5
Mulwaangunuko Kkilisito wakatwaangununa. Amwiime nji, alimwi, mutakabikwi limbi mubweendelezi bwa moyo wabuzike. Amubone, me, ndePawulo, ndamwaambila kuti na muntu wazuminina kuti apalulwe, Kkilisito takwe mbayomupa mpindu nikuba kutyeni. Ndipa bukamboni lubo kumwaalumi woonse uuzuminina kupalulwa kuti unoli weeela kutobelezya mulawu woonse. Wagwisigwa kuli Kkilisito, iwebo notazosalazigwe a mulawu; tokojana limbi luzyalo. Nkaambo kwiinda muMuya, chalusyomo, tulalindila chalusinizyo bulangilizi bwabululami. Muli Kkilisito Jesu uupalwide naba utapalwide takwe nchaamba pe, pesi biyo lusyomo lubeleka muluyando. Mwakali kweenda kabotu. Ngwani wakamukachizya kutobela kasimpe? Olu lweeno taluzwi kuli wooyo wakamwiita! Busweezyo buche bulaluzya nongo yoonse. 10 Ndili abusichichaamba muMwami kuti tamukoyoyeeya zimbi zisiyene. Ooyo uli kumupenzya uyoofwaba mulubeta, nikuba kuti ngwani. 11 Bakwesu, na kandichaambula aazyabupalulwe, nkaambonzi nenchiyobupenzegwa? Mukuba oobo chilebyo chachiingano chagwisigwa. 12 Kuli kulibaabo balikumupenzya, ndipeekezya kuti balizibe lwabo! 13 Nkaambo mwakayitwa kulwaangunuko, bakwesu. Pele mutabelesyi lwaangunuko lwenu mbuli mweenya wazyanyama; anikuti kwiinda muluyando amugwasyanye awumwi awumwi. 14 Nkaambo mulawu woonse ulizuzikizigilwe mumulawo womwe; mukuti “Weelde kuyanda simayakilanwi wako mbuli mbuliyanda webo nomwini.” 15 Pele na mwalumana akulyana, amuchenjele kuti mutakamanani. 16 Pele ndati, amweenda chaMuya alimwi tamukoyozuzikizya ziyandisyo zyenyama. 17 Nkaambo ziyandisyo zyenyama zilalwana aMuya, alimwi ziyandisyo zyaMuya zilalwana anyama. Nkaambo ezi zilalwana chimwi achimwi, kuti mutachiti chintu nchimuyanda. 18 Pele na mwazulwidwa aMuya tamuli munsi lyamulawu pe. 19 Lino milimu yenyama ilalitondezya: busofwazi muli zyamalalani, busofwazi, inkosya, 20 kukomba mituni, busondi, kanyetunyetu, inkondo, ibbivwe, kufwambana kubijilwa, inkazi, inkazyanyo, kwaanzana, 21 kubijilwa, bukolwi, mapobwe akukolwa, azimwi ziliboobu. Ndamuchenjezya, mbuli mbundakamuchenjezezye kale lutanzi, kuti aabo bachita zintu ezi tabakoyookonzya kunjila mubwami bwaLeza. 22 Pele michelo yaMuya nduyando, lukondo, lumuno, bulindizi, buuya, bubotu, lusyomo, 23 bubombe, alimwi akulijata; aatala azezi zintu tuuwo pe mulawu. 24 Aabo bali muli Kkilisito Jesu bakagankamina nyama aantomwe ampeekezyo alimwi aziyandisyo zyayo. 25 Na katupona mu Muya, ngatweende muMuya. 26 Tatunolifunkayizyi, kunyesesyanya, akweemuzyanya.