19
Tɑfiiti tillɑɑ fɛɛlɛ tʋɣʋ
(Sɑmiyɛɛlɩ II 10:1-5)
Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Amoni nyǝ́mɑ wulɑʋ Nɑhɑsɩ sǝpɑ nɑ ɩ pǝyɑlʋ lɛɛtɩ ɩ lonte. Mpʋɣʋlɛ Tɑfiiti tɔmɑ sɩ: Mɑɑ lɛɛtɩ Nɑhɑsɩ pǝyɑlʋ Hɑnuŋ kɛ kʋpɑntʋ nti ɩ cɑɑ kɑ lɑpɑ-m tɔ. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti tili tillɑɑ sɩ pɑ́ polo pɑ́ sɛɛ-ɩ ɩ cɑɑ lǝyɑɣɑ. Tɑfiiti tillɑɑ tɑlɑ Amoni nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ tɛtʋ ntɩ tǝ ɑwulɑɑ sǝkpemɑ tɔ Hɑnuŋ sɩ: N hʋʋ sɩ lǝyɑɣɑ sɛɛʋ tɔɔ kɛ́ Tɑfiiti tilɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ? Ɩ tilɑ-wɛɣɛ sɩ pɑ́ feŋ tɛtʋ nɑ pɑ́ nyɩ-tɩ nɑ pɑ́ lɛɛkɩ-tɩ.
Ntɛnɑ Hɑnuŋ kpɑ Tɑfiiti tillɑɑ nɑ ɩ́ looli pɑ tɑntǝŋ, nɑ ɩ́ sɛtɩ pɑ wontu kɛ hɑtoo pɑ tɑpɑnɔɔsɩ kiŋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ-wɛ, nɑ pɑ́ tɛɛnɑ fɛɛlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɩɩ ɩ tillɑɑ tɔm ntɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kʋsɩ yǝlɑɑ sɩ: Ɩ́ sǝŋ-wɛ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ pɑ́ sɑɑlɩ Yeliko nɑ pɑ tɑntǝŋ nyɔ, ɩlɛnɑ pǝcɔ pɑ́ tɑlɑ tǝyɑɣɑ.
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ yoonɑʋ kɛ Amoni nyǝ́mɑ nɑ Silii nyǝ́mɑ
(Sɑmiyɛɛlɩ II 10:6-19)
Ḿpʋ́ɣʋ́ Amoni nyǝ́mɑ nɑ pɑ wulɑʋ Hɑnuŋ pɑ cɛkǝnɑ fɛɛlɛ nte pɑ tʋ Tɑfiiti tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑɣɑ Mesopotɑmi ɩsɔtɑɑ Silii nyǝ́mɑ, nɑ Mɑɑkɑ nɑ Sopɑ nyǝ́mɑ, pǝ yoolɑɑ kɛ ɑpɑɑ, nɑ pɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑ pɑ kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ fɛlɩ-wɛɣɛ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ tɔɔnǝnɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ. Nɑ pɑ́ cɑɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ kɛ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (32000). Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑɣɑ Mɑɑkɑ wulɑʋ nɑ ɩ yoolɑɑ kɛ ɑpɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɛlɛ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ Metepɑ cɔlɔ. Nɑ Amoni nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ lɩɩ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ pɩɩlɩ yoou.
Tɑfiiti nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋsɩ ɩ yoolɑɑ wulɑʋ Sowɑpɩ nɑ ɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ tǝnɑ. Mpʋɣʋlɛ Amoni nyǝ́mɑ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ nɔɣɔ. Nɑ ɑwulɑɑ mpɑ pɑ kɔmɑ-wɛɣɛ sǝnɑʋ tɔ pɛlɛ pɑ́ pɩɩlɩ hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ kɛ tɑwɑ tɑɑ. 10 Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ cɛkǝnɑ sɩ ɩ kɑ́ yoo tɑɑ nɑ wɑɑlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ yookinɑ Silii nyǝ́mɑ. 11 Pǝ kɑɑsɑ yoolɑɑ kpekǝle lɛntɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ cɛlɛ tǝlɛɣɛ ɩ neu Apisɑyi nɑ pɛlɛ pɑ́ pɩɩlɩ Amoni nyǝ́mɑ ɩsɛntɑɑ. 12 Nɑ Sowɑpɩ heeli Apisɑyi sɩ: Ye Silii nyǝ́mɑ ɩ́ kpilɑ-m, ɩlɛ n kɔɔ nɑ ń sǝnɑ-m. Yɑɑ ye Amoni nyǝ́mɑ kpilinɑ nyɑ́, ɩlɛ mɑ́ɑ́ kɔɔ nɑ mɑ́ sǝnɑ-ŋ. 13 Tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ nɑ tǝ́ kɑɑsɩ tɑ tǝɣɩ tɑ yǝlɑɑ nɑ tɑ Ɩsɔ ɑcɑlɛɛ tɔɔ. Ɩlɛ Ɩsɔ ɩ́ lɑ ɩ luɣu nyǝntʋ.
14 Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ sʋʋ Silii nyǝ́mɑ tɛɛ sɩ pɑ́ yookinɑ-wɛ nɑ Silii nyǝmɑ tʋ́ cɑsǝlɛ. 15 Amoni nyǝ́mɑ nɑwɑ Silii nyǝ́mɑ tʋ cɑsǝlɛ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ se Sowɑpɩ neu Apisɑyi nɑ pɑ́ sʋʋ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ Sowɑpɩ nɑ́ɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm.
16 Silii nyǝ́mɑ nɑwɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɑ-wɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kʋsɩ tillɑɑ sɩ pɑ́ polo pɑ́ lǝsɩ pɑ tɛɛtʋnɑɑ mpɑ pɑ wɛ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ tɔ. Pɑ nyʋɣʋ tʋ ntɛ́ Hɑtɑtǝsɛɛ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ sɔsɔ Sofɑkɩ. 17 Pɑ heelɑ-tǝɣɩ Tɑfiiti, ɩlɛnɑ ɩ́ koti Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ, nɑ pɑ́ kpǝtǝnɑ-wɛ nɑ pɑ́ pɩɩlɩ pɑ ɩsɛntɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Silii nyǝ́mɑ tii pɑ tɔɔ. 18 Amɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ tʋ́ pɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ se. Ɩlɛnɑ Tɑfiiti nɑ ɩ nyǝ́mɑ pɑ́ kʋ́ kpɑɣɑnǝŋ nɑ ɩ kɛɛkɛnɑɑ kɛ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (7000) nɑ yoolɑɑ nɔɔhɛɛ nyǝ́mɑ kɛ iyisi nɩɩlɛ (40000) nɑ pɑ́ kʋ́ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ Sofɑkɩ tɔtɔ.
19 Wɑɑtʋ wei ɑwulɑɑ mpɑ Hɑtɑtǝsɛɛ kɑ ŋmɑkǝlɑɑ tɔ pɑ nɑwɑ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɑ-wɛ, ɩlɛnɑ pɑ́ polo nɑ pɑ́ nɑ Tɑfiiti pɑ́ ciiki nɑ pɑ́ cɛlɛ-ɩ pɑ tɩ. Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ Silii nyǝ́mɑ ɩɩ cɑɑkɩ Amoni nyǝ́mɑ kɛ sǝnɑʋ.