24
Kɔtǝlɑɑ kpekɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ fɑɣɑ Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ kpekɑ kpekɑ. Piyɑ liɣiti kɛ́ ɩ kɑ lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ Nɑtɑpɩ, nɑ Apihu, nɑ Ɩlɑsɑɑ, nɑ Ɩtɑmɑɑ. Amɑ sǝm kɔɔlɑ Nɑtɑpɩ nɑ Apihu nɑ pɑ́ yele pɑ cɑɑ. Pǝ́cɔ́ pɑ fɛɩnɑ pǝyɑlɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ yelɑ Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ pɑ́ tike nɑ pɑ lɑkɩ kɔtʋɣʋ tǝmlɛ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑfiiti nɑ Ɩlɑsɑɑ lʋlʋɣʋ tʋ Sɑtɔkɩ, nɑ Ɩtɑmɑɑ lʋlʋɣʋ tʋ Ahimelɛkɩ, pɑ fɑɣɑ kɔtǝlɑɑ kɛ kpekɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ tǝmɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ nɑ́ sɩ Ɩlɑsɑɑ nyǝ́mɑ kǝlɑ pɑɣɑlɛ kɛ Ɩtɑmɑɑ nyǝ́mɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ fɑɣɑ Ɩlɑsɑɑ nyǝ́mɑ kɛ lʋlʋŋ kpekɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso, nɑ Ɩtɑmɑɑ nyǝ́mɑ kɛ kpekɑ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ. Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ kpɑnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ lɑtɑɑ kɛ Ɩlɑsɑɑ nɑ Ɩtɑmɑɑ pɑ lʋlʋŋ tɑɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Lefii kpekǝle tʋ Semɑyɑ pǝyɑlʋ Netɑneyɛlɩ wei ɩ kɛ́ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ tɔ, ɩ ŋmɑɑ pɑ hǝlɑ kɛ wulɑʋ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ kɔtʋlʋ Sɑtɔkɩ nɑ Apiyɑtɑɑ pǝyɑlʋ Ahimelɛkɩ nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii lʋlʋɣʋ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ ɩsɛntɑɑ. Tɔm nɑɑlɛ nɑɑlɛɣɛ pɑ tɔ tɛtɛ kɛ́ Ɩlɑsɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ Ɩtɑmɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔɔ kɛ́ tɔm kʋlʋm kʋlʋm. 7-18 Kpekɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɔ tɛtɛ nɑ pɑ́ kpɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ:
1. Yoyɑlipɩ
2. Yetɑyɑ
3. Hɑlim
4. Sewolim
5. Mɑlǝkiyɑ
6. Miyɑmɛŋ
7. Hɑkɔɔsɩ
8. Apiyɑ
9. Yesuwɑ
10. Sekɑniyɑ
11. Ɩliyɑsipɩ
12. Yɑkim
13. Hupɑ
14. Yesepɑpɩ
15. Pilǝkɑ
16. Ɩmɛɛ
17. Hesii
18. Hɑpisɛsɩ
19. Petɑhiyɑ
20. Ɩsekiyɛɛlɩ
21. Yɑkɛŋ
22. Kɑmuli
23. Telɑyɑ
24. Mɑɑsiyɑ
19 Ɩsǝnɑ pɑ pɩɩlɑ kpekɑ yǝlɑɑ kɛ pɑ tǝmlɛ tɔɔ tɔɣɔlɛ, sɩ pɑ́ tǝŋ pɑ cɑɑ Alɔŋ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ pɑ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ sɩɩ-ɩ tɔ, nɑ pɑ́ sʋʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ tǝmlɛ lɑpʋ.
Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ hǝlɑ
20 Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɔ cǝnɛ.
Amǝlɑm lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Supɑyɛlɩ. Supɑyɛlɩ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Yetiyɑ. 21 Lehɑpiyɑ nyǝ́mɑ tɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ tʋ ntɛ́ Isiyɑ. 22 Ɩsɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Selomɔtɩ, Selomɔtɩ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ Yɑhɑtɩ. 23 Hepǝlɔŋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Yeliyɑ, nɑɑlɛ nyǝŋ kɛ Amɑliyɑ, nɑ tooso nyǝŋ kɛ Yɑsiyɛlɩ, nɑ liɣiti nyǝŋ kɛ Yekɑmɑm. 24 Usiyɛlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mikɑ. Mikɑ lʋlʋɣʋ tɑɑ tʋ ntɛ́ Sɑmii. 25 Mikɑ ɩnɩ ɩ neu Ɩsiyɑ lʋlʋɣʋ tɑɑ tʋ ntɛ́ Sɑkɑlɩ. 26 Melɑli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑlii, nɑ Musi, nɑ Yɑsiyɑ. 27 Melɑli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ ɩ pǝyɑlʋ Yɑsiyɑ lʋlɑɑ tɔɣɔlɛ Sohɑm, nɑ Sɑkuu nɑ Ɩpili. 28-29 Mɑlii pǝyɑlɑɑ kɑ wɛ nɑɑlɛɣɛ, Ɩlɑsɑɑ nɑ Kisi. Amɑ Ɩlɑsɑɑ nɑ́ fɛɩnɑ pǝyɑlʋ. Kisi pǝyɑlʋ kɛlɛ Yelɑmeyɛlɩ. 30 Musi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑlii nɑ Ɩtɛɛ nɑ Yelimɔtɩ.
Lefii lʋlʋŋ nyǝ́mɑ ntɛ́. 31 Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ tɔnɑ tɛtɛ nɑ pɑ́ kpɑ pɛlɛ tɔtɔɣɔ wulɑʋ Tɑfiiti nɑ Sɑtɔkɩ nɑ Ahimelɛkɩ nɑ kɔtǝlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ kiŋ. Nɑ pɑ́ lɑ́ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlʋnɑɑ nɑ newɑɑ.