KƲTƆƆSƲTƲ
TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA
Kʋtʋlʋtʋ
Kʋtɔɔsʋtʋ tɑkǝlɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lʋlʋŋ loosi tɔm nɑ Tɑfiiti kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ tɔm. Pɑ kɛɛsǝɣɩ kɑ tɑɑ tɔtɔɣɔ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ ŋmɑʋ tɑɣɑnʋɣʋ tɔm tɔtɔ. Tɑkǝlɑɣɑ ŋmɑɑlʋ hʋlǝɣɩ-tʋ sɩ Ɩsɔ sɛɛtʋ ńtɛ́ pǝ tǝnɑ pǝ kite.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Kʋtɔɔsʋtʋ I tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Atɑm lʋlɑɑ nɑ pǝ lʋlɩ Tɑfiiti, titite 1–9
Tɑfiiti kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ tɔm, titite 10–29
LƲLƲŊ LOOSI TAMSƲƔƲ
1
Pǝ kpɑɣɑʋ Atɑm nɑ pǝ́ polo Ɩsɑʋ lʋlʋɣʋ tɔ
Atɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɛtɩ, Sɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩnɔɔsɩ. Ɩnɔɔsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Kenɑŋ, Kenɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mɑlɑleyɛlɩ, Mɑlɑleyɛlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yelɛtɩ. Yelɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Henɔkɩ, Henɔkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mɑtusɑlɛm, Mɑtusɑlɛm pǝyɑlʋ kɛlɛ Lemɛkɩ. Lemɛkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Nowee, Nowee pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sem nɑ Kɑm nɑ Yɛfɛtɛ.
Yɛfɛtɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Komɛɛ, nɑ Mɑkɔkɩ, nɑ Mɑtɑyi, nɑ Yɑfɑŋ, nɑ Tupɑɑlɩ, nɑ Mesɛkɩ, nɑ Tilɑsɩ. Komɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Asǝkǝnɑɑsɩ, nɑ Tifɑtɩ, nɑ Tokɑɑmɑ. Yɑfɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ilisɑ nɑ Tɑɑsisi, nɑ Kitim, nɑ Lotɑnim.
Kɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kusi, nɑ Misilɑyim, nɑ Puti, nɑ Kɑnɑɑŋ. Kusi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sepɑ, nɑ Hɑfilɑ, nɑ Sɑpǝtɑ, nɑ Lɑkǝmɑ, nɑ Sɑpǝtekɑ. Lɑkǝmɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑpɑ, nɑ Tetɑŋ. 10 Tɛtʋ tɑɑ wulɑʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Nemloti cɑɑ kɛlɛ Kusi tɔtɔ. 11-12 Lutɩ, nɑ Anem, nɑ Lehɑpɩ, nɑ Nɑfutu, nɑ Pɑtǝlɔsɩ, nɑ Kɑsulu, nɑ Kɑfǝtɔɔ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɛ́ Filiisi nyǝ́mɑ tɔ pɑ cɔsɔ kɛlɛ Misilɑyim. 13-15 Kɑnɑɑŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Sitɔŋ. Sitɔŋ wɑɑlɩ kɛ́ Hɛtɩ. Pǝyele Yepusi nyǝ́mɑ, nɑ Amolii nyǝ́mɑ, nɑ Kilikɑsɩ nyǝ́mɑ, nɑ Hifi nyǝ́mɑ, nɑ Alǝkitɩ nyǝ́mɑ, nɑ Sini nyǝ́mɑ 16 nɑ Afɑtɩ nyǝ́mɑ, nɑ Semɑlii nyǝ́mɑ, nɑ Hɑmɑtɩ nyǝ́mɑ cɔsɔ kɛlɛ.
17 Sem pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩlɑm, nɑ Asuu, nɑ Alǝpɑsɑtɩ, nɑ Lutɩ, nɑ Alɑm, nɑ Usi, nɑ Huulɩ, nɑ Ketɛɛ, nɑ Mesɛkɩ. 18 Alǝpɑsɑtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑ, Selɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩpɛɛ. 19 Piyɑ nɑɑlɛɣɛ Ɩpɛɛ lʋlɑɑ, pɑ yɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ sɩ Pelɛkɩ. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ fɑɣɑʋ. Mpi tɔ, ɩ wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ ɑtɛ yǝlɑɑ fɑɣɑɑ. Pɑ yɑɑ Pelɛkɩ neu sɩ Yɔkǝtɑŋ. 20 Yɔkǝtɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Alǝmotɑtɩ, nɑ Selɛfɩ, nɑ Hɑsɑmɑfɛtɩ, nɑ Yelɑ. 21 Nɑ Hɑtolɑm, nɑ Usɑlɩ, nɑ Tikǝlɑ, 22 nɑ Ɩpɑɑlɩ, nɑ Apimɑyɛlɩ, nɑ Sɑpɑ. 23 Nɑ Ofii, nɑ Hɑfilɑ, nɑ Yopɑpɩ. Yɔkǝtɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ.
24 Sem pǝyɑlʋ kɛlɛ Alǝpɑsɑtɩ, Alǝpɑsɑtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑ. 25 Selɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩpɛɛ, Ɩpɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pelɛkɩ, Pelɛkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lewu. 26 Lewu pǝyɑlʋ kɛlɛ Selu, Selu pǝyɑlʋ kɛlɛ Nɑhoo, Nɑhoo pǝyɑlʋ kɛlɛ Telɑ. 27 Telɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Apǝlɑm wei pɑ́ kɔmɑ nɑ pɑ́ cuɣusi sɩ Apǝlɑhɑm tɔ.
28 Apǝlɑhɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩsɑɑkɑ nɑ Ɩsǝmɑyɛlɩ. 29 Pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɔ.
Ɩsǝmɑyɛlɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Nepɑyɔtɩ, Nepɑyɔtɩ wɑɑlɩ kɛ́ Ketɑɑ, nɑ Atǝpelɛlɩ, nɑ Mipisɑm. 30 Nɑ Misemɑ, nɑ Tumɑ, nɑ Mɑsɑ, nɑ Hɑtɑtɩ, nɑ Temɑ. 31 Nɑ Yetuu, nɑ Nɑfisi, nɑ Ketǝmɑ. Ɩsǝmɑyɛlɩ nyǝ́mɑ ntɛ́.
32 Apǝlɑhɑm ɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ Ketulɑ nɑ́ lʋlɑ-ɩ Similɑŋ nɑ Yɔkǝsɑŋ nɑ Metɑŋ, nɑ Mɑtiyɑŋ, nɑ Ɩsepɑkɩ, nɑ Suwɑ. Yɔkǝsɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑpɑ nɑ Tetɑŋ. 33 Mɑtiyɑŋ piyɑ ntɛ́ Ɩfɑ nɑ Ɩfɛɛ, nɑ Hɑnɔkɩ, nɑ Apitɑ nɑ Ɩlǝtɑ. Ketulɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ.
34 Apǝlɑhɑm lʋlʋnɑ Ɩsɑɑkɑ. Ɩsɑɑkɑ nɑ́ lʋlɑ Ɩsɑʋ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ. 35 Ɩsɑʋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩlifɑsɩ nɑ Lewɛlɩ nɑ Yewusi nɑ Yɑyelɑm nɑ Kolɑ. 36 Ɩlifɑsɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Temɑŋ nɑ Omɑɑ nɑ Sefi nɑ Kɑtɑm nɑ Kenɑsɩ nɑ Timnɑ nɑ Amɑleke. 37 Lewɛlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Nɑhɑtɩ nɑ Selɑ nɑ Sɑmmɑ nɑ Misɑ. 38 Seyii pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Lotɑŋ nɑ Sopɑlɩ nɑ Sipeyoŋ nɑ Anɑ nɑ Tisɔŋ nɑ Ɩsɛɛ nɑ Tisɑŋ. 39 Lotɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Holi nɑ Homɑm nɑ ɩ neu ɑlʋnyǝŋ ntɛ́ Timnɑ. 40 Sopɑlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Aliyɑŋ, nɑ Mɑnɑhɑtɩ, nɑ Ɩpɑɑlɩ, nɑ Sefi, nɑ Onɑm. Sipiyɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ayɑ, nɑ Anɑ. 41 Anɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Tisɔŋ, Tisɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Hɑmǝlɑŋ, nɑ Ɩsepɑŋ, nɑ Ɩtǝlɑŋ, nɑ Kelɑŋ. 42 Ɩsɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pilehɑŋ, nɑ Sɑfɑŋ, nɑ Yɑkɑŋ. Tisɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Usi, nɑ Alɑŋ.
Ɩtɔm nyǝ́mɑ ɑwulɑɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ
(Kɑncɑɑlɑɣɑ 36:31-43)
43-50 Awulɑɑ mpɑ pɑ́ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩtɔm tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ, nɑ pǝ́cɔ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔkɩ pɑ kɑwulɑɣɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Tinɑpɑ tɛtʋ tʋ Peyɔɔ pǝyɑlʋ Pelɑ. Pelɑ sǝpɑ, ɩlɛnɑ Posolɑ tɛtʋ tʋ Selɑ pǝyɑlʋ Yopɑpɩ nɑ́ɑ́ tɔɣɔ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Temɑŋ tɛtʋ tʋ Husɑm nɑ Afi tɛtʋ tʋ Petɑtɩ pǝyɑlʋ Hɑtɑtɩ. Ɩnɩ ɩ yoonnɑ Mɑtiyɑŋ tɛtʋ nyǝ́mɑ kɛ Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ kǝlɩ-wɛ. Nɑ Mɑsǝlǝkɑ tɛtʋ tʋ Sɑmǝlɑ nɑ Lehopoti tɛtʋ tʋ Sɑwuli kɛ pɔɣɔ nɔɣɔ. Nɑ Akǝpɔɔ pǝyɑlʋ Pɑɑlɩ Hɑnɑŋ, nɑ Pɑyi tɛtʋ tʋ Hɑtɑtɩ wei ɩ́ kpɑɣɑ Mɑtǝlɛtɩ pɛɛlɔ Mɑtɑpeeli tɔ, Me-Sɑhɑpɩ sɑɑlɩ kɛlɛ.
51 Wulɑʋ Hɑtɑtɩ sǝm wɑɑlɩ kɛ́ lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩtɔm tɔɔ. Hɑlɩ pɛlɛ pɑ hǝlɑ ntɛ́ Timnɑ, nɑ Alǝfɑ, nɑ Yetɛtɩ, 52 nɑ Oholipɑmɑ, nɑ Ɩlɑ, nɑ Pinoŋ. 53 Nɑ Kenɑsɩ, nɑ Temɑŋ, nɑ Mipisɑɑ, 54 nɑ Mɑkǝtǝyɛlɩ nɑ Ɩlɑm. Ɩtɔm lʋlʋŋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́.