ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
MALASI
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Nɑ pə́cɔ́ pə tɑkɩ Mɑlɑsi wɑɑtʋ tɔ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ kɑ təŋɑ Asee nɑ Sɑkɑlɩ pɑ sɛɣɛsəŋ kɛ́. Hɑlənɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ kɛ ŋmɑʋ. Amɑ pə kɔmɑ nɑ pə́ kɛɛsɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ sɛɛʋ kɛ yepu. Ɩlɛnɑ pɑ́ puɣusiɣi Ɩsɔ kɛ́ pɑ kʋhɑɑŋ tɔm tɑɑ. Kɔtəlɑɑ nɑ́ yelɑ pɑ təmlɛ nɑ kiiŋ wei Ɩsɔ cɛlɑ-wɛ sɩ pɑ́ hʋlɩ yəlɑɑ tɔ.
Ɩsənɑ pɑ fɑɣɑ Mɑlɑsi tɑkəlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ ləsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ sɩ pɑ́ pəsɩ ɩ yəlɑɑ, titite 1
Ɩsɔ kpɑɑləɣɩ kɔtəlɑɑ, titite 2:1-16
Tɑcɑɑ tillu nɑ Ɩsɔ hʋʋlɛ, titite 2:17–3:23
1
Tɑcɑɑ heelɑ Mɑlɑsi kɛ tɔm sɩ ɩ́ tɛləsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ kɛ Tɑcɑɑ ləsɑɑ
Tɔm ntəɣəlɛ sɩ ɩnɩ ɩ́ sɔɔlɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ pɔɔsɩ Ɩsɔ sɩ: Pepe hʋləɣənɑ mpʋ? Ntɛnɑ Ɩsɔ sɩ: Ɩsɑʋ nɑ Yɑkɔpʋ pɑɑ wɛ tɛɛtəlɛ kɛ́. Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ sɔɔlɑ Yɑkɔpʋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ kisi Ɩsɑʋ. Mɑ kpiisɑ Ɩsɑʋ lʋlʋɣʋ Ɩtɔm nyə́mɑ tɛtʋ, nɑ pə́ wɑɑsɩ tɑɑlɛ hɑsɩ. Ɩtɔm nyə́mɑ mɛ ɩ́ tɔmɑ sɩ: Pə kpiisɑ-tʋ yɑɑ. Amɑ tɩɩ tɑɣɑnɩ tɑ ncɑɑ kʋsʋɣʋ. Ɩlɛ mɑɣɑ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑɑ heeli-mɛ sɩ: Pɑɑ ɩ́ ŋmɑwɑ, ɩsɩɩ mɑ yɔkɑɑ. Ɩlɛnɑ mɑ́ hɑ-mɛɣɛ hətɛ sɩ ɩsɑɣɑtʋ tɛ. Yɑɑ yəlɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ ɩɩ hɛɛsəɣɩ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋnɑʋ tɔ. Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ mɛ, ɩ́ kɑ́ nɑ́ mpʋ nɑ mə ɩsəlɛ. Hɑlənɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ: Pɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ tɛtʋ toosi nɑ wɑɑlɩ tɔɔ, Tɑcɑɑ hʋləɣɩ ɩ́ toŋ kɛ́.
Kɔtəlɑɑ sɔsɑɑ kɑlənɑʋ
Ḿpʋɣʋ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ pɔɔsɑ kɔtəlɑɑ sɩ: Pəyɑɣɑ seeki kɑ cɑɑ kɛ́, nɑ təmlɛ tʋ nɑ́ɑ́ seeki ɩ sɔsɔ. Anɩ mɑɣɑlɛ mə Cɑɑ nɑ mə Sɔsɔ. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩɩ seeki-m, nɑ ɩɩ nɩɩnɑ-m? Ɩ́ nyənəɣɩ-m yem, nɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ-m pɔɔsʋɣʋ sɩ: Pepe tɑɑ kɛ́ tə nyənəɣɩ-ŋ yem? Ɩ́ kɔŋnɑ mɑ kɔtɑɣɑ təlɑtɛ tɔɔ kɛ́ ɑsilimɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ-m pɔɔsʋɣʋ sɩ: Tɑ́ pepe kɛnɑ ɑsilimɑ? Timpi ɩ́ nyənəɣɩ mɑ kɔtɑɣɑ təmlɛ kɛ yem tɔɣɔ. Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ mɑ́, mɑ pɔɔsəɣɩ-mɛ sɩ: Wɑɑtʋ wei ɩ́ lɑkɩ-m kɔtɑɣɑ kɛ ɩsəkpəlʋɣʋ kpəntɛ, yɑɑ kʋsɛkəllɛ, yɑɑ kʋtɔntʋ tɔ, pə wɛ teu nɑ? Ye kpəntɛ ɩsɩɩ ḿpʋɣʋ n hɑ nyɑ́ tɛtʋ nyʋɣʋ tʋ ɩ kɑ́ mʋnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ? Tɔʋ, ɩ́ mɑɣɑsɩ-m wiinɑʋ sɩ, mɑ́ nyənɩ mə pətɔɔtəlɛ nɑ ɩ́ nɑ́. Ɩsɩɩ mɑ kisɑɑ. 10 Pə kəlɑ teu sɩ mə tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ polo ɩ́ təkɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ nɔnɔɔsɩ. Ɩ́ tɑɑ lɑ-m kpɑɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ mɑɑ cɑɑkɩ tɔ. Mɑ luɣu fɛɩ sɩ mɑ́ nɑ mə kɔtɑsɩ. Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ mɑ́, mɑ yɔɣɔtənɑ mpʋ. 11 Mɑ hətɛ yɑɑwɑ ilim təlɩɩlɛ nɑ pə polo pə tətʋlɛ kɛ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́. Pɑɑ timpiɣi pɑ lɑkɩ-m tulɑɑlʋ kɔtɑɣɑ nɑ mɑ hətɛ tɑɑ. Pɑ hɑɑkɩ-m kʋcɔɔŋ wei ɩ mʋnɑ-m tɔ. 12 Amɑ mə nyənəɣɩ-m yem kɛ́ timpi ɩ́ tɔŋ sɩ mɑ kɔtɑɣɑ təlɑtɛ tɑ kɛ pʋlʋ tɔ. Hɑlɩ ɩ́ kɔŋnɑ mɑ kɔtɑɣɑ təlɑtɛ tɔɔ kɛ́ mpi pə fɛɩ teu tɔ. 13 Ɩ́ kʋntəɣɩ sɩ pə wɛ-mɛɣɛ təlɑsɩ. Ntompee kɛ ɩ́ tuluɣu-m. Nɑ ɩ́ lɑkɩ-m kɔtɑɣɑ kɛ tɔlɑ kʋŋmɩɩlɛɛ, nɑ kʋtɔntʋnɑɑ. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ kɑɑ mʋ mpʋ. 14 Ye yʋlʋ kɑ́ sɩɩ ɩ nɔɣɔ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-m ɩ kɑləkʋ tɔtɛ kʋpɑntɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ cɛlɛ-m kpɑɩ nyəntɛ. Mpusi wɛ ɩ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ, mɑ kɛ Wulɑʋ Sɔsɔ kɛ́, nɑ piitimnɑɑ nyɑŋnɑ mɑ toŋ.