2
Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ
Tɔʋ, kɑncɑɑlɑɣɑ ɩlɛ, nti mɑ tʋɣɩ-mɛ sɩ ɩ́ lɑ tɔɣɔlɛ sɩ ɩ́ tɛkǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ niŋ kɛ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ-ɩ pɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ wiikinɑ-ɩ pɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ sɛɛkɩ-ɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ pɑ tɔɔ. Ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ kɛ́ ɑwulɑɑ sɔsɑɑ nɑ toŋtʋnɑɑ tǝnɑ tɔɔ, ɩlɛnɑ tǝ́ pǝsɩ nɑ tǝ́ cɑɣɑ tǝpɑmm nɑ ɑlɑɑfǝyɑ nɑ tǝ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ nyǝntʋ kɛ teu, nɑ tǝ́ tɔkɑ tɑ́ yɑɑsi kʋpɑŋ. Nti tǝ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ kɛ́ tɑ́ Yɑtʋ Ɩsɔ luɣu tɛɛ nyǝntʋ nɑ tǝ wɛ-ɩ teu tɔɣɔlɛ. Ɩnɩ ɩ cɑɑnɑ sɩ pǝ́ yɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nyɔɔŋ, nɑ pǝ́ lɑ́ nɑ pɑ́ nyɩ tɑmpɑnɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ kʋlʋm tike tǝkoŋ wɛnnɑ, nɑ Ɩsɔ nɑ yǝlɑɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ sǝnlʋ kɛ kʋlʋm kɛ́, ɩnǝɣǝlɛ yʋlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Yesu Kilisiti tɔ. Ɩ́lɛ́ ɩ hɑnɑ ɩ tɩ nɑ ɩ́ fɛlɩ nɑ pǝ́ cɛ yǝlɑɑ kɛ pɑ yomle. Wɑɑtʋ wei pɑɑ tʋwɑ tɔɣɔ ɩ kɔmɑ, nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ sɩ tɑmpɑnɑ Ɩsɔ cɑɑ kɛ́ sɩ pǝ́ yɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nyɔɔŋ. Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ kpɑ-m pǝ tɔm heellu nɑ tillu, nɑ pǝ́ tʋ-m sɩ mɑ́ sɛɣɛsǝɣɩ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔɣɔ Ɩsɔ sɛɛʋ mpɑɑʋ nɑ tɑmpɑnɑ pǝ tɔm. Tɑmpɑnɑ kɛ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ, mɑɑ looliɣi.
Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ cɑɑ sɩ pɑɑ timpiɣi ɑpɑlɑɑ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ, pɑ́ tiɣisi Ɩsɔ kɛ́ niŋ, nɑ pɑ́ sǝlǝmǝnɑ lotu kʋlʋmtʋ, nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ yɑɑ yoou ɩ́ tɑɑ wɛɛ.
Mɑ cɑɑ tɔtɔ sɩ ɑlɑɑ ɩ́ tɔɣɔlǝɣɩ pɑ wontu kɛ ɩsǝnɑ pǝ mʋnɑ pɑ́ tɔɣɔlǝɣɩ tɔ, pɑ́ tɑɑ lɑ ɩsǝcɑʋ nɑ pɑ́ suli mpǝle tɛlǝsʋɣʋ. Pɑ́ tɑɑ tiɣiliɣinɑ nyɔɔsɩ tɑɣɑnʋɣʋ kɑtɑtǝlɑɣɑ, yɑɑ wʋlɑnɑɑ nɑ lɩɩtʋ pǝ tʋɣʋ, yɑɑ liɣitee pɔɔŋ tɔɣɔlʋɣʋ sɩ pɑ́ te. 10 Amɑ lɑkɑsɩ kʋpɑŋsɩ kɛ pɑɑ tiɣilinɑ ɩsɩɩ lɑkɑsɩ nsiwɛ sɩ mʋŋnɑ ɑlɑɑ mpɑ pɑ tɔŋ sɩ pɑ seeki Ɩsɔ tɔ. 11 Ye pɑ sɛɣɛsǝɣɩ, pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɑlʋ ɩ́ su nɑ ɩ́ pɑsɑ ɩ tǝɣɩ teu nɑ ɩ́ nɩɩkɩ sɛɣɛsʋɣʋ. 12 Mɑ tɑ hɑ ɑlʋ kɛ nɔɣɔ sɩ ɩ́ sɛɣɛsɩ yɑɑ ɩ́ kpiliki ɑpɑlʋ kɛ pʋlʋpʋ tɑɑ. Amɑ pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ su. 13 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Atɑm kɛ pǝ cɑɑlǝnɑ ŋmɑʋ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pǝ ŋmɑ Ɩfɑ. 14 Pǝ tɑɣɑ Atɑm kɛ pǝ puɣusɑɑ. Amɑ ɑlʋ kɛ pǝ puɣusɑɑ nɑ ɩ́ kisi Ɩsɔ nɔɣɔ tɑɑ nyǝntʋ kɛ nɩɩnɑʋ. 15 Ye pɑ tɛŋ pɑ tɑɑ nɑ Ɩsɔ nɑ pɑ́ sɔɔlǝɣɩ yǝlɑɑ nɑ pɑ yɑɑsi mɑ́ɣɑ́ Ɩsɔ, nɑ pɑɑ lɑkɩ ɩsǝcɑʋ nɑ pɑ́ tɔkɑ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm, ɩlɛ pɩɩ yɑ pɑ nyɔɔŋ nɑ pɑ piyɑ lʋlʋɣʋ tɑɑ.