2
Weesuɣu pǝlɛ kʋlɔlɔlɛ tɔm
Ye mpʋ ɩlɛ ɩ́ yele pɑɑ ɩsɑɣɑtʋ ntiɣi lɑpʋ, nɑ pɔpɔtʋ, nɑ cɛsʋɣʋ, nɑ ɩsɛsɛɛmɛɛ, nɑ cɑɣɑnɑʋ. Ɩ́ wɛɛ ɩsɩɩ piyɑ ɑhʋlʋmnɑɑ nɑ ɩ́ nyɩɩlǝɣɩ tɑm kɛ́ hǝlǝm mpi pǝ kɛ́ Ɩsɔ nyǝm nɑ pǝ́ kɛ́ kʋpɑm tɔ, nɑ ɩ́ mʋsɩ nɑ ɩ́ pɩɩ nɑ pǝ́ yɑ mǝ nyɔɔŋ. Pɑ ŋmɑɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ kɛ́ sɩ: Ɩ́ tǝŋɑ Tɑcɑɑ kʋpɑntʋ.
Ɩ́ kpǝtǝnɑ Tɑcɑɑ, ɩnǝɣǝlɛ pǝlɛ nte yǝlɑɑ lɔwɑ nɑ tǝ́ wɛnɑ weesuɣu tɔ. Pǝyele tǝ kɛ́ Ɩsɔ ɩlɛɣɛ kʋpɑmpɑntɛ tɔɣɔ ɩ lǝsɑ-tɛ. Mɩɩ kpǝtǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ wɛɛ ɩsɩɩ pɛɛ nnɑ ɑ wɛnɑ weesiŋ tɔ, nɑ pɑ́ kpɑɣɑ-mɛ nɑ pɑ́ ŋmɑnɑ Ɩsɔ kɛ́ kutuluɣu. Nɑ ɩ́ kɑ́ lɑ kʋ tɑɑ tǝnɑɣɑ kɔtǝlɑɑ nɑŋŋ nyǝ́mɑ mpɑ pǝ tʋwɑ sɩ pɑ́ lɑkɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ kɔtɑsɩ kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ nɑ pǝ́ lɑpɩ-ɩ teu tɔ pɑ kpekǝle. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
Pǝlɛ kʋpɑntɛ tɑɑ kʋpɑntɛ kɛ mɑ lǝsɑɑ.
Pǝnɛntɛ mɑ sɩɩ-tɛɣɛ Siyɔŋ,
sɩ tǝ́ wɛɛ kite tɛɛ pǝlɛ.
Nɑ ye wei ɩ tɛmɑ-tɛ nɑ ɩ tɑɑ,
pʋntʋ kɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ sɩ ye mɑɑ nyǝmɑ́.
Mɛ mpɑ ɩ́ tɛmɑ-tɛ nɑ mǝ tɑɑ tɔ, tǝ kɛ-mɛɣɛ kʋpɑm tɑɑ kʋpɑm kɛ́. Pǝ yelɑ mpɑ pɛlɛ nɑ pɑ́ tɑ́ tɛ pɑ tɑɑ tɔ tǝ kɛ́ pɛlɛɣɛ
pǝlɛ nte ŋmɑlɑɑ lɔwɑ nɑ tǝ́ pǝsɩ nte tǝ tɔɔ
pǝ tǝnɑ pǝ́ sǝŋɑɑ tɔɣɔ.
Pɑ tɑsɑ tiiliɣi ŋmɑɑʋ tɔtɔ sɩ:
Pǝlɛ nte tǝ coki yǝlɑɑ tɔɣɔlɔ.
Kʋkpɑmʋɣʋ ŋku kʋ huɣi tɔ.
Pɑ kisɑ Ɩsɔ Tɔm mʋɣʋ tɔɣɔ pǝ coki-wɛ,
nɑ ḿpʋ́ɣʋ́ tuu pɩɩ sɩɩwɑ sɩ pɩɩ lɑ-wɛ.
Amɑ mɛ ɩlɛ mǝ kɛ́ piitim mpi pɑ lǝsɑɑ tɔɣɔ, nɑ Wulɑʋ Sɔsɔ kɔtǝlɑɑ, nɑ ɩ piitim nɑŋŋ nyǝm, nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ kɛ́. Nɑ pǝ lǝsɑ-mɛɣɛ sɩ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ wei ɩ yɑɑ-mɛ sɩ ɩ́ lɩɩ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ sʋʋ ɩ tǝnɑŋŋ tete tɔ ɩ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ tɔm. 10 Lɔŋ ɩ́ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ yǝlɑɑ, ɑmɑ pǝnɛntɛ ɩ́ kɛ́ Ɩsɔ yǝlɑɑ. Lɔŋ ɩ́ tɑɑ nyɩ sɩ Ɩsɔ wɛnɑ pǝtɔɔtǝlɛ yɑɑ ɩ fɛɩnɑ tɔ. Amɑ pǝnɛntɛ ɩ́ nyǝmɑ́ sɩ ɩ wɛnɑ.
Ɩsɔ tǝmlɛ lɑtɑɑ yɑɑsi
11 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, ɩsɩɩ ɩ́ kɛʋ mʋʋlɑɑ nɑ cɔɔsǝlɑɑ kɛ ɑtɛ cǝnɛ tɔ, mɑ wiikinɑ-mɛ sɩ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ tɔnʋɣʋ kʋnyɩɩlǝŋ wei ɩ wɑkǝlǝɣɩ mǝ Ɩsɔsɛɛlɛ tɔ. 12 Ɩ́ tɔkɩ yɑɑsi kʋpɑŋ kɛ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ hɛkʋ, ɩlɛ pɑɑ nɑ́ mǝ tǝmɑ kʋpɑnɑ kɛ timpi pɑ tʋɣʋnɑ-mɛ sɩ ɩ́ kɛ́ ɑsɑɣɑɑ tɔ, nɑ pɑɑ sɑ Ɩsɔ kɛ́ kʋyɑŋku ɩ kɑ́ kɔɔ tɔ.
13 Ɩ́ tʋɣʋnɑ sɔsɑɑ mpɑ yǝlɑɑ sɩɩwɑ tɔɣɔ Tɑcɑɑ tɔɔ, pɑɑ Lom wulɑʋ sɔsɔ wei ɩ tɩ pǝ tǝnɑ tɔ. 14 Pɑɑ kʋfǝnɛɛnɑɑ mpɑ ɩ sɩɩwɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ pɑ́ hɔŋ ɑsɑɣɑɑ ŋkpɑŋŋ nɑ pɑ́ sɑŋ kʋpɑntʋ lɑtɑɑ tɔ. 15 Tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, Ɩsɔ cɑɑ kɛ́ sɩ mɩɩ tɔkɩ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ lɑkɩ-tɩ, nɑ pǝ́ mɔtɩ ɩsǝkpɛɛtɛɛ nyǝmɑ nɑ kʋmɛlɛmǝŋ pɑ nɔɔsɩ nɑ pɑ́ tɑɑ nɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ. 16 Ɩ́ tɔŋ ɩsɩɩ kɑsɑɣɑmpiyɑ. Amɑ ɩ́ tɑɑ nyǝnɩ mǝ kɑsɑɣɑmpiitu kɛ mpi ye ɩ́ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ pɩɩ tɑkɩ mǝ wɑɑlɩ tɔ. Amɑ ɩ́ lɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝmlɛ nyǝmɑ lɑkʋɣʋ tɔ. 17 Ɩ́ seekɩ yǝlɑɑ tǝnɑ, nɑ ɩ́ sɔɔlǝɣɩ mǝ Ɩsɔsɛɛlɛ tɑɑ lɛlɑɑ, nɑ ɩ́ nyɑŋnɑ Ɩsɔ, nɑ ɩ́ seeki Lom wulɑʋ sɔsɔ.
Kilisiti ɩkpɑtɛ tǝŋʋɣʋ tɔm
18 Tǝmɑ lɑtɑɑ, mɩɩ nɩɩnɑ mǝ cɑɑnɑɑ nɑ ɩ́ se-wɛɣɛ teu. Pǝ tɑɣɑ mpɑ pɑ kɛ́ kʋpɑmɑ nɑ pɑ́ wɛnɑ suulu tɔ pɑ tike kɛ ɩ́ kɑ́ nɩɩkǝnɑ nɑ ɩ́ kɑ́ seeki, ɑmɑ nɑ mpɑ pɑ wɛnɑ nyɑŋ tɔtɔ tɔɣɔ. 19 Pɑ tʋkʋɣʋ yʋlʋ kɛ kʋnyɔŋ kɛ yem nɑ ɩ́ sumɑ sɩ Ɩsɔ tɔɔ tɔ pǝ wɛ teu kɛ́. 20 Amɑ ye yʋlʋ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ́ nɑ pɑ́ mɑkɩ-ɩ tǝ tɔɔ, ɩlɛ ɩ ɩsɑntɛ ntɛ́ ɩsǝnɑ tɔtɔ? Yʋlʋ lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ́ nɑ pɑ́ tʋ-ɩ kʋnyɔŋ kɛ kʋpɑntʋ nti ɩ lɑpɑ mpʋ tɔ tǝ tɔɔ nɑ ɩ́ sumɑ, ɩlɛnɑ pǝ́ lɑ́ Ɩsɔ ɩlɛɣɛ leleŋ. 21 Pǝ tɔɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Ɩsɔ yɑɑ-mɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ tɔɣɔ kʋnyɔŋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ tɔɔ kɛ́, nɑ ɩ́ hʋlɩ-mɛ sɩ ɩ́ tǝŋ ɩ ɩkpɑtɛ. 22 Ɩ tɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑtǝlɩ, ɩ nɔɣɔ tɑɑ tɑ́ lɩɩ pɔpɔtʋ tɔm nɑtǝlɩ kɛ pɑɑ fǝŋ. 23 Pɑ tʋʋ-ɩ tɔ, ɩ tɑ lɛɛtɩ. Pɑ tʋ-ɩ kʋnyɔŋ tɔ, ɩ tɑ nyɑɑsɩ-wɛ. Amɑ ɩ yelinɑ pǝ tǝnɑɣɑ Ɩsɔ wei ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ hʋʋkǝnɑ tɔɣɔ. 24 Nɑ Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ sǝɣǝlǝnɑ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ sǝm tesikɑ tɔɔ, sɩ tǝ́ sɩ nɑ pǝ́ cɛ tɑ́ nɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ tǝ́ fe nɑ tǝ́ tǝŋ siɣisuɣu. Pǝ kʋ ɩlɛɣɛ kʋɣʋ kʋɣʋ tɔɣɔ pǝ wɑɑ-mɛ. 25 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ́ kɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ heeŋ kʋtooluŋ. Amɑ pǝnɛntɛ pɑ keetɑ-mɛ nɑ pɑ́ mǝŋnɑ wei ɩ kɛ́ tiikulu nɑ lǝsɑsɩ tɔɔ feŋlu tɔ ɩ kiŋ.