2
Pɔpɔtʋ sɛɣɛsǝlɑɑ tɔm
(Yuti 4-13)
Hɑtuu lɔŋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ kɑ lɩɩwɑ yǝlɑɑ hɛkʋ. Mpʋ tɔtɔɣɔ sɛɣɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ kɑ́ lɩɩ mǝ hɛkʋ tɑɑ tɔtɔ. Pɔpɔtʋ sɛɣɛsǝŋ nɑ wei ɩ́ kɔŋnɑ wɑkǝlʋɣʋ tɔɣɔ pɑɑ sʋʋ sɛɣɛsʋɣʋ. Nɑ pɑɑ kisi Tɑcɑɑ wei ɩ́ yɑpɑ-wɛ tɔ. Mpʋ ɩnɩ pɩɩ yelinɑ nɑ pɑ́ kɔnɑ wɑkǝlʋɣʋ kɛ kpɑkpɑɑ kɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ nyɔɔŋ tɑɑ. Pɑɣɑlɛ kɑ́ tǝŋnɑ-wɛɣɛ pɑ tɛtɛlɑkɑsɩ mpɑɑʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ, nɑ pɑɑ tʋʋ tɑmpɑnɑ mpɑɑʋ kɛ pɑ yɑɑsi wei pɑ́ tɔkɑɑ nɑ pɑ́ lɑkǝnɑ tɔ ɩ tɔɔ. Sɛɣɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ mpɛ pɑɑ lu tɔmnɑɑ nɑ pɑ́ heeliɣi-mɛɣɛ pɔɣɔlɑɣɑ nyǝnʋɣʋ tɔɔ sɩ pɑ́ tɔɣɔ mǝ tɔɔ. Amɑ pɑ Hʋʋnlʋ sɔɔlʋ tɛmɑ pɩɩʋ kɛ hɑtuu lɔŋ sɩ ɩ kɑ́ lɑ, nɑ pɑ Wɑkǝllʋ nɑ́ tɑŋɑɑ tǝtɛɣɛtɛɣɛ.
Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ Ɩsɔ tɑ́ yele ɩsɔtɑɑ tillɑɑ mpɑ pɑ wɑkǝlɑɑ tɔɣɔ yem. Amɑ ɩ pɛtɑ-wɛɣɛ sɑlǝkɑ sɔsɔ tɑɑ kɛ́, nɑ pɑ́ hɔkɑ-wɛɣɛ ɑlukpɑlɑ kɛ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ sɩ pɑ́ tɑŋ Hʋʋlɛ wule. Ɩsɔ tɑ́ yele ɑntulinyɑ kʋpǝŋ kɛ yem. Amɑ ɩ lɑpɑ nɑ lʋm sɔsɔɔm wɑɑsɩ ɑntulinyɑ ɩnɛ nɑ ɩ yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ tɔɔ tǝwɑsɑwɑsɑ. Nowee wei ɩ́ lɑkɑɣɑ tɑmpɑnɑ tǝŋʋɣʋ wɑɑsʋ tɔ nɑ lɛlɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tike nyɔɔŋ kɛ ɩ yɑpɑ. Ɩsɔ kʋ́ Sɔtɔm nɑ Kɔmɔɔ pɑ ɑcɑlɛɛ tɔm, nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-yɛ nɑ kɔkɔ. Nɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ hʋlǝnɑ ɑsɑɣɑɑ sɩ ɩsǝnɑ mpi pǝ wɛɛ sɩ ɩ kɑ́ lɑ-wɛ tɔɣɔlɛ. Amɑ ɩ yɑpɑ Lɔɔtɩ. Yʋlʋpɑŋ ɩnɛ, yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ yɑɑsi ɑsilimɑ nyǝŋ kɑ tɔkɑ-ɩ kɛ́ nɑ pǝ́ cɔɔsǝɣɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yʋlʋpɑŋ ɩnɛ ɩ kɑ wɛʋ pɑ hɛkʋ tɔ, pɑɑ kʋyɑŋku ɩ nɑɑkɑɣɑ kɛ́ nɑ ɩ́ nɩɩkɩ yɑɑsinɑɑ ɑsɑɣɑɑ pɑnɛ, nɑ lɑkɑsɩ ɩsɑɣɑsɩ nsɩ sɩ pɛkǝlɑɣɑɑ-ɩ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ mɛɛ, Tɑcɑɑ nyǝmnɑ ɩsǝnɑ mpi ɩ kɑ́ lǝsɩ mpɑ pɑ mɑtǝnɑ-ɩ tɔɣɔ mɑɣɑsǝŋ tɑɑ, nɑ ɩsǝnɑ mpi ɩ kɑ́ sɩɩ ɑsɑɣɑɑ sɩ Kʋyɑkʋ Kʋhʋʋnɑʋ wule ɩlɛ ɩ kɑ́ tʋ-wɛɣɛ sɑlǝkɑ tɔ. 10 Pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ mpɑ pɑ tǝŋǝɣɩ pɑ tɔnǝŋ kʋnyɩɩlǝŋ ɩsɑɣɑŋ nɑ pɑ́ footiɣi Ɩsɔ sɔsɔɔntʋ tɔ.
Sɛɣɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ pɑnɛ pɑ kɛ́ ɑpɑlɑɑ tɑɑ ɑpɑlɑɑ kɛ́. Timpi pɑ tɑ tɑlɑ tɔɣɔ pɑ kpɑɑsǝɣɩ pɑ tɩ. Pɑɑ tɩɩ see ɩsɔtɑɑ teeli nyǝ́mɑ nɑ ń nɑ́, pɑ tʋʋkɩ-wɛɣɛ. 11 Ɩsɔtɑɑ tillɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kǝlǝnɑ sɛɣɛsǝlɑɑ pɑnɛɣɛ tomɑ nɑ pǝsʋɣʋ, pɑɑ cɑkǝnɑ teeli nyǝ́mɑ mpɛɣɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ. 12 Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ lɑkɩ kɛ́ ɩsɩɩ lǝmɑɣɑsɛɛ fɛɩnɑɑ, pɑ wɛ yem kɛ́ ɩsɩɩ pǝ lʋlʋɣʋ tɑɑlɛ wontu sɩ pɑ́ kpɑ-tɩ nɑ pɑ́ kʋ tɔ. Mpi mpi pɑ tɑ cɛkǝnɑ tɔɣɔ pɑ tʋʋkɩ. Pɑ kɔŋ sɑɑlʋɣʋ kɛ yem kɛ́ ɩsɩɩ tɑɑlɛ wontu. 13 Kʋnyɔntɔɣɔlɛnɑɑ mpɑ mpɛ pɑ kɔŋnɑ tɔɣɔ pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ lɛɛtɩ-wɛ. Ilim nɑ pǝ ɩsǝlɛ kɛ pɑ kʋnyɩɩlǝŋ ɩsɑɣɑŋ kʋlǝɣǝnɑ-wɛ nɑ pɑ́ lɑkɩ-ɩ nɑ pɑ lɑŋɑ hɛɛ pɑmm. Pɑ muɣuliɣinɑ pɑ puɣusuɣu kɛ́ nɑ mǝ nɑ-wɛ ɩ́ tɔkɩ mǝ tɔɣɔnɑsɩ. Ye pɑ wɛ timpi, fɛɛlɛ nɑ tusuɣu wɛnnɑ. 14 Alɑɑ yem yem nyǝ́mɑ kɛ pɑ pɛɛkǝɣɩ tɑm. Pɑɑ nyǝɣǝsǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ, nɑ pɑ́ tʋsǝɣɩ ɑcɑmɑɑ ɑcɑmɑɑ. Pɑ pɔɣɔlɑɣɑ nyǝnʋɣʋ fɛɩ yɔɣɔtʋɣʋ. Ɩsɔ tǝŋsɑ-wɛɣɛ mpusi kɛ́. 15 Pɑ yelɑ mpɑɑʋ kʋpɑŋkʋ kɛ́ nɑ pɑ́ tooliɣi. Posɔɔ pǝyɑlʋ Pɑlɑɑm ɩkpɑtɛ kɛ pɑ tǝŋɑɑ. Ɩ́lɛ́ ɩ kɑ sɔɔlǝnɑ liɣitee nɑ ɩ́ nyɩ sɩ kɑwɑlɑɣɑ lɑpʋ tɑɑ kɛ́ ɩ kɑ́ hikinɑ-yɛ. 16 Amɑ pɑ kɑlǝnɑ-ɩ ɩ kɑɑnɩɩtʋ tǝnɛ tǝ tɔɔ. Kʋpɑm, kpɑŋɑɣɑ ɑlʋnyǝŋkɑ ŋkɑ kɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ kɑ yɔɣɔtɑɑ ɩsɩɩ yʋlʋ, nɑ pǝ́ kpɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ kɛ ɩ kʋmɛlǝkʋlɑpʋtʋ ntɩ tǝ tǝlɑtɛ, nɑ ɩ́ yele lɑpʋ.
17 Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ hilɑ nnɑ ɑ nyɔɔwɑ tɔ, nɑ ɩsɩɩ tɛʋ piluɣuu nɑ heelimuɣu kʋsɩ-kʋ tɔ. Ɩsɔ tɛmɑ-wɛɣɛ pɑ tǝcɑɣɑlɛ cɑɑʋ kɛ sǝkpɛtiile ɑnɑɑm tɑɑ. 18 Kɑlɑmpɑɑnɩ tɔm nɑ kʋmɛlǝnyǝntʋ kɛ pɑ kpɑɑlǝɣɩ. Yʋlʋwɛɛtʋ kʋnyɩɩlǝŋ ɑsilimɑ nyǝŋ kɛ pɑ tʋsǝɣǝnɑ mpɑ pɑ lɩɩ nɔɔnɔɔ kɛ́ yǝlɑɑ toollɑɑ hɛkʋ tɔ. 19 Nɑ pɑ́ heeliɣi pɛlɛ sɩ pɑɑ wɑɑsɩ-wɛ nɑ pɑ́ pǝsɩ kɑsɑɣɑmpiyɑ. Pǝyele yɑɑsi kʋwɑkǝlʋ kpɑ mpɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ yomle kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye mpi pǝ mɑlǝnɑ yʋlʋ, ɩ pǝsɑ pǝ yom kɛ́. 20 Tɑmpɑnɑ tɔɔ, ye yǝlɑɑ nyǝmɑ́ Tɑcɑɑ nɑ tɑ́ Yɑtʋ Yesu Kilisiti nɑ pǝ́ lǝsɑ-wɛɣɛ ɑntulinyɑ ɩsɑɣɑŋmɑkǝlʋɣʋ tɑɑ, nɑ pǝ́ kɔɔ ɩlɛnɑ ɑntulinyɑ tɑsɑ-wɛɣɛ ɩsɑɣɑŋmɑkǝlʋɣʋ mpɩ nɑ pǝ kpɑ-wɛɣɛ yomle, kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝm lɑpɑ sooci nɑ wɑɑlɩ nyǝntʋ. 21 Ye pɑ tɑɑ nyɩ tɑmpɑnɑ mpɑɑʋ, sɑnɑ kɛlɛ nɑ mpi pɑ tɛmɑ-kʋɣʋ nyǝm nɑ pɑ́ hɑ kʋheelitu kʋpɑmpɑntʋ nti pɑ tɛlǝsɑ-wɛ tɔɣɔ siɣile tɔ. 22 Nti tǝ mɑɣɑnɑ-wɛ tɔ tǝ lɑpɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ pɑ tukuɣu ɩtuule tɔɣɔlɛ sɩ: Hɑɣɑ mǝlɑɑ nɑ kɑ́ tɔɣɔ kɑ tɔtʋ. Pɑ sɔ ɑfɑ tǝpɑɩpɑɩ nɑ ɩ́ mǝlɩ ɑfǝlɑ tɑɑ nɑ ɩ́ tɑsɑ hǝntʋɣʋ.