15
Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ ponɑʋ kɛ Yosɑlɛm
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti ŋmɑwɑ tɛɛsɩ kɛ timpi pɑ yɑɑ sɩ Tɑfiiti tɛ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ lonte nɑtǝlɩ nɑ ɩ́ siki Ɩsɔ cokǝle sɩ pɑɑ sɩɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɑlɩ sɩ: Lefii nyǝ́mɑ tike tǝkoŋ kɑ́ sǝɣǝlǝnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. Mpɛɣɛ Ɩsɔ lǝsɑɑ sɩ pɑɑ pɑɑsǝɣǝnɑ-ɩ tɑm tɔɔ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kotɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ Yosɑlɛm sɩ pɑ́ ponɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ timpi pɑ tɑɣɑnɑ ɩ lonte tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ koti Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ. Kehɑtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ wɛ yǝlɑɑ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu (120) kɛ́, pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Uliyɛlɩ. Melɑli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ nɑ hiu (220), pɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ Asɑyɑ. Kɛɛsɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ (130), pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Sowɛɛlɩ. Ɩlǝsɑfɑŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ ŋmʋnʋɣʋ (200), pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Semɑyɑ. Hepǝlɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ nɩɩnɑɑsɑ, pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Ɩlǝyɛlɩ. 10 Usiyɛlɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛ nɩɩnʋwɑ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (112), pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Aminɑtɑpɩ. 11 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti yɑɑ kɔtǝlɑɑ Sɑtɔkɩ, nɑ Apiyɑtɑɑ, nɑ Lefii nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, Uliyɛlɩ, nɑ Asɑyɑ, nɑ Sowɛɛlɩ, nɑ Semɑyɑ, nɑ Ɩlǝyɛlɩ, nɑ Aminɑtɑpɩ. 12 Nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Mpɑ mɛ, ɩ́ kɛ́ Lefii nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔ, mǝ nɑ mǝ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ lɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑ ɩ́ polo nɑ ɩ́ kpɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɑ ɩ́ kɔnɑ-ɩ lonte nte tǝ tɑɑ mɑ tɑɣɑnɑ-ɩ tɔ. 13 Mpi tɔ, mǝ tɑɑ fɛɩ, wɑɑtʋ wei tǝ polɑ ɩ kpɑɣɑʋ kɛ kɑncɑɑlɑɣɑ tɔ. Pǝyele tǝ tɑ tɩɩ pɔɔsɩ Tɑcɑɑ sɩ pʋlʋ, ɩsɩɩ pɩɩ mʋnɑɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kʋ́ tɑ́ tɑɑ yʋlʋ.
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ lɑpɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ, nɑ pɑ́ polo sɩ pɑ kpɑkǝɣɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ. 15 Ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ kpɑɣɑ ɩ kpɑtǝŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ hɔɣɔlɩ pɑ ɑsǝŋkpekiŋ tɔɔ kɛ́ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ kɛɛsʋɣʋ Moisi tɔ. 16 Ɩlɛnɑ Tɑfiiti heeli Lefii nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ pɩɩlɩ mǝ tɛɛtʋnɑɑ wɑɑlɩ. Pɛlɛ pɑɑ yoonɑ yontu nɑ Sɑŋkʋnɑɑ nɑ cǝmǝŋ nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ sɔsɔɔlɛ. 17 Ntɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ pɩɩlɩ Sowɛɛlɩ pǝyɑlʋ Hemɑŋ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɑɑpɑlʋ Pelekiyɑ pǝyɑlʋ Asɑfɩ, nɑ pɑ tɛɛtʋ Melɑli lʋlʋɣʋ tʋ Kusɑyɑ pǝyɑlʋ Ɩtɑŋ pɑ wɑɑlɩ. 18 Pǝ́ kɑɑsɩ pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ nɔnɔɔsɩ pɑɑsǝnlɑɑ tɔ, ɩsɩɩ Sɑkɑlɩ, nɑ Pɛnɩ, nɑ Yɑsiyɛlɩ, nɑ Semilɑmɔtɩ, nɑ Yehiyɛlɩ, nɑ Uni, nɑ Ɩliyɑpɩ, nɑ Penɑyɑ, nɑ Mɑɑseyɑ, nɑ Mɑtitiyɑ, nɑ Ɩlifǝlehu, nɑ Mikineyɑ, nɑ Opɛtɩ-Ɩtɔm, nɑ Yeiyɛlɩ. 19 Yonyoolɑɑ Hemɑŋ, nɑ Asɑfɩ, nɑ Ɩtɑŋ, pɛlɛ pɑ mɑkɑɣɑnɑ ntɛɣɛ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kpɛŋkpɛŋnɑɑ mpɑ pɑ wiiki teu tɔ. 20 Sɑkɑlɩ, nɑ Asiyɛlɩ, nɑ Semilɑmɔtɩ, nɑ Yehiyɛlɩ, nɑ Uni, nɑ Ɩliyɑpɩ, nɑ Mɑɑseyɑ, nɑ Penɑyɑ pɛlɛ pɑ mɑkɩ cǝmǝŋ wei ɩ wɛ nɔɔsɩ kʋyʋllɑsɩ tɔ. 21 Mɑtitiyɑ, nɑ Ɩlifǝlehu, nɑ Mikǝneyɑ, nɑ Opɛtɩ-Ɩtɔm, nɑ Yeiyɛlɩ, nɑ Asɑsiyɑ pɛlɛ pɑ mɑkɑɣɑnɑ ntɛɣɛ ŋmɩɩsɩ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ sɑŋkʋnɑɑ nɑ yonyoolɑɑ yooki yontu. 22 Lefii nyǝ́mɑ nyʋɣʋ tʋ Kenɑniyɑ kɛlɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kpɑɣɑʋ sɔsɔ nɑ ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ. Mpi tɔ, ɩ nyǝmɑ́ pǝ tɔm kɛ teu. 23 Nɑ Pelekiyɑ nɑ Ɩlǝkɑnɑ pɛlɛɣɛlɛ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ, nɑ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ sǝŋ ɑtɑkɑɑ kite. 24 Nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ lɛlɑɑ Opɛtɩ-Ɩtɔm nɑ Yehiyɑ. Pǝ kɑɑsɑ kɔtǝlɑɑ Sepɑniyɑ nɑ Yosɑfɑtɩ nɑ Netɑneyɛlɩ nɑ Amɑsɑyi nɑ Sɑkɑlɩ nɑ Penɑyɑ nɑ Ɩliyesɛɛ tɔ, pɛlɛ pɑ hʋlɑɣɑnɑ ntɛɣɛ ɑkɑntɛɛ kɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɔɣɔ tɔɔ.
Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɑtɛ kɛ Yosɑlɛm
(Sɑmiyɛɛlɩ II 6:12-19)
25 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ Ɩsɛɣɛlɩ sɔsɑɑ nɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ kpɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ Opɛtɩ-Ɩtɔm tɛ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. 26 Ɩsɔ kentɑɣɑɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ sǝɣǝlɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ tɔɣɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ kɔtɑɣɑ kɛ lɑtǝcɛnɑɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ, nɑ ɩwɑɑŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. 27 Tɑfiiti nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ sǝɣǝlɑ ɑtɑkɑɑ tɔ, nɑ wontu mɑtɑɑ, nɑ sǝɣǝllɑɑ nyʋɣʋ tʋ Kenɑliyɑ pɑɑ suu kponkpontu toŋ nyǝntʋ wontu kɛ́. Pǝ kɑɑsɩ nɑ Tɑfiiti suu kɔtǝlɑɑ cɑpɑ kɛ pǝtɛɛ. 28 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kpɑɑnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ, nɑ pɑ́ mɑkɩ niŋ tɑɑ, nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ, nɑ sɑŋkʋnɑɑ, nɑ cǝmǝŋ, nɑ pɑ́ hʋlǝɣɩ tutuuŋ nɑ ɑkɑntɛɛ.
29 Pɑ tɔŋnɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ sʋʋnɑʋ kɛ wulɑʋ ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩlɛ Tɑfiiti ɑlʋ Mikɑɑlɩ, Sɑyuli pɛɛlɔ sǝŋnɑ pǝtote ntɛ́, nɑ ɩ́ nɑ́ Tɑfiiti pɑɑkǝnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ nyǝnɑ-ɩ yem kɛ́ ɩ tɑɑ.