TAKƎLAƔA NAALƐ NYƎŊKA ŊKA
PIYƐƐ
NMAAWA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tǝnɑɣɑ Piyɛɛ ŋmɑɑwɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ kɑnɛ. Sɛɣɛsǝlɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lɔɔlɑɑ nɑ pɑ sʋʋ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɑɑ tɔ, mpɛɣɛ ɩ yookinɑ ɩ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Piyɛɛ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kɛ Yesu mǝlʋɣʋ tɔm nɑ ɩ sɛɣɛsǝɣɩ-wɛ sɩ: Ye hɑlǝnɑ sɑŋɑ Yesu tɑ kɔntɑ ɩ́ cɑɑ kɛ sɩ pǝ yɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nyɔɔŋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Piyɛɛ II tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Sɛɛtʋ, titite 1:1-2
Yʋlʋ wei Ɩsɔ yɑɑwɑ tɔ ɩ yɑɑsinɑɑ kʋpɑmɑ, titite 1:3-21
Piyɛɛ kuliɣi pɔpɔtʋ sɛɣɛsǝlɑɑ wɑɑlɩ, titite 2
Kilisiti kɑntǝkɑɣɑ kɔntɛ tɔm, titite 3
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Simɔŋ Piyɛɛ, Yesu Kilisiti tǝmlɛ tʋ nɑ ɩ tillu.
Tɑ́ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Yɑtʋ Yesu Kilisiti pɑ tǝŋɑ siɣisuɣu nɑ pǝ́ yele nɑ mpɑ pɑ tɛŋ pɑ tɑɑ nɑ Ɩsɔ kɛ́ teu kɛ teitei ɩsɩɩ tɑ tɔɣɔ mɑ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ. Ɩsɔ ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ kɛ sɔsɔm kɛ nyǝm mpi ɩ́ nyǝmɑ́ ɩ́ nɑ Tɑcɑɑ Yesu tɔ pǝ tɔɔ.
Ɩsɔ yɑɑʋ nɑ ɩ lǝsʋɣʋ
Ɩsɔ ɩnɩ ɩ ɩsɔitʋ toŋ hɑnɑ-tʋɣʋ pǝ tǝnɑ mpi pǝ yeki nɑ tǝ́ mɑtǝɣǝnɑ-ɩ tɔ. Ɩnɩ ɩ yekinɑ nɑ tǝ nyǝŋ wei ɩ yɑɑ-tʋ sɩ tǝ́ hiki ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ teeli nɑ ɩ kʋpɑntʋ tɑɑ kɛ́ tɑ pɑɑ nyǝm tɔ. Nɑ pǝ tɔɔ kɛ́ mpi mpi ɩ sɩɩwɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ-tʋ tɔ pǝ kɛ́ kʋpɑmpɑm nɑ pǝ tɔɔwɑ sɔsɔm pǝ tɩɩ fɛɩ. Nɑ ye ɩ́ hikɑ mpi Ɩsɔ sɩɩwɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ tɔ, ɩlɛ ɩ́ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ fiti kʋnyɩɩlǝŋ ɩsɑɣɑŋ wei ɩ ŋmɑkǝlɑ ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ tɔ ɩ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ Ɩsɔ wɛɛtʋ. Ɩ́ tɛmɑ mǝ tɑɑ nɑ Ɩsɔ tɔ, tǝnɛ ɩnɩ tǝ nyʋɣʋ tɔɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ́ kɑ́ huli teu nɑ ɩ́ tɔkɩ yɑɑsi kʋpɑŋ. Yɑɑsi kʋpɑŋ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ pɛɛkɩ nyǝm. Nɑ nyǝm wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ pɛɛkɩ tɩ tɔkʋɣʋ. Tɩ tɔkʋɣʋ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ pɛɛkɩ suulu. Nɑ suulu wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ pɛɛkɩ sɩ ɩ́ mɑtǝɣǝnɑ Ɩsɔ. Nɑ Ɩsɔ mɑtǝnɑʋ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ pɛɛkɩ sɩ ɩ́ wɛɛ tǝmɑ nɑ leleŋ. Tǝmɑ leleŋ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ pɛɛkɩ sɩ ɩ́ sɔɔlǝɣɩ tǝmɑ. Yɑɑsinɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ pǝ mʋnɑ ɩ́ tɔkɩ tɔɣɔlɛ. Ye ɩ́ wɛnɑ-wɛ nɑ pɑ́ tɔɔ sɔsɔm, pɑɑ lɑ-mɛɣɛ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti nyǝm tɔm tɑɑ, nɑ ɩ́ kɑɑ wɛɛ kɑɑwɑɑsɑsɩ. Amɑ wei ɩ fɛɩnɑ yɑɑsinɑɑ pɑnɛ tɔ, ɩ tɛɛ ɩ tɛɛ kɛ́ ɩ nɑɑkɩ, nɑ ɩ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋm. Nɑ pǝ sɔɔnɑ-ɩ tǝleŋŋ sɩ pɑ kpiisɑ ɩ lɔŋ ɩsɑɣɑtʋ.
10 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑ́ cɑɑlɩ mǝ tɩ nɑ ɩ́ tɔkɩ yɑɑʋ mpi Ɩsɔ yɑɑ-mɛ nɑ lǝsʋɣʋ mpi ɩ lǝsɑ-mɛ tɔɣɔ teu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye ɩ́ tɔkɑ mpʋ, nɑtǝlɩ tǝ kɑɑ hu-mɛɣɛ pɑɑ pǝcɔ. 11 Mpʋ pɩɩ yelinɑ nɑ pɑ́ tʋlɩ-mɛɣɛ Tɑcɑɑ nɑ tɑ́ Yɑtʋ Yesu Kilisiti Kɑwulɑɣɑ tɑm nyǝŋkɑ nɔɣɔ tǝyelele.
12 Mpi pǝ tɔɔ mɑ wɛɛ nɑ mɑ́ tɔŋnɑ-mɛɣɛ tɔm tǝnɛɣɛ tɔɔsʋɣʋ tɔɣɔlɛ. Ɩ́ tɛmɑ-tǝɣɩ nyǝm, hɑlǝnɑ tɑmpɑnɑ tɔm nti ɩ mʋwɑ tɔ ɩ́ pɩɩ tǝ tɔm tɑɑ. 13 Ye mɑ wɛnɑ mɑ ɩsɛ, mɑ hʋʋ sɩ pǝ wɛ teu sɩ mɑ kʋtɔɔsʋtʋ tǝnɛɣɛ mɑɑ tɔɔsǝɣɩ-mɛɣɛ tɑm nɑ ɩ́ tɑɑ hɛɛ. 14 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mɑ nyǝmɑ́ teu sɩ nɔɔnɔɔ mɑɑ lɩɩ tɔnʋɣʋ kʋsǝpʋɣʋ kʋnɛ kʋ tɑɑ nɑ mɑ́ tɛɛ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti hʋlɑ-m tɔ. 15 Mɑɑ pɑɑsǝnɑ nɑ mɑ́ yelinɑ-mɛɣɛ mpi pɩɩ tɔɔsǝɣɩ-mɛɣɛ tɔm tǝnɛɣɛ pɑɑ mɑ kɔmɑ nɑ mɑ fɛɩ tɔ.
Kilisiti teeli nɑlɑɑ
16 Tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, pǝ tɑɣɑ mʋlɑ nnɑ yʋlʋlɑɣɑtʋ lʋlǝsɑɑ tɔ ɑnǝɣɩ tǝ tɔkɑɑ nɑ tǝ́ hʋlǝnɑ-mɛɣɛ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kɔntɛ toŋ nɑ toŋ nyǝntɛ tɔm. Amɑ tǝ nɑ́ ɩ sɔsɔɔntʋ nɑ tɑ ɩsǝpee mɑɣɑmɑɣɑ kɛ́. 17 Tɩɩ wɛ timpi Tɑcɑɑ Ɩsɔ kʋsɑ ɩ nyʋɣʋ nɑ ɩ́ hɑ-ɩ teeli kɛ wɑɑtʋ wei Teeli sɔsɔ tʋ ɩnɩ ɩ lɑpɑ nɑ pǝ́ yɔɣɔtɩ nɑ ɩ́ nɩɩ sɩ: Mɑ luɣu tɛɛ Pǝyɑɣɑ ntɛ́ ɩnɛ ɩnɩ, ɩnǝɣɩ mɑ lɑŋlɛ hʋlʋmǝnɑɑ pǝ tɩɩ fɛɩ. 18 Tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ nɩɩnɑ tɑ́ ŋkpɑŋŋ kɛ wɑɑtʋ wei pǝ yɔɣɔtɑ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑtuu ɩsɔtɑɑ kɛ́ tɑ́ nɑ-ɩ tɩɩ wɛ pʋɣʋ kɑtɛ nyǝŋkʋ tɔɔ tɔ.
19 Mpʋ ɩnɩ pǝ yelinɑ nɑ tǝ́ tɛ tɑ́ tɑɑ tǝkpɑtɑɑ nɑ tɔm nti Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kɑ kpɑɑlɑɑ tɔ. Nɑ tǝ mʋnɑ mɩɩ kenɑ-tǝɣɩ teu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ fǝtǝlɑ wɛʋ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑɑkɩ nɑ hɑlɩ pǝ́ kɔɔ pǝ́ fe tɔ. Tʋlʋmɑlʋɣʋ kɑ́ lɑ nɑ pǝ́ nɑ́ mǝ tɑɑ. 20 Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ ɩlɛ ɩ́ tɔɔsɩ sɩ yʋlʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lu ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɔm nɑ ɩ́ sɛɣɛsɩ nti pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ cele tɩɩ lɑ tɔ tǝ tɔɔ. 21 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, yʋlʋ nɔkʋɣʋ tike ɩɩ lʋlǝsǝɣɩ cele tɔm nɑtǝlɩ. Amɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ tʋkɑɣɑnɑ-tǝɣɩ yǝlɑɑ tɑɑ nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ Ɩsɔ nɔɣɔ.