3
Apɑlɑɑ nɑ pɑ ɑlɑɑ pɑ tɔm
Alɑɑ mɛ tɔtɔ, ɩ́ seeki mǝ pɑɑlɑɑ kɛ mpʋ. Pɩɩ lɑ nɑ pɑ tɑɑ mpɑ pɑ tɑ mʋ Ɩsɔ Tɔm tɔ, pɑ́ nɑ́ mǝ yɑɑsinɑɑ nɑ pǝ́ hɔ-wɛ nɑ pɑ́ sʋʋ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ ɩ́ kɑ́ yɔɣɔtɩ nɑtǝlɩ nɑ mǝ nɔɔsɩ nɑ pǝcɔ. Aɑɩ, pɑɑ nɑ́ ɩsǝnɑ mǝ yɑɑsi mɑɣɑɑ nɑ ɩ́ seeki mǝ pɑɑlɑɑ tɔɣɔ pɩɩ hɔ-wɛ. Ɩ́ tɑɑ pɛɛkǝɣɩ sɩ ɩ́ tʋɣɩ mǝ tɔɔnɑɑ kɛ kɑcɔkɑ nyǝm, ɩsɩɩ nyɔɔsɩ tɑɣɑnʋɣʋ nɑ wʋlɑ nyǝmnɑɑ tʋɣʋ, yɑɑ wontu kʋpɑntʋ suuu sɩ pǝ́ lɑ-mɛ nɑ ɩ́ te. Amɑ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ sɩ hɑtuu mǝ lotu tɑɑ ɩ́ tenɑ. Nɑ teu mpɩ, pǝ wɛɛ lǝmɑɣɑsǝlɛ nte tǝ wɛ teu nɑ tǝ wɛ tǝpɑmm tɔ tǝ teu, mpi pɩɩ sɑɑlǝɣɩ yem tɔ. Tǝ kɛ́ liɣitihutɑɣɑ pʋlʋ kɛ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ lɔŋtɑɑ ɑlɑɑ mpɑ pɑ tǝŋɑɣɑ Ɩsɔ mpɑɑʋ kɛ teu nɑ pɑ tɛɛlɑɣɑɑ ɩ kiŋ tɔ pɑ tɑɣɑnɑɣɑnɑ pɑ tɩ. Pɑ seekɑɣɑ pɑ pɑɑlɑɑ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑɑlɑ lɑpɑ, ɩ nɩɩnɑ Apǝlɑhɑm kɛ́, hɑlǝnɑ ɩ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ: Mɑ cɛ. Ye mɩɩ lɑkɩ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ tɑ́ yele nɑ pʋlʋ sɔɣɔntʋ kpɑɑ-mɛ, ɩ́ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ ɩ pɛɛlɑɑ.
Apɑlɑɑ mɛ tɔtɔ, ɩ́ tɔkɩ mǝ ɑlɑɑ nɑ ɩ́ nyɩ pɑ tɔɔ sɩ pǝ ŋmɑ-wɛ tɔ pɑ tomɑ tɑ tɑlɑ mǝ nyǝnɑ. Ɩ́ seeki pɑ ɩsɛ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mǝ nɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ kɑ́ hɑ weesuɣu kɛ fɑɑlɑɑ. Ɩ́ lɑkɩ mpʋ, nɑ pʋlʋ ɩ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝ́ kɑɣɑtɩ-mɛɣɛ mǝ sǝlǝmǝŋ tɑɑ.
Wɑhɑlɑ tɔɣɔʋ kɛ tulum
Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ ɩlɛ ɩ́ hʋʋkɩ hʋwɛɛ kʋlʋmɛɛ nɑ kʋsɔɔlǝm kʋlʋmǝm. Ɩ́ sɔɔlɩ tǝmɑ ɩsɩɩ yʋlʋ nɑ ɩ neu. Ɩ́ tɔkɩ tǝmɑɣɑ teu. Ɩ́ tɑɑ lɑ tǝmɑ nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ. Ye yʋlʋ ɩ́ lɑpɑ-mɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ ɩ́ tɑɑ fɛlɩ-ɩ, pɑɑ kʋtʋɣʋ, ɩ́ tɑɑ lɛɛtɩ-ɩ. Amɑ ɩ́ kooli pʋntʋ tɔɔ kɛ́ kʋpɑntʋ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ yɑɑʋ-mɛ tɔ, ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kʋpɑntʋ kɛ ɩ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-mɛ. 10 Pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ kɛ́ mpʋ sɩ:
Ye wei ɩ cɑɑ sɩ ɩ nɩɩ leleŋ
nɑ ɩ́ nɑ́ kʋyɛɛŋ kʋpɑŋ kɛ ɑtɛ cǝnɛ,
pʋntʋ ɩ́ yele ɩsɑɣɑtʋ yɔɣɔtɑɣɑ,
nɑ ɩ́ tɑɑ tɑsɑ pɔpɔtʋ pɛlʋɣʋ.
11 Ɩ́ hɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ siɣile nɑ ɩ́ sʋʋ kʋpɑntʋ lɑpʋ tɑɑ.
Ɩ́ pɛɛkɩ lɛlɑɑ nɑ leleŋ nɑ ɩ́ huli pǝ ɩkpɑtɛ.
12 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ,
Tɑcɑɑ kɑmɑ ɩsɛ kɛ yʋlʋpɑmɑ tɔɔ kɛ́,
nɑ ɩ́ nɩɩkɩ pɑ sǝlǝmǝŋ.
Amɑ ɩ hɑɑ siɣile kɛ mpɑ pɑ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔɣɔ.
13 Ye ɩ́ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ nɑ kʋpɑntʋ lɑpʋ, ɑwe kɑ́ lɑ-mɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ? 14 Pɑɑ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ lɑpɑ kʋpɑntʋ nti tɔ tǝ tɔɔ kɛ́ pɑ mǝlɑ-mɛɣɛ kʋnyɔŋ tʋɣʋ, ɩ́ nɩɩ leleŋ kɛ́. Ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ yǝlɑɑ kɛ pɑɑ pǝcɔ, nɑ ɩ́ tɑɑ yele nɑ pǝ́ liɣiti-mɛ. 15 Kilisiti kɛnɑ mǝ Cɑɑ, ɩlɛ ɩ́ sɑmɩ-ɩ hɑtuu mǝ lotunɑɑ tɑɑ kɛ́ mpʋ. Ɩ́ tɑŋ tǝtɛɣɛtɛɣɛ kɛ́ tɑm, nɑ ye mpɑ pɑ pɔɔsɑ-mɛɣɛ mpi ɩ tɛɛlǝɣɩ tɔ pǝ tɔm, ɩlɛ ɩ́ kɛɛsɩ-wɛ tǝtetete. 16 Ɩ́ kɛɛsɩ-wɛ tǝpɑmm nɑ ɩ́ se-wɛ. Ɩ́ wɛɛnɑ lotu kʋlʋmtʋ, ɩlɛ mpɑ pɑ tɔŋ sɩ ɩ́ kɛ́ tɑɑlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ tʋʋkɩ-mɛɣɛ mǝ yɑɑsi kʋpɑŋ wei Kilisiti hɑ-mɛ tɔ ɩ tɔɔ tɔ, fɛɛlɛ kɑ́ mǝlɩ-wɛɣɛ kpɑʋ kɛ pɑ nɔɔsɩ tɑɑ tɔm pee tɔɔ. 17 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye yʋlʋ tɔkɩ kʋnyɔŋ kɛ kʋpɑntʋ nti ɩ lɑpɑ tɔ tǝ tɔɔ, nɑ pǝ́ kɛ́ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ sɩ ɩ́ tɔɣɔ mpʋ, pǝlɛ pǝ kǝlɑ teu nɑ mpi ɩ kɑ́ tɔɣɔ-kʋɣʋ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ lɑpɑ tɔ tǝ tɔɔ tɔ. 18 Hɑlǝnɑ mǝ tɔɔ kɛ́ Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ sǝpɑ, nɑ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ ɩ sǝpɑ tɔm kʋlʋm kɛ ɩ kpɑkpɑɑ sǝpʋ. Ɩnǝɣǝlɛ yʋlʋpɑŋ wei ɩ sǝpɑ ɑsɑɣɑɑ tɔɔ tɔ, sɩ ɩ́ kpɑɣɑ-mɛ nɑ ɩ́ ponɑ Ɩsɔ kiŋ. Ɩ tɔnʋɣʋ kʋnɛɣɛ pɑ kʋwɑ, ɑmɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ nɑ́ feesɑ-ɩ. 19 Feesuɣu kʋnɛɣɛ ɩ tɔkɑɑ nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ lɑnɑ wɑɑsʋ kɛ lǝsɑsɩ nsi sɩ wɛ sɑlǝkɑ tɑɑ tɔ. 20 Lǝsɑsɩ nsi sɩ tɑɑ nɩɩnɑ Ɩsɔ kɛ́ tuu lɔŋ kɛ kʋyɛɛŋ wei ɩ tɑɑ Nowee tɔŋnɑ ɩ ɑtɑkɑɑ pɔɣɔlʋɣʋ sɔsɔɔʋ sɑɑkʋɣʋ nɑ Ɩsɔ tɑŋnɑ suulu tɔɣɔ mɑ tɔŋ. Nɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ sʋʋ kpɩɩlʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ nɑ lʋm tɑ tɔɣɔ-wɛ tɔ pɑ wɛ pǝcɔ kɛ́, yǝlɑɑ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ tike. 21 Lʋm pǝnɛ pǝ nǝɣǝsǝnɑ Ɩsɔ lʋm sɔʋ mpi pǝ yɑkɩ mǝ nyɔɔŋ kɛ kɑɣɑnɑ tɔɣɔ. Nɑ Ɩsɔ lʋm sɔʋ pǝnɛ pǝ tɑ kɛ tɔnʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ lǝsʋɣʋ. Amɑ pǝ kɛ́ mpi pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ yʋlʋ wiikinɑ Ɩsɔ sɩ ɩ́ hɑ-ɩ lotu kʋlʋmtʋ tɔɣɔ. Yesu Kilisiti femɑ tɔɣɔ Ɩsɔ lʋm sɔʋ yɑkɩ mǝ nyɔɔŋ. 22 Ɩnɩ ɩ kpɑnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ kɔŋkɔŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɑ ɩsɔtɑɑ kɑwulɑsɩ nɑ pǝ toŋtʋnɑɑ tɔɔ.