8
Pɛncɑmɛɛ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ hǝlɑ
Pɛncɑmɛɛ pǝyɑlɑɑ kɑ wɛ kɑkpɑsɩ kɛ́. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Pelɑ, Pelɑ wɑɑlɩ kɛ́ Asǝpɛɛlɩ, Asǝpɛɛlɩ wɑɑlɩ kɛ́ Alɑ, Alɑ wɑɑlɩ kɛ́ Nohɑ, Nohɑ wɑɑlɩ kɛ́ Lɑfɑ. Pelɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Atɑɑ, nɑ Kelɑɑ, nɑ Apihutɩ. Nɑ Apisuwɑ, nɑ Nɑɑmɑŋ, nɑ Ahowɑ, nɑ Kelɑɑ, nɑ Sefufɑŋ, nɑ Hulɑm.
Ɩhutɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kepɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ tɛɛsɩ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ ponɑ-wɛɣɛ Mɑnɑhɑtɩ nɑ toŋ. Pɑ hǝlɑ ntɛ́, Nɑɑmɑŋ, nɑ Ahiyɑ, nɑ Kelɑɑ. Usɑ nɑ Ahihuti pɑ cɑɑ kɛlɛ Kelɑɑ. Ɩnɩ ɩ tiikinɑ-wɛɣɛ pɑ kuuu wɑɑtʋ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑlɑyim tɔɣɔnɑ ɩ ɑlɑɑ nɑɑlɛ, Husim, nɑ Pɑɑlɑ. Pǝ wɑɑlǝɣɩ ɩ kpɑɣɑ Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ɑlʋ lɛlʋ, pɑ yɑɑ-ɩ sɩ Hotɛsɩ. Ɩ́lɛ́ ɩ lʋlʋnɑ Yopɑpɩ, nɑ Sipiyɑ, nɑ Mesɑ, nɑ Mɑlǝkɑm, 10 nɑ Yewusɩ, nɑ Sɑkiyɑ, nɑ Miimɑ. Ɩ pǝyɑlɑɑ pǝsǝnɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. 11 Sɑlɑyim ɑlʋ Husim kɑ lʋlɑ-ɩ piyɑ nɑɑlɛɣɛ kɑncɑɑlɑɣɑ kɛ́. Mpɛɣɛlɛ, Apitupɩ, nɑ Ɩlǝpɑɑlɩ. 12 Ɩlǝpɑɑlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Hepɛɛ, nɑ Misɑm, nɑ Semɛtɩ. Semɛtɩ ŋmɑnɑ Ono, nɑ Lotɩ pǝ ɑcɑlɛɛ nɑ pǝ cɔlɔ nyǝnɑ.
13 Ḿpʋ́ɣʋ́ Ayɑlɔŋ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ Peliyɑ, nɑ Semɑ pɑ tɔɣɔnɑ Kɑtɩ nyǝ́mɑ. 14-16 Peliyɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Ahiyo, nɑ Sɑsɑkɩ, nɑ Yelemɔtɩ, nɑ Sepɑtiyɑ, nɑ Alɑtɩ, nɑ Ɩtɛɛ, nɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Ɩsepɑ, nɑ Yohɑ.
17-18 Ɩlǝpɑɑlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sepɑtiyɑ, nɑ Mesulɑm, nɑ Hisǝki, nɑ Hepɛɛ, nɑ Ɩsemelɑyi, nɑ Ɩsǝliyɑ, nɑ Yopɑpɩ.
19-21 Simeyi pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Yɑkim, nɑ Sikǝli, nɑ Sɑpǝti, nɑ Ɩliyenɑyi, nɑ Siletɑyi, nɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Atɑyɑ, nɑ Pelɑyɑ, nɑ Similɑtɩ.
22-25 Sɑsɑkɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Ɩsepɑŋ, nɑ Ɩpɛɛ, nɑ Ɩliyɛlɩ, nɑ Apǝtɔŋ, nɑ Sikǝli, nɑ Hɑnɑŋ, nɑ Hɑnɑniyɑ, nɑ Ɩlɑm, nɑ Anetotiyɑ, nɑ Ɩfǝteyɑ, nɑ Penuwɛlɩ.
26-27 Yelowɑm pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sɑmeselɑyi, nɑ Sehɑliyɑ, nɑ Atɑliyɑ, nɑ Yɑlesiyɑ, nɑ Ɩliyɑ, nɑ Sikǝli.
28 Pɑ kpekɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ pǝ kɛɛsǝnɑ pɑ wɑɑtʋnɑɑ, nɑ pɑ́ wɛ Yosɑlɛm tɑɑ.
29 Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ ŋmɑlʋ nɑ ɩ ɑlʋ Mɑɑkɑ pɑɑ cɑɣɑ Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ ntɛ́ tǝ tɑɑ kɛ́. 30 Ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ hǝtɛ ntɛ́ Apǝtɔŋ. Ɩ pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ hǝlɑ ntɛ́ Suuu, nɑ Kisi, nɑ Pɑɑlɩ, nɑ Nɑtɑpɩ, 31 nɑ Ketɔɔ, nɑ Ahiyo, nɑ Sekɛɛ, 32 nɑ Mikǝlɔtɩ. Simɑ cɑɑ kɛlɛ. Pɑnɛ ɩnɩ pɑ cɑɣɑ pɑ nyǝ́mɑ kiŋ kɛ Yosɑlɛm kɛ́ ɩsɩɩ pɑ tɛɛtʋnɑɑ.
Sɑyuli lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ I 9:39-44)
33 Nɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Kisi, nɑ Kisi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑyuli. Sɑyuli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sonɑtɑŋ, nɑ Mɑlǝkisuwɑ, nɑ Apinɑtɑpɩ, nɑ Ɩsepɑɑlɩ. 34 Sonɑtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Melipɑɑlɩ. Melipɑɑlɩ nyǝŋ ntɛ́ Mikɑ. 35 Mikɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pitɔŋ, nɑ Melɛkɩ, nɑ Tɑleyɑ, nɑ Ahɑsɩ. 36 Ahɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yowɑtɑ. Yowɑtɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Alemɛtɩ, nɑ Asǝmɑfɛtɩ, nɑ Simili. Simili pǝyɑlʋ kɛlɛ Mosɑ. 37 Mosɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pineyɑ, Pineyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lɑfɑ, Lɑfɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑɑ, Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɛɛlɩ. 38 Asɛɛlɩ pǝyɑlɑɑ wɛ nɑɑtoso, pɑ hǝlɑ ntɛ́ Asǝlikɑm, nɑ Pokulu, nɑ Ɩsǝmɑyɛlɩ, nɑ Seyɑliyɑ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Hɑnɑŋ. 39 Asɛɛlɩ neu ntɛ́ Ɩsɛkɩ. Ɩsɛkɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ ntɛ́ Ulɑm, nɑɑlɛ nyǝŋ ntɛ́ Yewusi, tooso nyǝŋ ntɛ́ Ɩlifelɛtɩ. 40 Ulɑm pǝyɑlɑɑ kɛ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́ nɑ tɔtɔlɑɑ. Pɑ wɛnɑ piyɑ nɑ sɑɑlǝnɑɑ kɛ sɔsɔm. Pɑ tǝnɑ pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ (150).
Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ tɑɑ kɛ́ pɑ tǝnɑ ɩsǝntɔ pɑ wɛɛ.