4
Tɔntɛ kʋfɑtɛ tɔm
Ɩsɩɩ Kilisiti tɔɣɔ kʋnyɔŋ nɑ pǝ́ wɩɩ ɩ nɑntʋ tɔ, mɛ tɔtɔ ɩ́ cɑɑlɩ mǝ tɩ nɑ ɩ́ tɔkɩ pǝ lǝmɑɣɑsǝlɛ kɛ mpʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, wei ɩ tɔkɩ kʋnyɔŋ hɑlǝnɑ pǝ́ wɩɩkɩ ɩ nɑntʋ tɔ, pʋntʋ lɩɩ ɩsɑɣɑtʋ pɑɑ tɑɑ kɛ́. Pǝ kpɑɣɑʋ kɑɣɑnɑ tɔ, ɩ́ tɔ kʋyɛɛŋ wei pǝ kɑɑsɑ-mɛɣɛ ɑtɛ cǝnɛ tɔ ɩsɩɩ Ɩsɔ cɑɑ tɔ, ɩ́ tɑɑ tɔ ɩsɩɩ yʋlʋkʋnyɩɩlǝŋ cɑɑkɩ tɔ. Ɩ́ yele ɩsǝnɑ tuu lɔŋ ɩ́ pɑɑsɑɑ nɑ ɩ́ lɑ́ ɩsɩɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ tɔ, ɩ́ tɑɑ tɑsɑ mpʋ. Yɑɑsi ɩsɑɣɑʋ, nɑ kʋnyɩɩlǝŋ ɩsɑɣɑŋ, nɑ sʋlʋnyɔɔlɛ, nɑ hiluɣu, nɑ sʋlʋkʋlɛ, nɑ tɩɩŋ lɑɑʋ mpi pǝ fɛɩ lɑpʋ tɔ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ tɑɑ kɛ́ ɩ́ kɑ wɛɛ. Amɑ pǝnɛntɛ mǝ tɔm lɑkɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ kɛ hɑ kɛ́ timpi mǝ nɑ-wɛ ɩ́ yelɑ kpɛntʋɣʋ kɛ yɑɑsinɑɑ ɑsɑɣɑɑ sɔsɑɑ tɑɑ tɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ mǝlǝɣɩ-mɛɣɛ kʋtʋɣʋ. Amɑ pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ pɑ kʋlɑpǝlɛ tǝnɑɣɑ Ɩsɔ wei ɩ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ ɩ hʋʋkǝnɑ weesiŋ nyǝ́mɑ nɑ sǝtɑɑ kɛ tɔm tɔ. Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ nyʋɣʋ tɔɔ tɔtɔɣɔ pɑ kpɑɑlɑ sǝtɑɑ kɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ sɩ pɑ́ hʋʋnɑ-wɛ ɩsɩɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛnɑ pɑ weesiŋ tɔɣɔ teitei ɩsɩɩ pɑ lɑkɩ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔ, nɑ pɑ kpɑɑlɑ-wɛɣɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ́ sɩ Ɩsɔ Feesuɣu toŋ tɔɔ pɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ Ɩsɔ wɛʋ tɔ.
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ cɑkǝlɛ
Pǝ tǝnɑ pǝ wʋlɛ pɩɩwɑɣɑ, pǝ tɔɔ ɩlɛ ɩ́ kpɑɣɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ teu, ɩ́ tɑɑ cɑɣɑ yem tǝpoto nɑ ɩ́ sɔɔ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ tɔɔ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntʋ nti tǝ wɛɛ tɔɣɔlɛ sɩ ɩ́ sɔɔlɩ tǝmɑɣɑ sɔsɔm. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye sɔɔlʋɣʋ ɩ́ wɛɛ ɩsɑɣɑtʋ pɑɣɑlɛ puki pooluŋ kɛ́. Ɩ́ lɑkɩ tǝmɑɣɑ mʋʋllɛ kɛ mǝ tɛɛsɩ tɑɑ nɑ ɩ́ tɑɑ kʋntǝɣɩ. 10 Pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ́ pɑɑsǝnɑ teu kɛ mpi Ɩsɔ yeki nɑ pǝ lɑpʋ sɑɑkɩ-ɩ tɔ. Ye Ɩsɔ ɩ́ yelɑɑ nɑ pʋlʋ lɑpʋ sɑɑ nɔɣɔlʋ tike, pʋntʋ ɩ́ pɑɑsǝnɑ teu nɑ lɛlɑɑ wɑɑ pǝ tɑɑ. 11 Ye wɑɑsʋ lɑtʋ lɑkɩ ɩ wɑɑsʋ, pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ ɩ tɛlǝsǝɣɩ yǝlɑɑ. Ye wei ɩ lɑkɩ tǝmlɛ, pʋntʋ ɩ́ lɑnɑ tomɑ nnɑ Ɩsɔ hɑ-ɩ tɔ, nɑ pǝ́ tʋ Ɩsɔ kɛ́ teeli kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ. Yesu ɩnǝɣǝlɛ teeli tʋ nɑ pǝsʋlʋ kɛ tɑm tɔɔ. Ami.
Ɩsɔsɛɛlɛ tɔɔ kʋnyɔntɔɣɔlɛ
12 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mǝ lɑŋɑ ɩ́ tɑɑ tɔnɑ ɩsǝnɑ pǝ mɑɣɑsʋɣʋ-mɛɣɛ toŋ nɑ toŋ sɩ pǝ nɑɑ mǝ wɑɑlɩ tɔ ɩsɩɩ mpusi nɔɣɔlʋ. 13 Amɑ mǝ lɑŋɑ ɩ́ hʋlʋmɩ sɩ mǝ hikɑ mǝ pɑɑ nyǝm kɛ Kilisiti wɑhɑlɑnɑɑ tɑɑ nɑ mɩɩ tɔɣɔ. Mpʋ tɔtɔɣɔ mǝ lɑŋɑ kɑ́ hʋlʋmɩ kʋyɑŋku pɩɩ kuli ɩ teeli tɔɔ tɔ. 14 Ye pɑ tʋʋkɩ-mɛ ɩsɩɩ ɩ́ kɛʋ Kilisiti ɩfɑlɑɑ tɔ pǝ tɔɔ, ɩ́ nɩɩ leleŋ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, teeli Feesuɣu ŋku kʋ kɛ́ Ɩsɔ Feesuɣu tɔ kʋ wɛɛkɩ mǝ wɑɑlɩ kɛ́. 15 Pɑ́ tɑɑ tʋ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ kʋnyɔŋ kɛ yʋlʋkʋlɛ yɑɑ ŋmɩɩlǝm yɑɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ yɑɑ tɔm fɑʋ pǝ tɔɔ. 16 Amɑ ye wei ɩ tɔkɩ kʋnyɔŋ kɛ Kilisiti tǝŋʋɣʋ tɔɔ, fɛɛlɛ ɩ́ tɑɑ kpɑ-ɩ. Ɩ́ sɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩsǝnɑ mpi pɑ tʋnɑ-ɩ nɑ Kilisiti tɔ.
17 Hʋʋlɛ wɑɑtʋ tɑlɑɑ kɛ́, nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ kɛ pɑ cɑɑlǝɣǝnɑ tɔm hʋʋnɑʋ. Tɔʋ, ye tɑɣɑ Ɩsɔ tɑɑlǝɣǝnɑ hʋʋnɑʋ, ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑlɛ hʋʋlɛ ntɛ́ tii tɛɛsǝnɑ wɑɑtʋ wei pɩɩ tɑlɑ mpɑ pɑ kisɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ mʋɣʋ tɔ? 18 Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
Ye mɛʋmɛʋ kɛ́ nɑ pǝ́ yɑ kʋpɑmɑ nyɔɔŋ,
ɩlɛ ɑwe nɑ́ɑ́ tɩɩ pɔɔsɩ nyɑŋtʋnɑɑ nɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ tɔm ɩlɛ?
19 Pǝ tɔɔ kɛ́ ye Ɩsɔ luɣu lɑpɑ sɩ mpɑ pɑ́ tɔɣɔ kʋnyɔŋ, pʋntʋnɑɑ ɩ́ lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm. Pɑ́ yelinɑ pɑ tǝɣɩ Nmɑlʋ wei ɩ kɑɑ yele lɑpʋ kɛ nti nti ɩ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ tɔ.