3
Tɑfiiti lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
Tɑfiiti pǝyɑlɑɑ mpɑ ɩ lʋlɑ Hepǝlɔŋ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ. Ɩ ɑlʋ Sisilee tʋ Ahinowɑm pǝyɑlʋ Amǝnɔŋ kɛlɛ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ. Amǝnɔŋ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ ɑlʋ Kɑmɛɛlɩ tʋ Apihɑyili pǝyɑlʋ Tɑniyɛɛlɩ. Tooso nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Mɑɑkɑ, Kesuu tɛtʋ wulɑʋ Tɑlǝmɑyi pɛɛlɔ pǝyɑɣɑ Apǝsɑlɔm. Liɣiti nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Hɑkii tɛtʋ tʋ pǝyɑlʋ Atoniyɑ. Kɑkpɑsɩ nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Apitɑlɩ pǝyɑlʋ Sefɑtiyɑ. Nɑɑtoso nyǝŋ ntɛ́ ɩ ɑlʋ Ɩkǝlɑ pǝyɑlʋ Ɩtǝleyɑm. Pɩɩsɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Hepǝlɔŋ tɔɣɔ ɩ lʋlɑ-wɛ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm kɛ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso. Ɩ lʋlɑ tǝnɑɣɑ piyɑ tɔtɔ. Ɩ ɑlʋ Pɑsepɑ Amiyɛlɩ pɛɛlɔ nɑ́ lʋlɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ liɣiti. Pɛlɛɣɛlɛ Simɑ, nɑ Sopɑpɩ, nɑ Nɑtɑŋ, nɑ Sɑlʋmɔŋ. 6-8 Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lʋlɑ piyɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ tɔtɔ. Pɛlɛɣɛlɛ Ɩpɑɑ, nɑ Ɩlisuwɑ, nɑ Ɩlipelɛtɩ, nɑ Nokɑ, nɑ Nefɛkɩ, nɑ Yɑfiyɑ, nɑ Ɩlisɑmɑ, nɑ Ɩliyɑtɑ, nɑ Ɩlifelɛtɩ. Pǝlɛ pǝ pɑɑsi ɩ ɑlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ lʋlɑ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ tɔtɔ, nɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ pɑ yɑɑ kɛlɛ sɩ Tɑmɑɑ.
10 Sɑlʋmɔŋ kʋlʋlɑɑ siɣisiɣi kɛlɛ Lʋpʋwɑm, nɑ Apiyɑ, nɑ Asɑ, nɑ Sosɑfɑtɩ. 11 Nɑ Solɑm, nɑ Ahɑsiyɑ, nɑ Sowɑsɩ, 12 nɑ Amɑsiyɑ, nɑ Asɑliyɑ, nɑ Yotɑm. 13 Nɑ Ahɑsɩ, nɑ Ɩsekiyɑsɩ, nɑ Mɑnɑsee, 14 nɑ Amɔŋ, nɑ Sosiyɑsɩ. 15 Sosiyɑsɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Yohɑnɑŋ, nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Sowɑkim, tooso nyǝŋ ntɛ́ Setesiyɑsɩ, nɑ liɣiti nyǝŋ ntɛ́ Sɑlum. 16 Sowɑkim pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yekoniyɑ nɑ Setesiyɑsɩ.
17 Yekoniyɑ wei Pɑpiloni nyǝ́mɑ kuuwɑ tɔ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Seyɑtiyɛlɩ, 18 nɑ Mɑlǝkilɑm, nɑ Petɑyɑ, nɑ Senɑsɑɑ, nɑ Yekɑmiyɑ, nɑ Hosɑmɑ, nɑ Netɑpiyɑ. 19 Petɑyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Solopɑpɛɛlɩ nɑ Simeyi. Solopɑpɛɛlɩ pǝyɑlɑɑ wɛ nɑɑlɛɣɛ. Mesulɑm, nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ, pɑ yɑɑ kɛlɛ sɩ Selomitɩ. 20 Pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ piyɑ kɑkpɑsɩ tɔtɔ. Hɑsupɑ, nɑ Ohɛlɩ, nɑ Pelekiyɑ, nɑ Hɑsɑtiyɑ, nɑ Yusɑpu-Hesɛtɩ.
21 Hɑnɑniyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pelɑtiyɑ, nɑ Yesɑyɑ nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Lefɑyɑ, nɑ Alǝnɑŋ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Sekɑniyɑ, pɑ pǝyɑlɑɑ. 22 Piyɑ nɑɑtoso kɛ Sekɑniyɑ nɑ́ lʋlɑɑ, mpɛɣɛlɛ Semɑyɑ, nɑ Hɑtusi, nɑ Ɩkɑɑlɩ, nɑ Pɑliyɑ, nɑ Neyɑliyɑ, nɑ Sɑfɑtɩ. 23 Neyɑliyɑ nɑ́ lʋlɑ piyɑ tooso, Ɩliyohenɑyi, nɑ Hisikiyɑ, nɑ Asǝlikɑm. 24 Ɩliyohenɑyi nɑ́ lʋlɑ piyɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Hotɑfiyɑ, nɑ Ɩliyɑsipɩ, nɑ Pelɑyɑ, nɑ Akupi, nɑ Yohɑnɑŋ, nɑ Telɑyɑ, nɑ Anɑni.