TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
TITƲ
Kʋtʋlʋtʋ
Titʋ tɑ kɛ Yutɑ tʋ, ɩ kɛ́ piitim lɛmpɩ tʋ kɛ́. Amɑ ɩ́ pǝsɑ Yesu tǝŋlʋ. Hɑlǝnɑ Pɔɔlɩ ŋmɑɑ-ɩ nɑ ɩ́ tʋ-ɩ sɩ, ɩ́ pɑɑsǝnɑ tɛtʋ nti lʋm cɔɔnɑɑ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-tɩ sɩ Kǝlɛtɩ tɔ, tǝ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ.
Pɔɔlɩ kpeɣelɑ ɩ kʋsɛɣɛsǝtʋ kɛ tɑkǝlɑɣɑ kʋtʋlʋtʋ tɑɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ́ hʋlɑ yɑɑsinɑɑ mpɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɑ́ wɛɛnɑ tɔ. Pɔɔlɩ hʋlɑ Titʋ tɔtɔɣɔ yǝlɑɑ mpɑ Ɩsɔ yʋlʋ kɑ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ. Kʋkpɑtǝlɑɑ, ɑlɑɑ sɔsɑɑ, nɑ ɩfepiyɑ nɑ pɛɛlɑɑ nɑ yomɑɑ. Ɩ́ hʋlɑ tǝmɑ nnɑ nnɑ pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɔ sɛɛlʋ ɩ́ lɑ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ sɩ yʋlʋ ɩ́ cɑɣɑnɑ hɛɛsʋɣʋ tɔ, nɑ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ fɑɣɑʋ. Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ Titʋ kɛ nti nti ɩ kɑ́ lɑ tɔ, nɑ sɛɛtʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Titʋ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ kɑ tɔ tɔ, titite 1
Ɩsǝnɑ leelɑɑ nɑ suluwɑɑ nɑ yomɑɑ pɑɑ wɛɛ tɔ, titite 2
Ɩsǝnɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kɑ tɔ tɔ, titite 3
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Ɩsɔ tǝmlɛ tʋ Pɔɔlɩ, Yesu Kilisiti tillu.
Pɑ tʋ-m kɛ́ sɩ mɑ́ lɑ nɑ mpɑ Ɩsɔ lǝsɑɑ tɔ pɑ́ mʋ Ɩsɔ, nɑ mɑ́ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ tɑmpɑnɑ nnɑ tɑ́ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ sɛɣɛsǝɣɩ tɔ, nɑ pɑ́ tɛ pɑ tɑɑ sɩ pɑɑ hiki weesuɣu ŋku kɩɩ tɛŋ tɔ. Ɩsɔ kɑ tɔmnɑ hɑtuu lɔŋ kɛ yem tɑɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-tʋɣʋ weesuɣu ŋkʋ, Ɩsɔ tɑ́ kɛ́ kɑloolɑɣɑ tʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ wɑɑtʋ wei ɩ kɑ sɩɩwɑ tɔ ɩlɛnɑ ɩ́ yele nɑ ɩ́ tɔm kuli weesuɣu ŋkʋ kʋ tɔɔ nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́. Tɑ́ Yɑtʋ Tɑcɑɑ Ɩsɔ ɩnɩ ɩ tʋ-m sɩ mɑ́ kpɑɑlɩ ɩ tɔm nɑ mɑ́ tɔŋnɑ-tǝɣɩ kpɑɑlʋɣʋ tɔ, ntɩ tǝ kuliɣinɑ mpʋ nɑ tǝ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́.
Titʋ, mɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ-ŋ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ. Nyɑ́ kɛnɑ mɑ pǝyɑlʋ nɑ tɑmpɑnɑ kɛ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ ŋku tɑ́ tǝnɑ tǝ tǝŋǝɣɩ tɔ kʋ tɑɑ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Yɑtʋ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋlɩ-ŋ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-ŋ ɑlɑɑfǝyɑ.
Tǝmlɛ nte pɑ tʋ Titʋ sɩ ɩ́ lɑ Kǝlɛɛtɩ tɔ
Mɑɑ yelɑ-ŋ Kǝlɛɛtɩ kɛ́ sɩ ń tɑɣɑnɩ mpi pǝ kɑɑsɑ tɑɣɑnʋɣʋ tɔ tǝtetete, nɑ ń kpɑ pɑɑ ɩcɑtɛ nte tǝ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɑɑ. Tɔɔsɩ nti mɑ kɛɛsɑ-ŋ tɔ sɩ: Wei ɩ kiŋ pɑ kɑɑ nɑ kɑwɑliyɑ nɑkǝlɩ tɔ ɩnɩ ɩ kɑ́ tɔɣɔnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔntʋ. Alʋ kʋlʋm kɛ pʋntʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ wɛɛnɑ. Nɑ ɩ piyɑ kɑ́ lɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ, sɩ tɑɑ wɛɛ piyɑ nsi yǝlɑɑ tɔŋ sɩ sɩ kɛ yem yem lɑtɑɑ sɩɩ nɩɩkǝnɑ yǝlɑɑ tɔ. Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔ wɛɛkʋɣʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ Ɩsɔ tǝmɑ kɛ pǝ tʋ-ɩ sɩ ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ nɑ́ kɑwɑliyɑ nɑkǝlǝɣɩ ɩ kiŋ. Ɩ kɑɑ wɛɛ kɑlɑmpɑɑnɩ tʋ yɑɑ wei ɩɩ lɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ tɔ, yɑɑ sʋlʋnyɔɔlʋ yɑɑ mʋsʋŋ tʋ, yɑɑ wei ɩ muɣuliɣi sɩ ɩ́ hiki liɣitee tɔ. Ɩ kɑ́ wɛɛ wei yǝlɑɑ ɩ́ kɔmɑ ɩ tɛ ɩ nyǝmɑ́ mʋʋllɛ lɑpʋ, nɑ ɩ́ sɔɔlɑ mpi pǝ wɛ teu, nɑ ɩ́ wɛnɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔ. Ɩ kɑ́ wɛɛ wei ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ, nɑ ɩ́ kɛ́ Ɩsɔ yʋlʋ, nɑ ɩ́ nyǝmɑ́ ɩ tɩ tɔkʋɣʋ tɔ. Ɩ kɑ́ wɛɛ wei ɩ nyɔɔnɑ Ɩsɔ Tɔm mɑɣɑmɑɣɑ tǝkpɑŋkpɑŋkpɑ kɛ teitei ɩsɩɩ pɑɑ sɛɣɛsɑ-ɩ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ sɛɣɛsɩ lɛlɑɑ kɛ sɛɣɛsǝŋ kʋpɑŋ wei ɩ wɑɑsǝɣɩ yǝlɑɑ tɔ nɑ ɩ́ tɑsɑ-wɛɣɛ tɔm. Pǝ kɑɑsɑ kpɛɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ mpɑ pɛlɛ tɔ, ɩ́ hʋ́lɩ́-wɛɣɛ ɩsǝnɑ mpi pɑ toolɑɑ tɔ.
10 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yǝlɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ nɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ mʋ Yesu nɑ pɑ́ kɛ́ kɑɑnɩɩtʋnɑɑ tɔ. Kpɑɩ tɔmnɑɑ kɛ pɑ sɛɣɛsǝɣɩ nɑ pɑ́ puɣusiɣinɑ lɛlɑɑ. 11 Tǝkɩ-wɛ sɩ pɑ́ su mpʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ kɛ́ tɛɛsɩ yɔkǝlɑɑ kɛ́, nɑ nti tǝ fɛɩ sɛɣɛsʋɣʋ tɔ ntǝɣɩ pɑ sɛɣɛsǝɣɩ nɑ pɑ́ mʋɣɩ liɣitee kɛ tulum. 12 Kǝlɛɛtɩ nyǝ́mɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ wei ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɛ́ Kǝlɛɛtɩ tʋ tɔ ɩ kɑ yɔɣɔtɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ: Kǝlɛɛtɩ nyǝ́mɑ nyǝntʋ ntɛ́ cɛsʋɣʋ. Pɑ kɛ́ nyǝmǝŋtʋnɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ tɑɑlɛ wontu. Hilikpɑɑkʋnɑɑ kɛ́, pǝcɔ pɑɑ cɑɑ lɑpʋ. 13 Nti ɩ yɔɣɔtɑ mpʋ tɔ ɩ nɑ-tǝɣɩ. Pǝ tɔɔ ɩlɛ kpɩɩlɩ-wɛɣɛ teu nɑ pǝ́ lɑ nɑ pɑ́ tɛ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ kɛ́ teu. 14 Nɑ pɑ́ yele Yutɑ nyǝ́mɑ sɔsɑɑ tɑɑ tɔmnɑɑ kpɑɩ nyǝntʋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nti yǝlɑɑ mpɑ pɑ kisɑ tɑmpɑnɑ tǝŋʋɣʋ nɑ pɑ́ lu tɔ tǝ tǝŋʋɣʋ. 15 Mpɑ pɑ tɑɑ tewɑ tɔ pǝ tǝnɑ pǝ te pɛlɛɣɛ. Amɑ mpɑ pɑ tɑɑ tɑ́ te pǝyele pɑɑ tɛŋ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔ pǝ tǝnɑ pǝ kɛ́ ɩsɑɣɑm kɛ pɛlɛ pɑ kiŋ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ́ pɑ lɑɣɑtʋ nɑ pɑ lɑɑkɑlǝnɑɑ lɑɣɑlɑɑ. 16 Pɑ́ cɑɣɑɑ ɩlɛ sɩ pɑ nyǝmɑ́ Ɩsɔ. Amɑ ń nyǝnnɑ pɑ lɑkɑsɩ pɩɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ pɑ nyǝmɑ́ Ɩsɔ se. Pɑ lɩɩ yǝlɑɑ kɛ sɔŋ kɛ́, nɑ pɑ kɛ́ kɑɑnɩɩtʋnɑɑ, pɑɑ pǝsǝɣɩ tǝmlɛ kʋpɑntɛ nɑtǝlǝɣɩ lɑpʋ nɑ ń nɑ́.