2
Sɛɣɛsʋɣʋ kʋpɑŋkʋ
Ye nyɑ́ ɩlɛ sɛɣɛsɩ-wɛɣɛ sɛɣɛsǝŋ kʋpɑŋ wei ɩ wɑɑsǝɣɩ yǝlɑɑ tɔ. Heeli ɑpɑlɑɑ kʋkpɑtǝlɑɑ sɩ pɑ́ kpɑ pɑ tɩ, nɑ pɑ́ wɛɛnɑ yɑɑsi kʋpɑŋ, nɑ pɑ́ kpɑkǝɣɩ lǝmɑɣɑsɛɛ. Pɑ́ tɔkɩ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ nɑ lɛlɑɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ suulu hʋ́lʋ́ɣʋ́ kɛ teu. Heeli ɑlɑɑ kʋkpɑtǝlɑɑ sɩ pɛlɛ pɑ́ tɔkɩ yɑɑsi kʋpɑŋ ɩsɩɩ Ɩsɔ yǝlɑɑ wɛɛkʋɣʋ tɔ. Pɑ́ tɑɑ cɑkǝnɑ yǝlɑɑ, nɑ pɑ́ tɑɑ yele nɑ sʋlʋm hɔkɔ-wɛ. Amɑ pɑ́ wɛɛ mpɑ pɑ tɑsǝɣɩ ɑlɑɑ sǝkpemɑ kɛ tɔm kɛ ɩsǝnɑ pɛlɛ pɑɑ sɔɔlɩ pɑ pɑɑlɑɑ nɑ pɑ piyɑ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ pɑɑ kpɑɣɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ pɑ́ hɑtǝlǝnɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑkɩ pɑ tɑɑsɩ tǝmɑ kɛ teu tɔ, nɑ ɩsǝnɑ mpi pɑɑ lɑkɩ kʋpɑntʋ nɑ pɑ́ seeki pɑ pɑɑlɑɑ tɔ. Ɩlɛ nɔɣɔlʋ kɑɑ kʋ Ɩsɔ Tɔm nyʋɣʋ kɛ pɑ tɔɔ.
Sɛɣɛsɩ ɩfepiyɑ kɛ teu tɔtɔ sɩ pɑ́ kpɑɣɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ teu. Nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ lɑkɩ tǝmɑ kʋpɑnɑ nɑ pɑ́ nyǝnǝɣǝnɑ-ŋ nɑ pɑ́ lɑkɩ. Pɑɑsɩ nɑ ń sɛɣɛsǝnɑ tɑmpɑnɑ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ. Tɑɣɑnǝɣɩ nyɑ́ tɔm, tɑɑ yele nɑ ń kɔɔ nɑ ń pǝntǝɣɩ nyɑ́ yɔɣɔtɑɣɑ tɑɑ nɑ pɑ́ footuɣu-ŋ nɑ-kɛ. Ye n tɑɣɑnɑ-kɛɣɛ teu ɩlɛ pɩɩ tʋ tɑ́ kolontunɑɑ kɛ fɛɛlɛ. Mpi tɔ pɑ kɑɑ nɑ ɩsɑɣɑtʋ nti pɑɑ yɔɣɔtɩ tɑ́ tɔɔ tɔ.
Yomɑɑ kɑ́ nɩɩnɑ pɑ cɑɑnɑɑ nɑ pɑ́ lɑ́ nɑ pɛlɛ pɑ lɑŋɑ hɛɛnɑ-wɛɣɛ pɑ kʋlɑpǝlɛ tǝnɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ tɑɑ kɛɛsǝɣɩ-wɛɣɛ nɑtǝlɩ. 10 Pɑ́ tɑɑ ŋmɩɩlɩ pɑɑ pʋlʋ cǝcǝkɑ. Amɑ pɑ́ lɑkɩ tɑm nɑ pɑ cɑɑnɑɑ nɑɑkɩ sɩ pɑ yomɑɑ kɛ kʋpɑmɑ nɑ pɑ́ nɩɩkǝnɑ-wɛ, nɑ pɩɩ lɑ nɑ tɑ́ Yɑtʋ Ɩsɔ tɔɔ tɔm nti tǝ sɛɣɛsǝɣɩ tɔ tǝ nyʋɣʋ kʋlɩ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ.
11 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ kulinɑ ɩ pɛɛlɛɛ tɔɔ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ sɩ pǝ yɑ pɑɑ wei ɩ nyʋɣʋ. 12 Pɛɛlɛɛ ɑnɩ ɑ sɛɣɛsǝnɑ-tʋ sɩ tǝ́ yele ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ kɛ́ tɔntɛ nɑ ɑtɛ cǝnɛ kʋnyɩɩlǝŋ kɛ mpʋ, nɑ tǝ́ kpɑɣɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ tǝ́ tǝŋ siɣisuɣu, nɑ tǝ́ nɩɩkǝnɑ Ɩsɔ kɛ́ tɑm kɛ́ tɑ́ tɔntɛ tɑɑ kɛ́ ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ. 13 Pɛɛlɛɛ sɛɣɛsǝɣɩ-tʋɣʋ sɩ tǝ́ cɑɣɑ mpʋ nɑ tǝ́ tɑŋɑ leleŋ nɩɩʋ kʋyɑkʋ ŋku tǝ wɛɛ nɑ tǝ́ tɛɛlǝɣɩ tɔ. Kʋ wule kɛ tɑ́ Yɑtʋ Yesu Kilisiti Ɩsɔ Sɔsɔ teeli kɑ́ kɔɔ. 14 Yesu Kilisiti ɩnɩ ɩ hɑnɑ ɩ tǝɣɩ tɑ́ tɔɔ nɑ ɩ́ yɑ-tʋɣʋ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ-tʋɣʋ teu nɑ tǝ́ pǝsɩ yǝlɑɑ mpɑ ɩ tike ɩ tɩ tɔ, nɑ tɑ́ ɩsǝlɛ sɛɛnɑ tǝmɑ kʋpɑnɑ lɑpʋ.
15 Tǝnɛ ɩnǝɣɩ n kɑ heeliɣi-wɛ. Lɑkǝnɑ sɔsɔɔntʋ nti pɑ tʋ-ŋ tɔ tǝ tomɑ tǝnɑ, nɑ ń sɔɔsǝɣɩ nyɑ́ yǝlɑɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ, yɑɑ ye kɑlǝnɑʋ kɑlǝnɑ-wɛ. Tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ kpɛɛnɑ-ŋ.