3
Ḿpʋɣʋ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ cɔwɑ sɩ: Mɑ tiliɣi mɑ tillu nɑ ɩ́ kpɑlɩ-m mpɑɑʋ. Sɔsɔ wei ɩ́ pɛɛkəɣɩ tɔ, ɩ kɑ́ sʋʋ Ɩsɔ təsɛɛlɛ tɑɑ təlɛʋ. Pəyele nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tillu wei ɩ́ nyɩɩləɣɩ tɔ, ɩ kɔŋnɑ ntɛ́. Awe kɑ́ wɛɛnɑ ɩ tɩ nɑ ɩ́ pəsɩ nɑ ɩ́ səŋ ɩ kʋyɑkʋ kʋkɔmʋɣʋ wule? Mpi tɔ, ɩ kɑ́ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ kuluku kɔkɔ, yɑɑ kpɑləkpɑm mpi pə wɛ lɔŋ kɛ teu tɔ. Ɩ kɑ́ cɑɣɑ kɛ́ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ Lefii nyə́mɑ kɔtəlɑɑ ɑsilimɑ təkpɑtɑɑ. Ɩsɩɩ pɑ nyɑɑlʋɣʋ wʋlɑ nɑ liɣitee nyəɣəlʋɣʋ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ ɩ́ kɑ́ lɑ Tɑcɑɑ kɛ kɔtɑɣɑ ɩsɩɩ ɩ́ sɩɩʋ tɔ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ mʋ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm nyə́mɑ mɛ mə kʋcɔɔŋ təkpɑ, ɩsɩɩ hɑtoo kɑncɑɑlɑɣɑ tɑɑ. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ kɔɔ nɑ mɑ́ hʋʋnɑ mpɑ pɑɑ nyɑŋnɑ-m tɔ. Ɩsɩɩ topotopo nyə́mɑ, nɑ wɑsɑŋkɑlənɑɑ, nɑ mpɑ pɑ sɩɩkɩ pɑ nɔɔsɩ kɛ yem tɔ. Nɑ mpɑ pɑɑ sɑŋ təmlɛ nyə́mɑ kɛ fɛlʋɣʋ tɔ. Nɑ mpɑ pɑ muɣuliɣi leelɑɑ, nɑ suluwɑɑ tɔ. Nɑ mpɑ pɑ tʋɣɩ tɑsəkəlɛ kɛ mʋʋlɑɑ tɔ.
Tɑcɑɑ kiŋ məlʋɣʋ
Ḿpʋɣʋ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ: Mɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ́, mɑɑ lɑɣɑsəɣɩ. Pə́cɔ́ mə kɛ́ Yɑkɔpʋ lʋlʋɣʋ nyə́mɑ kɛ tɑm kɛ́. Hɑtoo mə cɑɑnɑɑ wɑɑtʋ kɛ ɩ́ cɑɑlɑ mɑ kiiŋ kɛ kisuɣu nɑ ɩ́ lɔ-ɩ. Mpʋ tɔ, Pə tənɑ pə tʋ mɑ́, mɑ cɑɑ sɩ ɩ́ məlɩ mɑ kiŋ nɑ mɑɑ məlɩ mə kiŋ. Ɩlɛnɑ mɩɩ tɔŋ sɩ: Ɩsənɑɣɑ tɩɩ lɑ nɑ tə́ məlɩ nyɑ́ kiŋ? Hɑ, yʋlʋ ŋmɩɩləɣɩ Ɩsɔ yɛɛ? Pəyele mə ŋmɩɩlɑ-m nɑ ɩ́ tɑɣɑnəɣɩ-m pɔɔsʋɣʋ sɩ: Leɣe tə ŋmɩɩlɑ-ŋ? Mə wɛnɑʋ hɔɣɔləŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋm tələsəlɛ, nɑ mə kʋcɔɔŋnɑɑ hɑʋ tɑɑ kɛ́ ɩ́ ŋmɩɩləɣɩ-m. Yəlɑɑ mɛ, mə tənɑ ɩ́ wɛ mpusi tɑɑ kɛ́ mpʋ ɩnɩ pə tɑɑ kɛ́. 10 Mpʋ tɔ, ɩ́ kɔnɑ mə kʋwɛnɑm hɔɣɔləŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmtəlɛ tənɑ kɛ mɑ təsɛɛlɛ tɑɑ. Ɩlɛ kɔtəlɑɑ kɑɑ lɑŋ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩ́ tɑɑ nəɣəsɩ sɩ ye ɩ́ ləsɑ mpʋ ɩ́ kɑ́ lɑŋ tɔɣɔnɑɣɑ. Ɩ́ mɑɣɑsɩ-m nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ mɑ kɑɑ tʋlɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ kɛ pɔɔŋ nɑ mɑ́ pəlɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ kɛ sɔsɔm? 11 Nɑ mɑ́ tɑŋ tɔɣɔlɑɑ kɛ mə kʋhɑləm tɔɔ. 12 Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ mɑ́, mɑ heeliɣi-mɛ təfoo sɩ piitimnɑɑ tənɑ kɑ́ yɑɑ-mɛɣɛ leleŋ nɩɩlɑɑ. Mpi tɔ, mə tɛtʋ kɑ́ wɛɛnɑ kʋpɑntʋ kɛ́.
Ɩsɔ siɣisuɣu hʋlʋɣʋ
13 Ɩ́ yɔɣɔtəɣɩ mɑ tɔɔ kɛ́ tɔm ɩsɑɣɑtʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Le nɑ leɣe tə pəntənɑ-ŋ? 14 Pə́cɔ́ ɩ́ kʋntəɣɩ sɩ ɩ́ tɔkɑ mɑ tɔm. Sɩ ɩ́ lɑpɑ lɑŋwɑkəllɛ kɔtɑsɩ. Sɩ Pə tənɑ pə tʋ mɑ, mɑ́ nɑ́ mə pətɔɔtəlɛ. Amɑ mə tɑ wɑɑ pʋlʋ. Pə tɔɔ mə hʋʋkɩ sɩ pɑɑ ɩ́ lɑpɑ-m təmlɛ yem kɛ́. 15 Hɑlənɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Kɑlɑmpɑɑnɩ nyə́mɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ kɛ pə cɑɣɑnɑɑ. Pɑɑ pɑ wɑkələnɑ Ɩsɔ ɩ́lɛ́ ɩ sumɑ tɑm kɛ́.
16 Mpɑ pɑ nyɑŋnɑ Ɩsɔ tɔ, pɑ yɔɣɔtɑɣɑnɑ təmɑ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ ke ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ ɩ́ nɩɩ pɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Pə́cɔ́ pɑ ŋmɑɑ pɑ tənɑ mpɑ pɑ nyə́mɑ ɩ toŋ tɔɔ, nɑ pɑ́ nyɑŋnɑ-ɩ tɔ, pɑ həlɑ kɛ tɑkəlɑɣɑ tɑɑ. 17 Ntɛnɑ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɩ sɩ: Kʋyɑŋku mɑɑ hʋlɩ mɑ toŋ tɔ. Mɑɑ nyənɩ yəlɑɑ mɛɣɛ mɑ nyə́mɑ. Ɩ́ kɑ́ pəsɩ mɑ nyə́mɑ təkpɑtɑɑ nɑ mɑ́ lɑkɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ, ɩsɩɩ cɛcɛ nɑ ɩ pəyɑɣɑ ŋkɑ kɑ pɑɑsəɣənɑ-ɩ tɔ. 18 Kʋyɑŋkuɣu ɩ́ kɑ́ nɑ siɣisilɑɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ. Nɑ mpɑ pɑ lɑkɩ mɑ təmlɛ nɑ mpɑ pɑɑ lɑkɩ-tɛ tɔ pɑ fɑɣɑʋ. 19 Tɑcɑɑ Pə tənɑ pə tʋ mɑ́, mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋyɑkʋ tɔŋnɑ kɔntɛ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ sɔsɔɔŋkɑ. Kʋyɑŋkuɣu pɑɑ nyɑɣɑsɩ kɑlɑmpɑɑnɩ nyə́mɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ kɛ kɔkɔ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ. Pə kɑɑ kɑɑsɩ-wɛɣɛ pʋlʋ cəcəkɑ. 20 Amɑ mɑ sɩɩkɩ mpɑ pɑ seeki-m tɔɣɔ nɔɔsɩ sɩ, mɑ toŋ kɑ́ wɑɑsɩ-wɛɣɛ ɩsɩɩ ilim lɩɩkʋɣʋ nɑ pə́ wɑɑsəɣɩ tɛtʋ tɔ. 21 Kʋyɑŋkuɣu ɩ́ kɑ́ pɑɑ ɑsɑɣɑɑ kɛ nɔɔhɛɛ ɩsɩɩ tɛtʋ. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtənɑ mpʋ.
Ilii məlʋɣʋ
22 Ɩ́ tɔɔsɩ mɑ təmlɛ tʋ Moisi kʋsɛɣɛsətʋ tɔɔ. Nɑ kiiŋ nɑ kʋsəsɩɩtʋ nti mɑ cɛlɑ-ɩ Holɛpʋ pʋɣʋ tɔɔ sɩ ɩ́ tɛləsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ tənɑ tɔ.
23 Mɑɑ tili Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ Ilii. Mɑɑ tili-ɩ nɑ pə́cɔ́ pə́ tɑlɑ mɑ kʋyɑkʋ sɔsɔɔŋkʋ sɔɣɔntʋ nyəŋkʋ ŋkʋ. 24 Ɩnɩ ɩ kɑ́ ciikinɑ cɛcɛnɑɑ nɑ piyɑ. Ɩlɛ mɑ kɑɑ wɑkəlɩ mə ɩcɑtɛ.