3
Ɩsɔ sɛɛlʋ yɑɑsi
Tɔɔsɩ pɑ tǝnɑ sɩ pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ seeki tɛtʋ tɔkǝlɑɑ. Pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ nɩɩkǝnɑ-wɛɣɛ. Nɑ pɑ sɔɔlʋ ɩ́ pɩɩ tǝmɑ kʋpɑnɑ lɑpʋ tɔɔ. Pɑ́ tɑɑ tʋʋkɩ nɔɣɔlʋ, ɑmɑ pɑ́ wɛɛ tǝpɑmm, nɑ pɑ́ wɛnɑ yǝllɛ, nɑ pɑ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ pɑ wɛnɑ tǝmɑ nɑ leleŋ. Tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ ɩsǝntɔ tɩɩ kɛ́ tuutuu lɑtɑɑ tɔtɔɣɔ hɑtuu lɔŋ kɛ́, nɑ kɑɑnɩɩtʋnɑɑ, nɑ tɩɩ toolɑɑ kɛ́. Nɑ kʋnyɩɩlǝŋ nɑ mpi pǝ hɛɛsǝɣɩ tɑ́ lɑŋɑ tɔ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ nɔɣɔ nɑ pǝ sukɑ kɑ kpɑnɑ-tʋɣʋ yomle, nɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ kʋnyɩɩlǝŋ pǝ tɑɑ kɛ́ tɩɩ wɛɛ. Tǝ tɑɑ cɑɑkɩ tɑ́ tǝmɑɣɑ pɑɑ pǝcɔ mɑɣɑmɑɣɑ. Amɑ pǝ kɔmɑ nɑ Ɩsɔ tɑ́ Yɑtʋ hʋ́lɩ́ yǝlɑɑ kɛ ɩ kʋpɑntʋ nɑ ɩ pɛɛlɛɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ yɑ-tʋ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ tɑ́ tǝmɑ kʋsiɣisee tɔɔ. Amɑ tɑ́ pǝtɔɔtǝlɛ kɛ ɩ wiiwɑ nɑ ɩ́ lɑ mpʋ. Ɩsɔ lʋm mpi pɑ sɔ-tʋ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ nɑ́ɑ́ wɛ pǝ tɑɑ nɑ ɩ́ lɑɣɑsǝɣɩ-tʋ nɑ tǝ́ pǝsǝɣɩ kʋfɑmɑ nɑ tǝ́ tɔŋ tɔntɛ kʋfɑtɛ tɔ mpǝɣɩ ɩ yɑpǝnɑ-tʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ yelinɑ tɑ́ Yɑtʋ Yesu Kilisiti kɛ́ nɑ ɩ́ tisi Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kɛ tɑ́ tɔɔ pǝ tɩɩ fɛɩ, sɩ ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́-tʋɣʋ ɩ pɛɛlɛɛ nɑ tǝ́ pǝsɩ kʋpɑmɑ kɛ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ, nɑ tǝ́ hiki weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ nɑ tǝ́ wɛɛ nɑ tǝ́ tɛɛlǝɣɩ-kʋ tɔ. Tɔm tǝnɛ tɑmpɑnɑ tɔm tike tǝkelekele kɛ́.
Mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ń sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ tɔm tǝnɛ tǝ sɛɣɛsʋɣʋ, nɑ mpɑ pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔ pɑ́ hɑ pɑ tǝɣɩ tǝmɑ kʋpɑnɑ lɑpʋ tɑɑ kɛ́ tɑm. Mpi pǝ tewɑ nɑ pǝ wɑɑsǝɣɩ tɔɣɔlɛ. Amɑ cɔlǝɣɩ kʋmɛlǝtɔmnɑɑ tɔɔ hɔm nɑ lʋlǝŋ loosi tǝŋʋɣʋ. Cɔlǝɣɩ yooŋ nɑ ntɔŋkpɛɛsɑsɩ kɛ Moisi kʋsǝsɩɩtʋ tɔɔ. Ntɩ ɩnɩ tǝ kʋɣɩ tǝmɑ kɛ teu kɛ́, pǝcɔ tɩɩ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ. 10 Mpɑ pɑ yeki nɑ fɑɣɑʋ kɔŋ yǝlɑɑ tɑɑ tɔ, ye n kpɑɑlɑ-wɛɣɛ tɔm nɑɑlɛ nɑ pɑ́ tɑ́ nɩɩ n tɔɣɔnɩ-wɛ. 11 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, n nyǝmɑ́ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ wɛ mpʋ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ kɛ́ sɩ ɩ yelɑ mpɑɑʋ kʋsiɣisuɣu tǝŋʋɣʋ kɛ́. Nɑ ɩsɑɣɑtʋnɑɑ mpɑ ɩ lɑkɩ tɔ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ kɛ́ sɩ ɩ toolɑɑ.
Kɑntǝkɑɣɑ kʋkpɑɑlǝtʋ
12 Ye mɑ kɔmɑ nɑ mɑ́ tili Aɑtemɑ yɑɑ Tisikɩ kɛ nyɑ́ kiŋ, ɩlɛ n nyǝkɩ lɔŋ nɑ ń kɔɔ nɑ ń mɑɣɑnɑ-m Nikopoli. Mpi tɔ mɑ tʋwɑ sɩ tǝnɑɣɑ mɑɑ cɑɣɑ hilimɑtɛ wɑɑtʋ. 13 Pɑɑsǝnɑ tɔm hʋʋlʋ Senɑsɩ nɑ Apɔlɔɔsɩ kɛ teu nɑ pɑ́ tɑɑ lɑŋ pʋlʋɣʋ wɑɑtʋ wei pɑɑ tʋɣɩ pɑ mpɑɑʋ tɔ. 14 Pǝ wɛɛ sɩ tɑ́ yǝlɑɑ tɔtɔ kɑ́ nyɩ ɩsǝnɑ pɑɑ pɑɑsǝnɑ tǝmɑ kʋpɑnɑ lɑpʋ kɛ tɑm tɔ, nɑ ye pǝ cɑɑlɑ wei kɛ́ teu, pɑ wɑɑsǝnɑ-ɩ, nɑ pɑ́ tɑɑ cɑɣɑ yem tǝkpɑsɑ.
15 Pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ mɑ kiŋ cǝnɛ tɔ pɑ sɛɛkɩ-ŋ. Sɛɛ tɑ́ Ɩsɔsɛɛlɛ tɑɑ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ.
Ɩsɔ ɩ́ hʋ́lɩ́ mǝ tǝnɑɣɑ ɩ pɛɛlɛɛ.