2
Nikwakinda myaka kkumi ayiine ndakabweda ku Jelusalema a Bbanabbasi, ndakabweza Tito alakwe. Ndakinka nkambo kachiyubunuzyo akubapandulwida makani ngindakali kukambawuka akati kabamaasi. Ndakambula kunsiswa abalemekeka, kuti ndibe akanzambwenene kuti kuchijana - teendakachijana- chabuyo. Asi nekuba kuti Tito wakali andime awakali mu Giliki, bakasungilizya kupalulwa. Bakwesu babeji bakaza munsiswa kuzolingula lwangunuko ndutulalo muli Kkilisito Jesu. Bakali kuyanda kutuchita bazike. Pesi tetwaka zumina kulibombya kulimbabo muchiindi chinini, kuchitila kuti simpe lyamakani mabotu likkalilile mulindinywe. Asikulabo balikulangila kulemekwa ( kufumbwa mbubakabede takwe nichamba chintu kulindime, Leza talangilili chiimo) -abo, ndati, abo bakalikulangika nkabalemekeka tabayungizizye chintu kulindime. Musiyano, bakazobona kuti ndakapegwa makani mabotu kulabo batapalwidwe, mbokunga Pita wakapegwa makani mabotu kulaabo bapalwidwe. Nkambo Leza, wakabeleka kuli Pita kubutumwa kulibabo bapalwidwe, wakabeleka kulindime kulibamaasi. Awo Jemusi, Kkefasi a Joni, abo bakali minsemu, bakabona luzyalo ndundakapegwa, bakamuzuminina Bbanabbasi ambebo. Bakatuzuminina kuti twiinke kuli bamaasi ambabo bayekulabo bapallwidwe. 10 Bakakumbila kutituyeeye bachete, nchintu nchindakalibambilide kuchita. 11 Asi Kafasi nakasika ku Antiyoki, ndakamukazya kumeso akwe nkambo wakalijana kalamulandu. 12 Nkabatanasika balumi bakazwide kuli Jemusi, Kkefasi wakali abamaasi. Pesi nibakasika balum, wakaleka wakalisosolosya kulibamaasi. Wakayoowa abobakali kuyandisisya bupalule. 13 Abobo boonse bamaJuda bakanjilana awe mukuwupawupa. Nikuba Bbanabbasi wakapambuka abo mukuwupawupa kwabo. 14 Pesi nindakababona kuti kuchita kwabo takuli kwakutobela simpe lyamakani mabotu pe, Ndakati kuli Kkefasi kunembo lyabo boonse, “Kuti nkoli mu Juda nkoli kupona mbuli muJuda, ulalangila biyeni bamaasi kuti bapone mbuli bama Juda?” 15 Iswetubeni tuli maJuda mukuzyalwa pepe bamaasi basizibi, 16 Eno tulizi kuti takwe muntu ululamikwa amilimu yamulawu pesi kulusyomo muli Kkilisito Jesu. Iswe twakasyoma muli Kkilisito Jesu ikuti tululamikwe a lusyomo muli Kkilisito kutali kwamilimo yamulawu. Kumilimo yamulawu takwe nyama iyolulamikwa. 17 Pesikuti twayanda kululamikwa muli Kkilisito, iswebo tuyojanwa nkatuli basizibi, lino Kkilisito mubelesi wabasizibi? 18 Kuti nkelikuyakulula zintu nzindaka mwayide, ndili tondezya kuti ndichili sikutyola mulawu. 19 Kambo kwinda kumulawo ndakafwa kumulawo, kuti ndiponene Leza 20 Ndakabambulwa antomwe a Kkilisito, Takucheensi ndime upona, asikuti Kkilisito ngupona mulindime. Ibuumi lino mbwendipona munyama ndapona mulusyomo mumwana a Leza, Oyo wakandiyanda wakapelida kambo kangu. 21 Nsibikide kumbali luzyalo lwa Leza, ikuti bululami bwalikujanwa kwinda mumuulo, unoli Kkilisito wakafwida chabuyo!