5
Ɩsɔ kʋlɑpʋtʋ tɔɔ feŋuɣu
Mǝ tɑɑ mpɑ mpɑ pɑ kɛ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɑɑ tɔɣɔ mɑ wɛnɑ pǝnɛ. Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ ɩsǝntɔ mɑ kɛ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔ kɛ́. Nɑ mɑ nɑnɑ mɑ ɩsǝpǝle kɛ Kilisiti tɔɣɔ kʋnyɔmǝŋ wei tɔ. Kʋyɑŋku pɑɑ kuli ɩ teeli tɔɔ tɔ mɑɑ hiki mɑ pɑɑ nyǝm kɛ pǝ tɑɑ. Nti mɑ wiikinɑ-mɛ tɔɣɔlɛ sɩ: Ɩ́ pɑɑsǝnɑ kɑlǝkʋ ŋku Ɩsɔ yelinɑ-mɛ tɔɣɔ teu, ɩsɩɩ tiikilɑɑ lɑkʋɣʋ tɔ. Ɩ́ feŋ kʋ tɔɔ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ ɩsɩɩ Ɩsɔ cɑɑkɩ tɔ, pǝ́ tɑɑ wɛɛ tǝlɑsɩ tɔm. Ɩ́ lɑkɩ mǝ tǝmɑ tǝtetete, pǝ́ tɑɑ wɛɛ pɔɣɔlɑɣɑ nyǝnʋɣʋ tɔɔ. Amɑ ɩ́ hɑ mǝ tɩ tǝkpɑtɑɑ kɛ́ pǝ lɑpʋ tɑɑ. Ɩ́ tɑɑ pɛɛkɩ sɩ ɩ́ ŋmɑkǝlǝɣɩ mpɑ pǝ cɛlɑ-mɛ sɩ ɩ́ feŋiɣi pɑ tɔɔ tɔ. Amɑ ɩ́ wɛɛ mpɑ kɑlǝkʋ kɑ nyǝnǝɣǝnɑ nɑ kʋ lɑkɩ tɔ. Nɑ tiikilɑɑ Wulɑʋ ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ kɔɔ, ɩlɛ ɩ́ kɑ́ hiki mǝ teeli ntenuɣu ŋku kʋ ŋmɑlǝm kɑ́ tee kɔkɔ kɛ tɑm tɔ.
Sǝkpemɑ mɛ mǝ nyǝntʋ ntɛ́ sɩ mɩɩ seeki sɔsɑɑ. Nɑ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ ɩ́ pɑsɑ mǝ tɩ nɑ ɩ́ sǝŋnɑ tǝmɑ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ Ɩsɔ yoonɑ kɑlɑmpɑɑnɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ mpɑ pɑ pɑsǝɣɩ pɑ tɩ tɔ. Ye mpʋ ɩlɛ ɩ́ pɑsɑ mǝ tǝɣɩ Ɩsɔ niŋ tomɑ nyǝŋ tɑɑ, nɑ pǝ́ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ wɑɑtʋ wei ɩ kɑ sɩɩwɑ tɔ, ɩ kɑ́ kʋsɩ mǝ nyʋɣʋ. Ɩ́ pɛtɩ mǝ nǝɣǝsɛɛ tǝnɑɣɑ Ɩsɔ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ-mɛ tɔ se.
Ɩ́ nyɔɔsɩ mǝ tɩ, ɩ́ tɑɑ cɑɣɑ yem tǝpoto. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mǝ kolontu ɩlɔɣɔʋ wɛɛ kɛ́, nɑ ɩ́ cɔɔkɩ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ wiikuɣu nɑ kɑ cɔɔkɩ nɑ kɑ́ pɛɛkǝɣɩ sɩ kɑ́ hikɑ wei kɑ tɑɣɑmɩ tɔ. Ɩ́ pɑɑsɩ nɑ ɩ́ sǝŋ Ɩsɔ sɛɛʋ mpɑɑʋ tɑɑ kɛ́ teu nɑ ɩ́ tɑŋɩ-ɩ teu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ́ nyɩ sɩ mǝ tɑɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ yɑnɑ ɑntulinyɑ tɔ, kʋnyɔntɔɣɔlɛnɑɑ pɑnɛ pɑ mɑkǝnɑ pɛlɛɣɛ mpʋ tɔtɔɣɔ. 10 Ɩ́ tɔkɩ kʋnyɔŋ kɛ lɑɑsɑɣɑ tɔɔ tɔ, pɛɛlɛɛ tǝnɑ tʋ Ɩsɔ wei ɩ yɑɑ-mɛ sɩ ɩ́ hiki mǝ pɑɑ tete kɛ ɩ teeli wei ɩɩ tɛŋ tɔ ɩ tɑɑ kɛ́ mǝ nɑ Kilisiti mǝ kpɛntʋɣʋ tɔɔ tɔ, ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ́ tɑɣɑnǝnɑ-mɛɣɛ teu tǝmɑmmɑm. Nɑ ɩ kɑ́ lɑ nɑ ɩ́ nyɔɔ toŋ, nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ, nɑ ɩ́ sǝŋsɩ-mɛɣɛ kite nte tǝ tɔɔ pǝ kɑɑ ciɣiti-mɛ tɔ. 11 Ɩ pǝsʋɣʋ kʋnɛ kʋ́ wɛɛ tɑm. Ami.
Kɑntǝkɑɣɑ sɛɛtʋ
12 Silɑɑsɩ wei mɑ nyǝnǝɣɩ ɩsɩɩ tɑ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ tɔ ɩnɩ ɩ sǝnnɑ-m nɑ mɑ́ ŋmɑɑ-mɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ. Mɑ cɑɑ mɑ sɔɔsɩ-mɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ nɑ mɑ́ lɑ nɑ ɩ́ tɛ mǝ tɑɑ sɩ Ɩsɔ tɑmpɑnɑ pɛɛlɛɛ tɔm wɛnnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ. Ɩ́ tɔkɩ-yɛɣɛ niŋ nɑɑlɛ.
13 Pɑpiloni Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mpɑ Ɩsɔ yɑɑwɑ ɩsɩɩ ɩ yɑɑʋ-mɛ tɔ pɑ sɛɛ-mɛ, mɑ pǝyɑlʋ Mɑlǝkɩ sɛɛ-mɛ tɔtɔ. 14 Ɩ́ sɛɛ tǝmɑɣɑ teu nɑ sɔɔlʋɣʋ kʋpɑŋkʋ nɑ ɩ́ lɛlɩ.
Ɩsɔ ɩ́ hɑ mǝ tǝnɑ mpɑ Kilisiti tɩ tɔɣɔ ɑlɑɑfǝyɑ.