16
Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ponɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɑ pɑ́ sɩɩ-ɩ cokǝle nte Tɑfiiti kɑ sikɑɑ tɔ tǝ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑ́ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kpɛntʋɣʋ nyǝnsɩ. Tɑfiiti tɛmɑ kɔtɑsɩ nsɩ sɩ lɑpʋ ɩlɛnɑ ɩ́ kooli sɑmɑɑ kɛ kʋpɑntʋ nɑ Tɑcɑɑ hǝtɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑlɑ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ. Pɑɑ wei kɛ potopoto kʋkulutu nɑ nɑntʋɣʋ nɑ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋ tɔ kʋ pee kʋwʋlɛɛ kɑkɑlɑɣɑ.
Lefii nyǝ́mɑ Ɩsɔ sɑmtʋ yontu
(Yontu 96; 105:1-15; 106:1,47-48)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tʋwɑ Lefii tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kiŋ sɩ pɑ́ sɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ nɑ pɑ́ tʋ-ɩ teeli nɑ pɑ́ sɑmɩ-ɩ. Asɑfɩ kɛlɛ pɑ pɑɑsǝnlʋ nɑ Sɑkɑlɩ nɑ́ɑ́ sǝŋnɑ-ɩ. Yɑsiyɛlɩ nɑ Semilɑmɔtɩ nɑ Yehiyɛlɩ nɑ Mɑtitiyɑ nɑ Ɩliyɑpɩ nɑ Penɑyɑ nɑ Opɛtɩ-Ɩtɔm nɑ Yeiyɛlɩ pɛlɛ pɑ mɑkɑɣɑnɑ ntɛɣɛ cǝmǝŋ nɑ sɑŋkʋnɑɑ, nɑ Asɑfɩ nɑ́ɑ́ mɑkɩ kpɛŋkpɛŋnɑɑ. Nɑ kɔtǝlɑɑ Penɑyɑ nɑ Yɑsiyɛlɩ pɛlɛ pɑ́ hʋlǝɣɩ ɑkɑntɛɛ kɛ tɑm kɛ́ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ nɔɣɔ tɔɔ. Kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ wule kɛ Tɑfiiti cɑɑlɑ Asɑfɩ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ kɛ tʋɣʋ sɩ pɑ́ sɑ Tɑcɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sɑmɩ-ɩ sɩ:
Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ, ɩ́ yɑɑ ɩ hǝtɛ.
Ɩ́ tɛlǝsɩ piitimnɑɑ tǝnɑɣɑ ɩ kookɑlǝnɑɑ.
Ɩ́ yoo-ɩ yontu nɑ cǝmǝŋ.
Ɩ́ yɔɣɔtɩ ɩ tǝmɑ kʋpɑnɑ tɔm.
10 Mǝ lɑŋɑ ɩ́ hɛɛnɑ Ɩsɔ nɑŋŋtʋ ɩnɩ ɩ hǝtɛ.
Mɛ mpɑ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ-ɩ tɔ, mǝ lɑŋɑ ɩ́ hʋlǝmɩ.
11 Ɩ́ kɛ́ɛ́sǝ́nɑ́ Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ tɔɔ.
Ɩ́ pɛɛkǝɣɩ tɑm sɩ ɩ́ sɛɛ-ɩ.
12-13 Tɑcɑɑ tǝmlɛ tʋ Ɩsɛɣɛlɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mɛ.
Yɑkɔpʋ piyɑ mɛ mpɑ Ɩsɔ lǝsɑɑ tɔ.
Ɩ́ tɔɔsɩ ɩ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ tɔɔ.
Nɑ kɔkɔlɔ nyǝmnɑɑ mpɑ ɩ lɑpɑ tɔ,
nɑ ɩ hʋʋlɛ pǝ tɔɔ.
 
14 Ɩnǝɣǝlɛ Tɑcɑɑ, ɩnǝɣǝlɛ tɑ́ Ɩsɔ.
Ɩnǝɣǝlɛ tɛtʋ tǝnɑ hʋʋnlʋ.
15 Ɩ́ tɔɔsɩ ɩ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɑm nyǝŋkɑ tɔɔ.
Ɩ nɔɣɔ sɩɩʋ wɛ ḿpʋ́ɣʋ́,
hɑlɩ lʋlʋŋ loosi iyɑɣɑ.
16 Nɔɣɔ ŋkɛɣɛ ɩ sɩɩ Apǝlɑhɑm.
Nɑ ɩ́ heeli-tǝɣɩ Ɩsɑɑkɑ nɑ tuunɑʋ.
17 Ɩ sɩɩ-tǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ́ ɩsɩɩ kʋsǝsɩɩtʋ.
Nɑ tǝ wɛɛ-wɛ ɩsɩɩ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɑm tɔɔ nyǝm.
18 Ɩsɩɩ ɩ kɑ heeluɣu-wɛ tɔ sɩ,
ɩ kɑ́ hɑ-wɛɣɛ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ.
Pɑ nɑ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ kpɑncoou ntɛ́.
19 Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔ,
pɑ tɑɑ fɛɩ pɑɣɑlɛ,
pǝyele pɑɑ kɛ́ cɑɣɑlɑɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ kɛ́.
20 Pɑ lɩɩkɑɣɑ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ puki lɛmpɩ kiŋ.
Nɑ pɑ́ lɩɩkɩ kɑwulɑsɩ tɑɑ nɑ pɑ́ puki yǝlɑɑ lɛlɑɑ kiŋ.
21 Amɑ Ɩsɔ tɑ yele sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ wɑhɑlɑ.
Hɑlɩ Ɩsɔ kɑlǝnɑ ɑwulɑɑ kɛ pɑ nyʋɣʋ tɔɔ sɩ:
22 Lɑɑkɑlɩ nɑ yǝlɑɑ mpɑ mɑ lǝsɑɑ tɔ,
nɑ mpɑ pɑ tɛlǝsǝɣɩ mɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɔ pɑ tokinɑʋ.
 
23 Antulinyɑ tǝnɑ yǝlɑɑ mɛ, ɩ́ yoo Tɑcɑɑ kɛ yontu.
Ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ pɑɑ ɩfemle nte sɩ Tɑcɑɑ kɛlɛ wɑɑsʋlʋ.
24 Ɩ́ heeli yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ ɩ teeli tɔm,
nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ ɩ tǝmɑ kʋpɑnɑ tɔm kɛ yǝlɑɑ kiŋ.
25 Tɑcɑɑ kǝlɑ ɑkɔnnɑ tǝnɑɣɑ sɔsɔɔntʋ.
Ɩ́ fɛɩnɑ sɑɑlɑ.
26 Piitimnɑɑ tɩɩŋ tǝnɑ wɛ kpɛtɛ kɛ́.
Amɑ Tɑcɑɑ lɑpǝnɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ.
27 Ɩ teu nɑ ɩ sɔsɔɔntʋ wɛ sɔɣɔntʋ.
Ɩ wɛ toŋ kɛ ɩ tǝcɑɣɑlɛ tɑɑ nɑ ɩ́ hɑɑkɩ lɑŋhʋlʋmlɛ.
28 Tɛtʋ tǝnɑ yǝlɑɑ, ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ.
Ɩ́ hʋ́lɩ́ ɩ teu nɑ ɩ tomɑ.
29 Ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ sɑ ɩ teu nɑ ɩ́ kɔnɑ-ɩ mǝ kʋhɑɑŋ.
Ɩ́ hǝntɩ Tɑcɑɑ kɛ ɑtɛɣɛ sɑɑ wei ɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ ɩ
tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ tɔ.
30 Antulinyɑ tǝnɑ yǝlɑɑ mɛ ɩ́ seliɣinɑ-ɩ.
Tɛtʋ cɑɣɑ teu kɛ́ tɩɩ nyǝɣǝlǝɣɩ.
31 Ɩsɔtɔnʋɣʋ lɑŋlɛ ɩ́ hʋlǝmɩ,
nɑ tɛtʋ nɑ́ɑ́ yɔɔlɩ.
Nɑ pɑ́ heeli yǝlɑɑ tǝnɑ sɩ Tɑcɑɑ kɛlɛ wulɑʋ.
32 Teŋku nɑ ɩ tɑɑ nyǝm tǝnɑ ɩ́ kɑlɑ kɔkɔtɛ.
Tɑwɑ nɑ ɑ nyǝm tǝnɑ, ɩ́ yɔɔlɩ.
33 Hɔtʋ tɑɑ tɩɩŋ, ɩ́ kiisinɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ Tɑcɑɑ kiŋ.
Mpi tɔ, ɩ kɔŋ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ kɛ tɛtʋ tɑɑ.
 
34 Tɑcɑɑ kɛ́ kʋpɑŋ kɛ́, ɩ́ sɑmɩ-ɩ.
Pǝyele ɩ sɔɔlʋɣʋ fɛɩ tǝnɑɣɑ.
35 Ɩ́ wiikinɑ-ɩ sɩ:
Tɑcɑɑ wɑɑsʋlʋ Ɩsɔ, hɑɩ, wɑɑsɩ-tʋ.
Yɑ-tʋɣʋ piitimnɑɑ kpɑɩ nyǝm niŋ tɑɑ.
Kpeɣeli-tʋ nɑ tǝ́ yɑɑ nyɑ́ hǝtɛ nɑŋŋ nyǝntɛ.
Nɑ tɑ lɑŋɑ hɛɛnɑ nyɑ́ sɑmtʋ.
36 Ɩ́ sɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ tɑm.
Ɩlɛnɑ sɑmɑɑ tǝnɑ tisi sɩ Ɩsɔ ɩ́ kɔnɑ mpʋ. Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ.
37 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tɔmɑ Asɑfɩ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ tǝnɑ sɩ: Ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kiŋ, nɑ ɩ́ lɑkɩ mǝ yontu tǝmɑ kɛ tɑm kɛ́ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku, ɩsɩɩ pǝ sɩɩʋ tɔ, ɩ́ tɑɑ yele. 38 Ɩlɛnɑ ɩ́ lǝsɩ Opɛtɩ-Ɩtɔm nɑ ɩ lʋlʋɣʋ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ pǝlefɛɩ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Yetutuŋ pǝyɑlʋ Opɛtɩ-Ɩtɔm, nɑ Hosɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ nɔnɔɔsɩ tɑŋʋɣʋ tǝmlɛ.
39 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti tʋ́ kɔtʋlʋ Sɑtɔkɩ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ tɑɑ kɔtǝlɑɑ sɩ: Ɩ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ cokǝle nte tǝ wɛ Kɑpɑwɔŋ tǝkɔtǝlɛ tɔ. 40 Mǝ tǝmlɛ ntɛ́ sɩ ɩ́ lɑkɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔɣɔ tɑnɑŋ nɑ tɑɑnɑɣɑ. Nɑ ɩ́ lɑkɩ kɔtɑsɩ nsi pɑ kɛɛsɑ kiiu ŋku Tɑcɑɑ hɑwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ kʋ tɑɑ tɔ. 41 Mǝ nɑ Hemɑŋ, nɑ Yetutuŋ, nɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑ lǝsɑɑ sɩ pɑ́ sɑŋ Tɑcɑɑ kɛ ɩ sɔɔlʋɣʋ tɑm nyǝŋkʋ tɔɔ tɔ. 42 Hemɑŋ nɑ Yetutuŋ pɑ tǝmlɛ ntɛ́ ɑkɑntɛɛ hʋlʋɣʋ nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ mɑpʋ. Nɑ wontu lɛntǝnɑɑ nti pɑ yookɑɣɑnɑ Ɩsɔ Tɔm yontu tɔ. Ɩlɛnɑ Yetutuŋ pǝyɑlɑɑ kɛ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ.
43 Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑɑ wei ɩ kpemɑ ɩ tɛ. Nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ kpe nɑ ɩ́ sɛɛ ɩ nyǝ́mɑ.