6
Lefii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ
Lefii pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kɛɛsɔŋ, nɑ Kehɑtɩ, nɑ Melɑli. Kɛɛsɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Lipini nɑ Simeyi. Kehɑtɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Amǝlɑm, nɑ Ɩsɑɑ, nɑ Hepǝlɔŋ nɑ Usiyɛlɩ. Melɑli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑlii, nɑ Musi. Lefii kpekɑ wenɑ ɑ kpeɣelɑɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ cɑɑnɑɑ tɔɣɔlɛ.
Kɛɛsɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ siɣisiɣi kɛlɛ Lipini, nɑ Yɑhɑtɩ, nɑ Simmɑ, nɑ Yowɑ, nɑ Itoo, nɑ Selɑ, nɑ Yeyɑtǝlɑyi.
Kehɑtɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Aminɑtɑpɩ, nɑ Kolee, nɑ Asii, nɑ Ɩlǝkɑnɑ, nɑ Apiyɑsɑfɩ, nɑ Asii. Nɑ Tɑhɑtɩ, nɑ Uliyɛlɩ, nɑ Osiyɑsɩ, nɑ Sɑwuli.
10 Ɩlǝkɑnɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Amɑsɑyi, nɑ Ahimɔtɩ. 11 Ahimɔtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ Ɩlǝkɑnɑ, nɑ Sofɑyi, nɑ Nɑhɑtɩ, 12 nɑ Ɩliyɑpɩ, nɑ Yelowɑm, nɑ Ɩlǝkɑnɑ. 13 Sɑmiyɛɛlɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Sowɛɛlɩ, nɑ nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Apiyɑ.
14 Melɑli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ siɣisiɣi kɛlɛ Mɑlii, nɑ Lipini, nɑ Simeyi, nɑ Usɑ, 15 nɑ Simɑ, nɑ Hɑkiyɑ, nɑ Asɑyɑ.
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑfiiti kpɑwɑ Lefii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɛ yonyoolɑɑ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ wei pɑ sɩɩ Ɩsɔ ɑtɑkɑɑ kɛ cokǝle tɑɑ kɛ Yosɑlɛm tɔ. 17 Cokǝle ntɛ́ tǝ nɔnɔɣɔ tǝnɑɣɑ mpɛ ɩnɩ pɑ yookɑɣɑ pɑ yontu, ɩsɩɩ pɑɑ sɩɩ-wɛ tɔ, nɑ pǝ́cɔ́ Sɑlʋmɔŋ ŋmɑɑkɩ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ Yosɑlɛm.
18 Mpɑ pɑɑ kɛ́ tǝmlɛ lɑtɑɑ tɔ pɑnɑ pɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́. Kehɑtɩ lʋlʋɣʋ tʋ ntɛ́ yonyoolu Hemɑŋ nɑ Hemɑŋ cɑɑ kɛlɛ Sowɛɛlɩ nɑ Sowɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Sɑmiyɛɛlɩ. 19 Sɑmiyɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Ɩlǝkɑnɑ, Ɩlǝkɑnɑ cɑɑ kɛlɛ Yelowɑm, Yelowɑm cɑɑ kɛlɛ Ɩliyɛlɩ, Ɩliyɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Towɑ. 20 Towɑ cɑɑ kɛlɛ Sufɩ, Sufɩ cɑɑ kɛlɛ Ɩlǝkɑnɑ, Ɩlǝkɑnɑ cɑɑ kɛlɛ Mɑhɑtɩ, Mɑhɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Amɑsɑyi. 21 Amɑsɑyi cɑɑ kɛlɛ Ɩlǝkɑnɑ, Ɩlǝkɑnɑ cɑɑ kɛlɛ Sowɛɛlɩ, Sowɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Asɑliyɑ, Asɑliyɑ cɑɑ kɛlɛ Sefɑniyɑ. 22 Sefɑniyɑ cɑɑ kɛlɛ Tɑhɑtɩ, Tɑhɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Asii, Asii cɑɑ kɛlɛ Apiyɑsɑfɩ, Apiyɑsɑfɩ cɑɑ kɛlɛ Kolee. 23 Kolee cɑɑ kɛlɛ Ɩsɑɑ, Ɩsɑɑ cɑɑ kɛlɛ Kehɑtɩ, Kehɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Lefii, Lefii cɑɑ kɛlɛ Yɑkɔpʋ.
24 Yonyoolɑɑ kpekǝle nɑɑlɛ nyǝntɛ nyʋɣʋ tʋ Asɑfɩ kɑ wɛnnɑ Hemɑŋ ntɔɣɔŋ tɔɔ. Ɩ cɑɑ kɛlɛ Pelekiyɑ, Pelekiyɑ cɑɑ kɛlɛ Simɑ. 25 Simɑ cɑɑ kɛlɛ Mikɑyɛɛlɩ, Mikɑyɛɛlɩ cɑɑ kɛlɛ Pɑseyɑ, Pɑseyɑ cɑɑ kɛlɛ Mɑlǝkiyɑ. 26 Mɑlǝkiyɑ cɑɑ kɛlɛ Ɩtǝni, Ɩtǝni cɑɑ kɛlɛ Selɑ, Selɑ cɑɑ kɛlɛ Atɑyɑ. 27 Atɑyɑ cɑɑ kɛlɛ Ɩtɑŋ, Ɩtɑŋ cɑɑ kɛlɛ Simmɑ, Simmɑ cɑɑ kɛlɛ Simeyi. 28 Simeyi cɑɑ kɛlɛ Yɑhɑtɩ, Yɑhɑtɩ cɑɑ kɛlɛ Kɛɛsɔŋ, Kɛɛsɔŋ cɑɑ kɛlɛ Lefii.
29 Yonyoolɑɑ kpekǝle tooso nyǝntɛ nyʋɣʋ tʋ Melɑli lʋlʋɣʋ tʋ Ɩtɑŋ kɑ́ wɛnnɑ pɑ mpǝtǝŋ tɔɔ. Ɩtɑŋ cɑɑ kɛlɛ Kisi, Kisi cɑɑ kɛlɛ Apiti, Apiti cɑɑ kɛlɛ Mɑlukɩ. 30 Mɑlukɩ cɑɑ kɛlɛ Hɑsɑpiyɑ, Hɑsɑpiyɑ cɑɑ kɛlɛ Amɑsiyɑ, Amɑsiyɑ cɑɑ kɛlɛ Hilikiyɑ. 31 Hilikiyɑ cɑɑ kɛlɛ Amsi, Amsi cɑɑ kɛlɛ Pɑni, Pɑni cɑɑ kɛlɛ Semɛɛ. 32 Semɛɛ cɑɑ kɛlɛ Mɑlii, Mɑlii cɑɑ kɛlɛ Musi, Musi cɑɑ kɛlɛ Melɑli, Melɑli cɑɑ kɛlɛ Lefii.
33 Pɑ tɛɛtʋnɑɑ Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ kɑ́ lɑkɑɣɑnɑ tǝmɑ lɛnnɑ tǝnɑɣɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
34 Alɔŋ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ tǝmlɛ ntɛ́ tɔlɑ nɑ tulɑɑlʋnɑɑ pǝ kɔtɑsɩ lɑpʋ. Mpɛ pɑ tike pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ nɑ Ɩsɔ wontu kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑkɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩsɑɣɑtʋ tɑɣɑnʋɣʋ kɔtɑsɩ kɛ teitei ɩsɩɩ Ɩsɔ tǝmlɛ tʋ Moisi kɑ sɩɩʋ tɔ. 35 Alɔŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑɑ, Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pɛnhɑsɩ, Pɛnhɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Apisuwɑ. 36 Apisuwɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Puki. Puki pǝyɑlʋ kɛlɛ Usi, Usi pǝyɑlʋ kɛlɛ Selɑyɑ. 37 Selɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Melɑyɔtɩ, Melɑyɔtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Amɑliyɑ, Amɑliyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ahitupi. 38 Ahitupi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑtɔkɩ, Sɑtɔkɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ahimɑɑsɩ.
Lefii nyǝ́mɑ ɑcɑlɛɛ
39 Tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ wei ɩ tɑɑ Alɔŋ piitim nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɛ́ Kehɑtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔ pɑɑ wɛɛ tɔɣɔlɔ. Mpɛɣɛ pɑ tɔwɑ tɛtɛ nɑ pɑ́ cɑɑlɩ-wɛɣɛ pɑ tɛtʋ cɛlʋɣʋ. 40 Pɑ cɛlɑ-wɛɣɛ Yutɑ tɛtʋ ɩcɑtɛ Hepǝlɔŋ nɑ tǝ nɔnɔkilɑ tǝtiikile. 41 Amɑ Yefune pǝyɑlʋ Kɑlɛpʋ kɛ pɑɑ tɛmɑ cɛlʋɣʋ kɛ tɑwɑ tɑɑ ɑcɑlɛɛ nɑ pǝ hɑlǝmnɑɑ. 42-45 Alɔŋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ yʋlʋkʋlɑɑ tǝcɔɔsǝlɛnɑɑ nɑ pǝ nɔnɔkilɑ tǝtiikilenɑɑ mpɑ pɑɑ hikɑɑ tɔɣɔlɛ Hepǝlɔŋ, nɑ Lipinɑ, nɑ Yɑtii, nɑ Ɩsǝtemʋwɑ, nɑ Hileŋ, nɑ Tepii, nɑ Akɑŋ, nɑ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ. Pɛncɑmɛɛ kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ nyǝ́mɑ hǝlɑ ntɛ́ Kepɑ, nɑ Alemɛtɩ, nɑ Anɑtɔtɩ. A kpɛntɑ ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso.
46 Pɑ tɔwɑ tɛtɛ nɑ pɑ́ hɑ Kehɑtɩ lʋlʋŋ yǝlɑɑ lɛlɑɑ kɛ ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ wei tɔɣɔlɛ. Ɩfǝlɑyim, nɑ Tɑŋ, nɑ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ ŋku kʋ wɛnnɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ tɔ. 47 Nɑ Kɛɛsɔŋ lʋlʋŋ yǝlɑɑ nɑ́ɑ́ hiki ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso tɔtɔɣɔ Ɩsɑkɑɑ nyǝ́mɑ, nɑ Asɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Nɛfǝtɑli nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Pɑsɑŋ tɔ pɑ tɛtʋ tɑɑ. 48 Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ hɑ Melɑli lʋlʋŋ yǝlɑɑ kɛ ɑcɑlɛɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Lupɛŋ nyǝ́mɑ nɑ Kɑtɩ nyǝ́mɑ nɑ Sɑpulɔŋ nyǝ́mɑ pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ kɛ́ ɑ wɛɛ. 49 Lefii lʋlʋŋ nyǝ́mɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hɑwɑ ɑcɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ. 50 Tɛtɛ kɛ́ pɑ tɔwɑ nɑ pɑ́ tɑlǝnɑ Yutɑ nɑ Simiyɔŋ nɑ Pɛncɑmɛɛ pɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ ɑ tɔm pɑɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ.
51-55 Yʋlʋkʋlɑɑ tǝcɔɔsǝlɛnɑɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ Kehɑtɩ lʋlʋŋ yǝlɑɑ hikɑɑ tɔ ɑ hǝlɑ ntɔ. Ɩfǝlɑyim tɛtʋ tɑɑ nyǝ́mɑ ntɛ́ Sikɛm kɛ pulɑsɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ, nɑ Kesɛɛ nɑ Yɔkǝneyɑm nɑ Pɛtɛ-Holoŋ nɑ Ayɑlɔŋ, nɑ Kɑtɩ-Limɔŋ. Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ nyǝnɑ ntɛ́ Anɛɛ nɑ Pileyɑm. Acɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ kɛ pɑ́ cɛlɑ-wɛ.
56-61 Acɑlɛɛ nnɑ Kɛɛsɔŋ kpekǝle yǝlɑɑ hikɑɑ tɔɣɔlɔ, Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Kolɑŋ nɑ Asǝtɑlɔtɩ kɛ Pɑsɑŋ tɑɑ. Ɩsɑkɑɑ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Ketɛɛsɩ nɑ Tɑpǝlɑtɩ nɑ Lɑmɔtɩ, nɑ Anem. Asɛɛ tɛtʋ nyǝnɑ ntɛ́, Mɑsɑɑlɩ, nɑ Apǝtɔŋ, nɑ Hukɔkɩ, nɑ Lehopɩ. Nefǝtɑli tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Ketɛɛsɩ kɛ Kɑlilee tɑɑ nɑ Hɑmmɔŋ nɑ Kiliyɑtɑyim. Acɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ kɛ pɑ hɑwɑ.
62-66 Lefii tʋ Melɑli lʋlʋŋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ nɑ́ hikɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ tɔɣɔlɔ. Sɑpulɔŋ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Limmono nɑ Tɑpɔɔ. Lupɛŋ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ nnɑ ɑ wɛ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ kɛ Yeliko ɩsɛntɑɑ tɔɣɔlɛ. Pesɛɛ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ, nɑ Yɑhɑsɩ, nɑ ketemɔtɩ, nɑ Mefɑɑtɩ. Kɑtɩ tɛtʋ tɑɑ nyǝnɑ ntɛ́ Lɑmɔtɩ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɑɑ, nɑ Mɑhɑnɑyim nɑ Hɛsǝpɔŋ nɑ Yɑsɛɛ. Acɑlɛɛ ɑnɩ nɑ ɑ nɔnɔkilɑ hɑlǝmnɑɑ kɛ pɑ hɑwɑ.