TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA
PIYƐƐ
NMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Kilisiti nyǝ́mɑ mpɑ pɑ́ yɑwɑ nɑ pɑ wɛ Asii tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ tɔ, mpɛɣɛ Piyɛɛ ŋmɑɑwɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ. Piyɛɛ yɔɣɔtɑɣɑ tɑɑ pǝ nɑɑ kɛ sɩ mpɑ pɑɑ sɛɛkɩ Ɩsɔ tɔ pɑ footiɣi Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mpɛ. Pǝyele pɑ́ suuki-wɛɣɛ tɔm. Pɑ tʋkɑɣɑ-wɛɣɛ kʋnyɔŋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ mʋsʋŋ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ Piyɛɛ tɑsǝɣɩ-wɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ tekiɣi Yesu tike.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Piyɛɛ I tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Sɛɛtʋ, titite 1:1-2
Tɛɛlʋɣʋ kʋpɑŋkʋ, titite 1:3-12
Tǝnɑŋŋ tɔntɛ nɑ Yesu mɑtǝnɑʋ pǝ tɔm, titite 1:13–2:10
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ yɑɑsi kʋpɑŋ, titite 2:11–4:19
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tǝpɑsʋɣʋ nɑ pɑ tǝmlɛ tɔm, titite 5
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Piyɛɛ, Yesu Kilisiti tillu.
Mɑ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ mɛ mpɑ Ɩsɔ lǝsɑɑ sɩ ɩ́ nyǝ́mɑ, nɑ pǝ́ yɑsɑ-mɛ nɑ ɩ́ cɑɣɑ cɑɣɑlǝtʋ kɛ Pɔŋ nɑ Kɑlɑtɩ nɑ Kɑpɑtɔɔsɩ nɑ Asii nɑ Pitinii pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ lǝsʋɣʋ-mɛ tɔ, pǝ kɛɛsǝnɑ teitei kɛ́ ɩsǝnɑ mpi ɩ kɑ sɩɩwɑ hɑtuu lɔŋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ tɔɣɔ. Nɑ ɩ Feesuɣu yelinɑ ɩ́ pǝsɑ ɩ nyǝ́mɑ sɩ ɩ́ nɩɩnɑ Yesu Kilisiti nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɑlǝm tɑɣɑnɩ-mɛ.
Ɩsɔ ɩ́ hʋlɩ-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ, nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ kɛ sɔsɔm sɔsɔm.
Tɛɛlʋɣʋ kʋpɑŋkʋ
Tǝ́ sɑ Ɩsɔ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti Cɑɑ. Ɩ feesɑ Yesu Kilisiti kɛ sǝtɑɑ tɑɑ nɑ pǝ́ hɑ-tʋɣʋ weesuɣu kʋfɑlʋɣʋ kɛ ɩ suulu sɔsɔ tɔɔ. Nɑ pǝ yelɑɑ nɑ tɑ́ tɛɛlʋɣʋ hɑŋɑ teu tǝkɑɩɩ, sɩ tɩɩ hiki kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ Ɩsɔ sɩɩ ɩ nyǝ́mɑ tɔ. Kʋpɑntʋnɑɑ pɑnɛ pɑɑ wɑkǝlǝɣɩ, pɑɑ pilisiɣi, pǝyele pɑ teu ɩɩ sǝkɩ. Ɩsɔtɑɑ kɛ́ Ɩsɔ sɩɩ-mɛɣɛ-wɛ. Mɛ, ɩ́ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ mǝ tɑɑ ɩlɛnɑ Ɩsɔ tomɑ nɑ́ɑ́ tɔkɩ-mɛ, nɑ pǝ́ tɑŋɑ nyʋɣʋ yɑpʋ mpi pǝ tɑɣɑnɑɑ sɩ pɩɩ kɔnɑ nɑ pǝ́ kuli kʋyɛɛŋ kʋtɛɛsǝŋ tɑɑ tɔ pǝ kɔntɛ.
Pɑɑ pǝ wɛɛ sɩ kɑɣɑnɑ mɑɣɑsǝŋ ɩnɩ ɩ nɔɣɔ nɑ ɩ sukɑ ɩ́ wɑkǝlɩ mǝ lɑŋɑ kɛ wɛɛ nɑɑlɛ tɔ, mǝ lɑŋɑ ɩ́ hʋlʋmɩ tɔm tǝnɛ tǝ tɔɔ. Pǝ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ́ nɑ́ mǝ Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ wɑɑlɩ. Wʋlɑ kɛ pǝ lɑpɑ sɩ ɩ tɛŋ nɑ ɩ́ sɑɑlɩ yem, nɑ kɔkɔ kɛ pɑ tɑɣɑnǝɣǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ lɑ teu. Nɑ mǝ tɑɑ tɛmnɑʋ nɑ Ɩsɔ nɑ́ kǝlɑ wʋlɑ kɛ nyʋɣʋ tǝcɑɣɑcɑɣɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ mɑɣɑsǝɣɩ mǝ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ sɩ pǝ nɑɑ pǝ tomɑ tǝnɑɣɑ, nɑ kʋyɑŋku Yesu Kilisiti kɑ́ kɔɔ tɔ ɩ́ hiki sɑm nɑ teeli nɑ nyʋɣʋ. Pɑɑ ɩ́ tɑɑ keesi-ɩ tɔ ɩ́ sɔɔlɑ-ɩ kɛ́, nɑ kɑɣɑnɑ pɑɑ ɩɩ tɩɩ keesiɣi-ɩ tɔ, ɩ́ tɔŋnɑ-ɩ mǝ tɑɑ kɛ́ tɛmnɑʋ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ mǝ lɑŋhʋlʋmlɛ wɛnɑ teeli nɑ tǝ tɔɔ sɔsɔm pǝ tɩɩ fɛɩ yɔɣɔtɑɣɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ́ hikɑ mpi pǝ tɔɔ ɩ́ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ mǝ tɑɑ tɔ, mpǝɣǝlɛ mǝ lǝsɑsɩ nyɔ́ɔ́ŋ yɑpʋ.
10 Nyʋɣʋ yɑpʋ pǝnɛ pǝ tɔm kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɛɛkɑɑ nɑ pɑ́ tɑɑsɩ nɑ pɑ́ wiili pǝ tɑɑ tǝcululu, nɑ pɑ́ nɑ́ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ kʋcɔɔʋ ŋku Ɩsɔ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ lɑ-mɛ tɔ kʋ tɔm. 11 Mpi mpi Kilisiti Feesuɣu kɛɛsɑɑ tɔ mpǝɣɩ mpɛ pɑ kɑɑsɑ pɑ tɩ nɑ pɑ́ pɛɛkɩ sɩ pɑ́ nyɩ pǝ wɑɑtʋnɑɑ nɑ mpi pǝ lɑpʋ pɩɩ pɑnɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Feesuɣu ŋkʋ kɩɩ wɛ pɑ tɑɑ kɛ́ nɑ kʋ heeli-wɛ nɑ pǝ́ tɑɑ kɔntɑ sɩ, Kilisiti kɑ́ tɔɣɔ kʋnyɔŋ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ teeli kɔŋ. 12 Nɑ Ɩsɔ heelɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ sɩ tɔm wenti pɑ tʋ-wɛ sɩ pɑ́ heeli tɔ tǝ tɑ nɑ-wɛ, mɛɣɛ pǝ nɑwɑ. Nɑ ntǝɣǝlɛ nti ɩ́ mʋ kɑɣɑnɑ tɔ. Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔm wɑɑsʋ lɑtɑɑ kpɑɑlǝnɑ-mɛɣɛ-tɩ, nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ wei pǝ tisinɑ ɩsɔtɑɑ tɔ ɩ tomɑ kɛ pɛlɛ pɑ yɔɣɔtǝnɑɑ. Nɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ sɔɔlɑɑ sɩ pɑ́ nyɩ-tɩ.
Tǝnɑŋŋ tɔntɛ tɔm
13 Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ cɑɣɑ nɑ mǝ hʋwɛɛ tɑŋɑɑ tǝtɛɣɛtɛɣɛ kɛ́ tǝmlɛ lɑpʋ. Ɩ́ lɑkɩ pǝ tǝnɑ nɑ lɑɑkɑlɩ kɛ tɑm, nɑ ɩ́ tʋ mǝ tɛɛlʋɣʋ kɛ kʋcɔɔʋ ŋku ɩ́ kɑ́ hiki kʋyɑŋku Yesu Kilisiti kɑ́ kɔɔ tɔ. 14 Ɩ́ nɩɩnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ́ tɑɑ tɑsɑ wɛɛʋ ɩsɩɩ ɩ kɑ wɛʋ ɩsǝkpɛɛtǝlɛ tɑɑ kɛ́ tuu lɔŋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ mǝ kʋnyɩɩlǝŋ tɔ. 15 Amɑ ɩ́ wɛɛ tǝnɑŋŋ nyǝ́mɑ kɛ mǝ yɑɑsinɑɑ tǝnɑ tɑɑ, ɩsɩɩ Ɩsɔ wei ɩ yɑɑ-mɛ tɔ ɩ wɛʋ tǝnɑŋŋ tɔ. 16 Pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ: Ɩ́ wɛɛ tǝnɑŋŋ ɩsɩɩ mɑ wɛʋ tǝnɑŋŋ tɔ.
17 Ɩsɔ wei ɩ hʋʋkǝnɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ teitei nɑ ɩɩ fɑɣɑsǝɣɩ nɔɣɔlʋ, nɑ ye wei ɩ kʋlɑpʋtʋ wɛ ɩsǝnɑ ɩ hʋʋnɑ ɩlɛɣɛ mpʋ tɔ, ɩnǝɣɩ ɩ́ yɑɑ mǝ Cɑɑ mǝ Cɑɑ kɛ mǝ sǝlǝmʋɣʋ tɑɑ. Tɔʋ, ye mpʋ ɩ́ hʋlǝnɑ mǝ yɑɑsinɑɑ tɑɑ sɩ ɩ́ seeki-ɩ wɛɛ nnɑ pǝ kɑɑsɑ-mɛɣɛ ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ tɔ ɑ tɑɑ ɩlɛ. 18 Ɩ́ nyǝmɑ́ liɣitihutɑɣɑ ŋkɑ pɑ yɑpǝnɑ-mɛɣɛ yɑɑsi kpɑɩ nyǝŋ wei mǝ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ tɛlǝsɑ-mɛ tɔ ɩ niŋ tɑɑ tɔ. Nɑ pǝ tɑɣɑ pʋlʋ yem nyǝm mpi pǝ kʋyɑkʋ sǝkɩ tɑm ɩsɩɩ liɣitee wɛʋ tɔ. 19 Aɑɩ, pǝ tɑɣɑ mpʋ, Kilisiti wei ɩ wɛ ɩsɩɩ ɩwǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tiili tɑ́ cɑɑmɩ nɑ kɑ fɛɩnɑ tɑɣɑŋmɑlɑ tɔ ɩ cɑlǝm kʋpɑmpɑm kɛ pɑ yɑpǝnɑ-mɛ. 20 Kilisiti kɛ Ɩsɔ kɑ lǝsɑɑ nɑ ɩ́ sɩɩ nɑ pǝcɔ pɑ́ lɑkɩ ɑntulinyɑ. Ɩ lǝsɑ-ɩ kʋyɛɛŋ kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋ ɩnɛ ɩ tɑɑ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ kɛ́ sɩ pǝ́ wɑɑsɩ-mɛ. 21 Ɩ tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɛmnɑ Ɩsɔ wei ɩ́ feesɑ-ɩ nɑ ɩ́ tʋ-ɩ teeli tɔ nɑ mǝ tɑɑ, nɑ pǝ lɑpɑ mpʋ tɔɣɔ ɩ́ tʋ́ Ɩsɔ kɛ́ nɑɑni nɑ mǝ tɛɛlʋɣʋ mǝlɩ ɩ tɔɔ.
22 Nɑ ɩsɩɩ ɩ́ nɩɩnɑ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ pɑɑsɩ nɑ ɩ́ sɔɔlɩ mǝ Ɩsɔsɛɛlɛ tɑɑ lɛlɑɑ tɔ, ɩ́ tɑɣɑnɑ mǝ tǝɣɩ. Ɩ́ sɔɔlǝɣɩ mǝ tǝmɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teu nɑ lotu kʋlʋmtʋ. 23 Pǝ tɑɣɑnɑ-mɛɣɛ lʋlʋɣʋ kɛ́, ɩlɛ pǝ tɑɣɑ mǝ cɑɑnɑɑ mpɑ pɑ sǝkɩ tɔ mpɛ pɑ tɑsǝnɑ-mɛɣɛ lʋlʋɣʋ. Amɑ pǝ tuu mpiɣi mǝ tɑɑ nɑ pɩɩ sǝkɩ tɔ mpɩ pǝ yelinɑ nɑ pǝ́ lɑ́ mpʋ. Ɩsɔ Tɔm nti tǝ wɛnɑ weesuɣu nɑ tǝ wɛ tɑm tɔɔ tɔ ntɩ tǝ tǝnnɑ pǝ lɑpɑ mpʋ. 24 Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
Yǝlɑɑ tǝnɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ,
nɑ pɑ teeli tǝnɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ hɛtʋ.
Nyɩɩtʋ wʋlǝɣɩ ɩlɛnɑ hɛtʋ nɑ́ɑ́ tɔ.
25 Amɑ Tɑcɑɑ tɔm nɑ́ cɑkɩ tɑm tɔɔ kɛ́.
Nɑ tɔm ntǝɣǝlɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɔnɑ-mɛ.