7
Ɩsɑkɑɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
Apɑlʋpiyɑ liɣiti kɛ́ Ɩsɑkɑɑ lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ, Tolɑ, nɑ Pufɑ, nɑ Yɑsupi, nɑ Similoŋ. Tolɑ lʋlʋŋ nɑ pɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́, Usi, nɑ Lefɑyɑ, nɑ Yeliyɛlɩ, nɑ Yɑmɑyi, nɑ Ɩpǝsɑm, nɑ Semuwɛlɩ. Pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ pɑ yǝlɑɑ tɑɑ kɛ́. Nɑ pɑɑ wɛ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ nɑ nɑsǝtoso (22600) kɛ Tɑfiiti wɑɑtʋ tɑɑ. Usi pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩsǝlɑhiyɑ. Ɩsǝlɑhiyɑ pǝyɑlɑɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Sowɛɛlɩ, nɑ Ɩsiyɑ pɑɑ kɛ́ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Yoolɑɑ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɑ wɛ ɑpɑlɑɑ iyisi hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso (36000) kɛ́, nɑ pɑ fɑɣɑ-wɛ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nɑ pɑ tɛɛsɩ. Pǝyele pɑɑ wɛnɑ ɑlɑɑ nɑ piyɑ pɑɣɑlɛ kɛ́.
Ɩsɑkɑɑ kpekɑ yǝlɑɑ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑ hǝlɑ wɛ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (87000) kɛ́.
Pɛncɑmɛɛ nɑ Nɛfǝtɑli pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
Apɑlʋpiyɑ tooso kɛ Pɛncɑmɛɛ lʋlɑɑ. Mpɛɣɛlɛ Pelɑ, nɑ Pekɛɛ, nɑ Yetiyɑyɛlɩ. Pelɑ nɑ́ɑ́ wɛnɑ piyɑ kɑkpɑsɩ kɛ́. Mpɛɣɛlɛ, Ɩsǝpɔŋ, nɑ Usi, nɑ Usiyɛlɩ, nɑ Yelimɔtɩ, nɑ Ili. Pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́. Mpɛ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Nɑ pɑ hǝlɑ wɛ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ kɛ́ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi hiu nɑ nɑɑlɛ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti (22034). Pekɛɛ piyɑ ntɛ́, Semilɑ, nɑ Yowɑsɩ, nɑ Ɩliyesɛɛ, nɑ Ɩliyohenɑyi, nɑ Omili, nɑ Yelemɔtɩ, nɑ Apiyɑ, nɑ Anɑtɔtɩ, nɑ Alemɛtɩ. Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́. Mpɛ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Pɑ hǝlɑ wɛ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ kɛ́ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi hiu nɑ ŋmʋnʋɣʋ (20200). 10 Yetiyɑyɛlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pilehɑŋ. Pilehɑŋ piyɑ ntɛ́ Yewusi, nɑ Pɛncɑmɛɛ, nɑ Ɩhuti, nɑ Kenɑɑnɑ, nɑ Setɑŋ, nɑ Tɑɑsisi, nɑ Ahisɑhɑ. 11 Yɑyɛlɩ piyɑ mpɛ pɑ tǝnɑ, pɑɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́. Mpɛ pɑ pǝsǝnɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ nɑ pɑ tɑɑ kɑ wɛ yoolɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nɑ ŋmʋnʋɣʋ (17200). Nɑ pɑ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ pɑ́ yoo.
12 Iii*fɑ* pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Supim nɑ Hupim. Ahɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Husim. ɑ
13 Nɛfǝtɑli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yɑsiyɛlɩ, nɑ Kuni, nɑ Yesɛɛ, nɑ Sɑlum. Pilɑ sɑɑlǝnɑɑ ntɛ́.
Mɑnɑsee lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
14 Mɑnɑsee piyɑ ntɛ́ Asǝliyɛlɩ, nɑ Mɑkii. Mpɛɣɛ ɩ ɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ Silii tʋ lʋlɑ-ɩ. Ɩlɛnɑ Mɑkii nɑ́ɑ́ lʋlɩ Kɑlɑɑtɩ. 15 Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑkii cɑ́ɑ́ ɑlɑɑ kɛ Hupim nɑ Supim. Ɩ kɑ́ wɛnɑ neu kɛ́ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Mɑɑkɑ. Mɑkii kɑ́ wɛnɑ pǝyɑlʋ nɑɑlɛ nyǝŋ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Selofɑtɩ. Alʋpiyɑ kɛ Selofɑtɩ nɑ́ lʋlɑɑ. 16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑkii ɑlʋ Mɑɑkɑ tɑsɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ kɛ lʋlʋɣʋ nɑ ɩ́ yɑɑ-kɛ sɩ Pɛlɛsɩ. Ɩ tɑsɑ lɛŋkɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ yɑɑ kɛlɛ sɩ Sɛlɛsɩ. Ntɛnɑ Sɛlɛsɩ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ulɑm nɑ Lekem. 17 Ulɑm pǝyɑlʋ kɛlɛ Petɑŋ.
Mɑkii pǝyɑlʋ Kɑlɑɑtɩ wei ɩ kɛ́ Mɑnɑsee sɑɑlɩ tɔ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́.
18 Kɑlɑɑtɩ neu ɑlʋ nyǝŋ Hɑmmoleketɩ nɑ́ lʋlǝnɑ ntɛɣɛ Ɩsotɩ nɑ Apiyesɛɛ, nɑ Mɑlɑ. 19 Semitɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ahiyɑŋ, nɑ Sekem, nɑ Liki, nɑ Aniyɑŋ.
Ɩfǝlɑyim Lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
20 Ɩfǝlɑyim kʋlʋlɑɑ ntɛ́ Sutelɑ, nɑ Pelɛtɩ, nɑ Tɑhɑtɩ, nɑ Ɩlɑtɑ, nɑ Tɑhɑtɩ, 21 nɑ Sɑpɑtɩ, nɑ Sutelɑ. Ɩfǝlɑyim pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ ntɛ́ Ɩsɛɛ nɑ Ɩlɑtɩ. Mpɛ pɑɑ mɑɣɑsǝnɑ sɩ pɑ lɛɛkǝɣɩ Kɑtɩ hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ nyǝ́mɑ kɑlǝkǝŋ nɑ pɛlɛ pɑ́ kʋ-wɛ. 22 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩfǝlɑyim cɑɣɑ lǝyɑɣɑ nɑ pǝ́ leeli nɑ ɩ nyǝ́mɑ kɔɔ ɩ puɣusuɣu. 23 Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩ́ tɑsɑ ɩ ɑlʋ kɛ nyǝm nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ hɑ-kɛ sɩ Peliyɑ*fɑ*. Mpi tɔ, ɩ tǝyɑɣɑ kɑ wɛ wɑhɑlɑ tɑɑ kɛ́. ɑ 24 Ɩ lʋlɑ ɑlʋpǝyɑɣɑ tɔtɔ, pɑ́ yɑɑ-kɛ sɩ Selɑ. Nkɛ kɑ́ ŋmɑnɑ Pɛtɩ-Holoŋ ɩsɔtɑɑ nɑ pǝtɛɛ nɑ Usɑŋ-Selɑ. 25 Peliyɑ kʋlʋlɑɑ ntɛ́ Lefɑ, nɑ Lesɛfɩ, nɑ Telɑ, nɑ Tɑhɑŋ, 26 nɑ Lɑtɑŋ, nɑ Amihuti, nɑ Ɩlisɑmɑ, 27 nɑ Nuŋ, nɑ Yosuwee.
28 Acɑlɛɛ nnɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ hikɑɑ sɩ pɑ́ cɑɣɑ tɔɣɔlɛ Petɛɛlɩ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ. Nɑ Nɑɑlɑŋ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ, nɑ Kesɛɛ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ nɑ ilim tǝtʋlɛ tɔɔ. Nɑ Sikɛm, nɑ Ayɑ pǝ hɛkʋ tɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ.
29 Mɑnɑsee lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɑcɑlɛɛ ntɛ́ Pɛtɩ-Seyɑŋ, nɑ Tɑɑnɑkɩ, nɑ Mekito, nɑ Tɔɔɔ, nɑ pǝ cɔlɔ ɑcɑlɛɛ.
Yɑkɔpʋ pǝyɑlʋ Yosɛɛfʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ɑcɑlɛɛ ntɛ́.
Asɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
30 Asɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ɩmǝnɑ, nɑ Ɩsefɑ, nɑ Ɩsefi, nɑ Peliyɑ. Pɑ neu ɑlʋ nyǝŋ ntɛ́ Selɑ. 31 Peliyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Hepɛɛ nɑ Mɑlǝkǝyɛlɩ. Mɑlǝkǝyɛlɩ ŋmɑnɑ Piisɑyitɩ ɩcɑtɛ. 32 Hepɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yɑfǝlɛtɩ, nɑ Semɛɛ, nɑ Hotɑm, nɑ pɑ neu ɑlʋ nyǝŋ Suwɑ. 33 Yɑfǝlɛtɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pɑsɑkɩ, nɑ Pimɑlɩ, nɑ Asefɑtɩ. 34 Semɛɛ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ahi, nɑ Lokɑ, nɑ Hupɑ, nɑ Alɑm. 35 Ɩ neu Hotɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sofɑ, nɑ Ɩmǝnɑ, nɑ Selɛsɩ, nɑ Amɑlɩ. 36 Sofɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Suwɑ, nɑ Hɑɑnefɛɛ, nɑ Suwɑɑlɩ, nɑ Peeli, nɑ Ɩmǝlɑ. 37 Pesɛɛ, nɑ Hotɩ, nɑ Sɑmmɑ, nɑ Silesɑ, nɑ Ɩtǝlɑŋ, nɑ Peelɑ. 38 Ɩtǝlɑŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yefune, nɑ Pisepɑ, nɑ Ɩlɑ.
39 Ullɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Alɑ, nɑ Hɑnǝyɛlɩ, nɑ Lisiyɑ.
40 Asɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ ntɛ́ pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ. Pɑɑ kɛ́ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kʋpɑmpɑmɑ kɛ́, nɑ pɑ́ wɛnɑ kpelikpekɑ. Pɑ ŋmɑɑ pɑ hǝlɑ kɛ yoolɑɑ kʋkɑlʋɣʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ sɩ pɑ tɑɑ wɛ yoolɑɑ yʋlʋnyɔɔŋ iyisi hiu nɑ nɑɑtoso (26000).
ɑ 7:12 Iii: Pǝ cɑɣɑ ɩsɩɩ yʋlʋ kʋlʋm ɩnǝɣɩ pɑ yɑɑ sɩ Ili kɛ Kʋtɔɔsʋtʋ I 7:7 tɑɑ. ɑ 7:23 Peliyɑ: Peliyɑ hǝtɛ hʋwɛɛ ntɛ sɩ: Ɩ tǝyɑɣɑ wɛ wɑhɑlɑ tɑɑ.