4
Ndaamba aya kuli sikulyalukono, kuciindi nowakacilimwana, takwe kusiyana amuzike, asikoli mwanibusena boonse. Pele kali munsi abuzuluzi abwendelezi kusikila kuciindi cakabikwa a wisi. Mbubonya nitwakachili bana, twakali mubuzike kumalengelo, akumulawu wayeyi nyika. Asi ciindi nichakasika, Leza wakatuma mwana wakwe, wakazyalwa kumwanakazi, wazyalwa aansi amulawu. Wakachita oobo kukunununa aabo balikuunsi amulawu, kuti tukatambulwe mbuli bana. Nkambo kakuti muli bana, Leza wakatuma mumyoyo yesu muuya wamwana wakwe, ngutwiita kuti, “Abba, Taata.” Aboobo tochili muzike, asi mwana, alimwi mbuli mboli mwana, waba sikulyalukono lwa Leza. Asi kuciindi echo, nchiwakatalina kuziba Leza, wakali mubuzike bwayooyo, utajisi bu Leza bwinibwini. Pesi bwalino mwakaziba Leza, nkambonzi mwabweda kuzichito zitete zitagwasyi zyamalengelo amulawu? Muchiyanda kuba mubuzike lubo na? 10 Mulalangisisya mazuba amyeezi mipya azyiindi aminyaka! 11 Ndamuyowela kuti amwi milimo yangu njindaka mubelekela yaba yabuyo. 12 Ndamukumbila, bakwesu, amube mbulindime, nkambo ambebo ndaba mbuli ndinywe. Takwe nimwa ndibisizya. 13 Aboobo mulizi kuti kambo kabulwazi bwanyama nkindakamukambawukila ijwi chiindi chitaanzi. 14 Nekuba kuti nyama yangu yamunjizya mumisunko, takwe nimwa ndiwabasya na kundikaka. Pele mwakanditambula mbali angelo wa Leza. 15 Lulikuli lulongezyo lwanu? Mbuli mbundi lungulula kulindinywe kuti, ansinga zyalikukonzeeka, kamunonkoola meso anu kamwapa ndime. 16 Nekubobo inga ndaba sinkondonyokwe nkabo kakumwambila kasimpe? 17 Balisungwete kuyanda kukona, Asi katakwe mpindu mbotu,. Bayanda kumumuuzya akuti musungwalile mbabo. 18 Nchibotu lyoonse kusungwalila bubotu bulampindu, kutaamba neli anywe kupelape. 19 Na twana twangu, lubo ndabamumachise akutumbuka ado Kkilisito abumbwe mulindinywe. 20 Ndilombozya kuba akati kanu lino akuchincha mambwido angu, nkamo mwandigambya. 21 Amundambile inywe nimuyanda kuba aansi amulawo, temwakumvwa mulawu? 22 Nkambo kulilembedwe kuti Abbulahamu kajisi bana balombe bobile, omwe kali mwana wamusimbi muzike awomwe kali mwana wamwanakazi uwakangunukide. 23 Omwe wakazyalwa kumusimbi muzike nkambo kanyama, asi umwi wakazyalwa kumwanakazi uwakangunukide kwinda muchisyomezyo. 24 Ezi zilapandulula kaaano kachiindi kuti banakazi aba bobile bayiminina zizuminano zyobile. Omwe wabo wakali kuzwa kuchilundu cha Sinayi abobo wakazyala bana mubuzike. Oyu ngu Hagayi. 25 Lino Hagayi uyiminina chilundu cha Sinayi mu Alabbiya; aboobo uyiminina bubebwa Jelusalema, nkali mubuzike abana bakwe. 26 Pele Jelusalemu uulikujulu ulangunukide, nkambo ngonguwe baama. 27 Nkambo kulilembedwe kuti, “Amusekelele, nywebo nongoomwa nimuyazyali; kkwila akutambwiizya kwalukondo, wenotali koomba amachise abutumbu; nkambo bana bayooyo utakwetwe mbiingi kwinda bamwanakazi ula mulumi.” 28 Asi nywebo, bakwesu, mbuli Izaka, mulibana bachisyomezyo. 29 Kuchiindi echo ooyo wakazyalwa kunyama wakapenzyaoyo wakazyalwa kumuuya. Mbukubede alino. 30 Pele malembe atyeni? “Taanda musimbi muzike amwana wakwe. Nkambo mwana wamusimbi muzike takonzyi kwabana lukono amwana wamwanakazi walwangunuko,” 31 Aboobo, bakwesu, tatuli bana bamusimbi muzike pe, tulibana bamwanakazi walwangunuko.