20
Sowɑpɩ lɛɛkʋɣʋ kɛ Lɑpɑ ɩcɑtɛ
(Sɑmiyɛɛlɩ II 11:1; 12:26-31)
Pǝnɑɣɑ sikɑɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ wɑɑtʋ wei ɑwulɑɑ tɛɛkɩ yoou tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ kuu yoolɑɑ nɑ pɑ́ polo pɑ́ kʋ Amoni nyǝ́mɑ. Nɑ pɑ́ tɑ́ Lɑpɑ ɩcɑtɛ sɩ pɑ yookinɑ-tɛ. Nɑ Tɑfiiti nɑ́ɑ́ cɑɣɑ Yosɑlɛm.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑpɩ yoonɑ Lɑpɑ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kuu tǝ tɑɑ wontunɑɑ, ɩlɛnɑ Tɑfiiti kpɑɣɑ wʋlɑ ntenuɣu ŋku kɩɩ wɛ Amoni nyǝ́mɑ tʋɣʋ Milikom tɔɔ tɔ. Ntenuɣu ŋkʋ kʋ yuŋ kɑ wɛ ɩsɩɩ kiloonɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́ mpʋ. Pɑɑ tʋwɑ kʋ tɔɔ kɛ́ liɣitee pǝlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ temɑ-kʋɣʋ Tɑfiiti nyʋɣʋ. Pǝ kɑɑsɑ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ wɑhɑlɑ tǝmɑ. Lɛlɑɑ kɛ tɩɩŋ fɑɣɑlɑɑ, nɑ lɛlɑɑ kɛ pɛɛ sɑɑkǝlɑɑ, yɑɑ tɑɑkukulɑsɩ sɛtǝlɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti lɑpǝnɑ Amoni ɩcɑtɛ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm.
Filiisi nyǝ́mɑ yoonɑʋ
(Sɑmiyɛɛlɩ II 21:18-22)
Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ polɑ Filiisi nyǝ́mɑ yoonɑʋ kɛ Kesɛɛ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ Husɑ tʋ Sipikɑyi kʋwɑ Lefɑyi tooko Sipɑyi nɑ pǝ́ tisi Filiisi nyǝ́mɑ. Yoou lɛŋkʋ tɑɑ kɛ́ Yɑyii pǝyɑlʋ Ɩlɑnɑŋ kʋwɑ Kɑtɩ tʋ Koliyɑtɩ neu Lɑmii. Ɩ ŋmɑntɑɑɣɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ yɑsǝlɑɣɑ wɛ ɩsɩɩ sɑɣɑtɑ kpɑtǝlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑsɑ yoou lɛŋkʋ suluɣu kɛ Kɑtɩ. Tǝnɑɣɑ pɑ́ nɑwɑ kolontu tooko nɔɣɔlʋ ɩ kɛ́ Hɑlɑfɑ lʋlʋɣʋ tʋ. Ɩ mpee nɑ ɩ nɔmpee wɛ nɑɑtoso nɑɑtoso. A kpɛntɑ hiu nɑ liɣiti. Apɑlʋ ɩnɩ ɩ cɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɔm, ɩlɛnɑ Tɑfiiti tɑɑlʋ Sɑmmɑ pǝyɑlʋ Sonɑtɑŋ kʋ-ɩ.
Tɑfiiti nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ kʋnɑ Filiisi ɩcɑtɛ Kɑtɩ tookonɑɑ mpɛ.