9
Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ hǝlɑ kɛ pɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ ɩsɩɩ pɑ kpekɑ tǝŋɑ tǝmɑ tɔ.
Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tɔm
Yutɑ nyǝ́mɑ wɑkǝlǝnɑ Ɩsɔ, ɩlɛnɑ Pɑpiloni nyǝ́mɑ kuu-wɛ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ yem, nɑ kɔtǝlɑɑ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝmlɑtɑɑ cɑɑlǝnɑ mǝlʋɣʋ kɛ pɑ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ mʋ pɑ tɛtʋnɑɑ.
Yutɑ nyǝ́mɑ, nɑ Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ, nɑ Ɩfǝlɑyim nyǝ́mɑ, nɑ Mɑnɑsee nyǝ́mɑ tɑɑ yǝlɑɑ mǝlǝnɑ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ.
Yutɑ kpekǝle tʋ Utɑyi kɑ wɛɛ, Utɑyi cɑɑ kɛlɛ Amihuti, Amihuti cɑɑ kɛlɛ Omili, Omili cɔsɔ kɛlɛ Imili, Imili cɔsɔ cɔsɔ kɛlɛ Pɛlɛsɩ kpekǝle tʋ Pɑni. Selɑ kpekǝle tʋ Asɑyɑ wei ɩ kɛ́ pɑ lʋlʋɣʋ kɑncɑɑlɑɣɑ pǝyɑɣɑ tɔ ɩ́ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ pɑɑ wɛɛ. Nɑ kpekǝle ntɛ́ tǝ tʋ Yeuwɛlɩ kɑ wɛɛ tɔtɔ. Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ Yosɑlɛm tɔ pɑɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ nɑɑnʋwɑ (690).
Pɛncɑmɛɛ kpekǝle tɑɑ tʋ Sɑlu kɑ wɛɛ. Sɑlu ɩnɩ ɩ cɑɑ kɛlɛ Mesulɑm. Mesulɑm cɑɑ kɛlɛ Hotɑfiyɑ, Hotɑfiyɑ cɔsɔ kɛlɛ Hɑsenuwɑ. Nɑ Yelowɑm pǝyɑlʋ Ɩpǝneyɑ, nɑ Usi pǝyɑlʋ Ɩlɑ. Mikili sɑɑlɩ kɛlɛ. Nɑ Sefɑtiyɑ pǝyɑlʋ Mesulɑm, Lewɛlɩ sɑɑlɩ kɛlɛ. Pǝ́cɔ́ Ɩpǝnɑ sɑɑlɩ kʋlɛlʋɣʋ tɔtɔɣɔlɛ. Pɑ tǝnɑ pɑɑ kɛ́ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɛ́. Pɛncɑmɛɛ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Yosɑlɛm tɔ pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso (956).
10 Kɔtǝlɑɑ looŋɑ tɑɑ nyǝ́mɑ ntɛ́ Yetɑyɑ, nɑ Yoyɑlipɩ, nɑ Yɑkɛŋ, 11 nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ pɑɑsǝnlʋ Asɑliyɑ. Asɑliyɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Hilikiyɑ, nɑ Mesulɑm, nɑ Sɑtɔkɩ, nɑ Melɑyɔtɩ, nɑ Ahitupi, 12 nɑ Atɑyɑ. Atɑyɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Yelowɑm, nɑ Pɑsehuu, nɑ Mɑlǝkiyɑ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ tɔtɔɣɔ Mɑsɑyi. Mɑsɑyi cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Atiyɛlɩ, nɑ Yɑselɑ, nɑ Mesulɑm, nɑ Mesilemitɩ, nɑ Ɩmɛɛ. 13 Nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ kɔtǝlɑɑ lɛlɑɑ nɑ pɑ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ. Pɑ wɛ yʋlʋnyɔɔŋ iyɑɣɑ nɑ nɑsǝtoso nɑ nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩtoso (1760). Pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑ kɛ́ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ kɛ́, nɑ pɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ.
14 Lefii nyǝ́mɑ looŋɑ tɑɑ tʋ ntɛ́ Semɑyɑ, nɑ ɩ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Hɑsupɩ, nɑ Asǝlikɑm, nɑ Melɑli kpekǝle tʋ Hɑsɑpiyɑ. 15 Nɑ pǝ́ kɑɑsɩ tɔtɔɣɔ Pɑkǝpɑkɑɑ, nɑ Hɛlɛsɩ, nɑ Kɑlɑlɩ, nɑ Mɑtɑniyɑ. Mɑtɑniyɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́ Mikɑ, nɑ Sikǝli, nɑ Asɑfɩ. 16 Ɩlɛnɑ pǝ́ kɑɑsɩ tɔtɔɣɔ Opɑtiyɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɔsɔnɑɑ Semɑyɑ, nɑ Kɑlɑlɩ, nɑ Yetutuŋ. Nɑ Asɑ pǝyɑlʋ Pelekiyɑ, wei ɩ kɛ́ Ɩlǝkɑnɑ sɑɑlɩ, nɑ ɩ́ wɛ hɔɣɔlʋɣʋ ŋku kʋ tɑmsǝnɑ Netofɑ ɩcɑtɛ tɔ kʋ tɑɑ tɔ.
17 Nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ tɑɑ kɑ wɛ nyʋɣʋ tʋ Sɑlum nɑ ɩ newɑɑ Akupi, nɑ Tɑlǝmɔŋ, nɑ Ahimɑŋ. 18 Pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ lɑkǝnɑ tǝmlɛ kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ kɛ wulɑʋ nɔnɔɣɔ ŋkɑ kɑ wɛ ilim tǝlɩɩlɛ tɔ. Pɑ cɔsɔnɑɑ kɑ tɑŋɑɣɑnɑ Lefii nyǝ́mɑ tǝsikile nɔnɔɔsɩ. 19 Kolee pǝyɑlʋ Sɑlum, Apiyɑsɑfɩ sɑɑlɩ wei ɩ kɛ́ Kolee sɑɑlɩ kʋlɛlʋɣʋ tɔ, nɑ Kolee ɩnɩ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ pɑ́ feŋɑɣɑnɑ tǝsulle nɔnɔɣɔ ɩsɩɩ pɑ cɔsɔnɑɑ kɑ́ feŋuɣu Tɑcɑɑ yǝlɑɑ tǝsikile tɔ. 20 Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ Pɛnhɑsɩ kɑ kɛnɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ lɔŋ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ́ wɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́. 21 Meselemiyɑ pǝyɑlʋ Sɑkɑlɩ kɑ kɛnɑ tǝsulle nɔnɔɣɔ tɑŋlɑɑ tɑɑ lɛlʋ tɔtɔ.
22 Nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ mpɑ pɑɑ lǝsɑɑ tɔ pɑ kpɛntɑ yʋlʋnyɔɔŋ ŋmʋnʋɣʋ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ (212). Pɑɑ ŋmɑɑwɑ pɑ hǝlɑ kɛ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́. Nɑ Tɑfiiti nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Sɑmiyɛɛlɩ pɑ lɑpǝnɑ-wɛɣɛ nɑɑni nɑ pɑ́ tʋ-wɛɣɛ tǝmɑ ɑnɩ. 23 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔkɑ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɔsɩ tɑŋʋɣʋ tǝmlɛ nɑ pɑ́ tɛlǝsǝɣɩ tǝmɑ.
24 Ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɔŋkɔmǝŋ liɣiti nɔnɔɔsɩ tɔɔ. Pɑɑ ilim tǝlɩɩlɛ hɔɣɔlʋɣʋ nɑ pǝ tǝtʋlɛ nyǝŋkʋ, nɑ pǝ ntɔɣɔŋ nyǝŋkʋ nɑ pǝ mpǝtǝŋ nyǝŋkʋ. 25 Tɑŋlɑɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ wɛ pɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ kɛɛsǝɣɩ nɑ pɑ́ kɔŋ wɑɑtʋ wɑɑtʋ nɑ pɑ́ sɔɔsǝɣɩ pɑ tɔɔ nɑ pɑ́ sǝŋnɑ-wɛɣɛ tɑŋʋɣʋ kɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ mpɔɣɔlɑɣɑ. 26 Tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ liɣiti kɑ wɛ tɑm kɛ́ tǝtɑŋlɛ. Mpɛɣɛlɛ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluŋ lɛlǝŋ nɑ pǝ kpɑncooŋ tɔ. 27 Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kiŋ kɛ pɑ hǝntɑɣɑ. Mpi tɔ, mpɛ pɑ feŋiɣinɑ-tɛ nɑ pɑ́ tʋlǝɣɩ tǝ nɔnɔɔsɩ kɛ pɑɑ tɑnɑŋ ŋku.
28 Lefii tɑŋlɑɑ lɛlɑɑ tǝmlɛ ntɛ́ Ɩsɔ sɛɛʋ wontu nti pɑ kɔŋɑɣɑnɑ nɑ nti pɑ kpɑkɑɣɑɑ tɔ tǝ kɑlʋɣʋ. 29 Lɛlɑɑ pɑɑsɑɣɑnɑ nyɑnɑsɩ kʋkɑɑsɑsɩ nɑ kɔtɑɣɑ wontu nɑ mʋlʋm nɑ sʋlʋm nɑ nim nɑ tulɑɑlʋnɑɑ pǝ tɔm. 30 Amɑ kɔtǝlɑɑ tike sitɑɣɑnɑ tulɑɑlʋnɑɑ.
31 Kolee kpekǝle tʋ Lefii tʋ Sɑlum pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Mɑtitiyɑ kɛlɛ tɔɣɔnɑɣɑ kʋhɑʋ kɑkɑlɑsɩ tʋlʋ. 32 Kehɑtɩ kpekǝle tɑɑ Lefii nyǝ́mɑ lɛlɑɑ tʋkɑɣɑnɑ kɔtɑɣɑ potopotonɑɑ, mpɑ pɑ hɑɑkɩ Ɩsɔ kɛ́ pɑɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ ŋku tɔ.
33 Lefii lʋlʋɣʋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ pɑɑsɑɣɑnɑ yontu tɔ pɑ tɛɛsɩ kɑ wɛ Yutɑ nyǝ́mɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluŋ lɛlǝŋ tɑɑ kɛ́. Pɑ fɛɩnɑ tǝmlɛ lɛntɛ. Mpi tɔ, ilim nɑ ɑhoo kɛ pɑ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ.
34 Lefii lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ ntɛ́ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑ wɑɑtʋnɑɑ, nɑ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ pɑ́ɑ́ wɛɛ.
Sɑyuli tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ
(Kʋtɔɔsʋtʋ I 8:29-38)
35 Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ ŋmɑlʋ Yeiyɛlɩ nɑ ɩ ɑlʋ Mɑɑkɑ pɑɑ cɑɣɑ Kɑpɑwɔŋ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́. 36 Ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ hǝtɛ ntɛ́ Apǝtɔŋ. Ɩ pǝyɑlɑɑ lɛlɑɑ ntɛ́ Suuu, nɑ Kisi, nɑ Pɑɑlɩ, nɑ Nɛɛ, nɑ Nɑtɑpɩ, 37 nɑ Ketɔɔ, nɑ Ahiyo, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Mikǝlɔtɩ. 38 Simɑm cɑɑ kɛlɛ Mikǝlɔtɩ. Pɑnɛ ɩnɩ pɑ cɑɣɑ pɑ nyǝ́mɑ kiŋ kɛ́ Yosɑlɛm kɛ́, ɩsɩɩ pɑ kpekɑ yǝlɑɑ.
39 Nɛɛ pǝyɑlʋ kɛlɛ Kisi, Kisi pǝyɑlʋ kɛlɛ Sɑyuli, Sɑyuli pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Sonɑtɑŋ, nɑ Mɑlǝkisuwɑ, nɑ Apinɑtɑpɩ, nɑ Ɩsepɑɑlɩ. 40 Sonɑtɑŋ pǝyɑlʋ kɛlɛ Melipɑɑlɩ, Melipɑɑlɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Mikɑ. 41 Mikɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Pitɔŋ, nɑ Melekɩ, nɑ Tɑleyɑ. 42 Ahɑsɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yɑyelɑ, Yɑyelɑ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mosɑ 43 nɑ Mosɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Pineyɑ, Pineyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Lefɑyɑ, Lefɑyɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Ɩlɑsɑɑ, Ɩlɑsɑɑ pǝyɑlʋ kɛlɛ Asɛɛlɩ. 44 Asɛɛlɩ pǝyɑlɑɑ wɛ nɑɑtoso. Pɑ hǝlɑ ntɛ Asǝlikɑm, nɑ Pokulu, nɑ Ɩsǝmɑyɛlɩ, nɑ Seyɑliyɑ, nɑ Opɑtiyɑ, nɑ Hɑnɑŋ.
ƖSƐƔƐLƖ WULAƲ TAFIITI TƆM