3
Ɩsɔ yǝlɑɑ kpekǝle sɔsɑɑ kpɑʋ
Tɔm nti tǝ kɛ́ tɑmpɑnɑ nyǝntʋ tǝkelekele tɔɣɔlɛ sɩ, ye yʋlʋ cɑɑ ɩ́ lɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ kpekǝle sɔsɔ pǝ kɛ́ tǝmlɛ kʋpɑntɛ kɛ́. Wei ɩ kiŋ pɑ kɑɑ nɑ kɑwɑliyɑ nɑkǝlɩ tɔ ɩnɩ ɩ kɑ́ tɔɣɔnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔntʋ. Nɑ ɑlʋ kʋlʋm kɛ pʋntʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ wɛɛnɑ. Ɩ kɑ́ kpɑɑkɩ ɩ tǝɣɩ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ, nɑ ɩ́ wɛɛ lǝmɑɣɑsɛɛ tʋ nɑ wei ɩ nyǝmɑ́ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɣɑnʋɣʋ kɛ teu tɔ. Ɩ kɑ́ wɛɛ wei ɩ nyǝmɑ́ mʋʋllɛ lɑpʋ tɔ, nɑ ɩ pǝsǝɣɩ sɛɣɛsʋɣʋ. Ɩ kɑɑ wɛɛ sʋlʋnyɔɔlʋ yɑɑ mʋsʋŋ tʋ. Amɑ ɩ kɑ́ wɛɛ tǝpɑmm kɛ́, nɑ ɩ́ wɛnɑ yǝllɛ. Ɩ kɑɑ wɛɛ pɔɣɔlɑɣɑ nyǝnlʋ. Ɩ kɑ́ wɛɛ wei ɩ pɑɑsɑɑ nɑ ɩ́ pǝsɑ ɩ tǝyɑɣɑ kɛ teu teu, nɑ ɩ́ mǝŋnɑ ɩ piyɑ kɛ ɩ nɔɔhɛɛ tɛɛ nɑ sɩ nɩɩkǝnɑ-ɩ nɑ sɩ nyɑŋnɑ-ɩ teu tɔ. Mpi tɔ, ye yʋlʋ tɑ pǝsɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tǝyɑɣɑ, ɩsǝnɑɣɑ ɩ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekǝle? Ye pʋntʋ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlʋ kʋfɑlʋ pǝ kɑɑ lɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ kɑ́ kɔɔ kɛ́ nɑ ɩ́ sɑŋ ɩ tɩ nɑ ɩ tɔm nɑnɑ sǝpʋ ɩsɩɩ Ɩlɔɣɔʋ nyǝntʋ kɑ lɑpʋ tɔ. Ɩ kɑ́ wɛɛ wei ɩ kʋpɑntʋ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ sɑmɑ tɔ, pǝ́cɔ́ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pɑ́ footiɣi-ɩ, nɑ ɩ́ kɔɔ ɩ́ nɑnɑ Ɩlɔɣɔʋ nyǝpǝtʋ tɑɑ kɛ́ tiiu.
Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tɑɑ tǝmɑ lɑtɑɑ
Mpɑ mpɑ pɑ lɑkɩ tǝmɑ kɛ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tɑɑ tɔ pɑɑ wɛɛnɑ yɑɑsi kʋpɑŋ kɛ mpʋ tɔtɔɣɔ. Pɑ kɑɑ wɛɛ ɑtɑɑ nɑ ɑ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, pɑ kɑɑ wɛɛ sʋlʋnyɔɔlɑɑ, yɑɑ mpɑ pɑ muɣuliɣi sɩ pɑ́ hiki liɣitee tɔ. Pɑɑ wɛɛ mpɑ pɑ tǝŋǝɣǝnɑ lɑɑkɑlɩ kʋpɑŋ kɛ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ tɔɔ Ɩsɔ kulɑɑ tɔ. 10 Pɑ́ mɑɣɑsɩ-wɛ nɑ pǝ́cɔ́, ye pɑ tɑ nɑ ɩsɑɣɑtiyɑ nɑkǝlǝɣɩ pɑ kiŋ ɩlɛ pɑ sʋʋ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tǝmlɛ lɑpʋ tɑɑ. 11 Pɑ ɑlɑɑ tɔtɔ kɑ́ wɛɛnɑ yɑɑsi kʋpɑŋ, pɑ kɑɑ cɑkǝnɑ yǝlɑɑ. Pɑɑ kpɑɑkɩ pɑ tɩ nɑ pɑ́ wɛɛ kʋpɑmɑ kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. 12 Wei ɩ lɑkɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tǝmlɛ tɔ ɩ kɑ́ wɛɛnɑ ɑlʋ kʋlʋm kɛ́, nɑ ɩ kɑ́ wɛɛ wei ɩ pɑɑsɑɑ nɑ ɩ́ pǝsɑ ɩ piyɑ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ kɛ teu teu tɔ. 13 Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tǝmlɛ lɑtɑɑ mpɑ pɑ lɑpɑ pɑ tǝmɑ kɛ teu tɔ, pɑ nyɔɔŋ kʋlǝɣɩ kɛ́. Nɑ pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ yɔɣɔtɩ tɑ́ nɑ Yesu Kilisiti tɑ́ kpɛntʋɣʋ lɑpɑ nɑ tǝ́ wɛ Ɩsɔ sɛɛʋ mpi pǝ tɑɑ tɔ pǝ tɔm nɑ pɑɑ nyɑŋnɑ pʋlʋ.
Sɔsɔɔntʋ nti pǝ ŋmɛsɑɑ tɔ
14 Mɑ ŋmɑɑkɩ-ŋ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ nɑ mɑ́ tɛɛlǝɣɩ kɛ́ sɩ mɑɑ kɔɔ nɔɔnɔɔ nɑ mɑ́ nɑ-ŋ. 15 Amɑ ye pǝ kɔmɑ nɑ n tɑ nɩɩ mɑ tɑŋ, ɩlɛ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑɑ kɛɛsǝnɑ-ŋ yɑɑsinɑɑ mpɑ n kɑ tɔkɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekɑ tɑɑ tɔ. Weesuɣu Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ kite nte tǝ tɔɔ tɑmpɑnɑ sǝŋɑɑ nɑ pǝ́ tɔkɑ-yɛɣɛ teu tǝkpɑ tɔɣɔ mɑ tɔŋ. 16 Amɑ tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ tɑ́ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ wɛ piti kɛ́ teu kɛ́, yʋlʋ ɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ kpɛɛsɩ tǝlɛ.
Ɩ kɔmɑ tɔ yʋlʋwɛɛtʋ kɛ ɩ wɛnɑ.
Feesuɣu nɑ́ hʋlǝnɑ sɩ ɩ kɛ́ tɑmpɑnɑ tǝŋlʋ.
Ɩsɔtɑɑ tillɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ nɑ-ɩ.
Ɩ wɑɑsʋ kɛ pɑ lɑpɑ kɑteŋɑsɩ tǝnɑ tɑɑ.
Pɑ mʋ ɩ tɔm kɛ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ.
Pǝ kpɑɑsɑ-ɩ nɑ ɩ́ sʋʋ ɩ teeli tɑɑ.