25
Yonyoolɑɑ kpekɑ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti nɑ Ɩsɔ sɛɛʋ kpekɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, pɑ kpɑ Asɑfɩ, nɑ Hemɑŋ, nɑ Yetutuŋ, pɑ lʋlʋŋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ mpɑɑ sɩ, pɑ́ yoo Ɩsɔ Tɔm yontu nɑ sɑŋkʋnɑɑ, nɑ cǝmǝŋ, nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ. Tǝmlɛ ńtɛ́ tǝ lɑtɑɑ hǝlɑ ntɛ́:
Asɑfɩ wei ɩ yookɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm yontu ɩsɩɩ wulɑʋ kɑ heeluɣu-ɩ tɔ. Ɩnɩ ɩ pɑɑsɑɣɑnɑ ɩ pǝyɑlɑɑ Sɑkuu, nɑ Yosɛɛfʋ, nɑ Netɑniyɑ, nɑ Asɑlelɑ.
Yetutuŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ketɑliyɑ, nɑ Seli, nɑ Yesɑyɑ, nɑ Simeyi, nɑ Hɑsɑpiyɑ, nɑ Mɑtitiyɑ. Pɑ nɑɑtoso ɩnɩ, pɑ cɑɑ wei ɩ yookɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm nɑ sɑŋkʋ nɑ ɩ sɑŋɩ-ɩ tɔ, ɩnɩ ɩ pɑɑsɑɣɑnɑ-wɛ.
Hemɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pukiyɑ, nɑ Mɑtɑniyɑ, nɑ Usiyɛlɩ, nɑ Sepuwɛlɩ, nɑ Yelimɔtɩ, nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ Hɑnɑni, nɑ Ɩliyɑtɑ, Kitɑliti, nɑ Lomɑmeti-Ɩsɛɛ, nɑ Yosepekɑsɑ, nɑ Mɑloti, nɑ Hotii, nɑ Mɑhɑsiyɔtɩ. Hemɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ, nɑ ɩnɩ ɩ kɑ kɛnɑ wulɑʋ nɑlʋ nɑ ɩ tɛlǝsǝɣɩ-ɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ. Apɑlʋpiyɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nɑ ɑlʋpiyɑ liɣiti kɛ Ɩsɔ hɑwɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ sɩ pǝ́ kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ.
Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ kɛ́ mpɛ ɩnɩ pɑ cɑɑnɑɑ Asɑfɩ, nɑ Yetutuŋ, nɑ Hemɑŋ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ-wɛ, nɑ pɑ́ yooki yontu nɑ kpɛŋkpɛŋnɑɑ, nɑ cǝmǝŋ, nɑ sɑŋkʋnɑɑ, ɩsɩɩ wulɑʋ kɑ sɩɩʋ tɔ. Yonyoolɑɑ sɔsɑɑ mpɛ nɑ pɑ kpekǝle tɑɑ nyǝ́mɑ, mpɑ pɑɑ hʋlɑ Tɑcɑɑ sɑm yontu kɛ mpʋ tɔ, pɑɑ wɛ yǝlɑɑ pǝlefɛɩ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑnʋwɑ (288) kɛ́.
Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ kpɑ pɑ tǝnɑ. Pɑ tɑ fɑɣɑ ɩfepiyɑ, nɑ ɑkpɑtǝlɑɑ, yɑɑ yonyoolɑɑ nyǝntɑɑ nɑ kpɛlǝmǝlɑɑ.
9-31 Kpekɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ tɔ tɛtɛ nɑ pɑ́ kpɑ tɔ pɑ hǝlɑ ntɔ:
1. Asɑfɩ pǝyɑlʋ Yosɛɛfʋ
2. Ketɑliyɑ
3. Sɑkuu
4. Ɩsǝli
5. Netɑniyɑ
6. Pukiyɑ
7. Yesɑlelɑ
8. Yesɑyɑ
9. Mɑtɑniyɑ
10. Simeyi
11. Asɑlɛlɩ
12. Hɑsɑpiyɑ
13. Supɑyɛlɩ
14. Mɑtitiyɑ
15. Yelemɔtɩ
16. Hɑnɑniyɑ
17. Yosepekɑsɑ
18. Hɑnɑni
19. Mɑloti
20. Ɩliyɑtɑ
21. Hotii
22. Kitɑliti
23. Mɑhɑsiyɔtɩ
24. Lomɑmeti-Ɩsɛɛ
Pɑɑ kpekǝle nyʋɣʋ tʋ wei nɑ ɩ kpekǝle nyʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ wɛ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ kɛ́.