2
Yɑkɔpʋ pǝyɑlʋ Yutɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
Yɑkɔpʋ wei pɑ́ cuɣusɑɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɔ, ɩ pǝyɑlɑɑ hǝlɑ ntɔ. Lupɛŋ, nɑ Simiyɔŋ, nɑ Lefii, nɑ Yutɑ, nɑ Ɩsɑkɑɑ, nɑ Sɑpulɔŋ. Nɑ Tɑŋ, nɑ Yosɛɛfʋ, nɑ Pɛncɑmɛɛ, nɑ Nɛfǝtɑli, nɑ Kɑtɩ, nɑ Asɛɛ.
Yutɑ nɑ́ hikɑ ɑpɑlʋpiyɑ tooso nɑ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ tʋ Suwɑ pɛɛlɔ. Pɛlɛɣɛlɛ Ɛɛlɩ, nɑ Onɑŋ, nɑ Selɑ. Amɑ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ Ɛɛlɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ pɑɑ pǝcɔ tɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ kʋ-ɩ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yutɑ hikinɑ ɩ poolu Tɑmɑɑ kɛ ɑpɑlʋpiyɑ nɑɑlɛ tɔtɔ. Pɛlɛsɩ, nɑ Selɑ. Ɩ pǝyɑlɑɑ tǝnɑ kpɛntɑ kɑkpɑsɩ. Pɛlɛsɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Hɛsǝlɔŋ, nɑ Hɑmuli. Selɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Simili, nɑ Ɩtɑŋ, nɑ Hemɑŋ, nɑ Kɑlǝkɔtɩ, nɑ Tɑlɑ. Pɑ kpɛntɑ kɑkpɑsɩ. Kɑɑmi pǝyɑlʋ kɛlɛ Akɑɑ. Ɩnɩ ɩ kɑ́ kpɑɣɑnɑ mpi Tɑcɑɑ kɑ́ kisɑɑ sɩ pɑ́ tɑɑ sɩɩ pɑ tɩ tɔ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ nɑ́ɑ́ tǝŋsɩ-wɛɣɛ mpusi. Ɩtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɑliyɑ. Hɛsǝlɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yelɑmeyɛlɩ, nɑ Lɑm, nɑ Kɑlɛpʋ.
10 Lɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Aminɑtɑpɩ, Aminɑtɑpɩ lʋlǝnɑ Yutɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ Nɑsɔŋ. 11 Nɑsɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑlǝmɑ, Sɑlǝmɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Poosi. 12 Poosi pǝyɑlʋ kɛlɛ Opɛtɩ, Opɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sesee. 13 Ɩlɛnɑ Sesee nɑ́ɑ́ lʋlɩ piyɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Hɑlɩ pɑ hǝlɑ ntɔ, ɩsɩɩ pɑ tǝŋɑ tǝmɑ tɔ. Ɩliyɑpɩ, nɑ Apinɑtɑpɩ, nɑ Sɑmmɑ, 14 nɑ Netɑneyɛlɩ, nɑ Lɑtɑyi, 15 nɑ Osɛm, nɑ Tɑfiiti. 16 Pɑ newɑɑ ɑlʋnyǝmɑ ntɛ́ Seluyɑ, nɑ Apikɑɑlɩ. Seluyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Apisɑyi, nɑ Sowɑpɩ, nɑ Asɑyɛɛlɩ. Pɑ kpɛntɑ tooso. 17 Pǝyɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ kɛ Apikɑɑlɩ nɑ́ lʋlɑɑ, pɑ yɑɑ-kɛ sɩ Amɑsɑ. Kɑ cɑɑ kɛlɛ Ɩsǝmɑyɛlɩ tʋ Yetɛɛ.
18 Hɛsǝlɔŋ pǝyɑlʋ Kɑlɛpʋ nɑ́ hikɑ piyɑ liɣiti nɑ ɩ ɑlʋ Asupɑ. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ kɛ ɑlʋpǝyɑɣɑ, pɑ yɑɑ-kɛ sɩ Yeliyɔtɩ. Kɛlɛ kɑ wɑɑlɩ kɛ́ ɑpɑlʋpiyɑ tooso. Yesɛɛ, nɑ Sopɑpɩ, nɑ Atɔŋ. 19 Asupɑ sǝpɑɣɑ, ɩlɛnɑ Kɑlɛpʋ kpɑɣɑ Ɩfǝlɑtɑ kɛ ɑlʋ, nɑ ɩ́ lʋlɩ-ɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Huuu. 20 Ḿpʋ́ɣʋ́ Huuu nɑ́ lʋlɑ Ulii, nɑ Ulii lʋlɩ Pǝsɑlɛlɩ.
21 Hɛsǝlɔŋ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ sikɑ nɩɩtoso, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ Kɑlɑɑtɩ cɑɑ Mɑkii pɛɛlɔ, nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Sekupɩ. 22 Sekupɩ ɩnɩ ɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yɑyii. Yɑyii kɑ tǝnnɑ ɑcɑlɛɛ hiu nɑ toosoɣo Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ. 23 Amɑ Kesuu nɑ Alɑm pǝ ɑwulɑɑ lɛɛkɑ Yɑyii ɑcɑlɛɛ nɑ Kenɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ, nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ nɑ ɑ́ kpɛntɩ nɩɩtoso. Mɑkii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ wɛnnɑ tǝnɛ ɩnɩ. 24 Apiyɑ pɑɑlʋ Hɛsǝlɔŋ sǝpǝnɑ, ɩlɛnɑ Kɑlɛpʋ tɑsɑ Ɩfǝlɑtɑ kɛ́ kpǝtǝnɑʋ nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Asuu. Asuu ɩnɩ ɩ ŋmɑnɑ Tekʋwɑ ɩcɑtɛ.
25 Ḿpʋ́ɣʋ́ Hɛsǝlɔŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Yelɑmeyɛlɩ lʋlɑ piyɑ pɑɣɑlɛ. Sɔsɔ nyǝŋ ntɛ́ Lɑm. Lɑm wɑɑlɩ kɛ́ Punɑ, nɑ Olɛnɩ, nɑ Osɛm, nɑ Ahiyɑ. 26 Ɩlɛnɑ Yelɑmeyɛlɩ kpɑɣɑ Atɑlɑ tɔtɔ, nɑ ɩ́ lʋlɩ Onɑm. 27 Lɑm pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Yelɑmeyɛlɩ piyɑ ntɛ́ Mɑɑsɩ, nɑ Yɑmɛŋ, nɑ Ɩkɛɛ. 28 Onɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑmmɑyi, nɑ Yɑtɑ. Sɑmmɑyi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Nɑtɑpɩ, nɑ Apisuu. 29 Ḿpʋ́ɣʋ́ Apisuu kpɑɣɑ Apihɑyili nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlɩ-ɩ Apɑŋ nɑ Molitɩ. 30 Nɑtɑpɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Selɛtɩ, nɑ Apɑyim. Amɑ Selɛtɩ nɑ́ sǝpɑ ɩ fɛɩnɑ pǝyɑɣɑ. 31 Apɑyim pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩseyi, Ɩseyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sesɑŋ, Sesɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Alɑyi. 32 Sɑmmɑyi tɑɑlʋ Yɑtɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yetɛɛ, nɑ Yonɑtɑŋ. Amɑ Yetɛɛ nɑ́ sǝpɑ ɩ fɛɩnɑ pǝyɑɣɑ. 33 Yonɑtɑŋ piyɑ ntɛ́ Pɛlɛtɩ, nɑ Sɑsɑ. Yelɑmeyɛlɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́.
34-35 Alʋpiyɑ tike kɛ Sesɑŋ kɑ́ lʋlɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hɑ ɩ pɛɛlɔ lɛlʋ kɛ ɩ yom Icipiti tʋ Yɑɑhɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Atɑyi. 36 Atɑyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Nɑtɑŋ, Nɑtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑpɑtɩ, 37 Sɑpɑtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩfǝlɑlɩ, Ɩfǝlɑlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Opɛtɩ. 38 Opɛtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yehu, Yehu pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɑliyɑ. 39 Asɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Helɛsɩ, Helɛsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑ. 40 Ɩlɑsɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sisimɑyi, Sisimɑyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑlum. 41 Sɑlum pǝyɑlʋ kɛlɛ Yekɑmiyɑ, nɑ Yekɑmiyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlisɑmɑ.
42 Yelɑmeyɛlɩ tɑɑlʋ Kɑlɛpʋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Mesɑ, Mesɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Sifɩ. Nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Mɑlesɑ, Mɑlesɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Hepǝlɔŋ. 43 Hepǝlɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kolɑ, nɑ Tɑpuwɑ, nɑ Lekem, nɑ Semɑ. 44 Semɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lɑhɑm, Lɑhɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Yɔɔkowɑm, Lekem pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑmmɑyi. 45 Sɑmmɑyi pǝyɑlʋ kɛlɛ Mɑwɔŋ, Mɑwɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pɛtɩ-Suu. 46 Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑlɛpʋ tɑsɑ Ɩfɑ kɛ kpɑɣɑʋ nɑ ɩ́ lʋlɩ Hɑlɑŋ, nɑ Mosɑ, nɑ Kɑsɛsɩ. Ɩlɛnɑ Hɑlɑŋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ tɔtɔ sɩ Kɑsɛsɩ. 47 Yɑtɑyi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Lekem, nɑ Yotɑm, nɑ Kesɑŋ, nɑ Pɛlɛtɩ, nɑ Ɩfɑ, nɑ Sɑɑfʋ. 48 Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑlɛpʋ tɑsɑ Mɑɑkɑ kɛ kpɑɣɑʋ tɔtɔ, nɑ ɩ́ lʋlɩ Sepɛɛ, nɑ Tilɑnɑ. 49 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɑsɑ Sɑɑfɩ kɛ lʋlʋɣʋ. Ɩlɛnɑ Sɑɑfʋ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Mɑtǝmɑnɑ, nɑ Sefɑ. Sefɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑkǝpenɑ, nɑ Kipeyɑ. Pǝlɛ pǝ pɑɑsi Kɑlɛpʋ lʋlɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Akǝsɑ.
50 Kɑlɛpʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ hǝlɑ ntɔ, ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Huuu ɑlʋ Ɩfǝlɑtɑ pǝyɑlɑɑ wɛ tooso kɛ́. Sopɑlɩ wei ɩ ŋmɑwɑ Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim ɩcɑtɛ tɔ, 51 nɑ Sɑlǝmɑ wei ɩ ŋmɑ́ Pɛtǝlɛhɛm ɩcɑtɛ tɔ, nɑ Hɑlefɩ wei ɩ ŋmɑ́ Pɛtɛ-Ketɛɛ nyǝntɛ tɔ. 52 Sopɑlɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Hɑlowe nyǝ́mɑ, nɑ Menuhoti nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlɑɑ. 53 Kiliyɑtɩ-Yeyɑlim lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Ɩti tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Puti tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Sumɑtɩ tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Miselɑyi tɛtʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ cɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Solɑ nɑ Ɩsǝtɑwɔlɩ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ tɔ.
54 Sɑlǝmɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Pɛtǝlɛhɛm nyǝ́mɑ, nɑ Netofɑ nyǝ́mɑ, nɑ Atǝlɔtɩ-Pɛtɩ-Yowɑpɩ tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑhɑ tɛtʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ, nɑ Solɑ tɛtʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ. 55 Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ tɑkǝlɑsɩ nyǝntɑɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Yɑpɛɛsɩ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ. Ɩsɩɩ Tilɑti tɛtʋ nyǝ́mɑ, nɑ Simɑti tɛtʋ nyǝ́mɑ. Mpɛ ɩnɩ pɑ kɛ́ Lekɑpii tɛtʋ nyǝ́mɑ cɔsɔ Hɑmɑtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Keni tɛtʋ nyǝ́mɑ kɛ́.