LAAPAAlƖ KƲPAŊ WEI
MATIYEE
ŊMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Mɑtiyee tɑkǝlɑɣɑ ntɛ́ Lɑɑpɑɑlǝnɑɑ tɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ tɑkǝlɑɣɑ. Kɑ tɑɑ kɛ́ tǝ nɑɑkɩ sɩ Yesu kɛ́ Mesii pǝ́cɔ́ ɩnǝɣǝlɛ wulɑʋ sɔsɔ tɔtɔ. Ɩsɔ lǝsǝnɑ-ɩ hɑtuu kɑncɑɑlɑɣɑ tɑɑ. Yutɑ nyǝ́mɑ kɑ tɑŋɑɑ kɛ́ sɩ Ɩsɔ kɑ́ kpɑ pɑ tɑɑ kɛ́ wulɑʋ sɔsɔ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ fiti-wɛɣɛ Lom nyǝ́mɑ ŋmɑkǝlʋɣʋ tɑɑ. Amɑ Mɑtiyee hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ kɑwulɑɣɑ ŋkɑ kɑ tɔm Ɩsɔ kɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ kɑ tɑ kɛ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ nyǝŋkɑ. Mɑtiyee kɛɛsǝɣɩ Yesu lʋlʋɣʋ tɔm nɑ ɩ Ɩsɔ lʋm sɔʋ nɑ ɩ tǝmlɛ nɑ ɩ kʋnyɔntɔɣɔlɛ nɑ ɩ sǝm nɑ ɩ fem nɑ ɩ kpɑʋ kɛ ɩsɔtɑɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Mɑtiyee tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Lʋlʋŋ loosi nɑ Yesu lʋlʋɣʋ, titite 1:1–2:23
Lʋm sɔlʋ Yohɑɑnɩ tǝmlɛ nɑ Yesu mɑɣɑsʋɣʋ, titite 3:1–4:11
Yesu tǝmlɛ kɛ Kɑlilee tɛtʋ tɑɑ, titite 4:12–18:35
Yesu pote kɛ Yosɑlɛm, titite 19–27
Yesu sǝm nɑ ɩ fem, titite 28
1
Yesu cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ
(Luku 3:23-38)
Apǝlɑhɑm lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ Tɑfiiti, Tɑfiiti lʋlʋɣʋ tʋ Yesu Kilisiti lʋlʋɣʋ looŋɑ ntɛ́ cǝnɛ.
Apǝlɑhɑm lʋlɑ Ɩsɑɑkɑ, nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Yɑkɔpʋ, nɑ Yɑkɔpʋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Yutɑ nɑ ɩ newɑɑ. Yutɑ nɑ́ lʋlɑ Fɑlɛsɩ nɑ Selɑ. Pɛlɛ pɑ too kɛlɛ Tɑmɑɑ. Fɑlɛsɩ nɑ́ lʋlɑ Hɛsǝlɔŋ, nɑ Hɛsǝlɔŋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Alɑm, nɑ Alɑm nɑ́ɑ́ lʋlɩ Aminɑtɑpɩ, nɑ Aminɑtɑpɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Nɑɑsɔŋ, nɑ Nɑɑsɔŋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Sɑlǝmɑ. Sɑlǝmɑ nɑ́ lʋlɑ Poosi, Poosi too kɛlɛ Lɑhɑpɩ. Poosi nɑ́ lʋlɑ Opɛtɩ, Opɛtɩ too kɛlɛ Luuti. Opɛtɩ nɑ́ lʋlɑ Sesee, nɑ Sesee nɑ́ lʋlǝnɑ wulɑʋ sɔsɔ Tɑfiiti.
Tɑfiiti nɑ́ lʋlɑ Sɑlʋmɔŋ, Sɑlʋmɔŋ too kɛlɛ Yulii ɑlʋ. Sɑlʋmɔŋ nɑ́ lʋlɑ Lʋpʋwɑm, nɑ Lʋpʋwɑm nɑ́ɑ́ lʋlɩ Apiyɑ, nɑ Apiyɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Asɑfɩ, nɑ Asɑfɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Yosɑfɑtɩ, nɑ Yosɑfɑtɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Yolɑm, nɑ Yolɑm nɑ́ɑ́ lʋlɩ Osiyɑsɩ. Osiyɑsɩ nɑ́ lʋlɑ Yowɑtɑm, nɑ Yowɑtɑm nɑ́ɑ́ lʋlɩ Akɑsɩ, nɑ Akɑsɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ɩsekiyɑsɩ, 10 nɑ Ɩsekiyɑsɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Mɑnɑsee, nɑ Mɑnɑsee nɑ́ɑ́ lʋlɩ Amoŋ, nɑ Amoŋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Yosiyɑsɩ. 11 Yosiyɑsɩ nɑ́ lʋlǝnɑ Cekoniyɑsɩ nɑ ɩ newɑɑ kɛ wɑɑtʋ wei pɑ kuu Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ ponɑ Pɑpiloni tɔ.
12 Pɑ ponɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Pɑpiloni tǝnɑ, ɩlɛnɑ Cekoniyɑsɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Selɑtǝyɛlɩ, nɑ Selɑtǝyɛlɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Solopɑpɛɛlɩ, 13 nɑ Solopɑpɛɛlɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Apiyuti, nɑ Apiyuti nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ɩliyɑkim, nɑ Ɩliyɑkim nɑ́ɑ́ lʋlɩ Asɔɔ. 14 Asɔɔ nɑ́ lʋlɑ Sɑtɔkɩ, nɑ Sɑtɔkɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Akim, nɑ Akim nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ɩliyuti, 15 nɑ Ɩliyuti nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ɩlɑsɑɑ, nɑ Ɩlɑsɑɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Mɑtɑŋ, nɑ Mɑtɑŋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Yɑkɔpʋ. 16 Yɑkɔpʋ nɑ́ lʋlɑ Yosɛɛfʋ wei ɩ kɛ́ Mɑlɩ pɑɑlʋ tɔ, nɑ Mɑlɩ ɩnɩ ɩ lʋlǝnɑ Yesu wei pɑ yɑɑ sɩ Mesii tɔ.
17 Ye mpʋ, ɩsɩɩ pɑ kɛɛsʋɣʋ sɩ ɩnɛ ɩ lʋlɑ ɩnɛ nɑ ɩnɛ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlɩ ɩnɛ tɔ, pǝ kpɑɣɑʋ hɑtoo Apǝlɑhɑm hɑlǝnɑ pǝ́ tɑlɑ Tɑfiiti tɔ, lʋlʋɣʋ loosi kpɛntɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti. Nɑ pǝ kpɑɣɑʋ Tɑfiiti hɑlǝnɑ pǝ́ tɑlɑ wɑɑtʋ wei pɑ kuu Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ ponɑ Pɑpiloni tɔ, lʋlʋɣʋ loosi wɛ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti tɔtɔ. Nɑ lʋlʋɣʋ loosi nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti tɔtɔɣɔ pǝ kpɑɣɑʋ hɑtoo pɑ ponɑʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Pɑpiloni tɔ, hɑlǝnɑ pǝ́ sɩɩnɑ Mesii lʋlʋɣʋ.
Yesu Kilisiti lʋlʋɣʋ tɔm
(Luku 2:1-7)
18 Ɩsǝnɑ pɑ lʋlɑ Yesu Kilisiti tɔɣɔlɔ. Ɩ too Mɑlɩ wei ɩ kɛ́ Yosɛɛfʋ ɑmʋsɑɣɑ tɔ, ɩ hɑɣɑ hɔɣɔ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ tomɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ sɑɑ. 19 Ɩ pɑɑlʋ Yosɛɛfʋ kɑ kɛ́ yʋlʋ kʋpɑŋ kɛ́, ɩlɛ ɩ tɑɑ tisiɣi sɩ ɩ́ kuli Mɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ yǝlɑɑ sɑmɑɑ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hʋʋ sɩ ɩ kɑ́ kisi-ɩ mukɑɣɑ tɛɛ. 20 Ɩ hʋʋkɑɣɑ ɩ tɑɑ kɛ́ mpʋ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɔɔ ɩ kiŋ kɛ toosee tɑɑ, nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ: Tɑfiiti lʋlʋɣʋ tʋ Yosɛɛfʋ, tɑɑ nyɑnɑ nyɑ́ ɑmʋsɑɣɑ Mɑlɩ kpɑɣɑʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, hɔɣɔ ŋkɑ ɩ hɑɣɑɑ tɔ, Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kiŋ kɛ kɑ lɩɩnɑɑ. 21 Ɩ kɑ́ lʋlɩ ɑpɑlʋ pǝyɑɣɑ, nɑ ń yɑɑ-kɛ sɩ Yesu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑɑ wɑɑsǝnɑ kɑ yǝlɑɑ kɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ.
22 Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ lɑpɑ nɑ pǝ́cɔ́ tɔm nti Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtǝnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔ tɔ tǝ́ lɑ́ tɑmpɑnɑ sɩ:
23 Ɩ́ nyǝnɩ, pɛɛlɔ wei ɩ tɑ nyǝntɑ ɑpɑlʋ tɔ
ɩ kɑ́ hɑɣɑ hɔɣɔ, nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋ pǝyɑɣɑ,
nɑ pɑɑ yɑɑ-kɛ sɩ Ɩmɑniyɛlɩ.
(Hǝtɛ tǝnɛ tǝ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ Ɩsɔ wɛ tɑ́ kiŋ.)
24 Yosɛɛfʋ femɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ nti Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu kɑ heelɑ-ɩ tɔ. Ɩ kpɑɣɑ ɩ ɑmʋsɑɣɑ Mɑlɩ. 25 Amɑ ɩ tɑ nyǝmɩ-ɩ hɑlǝnɑ ɩ́ tɛ pǝyɑɣɑ lʋlʋɣʋ. Nɑ Yosɛɛfʋ yɑɑ-kɛ sɩ Yesu.