɔɣɔŋ tɔɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ sɔɣɔntʋ lɑpɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ ɩfepu ɩnɩ ɩ́ heeli-wɛ sɩ: Sɔɣɔntʋ ɩ́ tɑɑ lɑ-mɛ. Nɑsɑlɛtɩ Yesu wei pɑ kɑmɑ sǝm tesikɑ tɔɔ tɔɣɔ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ. Ɩ femɑ, ɩ fɛɩ cǝnɛ. Ɩ́ nyǝnɩ, ɩɩ nɑɑ timpi pɑɑ hɩɩsɑ-ɩ tɔ. Tɔʋ, ɩ́ polo ɩ́ heeli ɩ ɩfɑlɑɑ lɛlɑɑ nɑ Piyɛɛ sɩ ɩ tɛɛ-mɛɣɛ nɔɣɔ kɛ Kɑlilee, tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ mɑɣɑnɑ-ɩ ɩsɩɩ ɩ kɑ heelɑ-mɛ tɔ.
Pɑ lɩɩ pǝlɑɑʋ tɑɑ nɑ sɔɣɔntʋ pɩɩ-wɛ tǝkɑŋkɑŋ nɑ pɑ́ seliɣi. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sewɑ nɑ pɑ sɔɣɔntʋ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔɔ pɑ tɑ pǝsɩ nɑ pɑ́ heeli nɔɣɔlʋ sɩ pʋlʋ.
Mɑkǝtɑlɑ Mɑlɩ nɑ Yesu
(Mɑtiyee 28:9-10; Yohɑɑnɩ 20:11-18)
[ Yesu fem ḿpʋ́ɣʋ́ cimɑɑsɩ tɑnɑŋ kʋpɑŋkʋ tɛɛ tɔ, Mɑkǝtɑlɑ Mɑlɩ tɔɔ kɛ́ ɩ cɑɑlɑ lɩɩʋ. Alʋ ɩnɩ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ Yesu kɑ tɔɣɔnɑ ɑlɔɣɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 10 Tǝnɑɣɑ Mɑlɩ ɩnɩ ɩ kʋlɑɑ nɑ ɩ́ ponɑ lɑɑpɑɑlɩ kɛ ɩ́ nɑ mpɑ pɑɑ wɛɛ nɑ pɑ́ cɑɣɑ lǝyɑɣɑ nɑ pɑ́ wiiki tɔ. 11 Alʋ ɩnɩ ɩ heelɑ-wɛɣɛ mpʋ sɩ Yesu wɛnɑ ɩ weesuɣu nɑ ɩnɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nɑ-ɩ tɔ. Pɑ tɑ mʋ ɩ tɔm.
Yesu nɑ tillɑɑ nɑɑlɛ pɑ tɔm
(Luku 24:13-35)
12 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ Yesu lɩɩ pɑ tɑɑ nɑɑlɛ tɔɔ nɑ wɛɛtʋ lɛntɩ kɛ wɑɑtʋ wei pɛlɛ pɑ wɛ mpɑɑʋ tɑɑ nɑ pɑ́ puki tɑwɑ tɑɑ tɔ. 13 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɛlɛ pɑ mǝlɑɑ nɑ pɑ́ heeli lɛlɑɑ, nɑ pɛlɛ tɔtɔ pɑ tɑ mʋ-tɩ.
Yesu ɩfɑlɑɑ tɔɔ lɩɩʋ
(Mɑtiyee 28:16-20; Luku 24:36-49; Yohɑɑnɩ 20:19-23; Tillɑɑ Tǝmlɛ 1:6-8)
14 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yesu lɩɩ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei pɑ cɑɣɑ tɔɣɔʋ tɔ, nɑ ɩ́ kɑlǝnɑ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ lɑpɑ kɑtɛ nɑ mǝ lɑŋɑ lɑ kpɩɩsǝŋ nɑ pɑ́ heeli-mɛ sɩ mɑ femɑ nɑ ɩ́ tɑ tisi. 15 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩ tɔmɑ-wɛ sɩ: Ɩ́ yɑ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ nɑ ɩ́ heeli pɑɑ wei kɛ́ mɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ. 16 Ye wei ɩ mʋwɑ nɑ pɑ́ sɔ-ɩ Ɩsɔ lʋm, pɩɩ yɑ pʋntʋ nyʋɣʋ. Amɑ ye wei ɩ kisɑ tǝ mʋɣʋ, pɑɑ kʋ pʋntʋ tɔm. 17 Ye mpɑ pɑ mʋwɑ, piti tǝmɑ nnɑ pɑɑ lɑ tɔɣɔlɔ. Pɑɑ tɔɣɔnɩ ɑlɔɣɑɑ nɑ mɑ toŋ, nɑ pɑ́ yɔɣɔtɩ nsǝmɑ lɛnnɑ. 18 Pɑɑ kpɑ tʋmɑɑ nɑ pɑ niŋ, yɑɑ pɑ́ nyɔɔ kɔɔ wenɑ ɑ kʋɣɩ yǝlɑɑ tɔ, pǝ kɑɑ lɑ-wɛɣɛ pʋlʋ. Pɑɑ tǝnɩ kʋtɔntʋnɑɑ tɔɔ kɛ́ niŋ nɑ pǝ́ wɑɑ-wɛ.
Yesu kpɑʋ kɛ ɩsɔ
(Luku 24:50-53; Tillɑɑ Tǝmlɛ 1:9-11)
19 Tɑcɑɑ Yesu tɛmɑ ɩ ɩfɑlɑɑ kɛ yɔɣɔtǝnɑʋ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ pǝ kpɑɑsɩ-ɩ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ kɔŋkɔŋ tɑɑ. 20 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ɩfɑlɑɑ nɑ́ tɛɛwɑ nɑ pɑ́ heeliɣi Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ pɑɑ timpi. Tɑcɑɑ kɑ wɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ kʋlɑpʋtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ kʋsǝɣɩ pɑ wɑɑsʋnɑɑ nyɔɔŋ nɑ piti tǝmɑ wenɑ ɑ tɔŋnɑ lɑpʋ tɔ.]