3
Nibana Galatiya nobafubafuba! Ngwani wakamulowa? Kunembo lyamenso enu Jesu Kkilisitu wakatondeezegwa mbuli mbakabambuulwa. Echi nchicho chintu chimwi nchindiyanda kwiiya kuzwa kulindinywe: Mwakatambula Muya na kuzwa kumilimu yamulawu na kuzwa kukusyoma nzimwakamvwa? Mulibafubafuba oobu? Kamunoli mwatanguna aMuya, muyomaninsya munyama na? Mwakafwaba na muzintu zyiingi chabuyo - na mwakachita chabuyo? Ooyo uupa Muya kulindinywe akuchita maleele akati kenu ulazichita kwiinda mumulawu na kana mukumvwa chalusyomo? Mbuli Abbulahamu “mbakasyoma Leza alimwi zyakayesyanisigwa mbuli musalali kulinguwe,” munzila njiyo eyi, mumvwisisisye, lino, kuti mbalusyomo aabo biitwa kuti mbana baAbbulahamu. Malembe mbuli mbaalangililidwe kuti Leza uyolulamika baMasi alusyomo, wakakambawuka kale makani mabotu kuli Abbulahamu, kati, “Mulinduwe masi woonse ayolongezegwa.” Nkinkaako, aabo balusyomo balalongezegwa aantomwe aAbbulahamu, muntu walusyomo. 10 Aabo boonse baponena kumilimu yamulawu balitukidwe; alubo kuli lembedwe, “Ulitukidwe ooyo woonse uutatobelezyi zyoonse zilembedwe mubbuku lyamulawu, akuzichita.” 11 Lino zili aantanganana kuti takukwe muntu uululamikwa kunembo lyaLeza amulawu, nkambo baluleme bayoopona chalusyomo. 12 Pele mulawu teensi walusyomo, pesi, “Muntu uuchita milimu yamulawu weelede kuponena njiyo.” 13 Kkilisito wakatuunununa kuzwa kulutuko lwamulawu mukuba lutuko lwesu - nkambo kulilembedwe, “Ulitukidwe woonse uulengelela mumusamu” - 14 kuti chilongezyo chaAbbulahamu kusikile baMasi muliKkilisito Jesu, kuchitila kuti alusyomo tukonzye kutambula chisyomezyo chaMuya. 15 Bakwesu, muleke ndaambe mubuntu. Muchizuminano chabambwa abantu, tawope muntu unga ulachibika kumbali na kuyungizizya kulinchicho, na chayimikwa amulawo. 16 Lino zisyomezyo zyakaambwa kuli Abbulahamu akulunyungu lwakwe. Tachaambi kuti, “ku lunyungu” kwaamba biingi, pesi kuliwumwi biyo, “alimwi kulunyungu lwakwe,” kali Kkilisito. 17 Lino nchewamba ncheechi: Mulawu, wakasika kakuli kwiinda myaaka ili myanda iine ili a makkumi aatatu, tiibiki kunze pe chizuminano chakabambwa aLeza. 18 Nkaambo na lukono kaluza akambo kamulawu, nkokuti taluchizi achisyomezyo. Pele Leza wakachipa Abbulahamu chalusyomo. 19 Ninzi mpo, ugwasya nyamayi mulawu? Wakayungizigwa akambo kazibi, kusikila lunyungu lwaAbbulahamu lwasika kuliwooyo wakapegwa chisyomezyo. Mulawu wakabikwa mukubeleka kwiinda mubangelo mumanza aasimwaama aakati. 20 Lino simwima aakati zyaamba zyiinda muntu womwe, pele Leza ngumwi. 21 Akaako mulawu ulakazyanya na azisyomezyo zyaLeza? Chanchobeni pe! Na mulawu wakali wapegwa kuti upe bumi, akaako bululami chanchoonzyo ninga bwakasika a mulawu. 22 Pele malembe akabika zyoonse zyachibi muntolongo. Leza wakazichita ezi kuti chisyomezyo chakutufutula muli Jesu Kkilisito chikakonzye kupegwa kulibaabo basyoma. 23 Lino kalutanasika lusyomo, twakalijiswi mubwange bwamulawu, katwaangidwe kusikila lusyomo lyayubununwa. 24 Aboobo mulawu wakatubeda mwiiminini kusikila Kkilisito wasika, kuchitila kuti tukonzye kululamikwa mulusyomo. 25 Pele lino mukuti lusyomo lyakasika, tatuchili mumaboko a mwiiminini. 26 Nkaambo nywebo moonse muli bana baLeza kwiinda mulusyomo muli Kkilisito Jesu. 27 Nkaambo mbuli biingi benu mbubakabbabbatisigwa muli Kkilisito, mwakatambula Kkilisito. 28 Takukwe muJuda na muGiliki, takukwe muzike na waangunukide, takukwe mwalumi na mwanakazi, nkaambo mulibamwi muli Kkilisito Jesu. 29 Alimwi na kamuli baKkilisito, zyaamba kuti muli lunyungu lwa Abbulahamu, abasikukona mbuli muchisyomezyo.