3
Tɑcɑɑ kɔntɛ tɔm
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, mɑ tɑkǝlɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ ntɔ mɑ tʋ-mɛɣɛ ŋmɑɑʋ tɔ. Nti mɑ tɔɔsɑ-mɛɣɛ mɑ tɑkǝlɑsɩ nsɩ sɩ nɑɑlɛ sɩ tɑɑ tɔ mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ pǝ́ tʋ-mɛɣɛ hʋwɛɛ kʋpɑnɑ kɛ mǝ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ nɑ ɩ́ tɑɑ hɛɛ. Mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ɩ́ tɔɔsɩ tɔm nti Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ nɑŋŋ nyǝ́mɑ kɑ yɔɣɔtɑ hɑtuu lɔŋ tɔ, nɑ Tɑcɑɑ nɑ tɑ́ Yɑtʋ kʋheelitu nti mǝ tillɑɑ sɛɣɛsɑ-mɛ tɔ. Kɑncɑɑlɑɣɑ ɩlɛ ɩ́ nyɩ teu sɩ yǝlɑɑ kɑ́ kʋlɩ kʋyɛɛŋ kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋ tɑɑ mpɑ pɑɑ tǝŋ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ kʋnyɩɩlǝŋ tɔ, nɑ pɑɑ woŋ-mɛ. Hɑlǝnɑ pɑɑ pɔɔsɩ-mɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ tɔ sɩ ɩ kɑ́ mǝlɩ yɑ? Nɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ ɩ wɛ le? Tɑ cɑɑnɑɑ nɑ́ kʋlɑɑ kɛlɛ nɑ pɛlɛ pɑ́ sɩ, nɑ tuu pɑ ŋmɑʋ ɑntulinyɑ tɔ ɩ tɛ ɩ tɛɣɛlɛ mpʋ, pʋlʋ tɑ lɑɣɑsɩ. Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ hɑtuu lɔŋ tɑɑ nɑ pǝ́ lɑ́ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛtʋ. Amɑ tɔm tǝnɛɣɛ mpɛ pɑ sɔɔwɑ tǝfɑɑ. Tɛtʋ fɑɣɑnɑ lʋm, nɑ lʋm kɛ pɑ lɑpǝnɑ-tɩ. Nɑ pǝ kɑɑsɩ lʋm mpɩ pǝ wɑɑsǝnɑ tuu lɔŋ ɑntulinyɑ tǝwɑsɑwɑsɑ nɑ pǝ́ wɑkǝlɩ-ɩ. Kɑɣɑnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ kʋlʋmtʋ ntɩ tǝ sɩɩnɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛtʋ, sɩ pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ wɔ-tǝɣɩ kɔkɔ kɛ kʋyɑŋku pɑɑ hʋʋnɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ pɑ́ wɑkǝlɩ-wɛ tɔ.
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, nɑtǝlɩ tǝ wɛnnɑ pǝ tɑ mʋnɑ ɩsɩɩ ɩ́ kɑ́ sɔɔ tǝ tɔɔ. Ntǝɣǝlɛ sɩ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ wɛ Tɑcɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɩɩsɩ iyɑɣɑ, nɑ pɩɩsɩ iyɑɣɑ nɑ́ɑ́ wɛɛ-ɩ ɩsɩɩ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ. Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ nti tɔ, pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ ɩ wɛ kɑninikɑ nɑ tǝ lɑpʋ ɩsɩɩ lɛlɑɑ hʋʋkʋɣʋ tɔ. Amɑ suulu kɛ ɩ hʋlǝɣɩ-mɛ. Mpi tɔ, ɩɩ cɑɑ sɩ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ le, pɑɑ pʋntʋ kɛ́ ɑwe. Amɑ ɩ cɑɑ kɛ́ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ tɔntɛ kʋpɑntɛ.
10 Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ kɔŋ kɔntɛ kɛ́ ɩsɩɩ ŋmɩɩlʋ kɔŋʋɣʋ tɔ. Ɩsɔ tɔnʋɣʋ kɑ mʋkɩ yem kɛ́ kʋyɑŋku, nɑ pǝ kɔkɔlʋɣʋ kɑ́ lɑ sɔɣɔntʋ. Kɔkɔ kɑ́ nyɑɣɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɔɔ nyǝm tǝnɑ, nɑ pɩɩ nyɑɣɑ ɑtɛ nɑ ɩ nyǝm tǝnɑ. 11 Pǝ kɔŋ pǝ tǝnɑɣɑ wɑkǝlʋɣʋ kɛ mpʋɣʋlɛ, ɩlɛ mɩɩ nyǝnɑ ntɛɣɛ mǝ cɑkǝlɛ. Mǝ yɑɑsi kɑ́ te nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ sɩ ɩ́ mɑtǝnɑ Ɩsɔ, 12 nɑ ɩ́ tɑŋnɑ Ɩsɔ kʋyɑkʋ, nɑ ɩ́ lʋ teu sɩ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ́ tɑlɑ lɔŋ. Kʋyɑŋkuɣu kɔkɔ kɑ́ nyɑɣɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ, nɑ kʋ tɔɔ nyǝm tǝnɑ kɑ́ hoonɑ kɑ́ hɑŋɑɣɑ. 13 Amɑ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ lǝsɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ kʋfɑlʋɣʋ nɑ tɛtʋ kʋfɑtʋ, nɑ tɑmpɑnɑ tike kɑ́ wɛnnɑ pǝ tɑɑ. Nti tɑ́ tɑŋɑɑ tɔɣɔlɛ.
14 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑ́ lʋ teu nɑ ɩ́ lɑ́ kʋpɑmɑ kɛ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ tɑɑ nɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑtǝlǝɣɩ mǝ kiŋ, nɑ mǝ nɑ-ɩ ɩ́ ciiki nɑ ɩ́ tɑŋ kʋyɑkʋ ŋkʋ. 15 Ɩ́ nyǝnnɑ Tɑcɑɑ suulu nɑ ɩ́ nɑ́, ɩ suulu ɩnɩ ɩ yelinɑ nɑ pǝ́ yɑ mǝ nyɔɔŋ. Tɑ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ Pɔɔlɩ ŋmɑɑ-mɛ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-mɛɣɛ pǝ tɔm nɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nnɑ Ɩsɔ hɑ-ɩ tɔ. 16 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ ŋmɑɑkɩ ɩ tɑkǝlɑsɩ tǝnɑ tɑɑ kɛ́ timpi timpi ɩ yɔɣɔtǝɣɩ tɔm tǝnɛ tɔ. Ɩ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ hʋwɛɛ cɛkǝnɑʋ wɛ kɑtɛ kɛ tiili tiili, ɩlɛnɑ ɩsǝkpɛɛtɛɛ nyǝ́mɑ nɑ mpɑ pɑ fɛɩ toŋ tɔ pɛlɛ pɑ kɛɛkɩ pǝ hʋwɛɛ. Nɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kɛɛkɩ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔmnɑɑ lɛntɩ tɔtɔ. Pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ lepu kɛ pɑ tɔŋnɑ cɑɑʋ kɛ mpʋ.
17 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, pǝnɛntɛ mǝ ɩsɛ kulɑɑ. Pǝ tɔɔ ɩlɛ ɩ́ tɑɑ yele nɑ yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ kʋpuɣusutu tolisi-mɛ, nɑ pǝ́ kɔɔ nɑ timpi ɩ́ sǝŋɑɑ tǝcɑ tɔ pǝ́ lɑɣɑsɩ-mɛɣɛ lonte. 18 Amɑ ɩ́ wɛɛ nɑ ɩ́ puki lɔlɔ kɛ́ Tɑcɑɑ nɑ tɑ́ Yɑtʋ Yesu Kilisiti pɛɛlɛɛ nɑ ɩ nyǝm tɔm tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ sɑŋɑ hɑlǝnɑ tɑm tɔ, teeli tʋ ntɛ́ ɩnɩ. Ami.